Domedagsprofeter på SVT

SVT-140714-Havet surnar

VETENSKAPENS VÄRLD

Med ovanstående vinjett sände TV2 den 14/7 ett program om havens försurning, där man gjorde sitt bästa för att skrämma tittarna med ett sammanbrott av havens ekosystem ifall utsläppen av koldioxid fortsätter. Fram till den 13 augusti kan programmet ses här:

http://www.svtplay.se/video/2184321/vetenskapens-varld-sommar/avsnitt-5

Programmet var fullt av felaktiga eller vilseledande påståenden utan referenser till vetenskapliga underlag, varför Klimatsans sänt nedanstående anmälan till Granskningsnämnden, där den fått diarienummer: 14/01693.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Presentation
Programmet presenteras med: Havet surnar till. . . Det leder till ett surare hav och ett hot mot allt liv i havet.

Detta är ett falskt påstående, som dessutom motsägs av vad som visas i programmet. Det avslöjar programledningens avsikter med programmet: att skrämma tittarna.

Repris
Programmet var en repris av en sändning den 11 november 2013. Denna behandlades den 10 december samma år på landets blogg för våra mest kvalificerade klimatforskare: ”Klimatupplysningen”, se bilaga 1.

http://www.klimatupplysningen.se/2014/05/12/om-ph-haven/

Där lämnar Sveriges nestor i Oceanografi, professor em. Gösta Walin, en utförlig redogörelse för verkan av koldioxid i haven. Bland annat konstaterar han:

I havet är pH vid pass 8.0 – 8.3, man brukar säga 8.2.
pH = 7 anses vara neutralt. Högre pH värden innebär alkaliskt vatten. Havet är och kommer att förbli starkt alkaliskt även om pCO2 t ex skulle fyrdubblas dvs. sänka pH till c:a 7.6. Allt tal om försurning är grovt vilseledande eftersom havet är och förblir alkaliskt.
Höjt koldioxidtryck och därmed upplösning av koldioxid i havet är sannolikt mer till fördel än nackdel för livet i havet.

Konklusionen är att programmet är grovt vilseledande.

Man bör kunna vänta sig att en professionell redaktion med stora resurser kollar upp vad landets mest kvalificerade källa för klimatfakta säger när teman om klimatet behandlas. Vi förutsätter att ingen repris skulle sänts, om så skett.

Innehåll
Programmet behandlar huvudsakligen ett korallrev i Papua Nya Guinea, där närmast ren koldioxid bubblar upp från vulkaniska formationer i ett ymnigt flöde. Där konstateras att många arter dött ut. Men redan 50 meter bort är livet mer normalt och 100 meter från bubblorna verkar livet t.o.m. vara frodigare än normalt. Där var pH rimligen lägre än i havet ännu länge bort, d.v.s en mer trolig framtidsbild än den annonserade.

All diskussion förs i termer av ”försurning” och ”allt surare” samt ”högre surhetsgrad”. Vi flera tillfällen förklarar speaker och agerande att det döda revet visar hur framtiden kommer att bli med fortsatta utsläpp av koldioxid.

I första minuten förklarar Victoria Dyring med teatraliskt dyster stämma: ”Den här platsen är som ett fönster mot framtiden”.

Kritik
Av programmets titel ”Vetenskapens värld” har man rätt att vänta ett innehåll med upplysande fakta, som verifieras på ett underhållande sätt. Här saknas de helt fundamentala uppgifterna om pH-värden i de studerade vattnen. De måste uppenbarligen vara olika där bubblorna innehåller 10.000 molekyler koldioxid i en given volym jämfört med de 4 molekyler luften innehåller, respektive den enda molekyl som tillkommit det senaste seklet.

Jämförelsen mellan revet med bubblor, revet 50 meter bort respektive 100 meter bort hänger i luften utan sådana uppgifter. De skulle visat att det inte alls handlar om försurning, utan om minskad alkalinitet.

Flera uppgifter står oemotsagda utan referens till fakta, ex.vis 1:30 in i programmet:

Haven tar upp koldioxid åtminstone 100 gånger snabbare än på tiotals miljoner år.

Det förefaller högst diskutabelt, då människans utsläpp av koldioxid endast utgör en bråkdel av koldioxidens naturliga omsättning i biosfären.

Konklusion och krav
I presentation och innehåll kan ingen strävan att meddela och verifiera fakta spåras. Dramatik och ordval hör hemma bland alarmister och domedagsprofeter. Personer med ambitioner att skrämmas måste omplaceras till andra redaktioner. Media är en förtroendebransch.

Det minsta man kan begära av Public Service är att ett nytt entimmes program ägnas åt havens pH och koldioxidens cirkulation i atmosfär, biosfär och hav. Dess innehåll måste tas fram i samarbete med kompetenta experter med lång erfarenhet av egen forskning. Vi bistår gärna med kontakter till sådana.

