Rena, observerade klimatfakta

150222-Temp 1860-2000
Den globala temperaturen har alltid svängt upp och ner vare sig halten koldioxid ökat eller inte. Sedan 1997 har ingen uppvärmning noterats.

Mätdata från fem institut

Följande fem institut följer regelbundet den globala temperaturutvecklingen:

o HadCRUT3, knutet till brittiska East Anglia-universitetet och brittiska vädertjänsten Met Office: landmätta data, använda av FN:s klimatpanel IPCC.
o GISS, Goddard Institute of Space Studies: landmätta data trots att GISS ingår i USA:s rymdstyrelse NASA.
o NCDC, National Climatic Data Center: landmätta data. NCDC betjänar USA:s vädertjänst NOAA (National Oceanographic & Atmospheric Adm.)
o RSS, Remote Sensing Systems: satellitdata från NOAA.
o UAH, University of Alabama Huntsville: satellitdata.

Ingen uppvärmning på över 18 år

Inget av dessa fem institut har på över 18 år registrerat någon nämnvärd uppvärmning, vilket även IPCC bekräftar. Den norske geofysikern och klimatforskaren prof. Ole Humlum sammanställer månatligen de fem institutens data med samma resultat: ingen uppvärmning på över 18 år.

Klimatet har alltid växlat

Sedan den senaste istiden slutade för 12-10.000 år sedan har Jorden genomgått många både varma och kallare perioder. Minst lika varmt som de senast decennierna har det varit flera gånger. Varmast var det s. k. postglaciala klimatoptimum för 7-5.000 år sedan, 2-4 grader varmare än nu. Andra varmare perioder var bl. a. romartiden och medeltiden fram till Lilla istiden.

Kallare under Lilla istiden

Lilla istiden varade ca 1300-1850. Då var det i tre perioder 1-3 grader kallare än nu. Det har uppskattats via bl. a. borrkärnor i landisar, trädringar, växters klyvöppningar, kemisk analys av biologiska och geologiska lämningar samt även historiska dokument.

Då rådde periodvis missväxt och hungersnöd. Såväl befolkning som livslängd och medellängd minskade jämfört med den föregående, varmare medeltiden.

En knapp grads uppvärmning

Sedan Lilla istidens slut ca 1850 har Jordens marknära temperatur värmts en knapp grad. IPCC uppger 0,85 grader för 1880-2012.

Uppvärmning och avkylning i perioder

Denna uppvärmning pågick i tre perioder med mellanliggande resp. efterkommande paus/avkylning: uppvärmning ca 1850-1880, 1910-1940 och 1970-1998 samt avkylning ca 1880-1910, 1940-1970 och sedan 1998. Det senare året hade den värmande El Niño-strömmen i Stilla Havet ovanligt stark verkan.

Atmosfärens massa och täthet…

… samt planetens gravitation och avstånd från Solen avgör atmosfärens temperatur. En djup och tät atmosfär på en planet med stark gravitation är varmare än en tunn och gles på en med mindre massa – oavsett sammansättning. Atmosfären på Venus är djup och tjock, består till 96,5 procent av koldioxid och är ca 480 grader varm. På Mars är atmosfären tunn och gles, består till 95 procent av koldioxid och är ca 43 grader kall.

Jordens atmosfär är mindre tunn än på Mars men består av 78 procent kväve, 21 procent syre, 0,9 procent argon och bara 0,04 procent koldioxid. Dess medeltemperatur är knappt 15 plusgrader tack vare att vattenånga och i viss mån koldioxid, metan och andra gaser fångar upp en del energi vid vissa frekvenser av utgående strålning från jordytan.

Men dessa frekvenser är nu nästan mättade så att verkan av ytterligare vattenånga, koldioxid etc. är marginell och logaritmiskt avtagande.

Vattenånga dominerar helt

Helt dominerande bland de gaser som tar upp energi ur utgående strålning från jordytan är vattenånga, 50-75 gånger vanligare i atmosfären och med starkare relativ effekt än koldioxid. Men kondenserad till moln och nederbörd har vattenånga även en kylande effekt. Den separata effekten av enbart koldioxid är marginell och balanseras av vattenånga. Även dubbel CO2-halt mot nu kan bara värma atmosfären någon enstaka grad.

Begreppet “växthusgaserna” är missvisande och gäller nästan helt vattenånga. Dess-utom är atmosfären inget växthus, eftersom den saknar tak och väggar.

Men vattenånga och moln fungerar i viss mån som ett tak.

Temperaturen påverkar CO2-halten

Mer solaktivitet värmer havens ytvatten särskilt runt ekvatorn. Varmare ytvatten gasar ut koldioxid, som ökar CO2-halten i atmosfären. Fortlöpande CO2-tillskott kommer från seismisk, vulkanisk och tektonisk aktivitet på land och under haven. Ytterligare och ökande tillskott kommer från ökande mänsklig verksamhet. Kallare ytvatten vid och nära polerna tar däremot upp koldioxid.

