Monthly Archives: January 2014

Inga stora förändringar

Insändare i Hudiksvalls Tidning 23/1 2014

I början av 90-talet läste jag en bok som hette Biffen och Bilen.

I boken läste jag att avgaserna från kossorna och bilen kom att förorsaka stora förändringar i vårt klimat. Det var bara att vänja sig vid att temperaturen skulle börja öka redan på 2000-talet och havet stiga med många meter på grund av att polarisarna försvann.

Media har fortsatt att bombardera oss med nyheter om förändringar i klimatet orsakade av utsläpp av koldioxid och andra klimatförstörande gaser. Det är ingen hejd på de negativa förändringar som kommer att inträffa! Politiken och media är överens och predikanter i ämnet är vältaliga. Jesaja och Moses domedagspredikningar i gamla testamentet överträffas med råge!

Efter att ha läst artiklar om förändringar i vårt närområde på grund av utsläppen av växthusgaser, kan man konstatera: Det är ingen brist på fantasin. Det är från ökade skördar till grumligt vatten i Bottenviken. Klimatkrisen med de överdrifter man ser i medierna, ger närmast inryck av ett påhitt. Man hänvisar till FN:s klimatpanel IPCC, detta trotts att i IPCC:s egen rapport daterad år 2001 finns att läsa: I klimatforskningen måste vi inse att vi har att göra med ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system, och därför är långsiktig prognostisering av framtida klimat inte möjlig.

Det jag anser vara alarmerande är att man letat bevis i 25 år att hypotesen är sann utan att hitta några.

Medeltemperaturen har, trots att den skulle öka, inte ökat på 17 år! Den enda faktiska mätbara globala klimatförändringen på 150 år är knappt en grads högre temperatur.

Isen på Nordpolen har minskat men isen på Sydpolen har ökat till vad man tror är rekordnivå. Glaciärerna i Himalaya ökar men glaciärerna minskar i Europa. Mätningar av havsnivån visar att havet på 100 år höjts 0,0–2,0 millimeter per år. Det kan konstateras att det alltid varit variationer i klimatet utan mänsklig påverkan. Av någon märklig anledning så verkar det vara så att politiken övertagit frågan och att den vetenskapliga debatten helt har kommit bort. Predikanter och charlataner skapar bara klimathybris hos människor och tar bort viktiga frågor om miljön, exempelvis alla kemikalier som sprids i naturen och som bevisligen är skadliga för oss människor.

Det känns bra att vara landstingspolitiker där åtminstone den operativa verksamheten verkar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

Olle Jonsson

mjölkbonde, Krusänga

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraft och hälsa

Debattinlägg i Kristianstadsbladet 140117

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article2068829/Vindkraft-och-halsa.html

Christina Borglund (KD) har lyssnat på information från kommunen, Miljö och Hälsa, till de boende i området Karsholm/ Ekestad/ Balsby som i våras framförde tuffa kla-gomål om buller från vindkraftverken.

Inkomster från vindkraften sjunker. Det reses krav av bolag och Svensk Vindenergi på nödvändiga justeringar i elcertifikatsystemet så att det blir mer lönsamt. Produktionen av vindkraft (statistik Svensk Vindenergi) var 9,7 TWh 2013. Det var i storlek med vår nettoexport av el det året. Rekordåret 2012 exporterades nästan 20 TWh. Så kan det variera, men sammanfattningsvis produceras långt mer energi än vi själva har behov av.

Trenden med en minskad elanvändning i Sverige håller dessutom enligt Energimyndigheten i sig. Sedan 2001 har elanvändningen minskat med 5 procent samtidigt som befolkningen har ökat med 7 procent och den installerade effekten i systemet har ökat med 10 procent. Vi borde diskutera om vi kan göra större hållbara omställningar på olika områden, inte bara utbyggnad av olika energislag.