Helsingborg 2014-07-15

Nätverket Klimatsans

Sture Åström sekreterare
Byalagsgatan 36, 256 56 Helsingborg
info@klimatsans.com
http://klimatsans.com/  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bilagan utgöres av en synnerligen läsvärd redogörelse av professor Gösta Walin här:

http://www.klimatupplysningen.se/2014/05/12/om-ph-haven/

YTTERLIGARE SYNPUNKTER

– I närheten av något vulkaniskt kan man förvänta sig höga halter av såväl vätesulfid som svaveldioxid samt tungmetaller som kvicksilver. De är alla giftiga för både växter och djur.

– Där bubblor av koldioxid strömmade upp kan ovanstående ämnen också ha läckt ut. Forskarteamet borde ha testat detta och talat om att gifterna fanns eller inte fanns.

– Bubblorna exponerade vattnet för koldioxid med en koncentration 2.500 ggr den i luften. Det leder otvetydigt till en sänkning av vattnets alkalinitet, dess pH-värde. Om man antar att inga gifter gjorde bubblorna sällskap, kan det sänkta pH-värdet vara orsak till organismernas död. Sedan gjordes jämförande undersökningar på avstånden 50 meter och 100 meter från bubblorna. Där fann man att livet fortsatte relativt väl respektive något frodigare än normalt. Det är fullständigt förödande för programmets trovärdighet att inga pH-värden redovisades för dessa tre lokaler. Sannolikt var pH-värdet på 100 meters avstånd påverkat av bubblorna, kanske ungefär i den utsträckning man kan vänta i hela havet, om luften skulle innehålla 0,8 promille istället för dagens 0,4 promille. Det skulle i så fall bekräfta professor Walins antagande att mer koldioxid är till fördel för livet i havet. Därmed vore programmet lugnande istället för skrämmande. Kan det vara därför inga pH-värden angavs ?

– Ostronodlarens problem tillskrevs utsläppen av koldioxid utan referens till mätningar av något slag. Sammanhanget var alltså en lös spekulation, som inte borde få förekomma i ett program med uppgift att upplysa om fakta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Domedagsprofeter på SVT

 1. Mycket bra och absolut nödvändig kritik av förvillarna på SVT.
  Tyvärr är väl GRN tillsatt för att dölja sanningen, inte röja den.

  1. Ja det verkar så. Trots att det i mediabolagens sändningstillstånd står att framställningen skall vara opartisk, objektiv och att viktig information inte får utelämnas, får vi följande beslut, när vi påpekar rena felaktigheter, som är lätta att kontrollera, ex.vis polarisarnas utbredning:

   ”Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet.”

   Således: Allmänhet och politiker vet inte om att det finns kritik mot hypotesen. De har därför som grundsyn att den är sann, vilket beror på att SVT och SR (samt TT) aldrig tillåter invändningar mot den. Och GRN:s egna ledamöter vet inte heller bättre. De accepterar inte att det finns ”klimatforskare” med andra åsikter, fast jag talat om det. Därför kan SVT och SR inte kritiseras för ensidig framställning. Och de fortsätter att vilseleda GRN:s ledamöter, politiker och allmänhet.

   Därmed uppnås sådan vattentät rundgång som kännetecknar diktaturer ! ! !

 2. Den Amerikanske Presidenten Thomas Jefferson sade: “The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers.”

  Det stämmer precis på VETENSKAPENS VÄRLD, programmet är fullt av felaktigheter.
  Kunskap i form av felaktigheter har inget värde.

 3. Tack för detta initiativ! Att kalla SvT för public service är gravt missvisande – det handlar om public disservice. GRN:s kommentar att “…..har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker” är bevis nog.

 4. Adolfs propaganda via media stoppades omsorgsfullt 1945. Kan vi hoppas att den svenska propagandan i radio- och tv- media stoppas efter valet? Stoppet är nödvändigt för att Sverige skall kunna fortsätta att vara en demokrati. Sparka grönmupparna. Stäng ned program och kanaler om det behövs.

 5. Tes och Antites för utvecklingen framåt
  Public Service verksamheten vid Sveriges Radio och Television skall bedrivas självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället.
  För att detta skall fungera krävs, när högt studerade vetenskapsmän har skilda teoretiska slutsatser i ett visst ämne att båda måste få chansen att komma fram med sina teorier.
  Gärna samtidigt i form av en dialog mellan dessa vetenskapsmän.
  Inom vetenskapen är det Tes-Antites som för utvecklingen framåt.
  Programledarnas personliga politiska åsikter får inte hindra ur politisk synpunkt känsliga vetenskapliga teorier att komma fram. Eller bryta in och störa teoretiska resonemang som strider mot programledarens egen poloitiska ideologi i just denna fråga.

Comments are closed.