Båda förloppen ingår i ett naturligt årligt utbyte av ca 210 Gigaton kol (ca 770 Gton koldioxid) mellan hav, mark, växtlighet och atmosfär. Det är en fjärdedel av all koldioxid i atmosfären. Tillskottet från mänsklig verksamhet är i IPCC:s kolcykel ca 9 Gton kol (33 Gton koldioxid) = 4 procent av utbytet.

Om atmosfärens CO2-halt stiger snabbare än kalla hav tar upp ökningen, ökar dess partialtryck (andel av atmosfärens totala tryck) så att CO2 ändå pressas ned i haven. Där blir CO2 kolsyra och bildar sedan basiska föreningar med kalk och sediment. Haven förblir därför rejält basiska ändå.

Koldioxid är inget gift

Koldioxid är växtlighetens näring och tillför genom fotosyntes syre till atmosfären. Koldioxid stimulerar växtlighet. Från Jordens ungdom har atmosfärens CO2-halt successivt minskat från 90 till dagens 0,04 procent (400 ppm). Genom årmiljoner har växtlighet, mark och särskilt haven tagit upp koldioxid.

Haven innehåller nu ca femtio gånger mer kol än atmosfären. Eror med mycket rikare växt- och djurliv än nu har varit 5-10 grader varmare och har haft 3-20 gånger högre CO2-halt i atmosfären.

Mer koldioxid = mer växtlighet

1900-talets uppvärmning och ökade CO2-halt har ökat Jordens växtlighet. Satelliter har registrerat 11 procent ökad växtlighet de senaste 30 åren. Sedan 1930 har världens spannmålsproduktion ökat fem gånger från 481 miljoner ton till 2,4 miljarder ton.

Men folkmängden har bara ökat 3,5 gånger. Tillgången till föda har alltså ökat snabbare än folkmängden. Andelen fattiga och undernärda har minskat.

Nuvarande CO2-halt är trots viss ökning historiskt sett låg. Lägre halter minskar växtligheten. Mänsklig verksamhet återför nu en del bunden koldioxid från fossila rester till atmosfären. Det stimulerar mer växtlighet.

Koldioxid är ingen rök

Koldioxid är en transparent, osynlig, smak- och luktfri gas och syns inte på fotografier. Ändå illustrerar media koldioxid som vit rök och/eller mörk rök ur skorstenar. Vit rök är vattenånga. Mörk rök är sot och partiklar. Att visa koldioxid som rök är antingen okunnigt eller medvetet vilseledande.

Växlande CO2-halt i tid och rum

Atmosfärens CO2-halt mäts sedan 1958 på vulkanön Mauna Loa i Hawaii i Stilla Havet. Där har den sedan dess ökat från 315 till dagens 400 ppm (miljondelar) = 0,04 procent. Men CO2-halten mäts också på andra platser. Den växlar först efter geografiskt läge, omgivningar, årstid och tid på dygnet men tenderar alltid att utjämnas.

Enligt borrkärnor från Antarktis skulle CO2-halten fram till 1800-talets slut ha varit jämnt 280 ppm i tiotusentals år. Men CO2-molekylen vandrar i isen och bildar föreningar med andra ämnen. Trädringar, växters klyvöppningar och kemisk analys av biologiska rester visar högre och växlande halter. Halter på 300-400 ppm har också registrerats (Knouwemberg, Beck, Jaworowski).

Mindre vanligt extremväder

Enligt ledande meteorologer (världsmeteorologiska WMO, NOAA, prof. Lennart Bengtsson m. fl.) har extremt väder INTE blivit vanligare. Men moderna media rapporterar mer än tidigare och ger intryck av ökad frekvens.

Att det ofta får allvarligare följder beror på att allt fler bor farligt nära vatten, att stora ytor permanentas utan avrinning, att fattiga länders byggnader inte står emot extremväder och att folkrika fattiga stater inte kan skydda sin befolkning.

Vindar uppstår av temperaturskillnader mellan de varma tropikerna och de kalla polartrakterna. Global uppvärmning MINSKAR dessa skillnader.

Havsisar växlar cykliskt

Havsisarna i Arktis resp. Antarktis växer varje vinter och minskar varje sommar i ca 60-åriga cykler. Vintertid täcker de 15-20 miljoner km2 men krymper sommartid till runt hälften. På 1930-talet var Nordostpassagen sommartid segelbar precis som den varit de senaste åren.

Som minst de senaste åren var sommarisen i Arktis år 2012 men växte 2013. I fjol var den enligt danska forskare 30-40 procent tjockare än de fyra föregående åren. Sommarisen i Antarktis har de senaste åren nått rekordstor utbredning sedan den började mätas.