Teori och praktik. Siffror, tabeller och mätmetoder som far i luften. Mitt i alltihop finns människor och natur. I vår iver att vara framsynta, förnybara, att gå i bräschen i världen och visa vad vi kan, så har vi glömt bort konsekvenserna för den natur och de människor som drabbas.

Vindkraftverk ska byggas på lämplig, redan bullerstörd plats. Vindkraftverk i skog tar stora, fina områden i anspråk och förstör för glesbygds- boende och friluftsliv.

Som ett exempel i vår kommun finns fem vindkraftverk i Karsholm/ Ekestad uppförda 2012. De har Länsstyrelsens godkännande och håller sig inom tillåtna värden gällande de mätmetoder som är vedertagna. Men vad är tillåtet och vedertaget gällande det buller som ofta stör de människor som bor på båda sidor om vindkraftverken så mycket, att de knappast står ut, får sömnsvårigheter och inte kan vistas ute på sin egen tomt?

De boende har klagat. Kommunen har genom Miljö- och Hälsoskyddskontoret (MoH) lyssnat och beslutade i april 2013 om ett föreläggande till bolaget att göra kontrollmätningar. Det tog halva våren, hela sommaren och halva hösten att hitta lämplig vind och rätt vinkel. Sedan kom man fram till ett så kallat ekvivalent värde, det vill säga ett medelvärde mätt under en viss tid som håller sig inom tillåten gräns. Fast människor har bott där hela våren, sommaren och hösten. De bor där nu. De hör inget medelvärde utan svisch-svisch-svisch när vingarna far genom luften i stillheten. Det må vara tillåtet och medelvärdemätt, men då är det fel på mätmetoder och tillåtna gränser.

Det positiva är att MoH faktiskt lyssnade. Nu ska man ansöka hos Länsstyrelsen om att få en ändring av bullervillkoren. Så vitt känt är det första gången i Sverige och skulle kunna hjälpa fler förtvivlade människor i motsvarande situationer på andra håll. Det rimmar väl med Naturvårdsverkets betänkligheter och forskning som pågår vid Uppsala universitet för Energimyndigheten. Andra länder diskuterar också bullerpåverkan och har lagstiftat om långa respektavstånd. Låt oss hoppas på framgång även i vårt land för lagstiftning om respektavstånd och sänkta gränsvärden för störande industribuller där människor drabbas!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Beskatta inte koldioxiden

Cook-öarna visar den lummiga grönska som lever på koldioxid.
Cook-öarna visar den lummiga grönska som lever på koldioxid.

Dagens Industri hade den 28/12 en märklig debattartikel under rubriken: ”Höj priset på koldioxid”.

Här följer ett svar, som är utförligt och därför så långt att det delats upp i flera avsnitt, för att bli mera lättläst. Man kan ta en tugga i sänder.

Artikeln i DI finns här:

http://www.di.se/artiklar/2013/12/28/debatt-var-utmaning-infor-2014-hoj-priset-pa-koldioxid/

Den var undertecknad av sju personligheter som är välkända i media, bl.a.

Anders Wijkman, numera ordförande i Romklubben, tidigare politiker inom Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, samt ordförande för Röda Korset och Naturskyddsföreningen.

Anders Wejryd, avgående ärkebiskop i Svenska Kyrkan, organiserade ett interreligiöst möte för olika religioner om jordens klimat. Han tog alltså in politik i kyrkan.

Mats Svegfors, tidigare chefredaktör för moderata Svenska Dagbladet, senare landshövding i Västmanland och VD för Sveriges Radio.

Stefan Einhorn, professor vid Karolinska Institutet och författare ex.vis till ” Konsten att vara snäll

Dessutom ingick ordförandena för TCO och tankesmedjan Global Utmaning samt chefen för elbolaget EON Sverige.

Socialisters oförmåga

Artikeln börjar så här: ” Nu måste Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfvén svara på ett antal frågor om en hållbar framtid”. De räknar upp många problem från arbetslöshet och skolresultat till ”instabilt klimat” och åldrande befolkning. Sedan föreslår de att Sverige skall ”gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle”. Det skulle kräva att man satsar på investeringar av ”minst cirka 800 miljarder kronor per år”, vilket skulle minska arbetslösheten.

Det sistnämnda är ett vanligt exempel på socialisters oförmåga att tänka logiskt. Varje krona man ”satsar” tas från något annat, där således arbetslösheten ökar. Värre är att allt ”fossilfritt” som vindkraftverk, solceller och elbilar är olönsamt och därför kräver subventioner för att bli verklighet. Det dränerar kapitalmarknaden på resurser för satsningar på de lönsamma projekt vi behöver, för att ersätta de jobb som ständigt rationaliseras bort i existerande verksamheter. Det betyder att varje olönsamt jobb man ”skapar” med subventioner, ger en förlust av upp till tre lönsamma jobb. Subventionerna minskar vårt välstånd.

Man frågar sig hur en koncernchef i ett privat företag kan skriva under något sådant, men förstår snart att han ser framför sig hur subventionerna skall berika just hans bolag. Lite svårare är det att förstå hur en tidigare moderat politiker kan ställa sig bakom ett sådant resonemang.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Koldioxiden och klimatet

Kurvorna visar de baserar sina larm på. De små cirklarna och kvadraterna visar faktiskt uppmätta temperaturer. Simuleringarna saknar kontakt med verkligheten.
Kurvorna visar de datorsimuleringar, som IPCC baserar sina larm på. De små cirklarna och kvadraterna visar faktiskt uppmätta temperaturer. Som synes saknar simuleringarna kontakt med verkligheten.

Under hela resonemanget löper tron att koldioxid är den dominerande drivkraften i klimatet så som FN;s klimatpanel IPCC hävdat i 25 år, men ännu inte lyckats bevisa. Som bekant har IPCC gjort hundratals datorsimuleringar, som förutspått ständiga ökningar av den globala temperaturen, eftersom halten koldioxid i luften förväntas fortsätta att stiga. Men det har inte blivit varmare på mer än 17 år. De spekulerar om att värmen kan ha gömt sig i haven och att molnbildningen kan ha utvecklats annorlunda än de trott. De har alltså inte forskat tillräckligt om två av de viktigaste faktorerna och har gjort sina datorsimuleringar utan dem. Detta betyder i klartext att de inte vet vad de talar om. De har misslyckats med de 17 åren och hävdar ändå att de kan förutsäga läget år 2040 och 2100. Det gör att man med enkelt sunt förnuft kan konstatera att de fablar och inte förtjänar något som helst förtroende.

IPCC måste läggas ner, så att klimatforskningen kan återgå till sunda förhållanden med öppen debatt mellan oberoende forskare.
Koldioxid och temperatur

Vare sig det blivit varmare eller kallare bevisar det inte att koldioxid är orsaken. Under miljontals år har temperaturen gått upp och ner. Man har kunnat konstatera att vid de stora svängningarna vid början och slutet av istiderna har temperaturen stigit några hundra år innan koldioxidens koncentration i luften också stigit. Det är en naturlig och logisk följd av att havsvattnets förmåga att lösa gaser minskar vid högre temperatur. När haven blir varmare, drivs koldioxid ut i luften.

Under senare epoker har det varit varmare än nu under bronsåldern, romarrikets storhetstid och vikingatiden med kallare perioder däremellan. Det har varit naturliga processer utan inverkan av mänskliga utsläpp av koldioxid. De senaste hundra årens stigning med en knapp grad måste betraktas som en naturlig återhämtning efter det kalla 1800-talet. Många tecken tyder på att solen är den främsta drivkraften för vårt klimat. Det förklaras ingående i en nyligen utkommen bok:

Tege Tornvall: ”Solen driver vårt klimat”.