Havet stiger knappast alls

Sedan den senaste istidens slut för 12-10.000 år sedan har smältande landisar höjt världshavens yta med ca 130 meter. Snabbast steg den under postglaciala klimatoptimet för 7-5.000 år sedan. Nu stiger den med 1-2 mm per år men i minskande takt. På vissa håll (bl. a. i Norden) stiger landet efter istiden. På andra sjunker landet bl. a. under tektoniskt tryck (t. ex. Bangladesh). Koraller söker alltid ljuset och växer till vattenytan (Nils-Axel Mörner m. fl.)

Växlande solaktivitet driver klimatet

Borrkärnor ur landisar, trädringar, växters klyvöppningar och geologisk och biologisk analys visar att Jordens klimat sedan hundratals miljoner år nära följer Solens växlande magnetiska aktivitet i flera cykliska förlopp: bl. a. ett ca elvaårigt och ett runt 200-årigt. Sedan de elvaåriga cyklerna konstaterats och börjat mätas är vi nu inne i cykel nummer 24.

Solmagnetism bildar en skyddande sfär runt solsystemet mot inkommande kosmisk strålning. Denna bildar aerosoler i atmosfären, på vilka vattenånga kondenseras till moln, som i sin tur blir nederbörd. Aktiv sol minskar instrålningen, och tvärtom. Minskad instrålning = färre aerosoler = värmande effekt – och tvärtom (Svensmark, Shaviv m. fl., visat i försök på CERN)). Satelliter har nu registrerat 25 procent minskad solsfär och starkt ökad kosmisk instrålning.

Aktiva solcykler är kortare och höjer atmosfärens temperatur något. Passiva cykler är längre och sänker temperaturen. Aktivare solcykler på 1900-talet värmde atmosfären en knapp grad. Men senaste solcykeln (23) var och nuvarande solcykel (24) är både längre och mindre aktiv. Nästa solcykel (25) tycks enligt ledande solfysiker också bli det. Det talar för fortsatt kyligare klimat.

Möjlig utveckling:

Kyligare klimat framöver kan minska Jordens odlade yta och skördarnas storlek. Det skulle minska den globala tillgången på spannmål, kan orsaka hungersnöd för utvecklingsländernas fortsatt ökande befolkningar och kan skapa stor geopolitisk oro som folkvandringar och rena krig.

Tege Tornvall

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

24 thoughts on “Rena, observerade klimatfakta

 1. Angivna temperaturer för atmosfärerna gäller vid respektive planets yta. Högt uppe i venus atmosfär är temperaturen faktiskt bara runt 20C . Detta har lett till projekt att placera ballonger högt i venus atmosfär som t.ex. habitat för människor, växter och djur.

 2. Bäste Tege,
  Det var en trevlig och helt korrekt information.
  Det gjorde du alldeles utmärkt. Gratulerar.
  Nils-Axel Mörner

 3. En fantastisk bra sammanfattning . Tackar för detta .
  Skriver ut de här sidorna i flera ex .
  Kan låta andra läsa och begrunda .

 4. Intressant och lättläst info tack så mycket denna skall länkas så fort miljötalibanerna skriker om miljöflyktingar och klimathot.

  Förresten vad säger dom radikala i MP när sådan här fakta presenteras? Jag gissar spontant på att många sätter händerna för öronen och högt skriker laalaalaa eller att det blir ett syntax error och personen kopplas ner mentalt 😀

 5. En utmärkt sammanfattning, men koldioxid kan inte ens i ringa mån påverka klimatet,då den inte har sådana egenskaper.Mätningar på kroppar i solsystemet har visat att begreppet “växthusgas”är av samma kaliber som flogiston och “ond ande”. Vattenånga fungerar på samma sätt, som andra så kallade växthusgaser, som kan absorbera vissa frekvenser av Jordens värmestrålning i form av vibrationer av de elektriska tyngdpunkterna, som accellereras och sådana vibrationer avger omdelbart strålning ,som en antenn.När molekylen stöter på en luftmolekyl har den ingen extra energi kvar att överföra.Därför värms inte luften upp,vilket bekräftas av temperaturmätningar.
  Mvh, Håkan.

 6. Jag tvingas tyvärr konstatera att ovanstående blogginlägg är ganska bristfälligt och till stora delar helt felaktigt. Här är några av mina kommentarer:

  Angående: “//Ingen uppvärmning på över 18 år//”
  Att ingen uppvärmning skulle ha observerats de senaste 18 åren är nonsens. Baserat på mätningar från just GISS som nämns i listan över källor, har man observerat att temperaturen forsätter att stiga [1].

  Angående: “//Klimatet har alltid växlat//”
  Det må vara att klimatet alltid har växlat, men oavsett orsak så finns det flera tidigare exempel på hur snabba förändringar i klimatet inneburit katastrofala följder för livet på jorden [2, 3].

  Angående: “Kallare under Lilla istiden”
  Det är inte helt klarlagt vad den lilla istiden berodde på. En möjlighet är variationer i solens intensitet. En annan teori är att pesten på medeltiden bidrog till att stora arealer jordbruksmark växte igen och därigenom band kol från koldioxid i luften, vilket bidrog till sjunkande temperaturer [4].
  Hur som helst är det i första hand inte variationer i solens aktivitet som bäst förklarar den kraftiga temperaturökning som kan noteras de senaste decennierna utan snarare utsläpp av växthusgaser [5].

  Angående: “Vattenånga dominerar helt”
  Det är visserligen sant att vattenånga är den mest kraftfulla växthusgasen, men det betyder inte att koldioxiden är betydelselös, utan tvärtom: effekten av koldioxidutsläpp förstärks genom vattenånga [6]. Den höjning av mängden vattenånga i atmosfären de senaste åren kan förklaras av mänsklig förbränning av fossila bränslen [7].

  Angående: “Mer koldioxid = mer växtlighet”
  Här är det viktigt att notera att växter behöver mer än koldioxid för att leva, som näring och vatten. Så även om koldioxidhalten ökar, betyder inte det nödvändigtvis mer växtlighet. Vidare finns det skadedjur i jordbruket som gynnas av högre koldioxidnivå [8]. Vad som emellertid är mest problematiskt med högre koldioxid är växthuseffekten, som leder till en temperaturhöjning och utbredning av öknar.

  Angående: “Koldioxid är ingen rök”
  Koldioxid är en produkt vid förbränning, liksom sot och vattenånga, och ingår i den rök som kommer ur skorstenar.

  Angående: “Mindre vanligt extremväder”
  Flera forskare har kunnat koppla ökning av extremväder med mänsklig påverkan [9, 10].

  Angående: “Havsisar växlar cykliskt”
  Visserligen är det sant att havsisar varierar i cykler, men den kraftiga minskningen som har observerats de senaste decennierna har ingen historisk motsvarighet, även om man går tusentals år bakåt i tiden.

  Angående “Havet stiger knappast alls”
  Forskning visar att havsnivåns ökning accelererar [12]. Historiskt sett har havsnivån varit mer eller mindre konstant de senaste tusentals åren, men från slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet har havsnivån börjat stiga, på grund av att isen vid polerna smälter och att vatten expanderar då det blir varmare. [13]

  Angående “Växlande solaktivitet driver klimatet”
  Den temparaturökning som har observerats de senaste 30 åren kan inte förklaras utifrån solens variationer, utan måste ha en annan orsak. [14]

  Att människans utsläpp av koldioxid orsakar ett varmare klimat är ett faktum. Visst vore det bra om det inte vore så, men jag tillhör inte den grupp klimatförnekare som tror att man kan ändra sakernas tillstånd enbart genom önsketänkande.

  *** Referenser ***
  [1] Hansen, J., R. Ruedy, M. Sato, and K. Lo, 2010: Global surface temperature change. Rev. Geophys., 48. Finns här: http://pubs.giss.nasa.gov/abs/ha00510u.html

  [2] Henrik Svensen, Sverre Planke, Alexander G. Polozov, Norbert Schmidbauer, Fernando Corfu, Yuri Y. Podladchikov, Bjørn Jamtveit, Siberian gas venting and the end-Permian environmental crisis, Earth and Planetary Science Letters, Volume 277, Issues 3–4, 30. Finns här: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X08007292

  [3] F. Jourdan, K. Hodges, B. Sell, U. Schaltegger, M.T.D. Wingate, L.Z. Evins, U. Söderlund, P.W. Haines, D. Phillips, and T. Blenkinsop
  High-precision dating of the Kalkarindji large igneous province, Australia, and synchrony with the Early–Middle Cambrian (Stage 4–5) extinction, Geology. Finns här: http://geology.gsapubs.org/content/early/2014/04/22/G35434.1.abstract

  [4] Ruddiman, William F. (December 2003). “The anthropogenic greenhouse era began thousands of years ago”. Climatic Change 61: 261–293. Finns här: http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/Ruddiman2003.pdf

  [5] Gerald A. Meehl, Warren M. Washington, Caspar M. Ammann, Julie M. Arblaster, T. M. L. Wigley, and Claudia Tebaldi, 2004: Combinations of Natural and Anthropogenic Forcings in Twentieth-Century Climate. J. Climate, 17, 3721–3727. Finns här: http://www.cawcr.gov.au/staff/jma/meehl_additivity.pdf

  [6] Isaac M. Held and Brian J. Soden, WATER VAPOR FEEDBACK AND GLOBAL WARMING
  Annual Review of Energy and the Environment
  Vol. 25: 441-475

  [7] B. D. Santer, C. Mears, F. J. Wentz, K. E. Taylor, P. J. Gleckler, T. M. L. Wigley, T. P. Barnett, J. S. Boyle, W. Brüggemann, N. P. Gillett, S. A. Klein, G. A. Meehl, T. Nozawa, D. W. Pierce, P. A. Stott, W. M. Washington, and M. F. Wehner: Identification of human-induced changes in atmospheric moisture content
  PNAS 2007 104 (39) 15248-15253. Finns här: http://www.pnas.org/cgi/reprint/0702872104v1.pdf

  [8] University of Illinois at Urbana-Champaign. “Insects Take A Bigger Bite Out Of Plants In A Higher Carbon Dioxide World.” ScienceDaily. ScienceDaily, 25 March 2008. .

  [9] Increased flood risk linked to global warming. Finns här: http://www.nature.com/news/2011/110216/full/470316a.html

  [10] Francis W. Zwiers, Xuebin Zhang, and Yang Feng, 2011: Anthropogenic Influence on Long Return Period Daily Temperature Extremes at Regional Scales. J. Climate, 24, 881–892. Finns här: http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2010JCLI3908.1

  [11] Polyak et al. 2010: History of sea ice in the Arctic. Finns här: http://neven1.typepad.com/files/2010-polyak-et-al—history-of-sea-ice-in-the-arctic.pdf

  [12] Stefan Rahmstorf, A new view on sea level rise. Nature Reports Climate Change. Finns här: http://www.nature.com/climate/2010/1004/full/climate.2010.29.html

  [13] John A. Church, Neil J. White, Thorkild Aarup, W. Stanley Wilson, Philip L. Woodworth, Catia M. Domingues, John R. Hunter, Kurt Lambeck: Understanding global sea levels: past, present and future.
  Sustainability Science
  April 2008, Volume 3, Issue 1, pp 9-22. Finns här: academics.eckerd.edu/instructor/hastindw/MS1410-001_FA08/handouts/2008SLRSustain.pdf

  [14] Usoskin, I. G., Schüssler, M., Solanki, S. K., & Mursula, K. Solar activity over the last 1150 years: does it correlate with climate? Proceedings of the 13th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun, held 5-9 July, 2004 in Hamburg, Germany. Edited by F. Favata, G.A.J. Hussain, and B. Battrick. ESA SP-560, European Space Agency, 2005., p.19. Finns här: http://adsabs.harvard.edu/full/2005ESASP.560…19U

  1. Välkommen tillbaka Piostruk !

   Du har missat lite i kontakten. Annars skulle du vetat att jag refererade till DMI:s sajt:

   http://ocean.dmi.dk/arctic/old_icecover.uk.php

   Sen är det inte kostigt om vår framställning ibland är lite bristfällig. Vi har inga bidrag från något håll och gör detta helt på fritid, fast vi har många andra plikter. Du tycks ha bättre tid och större resurser.

   Vi försöker inte driva en diskussions-sajt. För dina mer intrikata frågor hänvisar jag dig till Klimatupplysningen, där det finns många kunniga kommentatorer, som kan besvara dina frågor.

   Vad vi gör är dock att sortera fram vad som är sant, stort och viktigt jämfört med spekulationer, detaljer och rena påhitt. Här några svar på det du tagit upp:

   1. Det är ovist att beskylla andra för nonsens. Då hamnar du lätt i samma kategori själv.

   Alla fem seriösa institut som följer den Globala Temperaturen varje månad visar att ingen stigning noterats på närmare 19 år. Du hänvisar till en studie av Tom Karl m.fl. från NASA, GISS och NOAA. Jag har inte sett att den genomgått korrekt peer review. Den använder nya dataserier. Om dem vet vi att gamla temperaturer sänkts och sena höjts på ett rent bedrägligt sätt:

   http://www.geoclimate.se/articles/20131107_GISS_Wibjorn_Karlen.pdf

   http://geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

   De ljuger för dig. Du är lurad.

   2. Klimatet har alltid växlat. Det finns inget i universum som utvecklas rätlinjigt. Allt snurrar, svänger och gungar. IPCC har bekräftat sin inkompetens genom att i flera sammanhang göra statistik med antagande om rätlinjig utveckling. Det gäller att finna vilka olika perioder för överlagrade svängningar som gäller. Det har IPCC försummat.

   3. Visst var det kallare under Lilla Istiden. Det finns 50-talet studier av klimatet runt hela globen, som visar att det var kallt överallt då. Uppenbarligen har halten koldioxid i luften INTE påverkat vare sig den sänkning av temperaturen som föregick den kalla perioden eller den inledande uppvärmningen därefter. Däremot pekar många förhållanden på solens inverkan. Det finns inget annat med en bättre förklaring.

   4. Du skriver: ”Den kraftiga temperaturökning som kan noteras de senaste decennierna”. Då har som jag nämnt ovan ingen ökning alls skett. Du är lurad.

   5. Vad koldioxiden gör och vad vattenångan gör åt klimatet är ännu ingalunda klarlagt. AGW-hypotesen hänger på två osäkra antaganden och tre spekulationer ovanpå varandra. Det är osäkerhet i femte potens. Det kan en seriös forskare inte längre tro på.

   6. Men snälla Piostruk, läs innantill: Följderna av senaste seklets beskedliga ökning av den globala temperaturen med en knapp grad och 30 % mera koldioxid i luften har varit övervägande positiva. Skördarna har ökat, skogen växer bättre, öknarna MINSKAR, precis tvärt emot vad IPCC antar. Orkaner och cykloner är färre än på länge. Arktis havsis växer och isbjörnarna mår bra. Kan du ange någon förutsägelse från IPCC, som slagit in ? Hur länge vill du tro på någon som haft fel så genomgående ?

   7. Du får skilja på ”rök” och ”avgaser”. Koldioxid är genomskinlig och bildar därför aldrig ”rök”.

   8. Det finns inte ens någon teori för en koppling mellan halten koldioxid och extremväder. Medan halten stigit det senaste decenniet, har orkaner och cykloner minskat:

   http://policlimate.com/tropical/global_running_ace.png

   Tillika rapporterar båda de största återförsäkringsbolagen Munich Re och Swiss Re lägre kostnader för väderskador de senaste åren. Ovädren har varit färre ! !

   9. Man vet inget precist om havsisarna tusentals år tillbaka. Men åren 1932 och 1933 lät den danska regeringen flygfotografera Grönlands kuster. Dess foton har man nu hittat och studerat. De visar tydligt att då var isläget helt jämförbart med det idag:

   http://www.katterno.fi/assets/Publikationer/Katterno-3.2015/Katterno-315-svenska.pdf

   10. Du har helt enkelt blivit lurad om havets historiska nivå. Rahmstorf har upprepde gånger fantiserat ihop sina resultat på spekulationer. Under 7.000 år har havet stigit en dryg mm per år. Den takten har inte ökat.

   Loggning av nivån under de senaste 60 åren på söderhavsöarna visar ingen stigning där i en studie av universitetet i Auckland, NZ. Fler söderhavsöar växer än krymper.

   Och naturlagarna sätter en gräns vid ytterligare en mm/år, OM det skulle råka bli betydligt varmare. Det finns helt enkelt inte tillräckligt stora ytor för den varma luften att påverka isen. Det kan nämligen bara ske längs marken vid isfronten, eftersom det är 20 grader kallare ovanpå istäcket på 3 km höjd.

   11. Det är just solens variationer som kan förklara klimatets variationer:

   http://klimatsans.com/2014/07/25/klimatet-blir-snart-kallare/

   Däremot finns det inga fakta, som tyder på att koldioxid har någon märkbar effekt på klimatet. Du har blivit lurad igen!

   Istället finns det studier av våra grannplaneters atmosfärer, som visar att ”växthuseffekten” inte beror på gasblandningen. Den bestäms främst av trycket vid marken. Det skulle betyda att koldioxiden inte ens har någon teoretisk verkan på klimatet.

   http://faculty.washington.edu/dcatling/Robinson2014_0.1bar_Tropopause.pdf

   Det finner jag vara högst troligt.

   12. Sammanfattningsvis har IPCC visat sig vara det politiska organ, som en ”mellanstatlig” organisation med nödvändighet måste vara. Dess okunniga politiker har inte kunnat skilja riktiga vetenskapare från rena charlataner. När de presenterade slutversionen av AR5 i Köpenhamn ifjol, ville de understryka hur viktig rapporten var genom att framhålla hur den förhandlats fram ord för ord under en hel vecka mellan delegater från 120 länder.

   Därmed diskvalificerade de rapporten som vetenskapligt dokument. Det är inom politiken man förhandlar, aldrig inom vetenskapen. Och de är så okunniga att de inte ens förstår hur lite de förstår.

   Av FN:s 195 nationer lär c:a 150 kalla sig U-länder och därmed anse sig förtjäna miljardflöden av dollar från den Gröna Klimatfonden. Det de förstått är att flödet hänger på att omvärlden kan skrämmas med den katastrofala uppvärmningen. Nu har de fått riktigt brått, eftersom solen förebådar några kalla decennier. När kylan kommer förstår alla att IPCC var en bluff. Skall det bli några miljardflöden, måste de beslutas dessförinnan.

   Därför har de nu så brått och ljuger så grovt. Låt dig inte luras av det !

   1. Det säger en del om vad Sture förväntar sig för kompetens av läsarna när han som vanligt hänvisar till länken
    http://ocean.dmi.dk/arctic/old_icecover.uk.php
    Det framgår redan av filnamnet att det är en obsolet sida, och detta står även tydligt om man går dit.

    Piostruk har sen naturligtvis också rätt om att GISS visar på att temperaturen stiger. Även här får man intryck av att Sture räknar med att läsarna inte skall kolla.

    1. Tack Thomas för att du uppmärksammar mig på att DMI tagit ner den sida som visade isens utbredning ute på havet med stränderna maskade. Den visade nämligen att påfrysningen i år är starkare än de senaste tio åren. Den fungerade ett tag inpå detta året. Jag är ju inte heltidsavlönad för att hålla koll på klimatet som så många andra är, så jag har inte observerat DMI:s nya politik. Mina läsare känner mig så väl att de vet att jag inte skulle göra så som Thomas beskyller mig för.

     Det intressanta här är inte att min länk blivit obsolet, utan att DMI beslutat att informationen är olämplig att sprida. Det kan möjligen bero på att mätmetoden varit osäker, men kanske troligare på att man ett tag till vill dölja att Arktis is växer till.

     Sedan bekräftar Thomas återigen bilden av våra vanligaste alarmister. Det nedlåtande tilltalet mot kritiker och deras kompetens. Den överlägsna tonen. Det handlar om personangrepp istället för saklig diskussion anständigt folk emellan. Thomas inser inte att han skämmer ut sig.

     Intrycket stärks av referensen till GISS, som vi vet fuskar storskaligt med temperaturdata. Uppgifter från GISS har ingen trovärdighet bland oss med sunt förnuft i behåll:

     http://www.geoclimate.se/articles/20131107_GISS_Wibjorn_Karlen.pdf

     – – –

     1. Sture,
      det är möjligt jag blandat ihop dig med andra som använt den där gamla grafen och för vilka jag påpekat detta ett flertal gånger. Av någon anledning sprids den i ert gäng trots att det borde vara uppenbart att den är inaktuell. Det är dock typiskt att när jag påpekar detta försöker du misstänkliggöra DMI med att de skulle “beslutat att informationen är olämplig att sprida”. Aldrig att det kan handla om att man förbättrat sina algoritmer, det vore alldeles för enkelt.

      Om du inte litar på DMI, varför länkade du till dem? Annars finns t ex cryosphere today som mäter isytan istället för isutbredningen, och även den är för närvarande rekordlåg:
      http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/

      Sen skulle din anklagelse om “nedlåtande tilltal” fungerat bättre om du inte just gett dig på både DMI och GISS med de vanliga anklagelserna om fusk. Själv hyser jag betydligt större förtroende för GISS än för Karléns förmåga att sätta sig in i deras metoder. Jag minns t ex Karléns något förvirrade kritik av IPCC där han aldrig brytt sig om att slå i appendix för att se exakt vilket område en graf han inte gillade täckte. Data och algoritmer för GISS finns beskrivna, har reproducerats av en oberoende grupp och är även snarlika vad Hadley, JMA, Berkeley Earth m fl kommit fram till.

      Dessutom är det en konstigt anklagelse eftersom du i kommentaren jag besvarade skrev “Alla fem seriösa institut som följer den Globala Temperaturen varje månad visar att ingen stigning noterats på närmare 19 år.” . Jag antog att du syftade på samma grupper som Tege, dvs inkluderande GISS. Oberoende av vad du nu anser om GISS pålitlighet så kvarstår att de, tvärtemot vad du och Tege hävdat, kommer fram till att temperaturen fortsätter stiga.

     2. Mysteriet med DMI:s redovisning av isläget i Arktis är nu analyserat av Anthony Watts:

      http://wattsupwiththat.com/2016/02/22/dmi-disappears-an-inconvenient-sea-ice-graph/

      Det är intressant att notera att DMI tog ner den sida jag refererat till den 18/2 och redan den 20/2 betecknas den av Thomas P som “den gamla grafen”.

      Den visade alltså utbredningen där isen täcker minst 30 % av havets yta, samtidigt som områdena närmast stränderna maskats. De finns med i den version man har kvar, som avser utbredningen där isen täcker mer än 15 % av ytan. Där anmärker DMI att blandningen av land och hav-pixlar gör algoritmen osäker. Det problemet har man inte i 30 %-versionen, den som nu tagits ner.

      Jag noterar att så sent som den 14/2 visade den “gamla” versionen att utbredningen låg långt över alla de föregående 10 åren. Inte bara lite, utan mycket över. Watts gör samma konklusion som jag, att DMI tagit ner den, för att den visar “fel” trend: att isen växer istället för det vi annars alltid får höra, polarisarna smälter bort.

      Med sin kommentar placerar sig Thomas i hörnet med bluffande alarmister, som inte förtjänar tilltro.

   2. Hej Sture!
    Mycket bra utredning av alla lösa påståenden från Piostruk. Jag har använt Professor emeritus Gösta Petterssons bok “Falskt alarm” för att lära mig vilken kunskap som finns i klimatfrågan. Det han skriver stämmer mycket väl med de fakta som redovisas på denna webbsida. Jag har nyss uptäckt “Klimatsans” men blir nu en flitig användare av den som referens.

  2. Tack!
   Du ger vetenskaplig evidens och inte bara en massa tyckande. Du angriper inte heller människor, vilket några av kommentatorerna gör….
   När jag läser den här webbplatsen slås jag av den “tro” som den andas.

   Trovärdigheten för platsen kan öka om skribenterna som driver Klimatsans publicerar namn på de forskare och studier som åberopas. Just nu är jag benägen att tycka att den här föreningen är väldigt oklar och inte trovärdig alls.

   1. Har du läst artikeln? Den innehåller de upplysningar du efterfrågar. Eller syftar du på någon annan artikel?

 7. “För dina mer intrikata frågor hänvisar jag dig till Klimatupplysningen, där det finns många kunniga kommentatorer, som kan besvara dina frågor.”

  Jag kan upplysa om att Klimatupplysningen (Stockholmsinitiativet) mottog utmärkelsen Årets förvillare 2010 av föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). Hela motiveringen hittar man här:
  http://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-forvillare-2010/
  Bland listan över pristagare (http://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/) finner man även förvillare inom telepati, homeopati, slagrutegång, evighetsmaskiner, energimedicin och annat smått och gott. Tror med andra ord att man ska ta Klimatupplysningen (liksom Klimatsans) med en nypa salt 🙂

  1. Min gode man !

   Det sätt på vilket Föreningen Vetenskap och Folkbildning arbetar, avslöjar dem som oseriösa. Hittar man på ett jippo som “Årets Förvillare” placerar man sig själv som vuxenmobbare. På skolgården där jag växte upp konstaterade man: “Den som sa’t, han va’t.” Det är precis vad som gäller din förening. Då du applåderar offentlig mobbning, undanber jag mig vidare kontakt.

  2. Att få utmärkelsen årets förvillare av VoF höjer trovärdigheten.

 8. Mycket intressant information. Har tills för någon vecka sedan aldrig stött på artiklar osv som inte stöttar de teorier de lär ut i skolorna i landet. Jag fick själv veta redan i 7an att koldioxiden var skurken i den uppvärmning som innebär mänsklighetens “undergång”. Har sedan dess levt mitt liv väldigt “miljövänligt” och alltid varit vaksam över mitt avtryck på jorden. Stämmer denna artikel känns det lite pinsamt måste jag erkänna.. Dock skönt att inse att man blivit lurad, så man kan ta reda på riktiga fakta.

 9. Jag måste undrar lite och skulle vilja fråga Slotsia om de artiklar du har läst som stödjer att människan påverkar klimatet genom att producera koldioxid är artiklar som oftast handlar om typ att glaciärer smälter och det är ett tecken på uppvärmning och då implicit antar att det är människans fel?

  Det finns massor av artiklar som handlar om händelser som är konsekvenser av högre temperatur. Det innebär egentligen inte att det är människans fel. Vad jag vill påstå att om man upprepar något många gånger då kan det i sin tur leda till något som ingen från början egentligen vet vad det handlade om.

  Egentligen finns det bara en enda fråga: Kan ökad mängd koldioxid påverka jordens temperatur? Med en följdfråga: Hur mycket mer koldioxid behövs för att påverka temperaturen?

  Vad jag vet finns det inga svar på dessa frågor.

 10. Hej Göran !

  Du frågar: Kan ökad mängd koldioxid påverka jordens temperatur? Svar : Nej! Gasen är ingen “växthusgas” – sådana finns inte. Oändliga mängder skulle alltså inte påverka temperaturen. De 5 institut,som regelmässigt mäter den globala medeltemperaturen GMT konstaterar enhälligt att den inte ökat på 18 år trots stora utsläpp av koldioxid.

  Mvh, Håkan.

  ++

 11. Hej alla !
  Jag skrev i hastigt mod att oändliga mängder koldioxid inte skulle påverka jordens temperatur. Jag bortsåg då från att oändliga mängde naturligtvis skulle ha påverkat trycket vid markytan och därmed tempereturen där ,då en molekyl koldioxid väger mer än syre- eller kvävemolekyler och yttemperaturen beror av trycket. Jag avsåg bara att koldioxid inte har “växthusgasegenskaper” och därför inte kan,genom “växthuseffekt”, påverka jordens temperatur.
  Mvh,Håkan.

Comments are closed.