Den kan beställas med mejl till författaren: tege.tornvall(snabel-a)telia.com

Ingen klimatkris, ingen klimatskuld

IPCC har larmat om smältande polarisar, flera och värre orkaner, växande öknar och så mycket högre havsnivå att hela nationer skulle översvämmas. Allt detta har visat sig fel.
Polarisarna växer. Orkanerna är färre än på 40 år. Öknarna drar sig tillbaka, så att planeten har blivit grönare. De senaste hundra åren har havet stigit med mindre än 2 millimeter om året, vilket inte är det minsta oroande. Fler söderhavsöar växer än de som krymper, eftersom korallerna lever och producerar kalkavlagringar i takt med havets stigning.
Den enda fastställda förändringen av klimatet är de senaste hundra årens höjda temperatur med mindre än en grad. Den måste betraktas som helt naturlig ! Den är en återhämtning efter det kalla 1800-talet.

Det finns således ingen klimatkris och då inte heller någon klimatskuld till U-länder.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Politik för fattigdom och svält

Gränsen mellan fattiga Haïti till vänster och lite mindre fattiga Dominikanska Republiken till höger.
Gränsen mellan fattiga Haïti till vänster och lite mindre fattiga Dominikanska Republiken till höger.

Förslaget att göra utsläpp av koldioxid dyrare innebär att priset på energi går upp. Sverige skulle ”gå före”, vilket betyder att hela världen skulle följa efter. Det är ju nödvändigt, för att inte vår exportindustri skall utplånas. Dyrare energi kommer att medföra en ekonomisk kontraktion av industrin. Den kan lägre skatt på arbete inte kompensera, eftersom den gör störst verkan inom tjänstesektorn. Följden blir en utdragen lågkonjunktur med ökad arbetslöshet.

Energi är en betydande ingrediens i all produktion av livsmedel. Den behövs för traktorer, skördetröskor, transporter och för tillverkning av gödselmedel, bekämpningsmedel och emballage.

Således blir mat dyrare, vilket gör oss alla fattigare. Det drabbar de fattigaste värst med ren svält i flera områden. Där kommer man inte att ha råd att värna miljön. När svält är alternativet, skövlar man naturen. Ökad miljöförstöring blir följden, rena motsatsen till det som författarna vill uppnå.

Det finns ingen säkrare väg till miljövård än den som ekonomisk trygghet ger. De fattigaste måste lyftas till en anständig levnadsstandard. Den viktigaste faktorn i den processen är billig energi.

Förslagets omänsklighet framträder ännu skarpare, då man inser att koldioxid INTE påverkar klimatet. Som en engelsk parlamentsledamot uttryckte det:

“We’re spending money that we don’t have, to solve a problem that doesn’t exist, at the behest of people we didn’t elect.”

Douglas Carswell, Tory MP for Clacton

“Vi spenderar pengar vi inte har, för att lösa ett problem som inte finns, på befallning av folk som vi inte valt”.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Domedagsindustrin

Nätverket bakom propagandan om klimatkrisen från ORDO AB CHAO av Jacob Nordangård, Linköpings UIniversitet
Nätverket bakom propagandan om klimatkrisen från ORDO AB CHAO av Jacob Nordangård, Linköpings Universitet

Hur har detta varit möjligt ? I historiens alla tider har det funnits undergångsprofeter, som skrämt sina samtida med jordens kommande undergång. Kanske ligger det något i talet om arvs-synden: Vi kan inte ha fått det så bra utan att synda. Profeterna hittar ”synden” och pekar på den. Tillräckligt många har känt sig träffade, så att den nu nått global omfattning. När profeterna sedan pekar på vad som MÅSTE göras för att RÄDDA PLANETEN, flockas anhängarna runt omkring. Politiker frestas lätt till att stoltsera med att rädda planeten, så de finansierar profeterna med enorma summor. Detta visades utförligt på DN Debatt den 2/12:

http://www.dn.se/debatt/domedagsindustrin-har-blivit-en-sjalvgaende-maskin/

För fler detaljer hänvisas till den där presenterade boken:

“Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång”

Där visas en bild av det nätverk, som många olika intressen bildat, för att driva propagandan om klimatkrisen, se ovan. Många uppträder som Non-Governmental-Organisation, NGO, men är ofta skattefinansierade till mer än 50 % och arbetar för att skapa accept bland väljarna för det politiska etablissemangets ”klimatpolitik”, propaganda med andra ord. De bör därför snarare kallas GONGO, Government-Operated-Non-Government-Organisation. Intressant är att en av undertecknarna av DI:s artikel, Anders Wijkman, förekommer som ansvarig i inte mindre än sex olika sådana institutioner.

GONGO lever på bidrag från allmänhet och politik, ex.vis WWF, Greenpeace, Svenska NaturskyddsFöreningen SNF och många fler. Där finns medarbetare som riktigt uppfattat mekanismen för att få bidrag: Ju mer de skräms, desto mer bidrag får de. Andra anlägger en moralisk, kristlig dimension och gör oss i norr skyldiga till ”Klimatskulden”, som vi bör betala till U-länderna i söder. Där märks det tvärekumeniska ”Biståndsorganet Diakonia”.

Alla som undertecknat artikeln i DI ingår i Domedagsindustrin. De har avlönade eller arvoderade tjänstemän, som ständigt producerar artiklar och annat material för att sprida falska uppgifter om de klimatförändringar, som är helt normala. Deras djupa försänkningar inom media göra att du som medborgare nu måste utgå från att det mesta du får veta om klimatet är fel.

Vi som skriver här, för att informera allmänheten om verkligheten, får göra det på vår fritid och har inte betalt från något håll.

Den Svarta Bockfoten

I en av punkterna får Reinfeldt och Lötvén frågan vad de vill göra för att uppnå mer av ”global governance”? Ända sedan Romklubben bildades på 60-talet har man ständigt fört fram behovet av en ”Ny Världsordning”, eftersom man konstaterar att nationell demokrati inte förmår ta de kraftfulla beslut, som krävs för att rädda världen. Klubben konstaterade att man behöver en fiende, som är gemensam för alla folk, för att ena dem i kamp för den nya ordningen. De fann miljö och klimat vara idealiska fiender.

Anders Wijkman, numera ordförande i Romklubben, har vid flera tillfällen fört fram dessa idéer i Sverige. Den 5/12 2012 skrev han en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet med rubriken: ”Nu krävs en ny ekonomisk logik”. Sedan man funderat lite på det han skissar där och frågar sig hur det skall gå till i verkliga livet, får man svårt att skilja det från sovjetisk planekonomi. I båda fallen krävs global och totalitär makt, eftersom systemet inte tål konkurrens och därför inte kan tolerera sådan. Vid den stora klimatkonferensen i Durban 2011 presenterade FN officiellt ett utkast till bindande traktat, och föreslog att det skulle undertecknas av alla nationer. Det var en oförställd modell till global diktatur, styrd av en liten kommitté inom FN.

Greenpeace startade då de två grundarna en septemberdag 1971 åkte ut till en ö utanför Alaska, där ett atombombsprov planerades. Det stoppades. Den ene av dem, Patrick Moore, blev ordförande under några år, men lämnade Greenpeace efter 15 år. Senare förklarade han att han inte ville vara med, därför att organisationen successivt tagits över av aktivister med totalitära idéer. I andra miljöorganisationer kan man se hur forna kommunister tagit sig fram till ledande positioner. Vissa av dem, ex.vis Friends of the Earth, förklarar öppet att de vill bekämpa kapitalismen.

Detta beskrivs ingående av James Delingpole i boken: ”Watermelons”.

Den danske lektorn i Ranum på Jylland, Steen Steensen, såg rätt, när han i tidigt 80-tal yttrade: ”Med ekologismen nås mål som socialismen blott drömde om”.

På 20-talet förklarade den amerikanske politiske kommentatorn H. L. Mencken: ”The urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule.” Strävan att rädda världen är nästan alltid en falsk fasad för strävan att härska över den.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather