Är den globala uppvärmningen en gigantisk myt?

150608-Istider-Climate4you
Den globala temperaturen de senaste 420.000 åren rekonstruerad från borrkärnor tagna ur landisen på Antarktis. Temperaturen är den s.k. anomalin, d.v.s. avvikelsen från dagens temperatur, som anges med linjen vid noll grader. Blå fält visar istider och röda fält varma perioder däremellan, interglacialer. CR Climate4you.

Här en populärt hållen artikel från månadsbladet “Svenska Magasinet” för svenskar på sydkusten i Spanien.

Kan människan verkligen påverka klimatet?

De flesta människor vill värna om miljön och de av oss som är medvetna om farorna att släppa ut gifter i naturen och i storstäderna vill gärna medverka till att förbättra miljön. Och på lokal nivå är detta både möjligt och nödvändigt. Men kan vi påverka den globala miljön och hindra en hotande global uppvärmning?

Mitt barnbarn fick i uppgift från skolan att nämna tre av de värsta luftföroreningarna. Tro det eller inte – de är alla naturliga och finns samlade i de övre delarna av atmosfären: saltpartiklar från oceanerna, svaveldioxid från vulkanerna och finsand från de stora ökenområdena (uppgift från NASA). Sotpartiklar från skogsbränder ger även sitt tillskott. Ibland sänker sig dessa ansamlingar av partiklar ned över städerna och orsakar allergier och retningar i luftsystemen hos människorna. Den nu aktiva vulkanen Holuhraun på Island släpper dagligen ut 60 000 ton svaveldioxid samt även vatten och koldioxid. Detta kan jäm-föras med Sveriges årliga utsläpp på 28 000 ton.

Senare tids överdrivna tro på att en växthuseffekt – orsakad av människans utsläpp av koldioxid – leder till ökad temperatur, kan starkt ifrågasättas. Termiterna producerar mer än dubbelt så mycket metangaser som den aktuella förbränningen av fossila bränslen. Det kan tilläggas att metan är 23 gånger effektivare växthusgas än koldioxid. Utbytet av CO2 mellan haven, landmassan och atmosfären äger rum kontinuerligt och i jämförelse är det mänskliga bidraget otroligt litet. I december 2014 uppmättes 0,04% (nära 400 ppm = parts per million) koldioxid i atmosfären. Människan andel är cirka 1% av dessa 400 ppm. Mätningar har visat att koldioxiden i atmosfären stiger – men den är inte på väg mot höga rekordnivåer. Ökningen är snarare på väg bort från rekordlåga nivåer. En ynklig förändring av balansen mellan hav och luft skulle orsaka betydligt större klimatförändringar än någonting som människan är i stånd att producera.

Den lilla höjning vi sett av luftens halt från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten. Öknarna har minskat, skördarna ökat och Jorden har blivit cirka 10 procent grönare. Någon annan inverkan på klimatet tycks den inte ha. IPCC:s påstående att det är 95 procent säkert att den antropogena koldioxiden har orsakat minst hälften av temperaturökningen är grundlöst. (IPCC är förkortningen till ”The Intergovernmental Panel on Climate Change” , som är en mellanstatlig, helpolitisk organisation). En minskning av molnmängden med två procent, skulle vara tillräckligt för att förklara hela temperatur-ökningen sedan 1870-talet.

Om vi ser klimatförändringar i ett litet längre perspektiv känner vi till att jorden har drabbats av minst fyra stora nedisningar under de senaste 400 000 åren. Istiderna har varat i omkring 85 000 år och varmare mellanliggande perioder (s k interglacialer) har varat under mellan 8 000 och 12 000 år, se grafen ovan. Den senaste istiden slutade för lite mer än 10 000 år sedan. Under dess klimax var Atlanten 10 grader kallare än idag och havsytan var 120 meter lägre.

Under de senaste århundradena har forskare visat att istider och jordens klimat i allmänhet påverkas av planeten Jordens bana i rymden och variationer i jordaxels lutning. Lutningen är inte konstant utan växlar mellan 22 och 24 grader under cykler på 41 000 år. När lutningen är som minst blir vintrarna mildare och somrarna svalare. Förutom Jordens elliptiska bana runt solen och jordaxelns lutning måste vi även ta hänsyn till att jordaxel ”kränger” på grund av påverkan från de andra planeterna i vårt solsystem. Denna effekt kallas precession och påverkar årstidernas längd.

En bidragande orsak till att en istid inträffar har visat sig vara variationerna i styrka hos de solstrålar som träffar jordytan. Solens eruptioner och solfläckarna har en direkt påverkan av klimatet på vår jord. Solstrålningen är jordens primära energikälla, och därmed huvud-orsaken till vårt klimat. Solfläckar har observerats sedan mer än 300 år, och man har noterat ett samband mellan solfläcksintensitet och klimat. Korrelationen mellan antalet solfläckar och solinstrålningen är tydlig, betydligt starkare än korrelationen mellan koldi-oxidhalt och global medeltemperatur. Temperaturen kontrolleras också av atmosfären, vars växthuseffekt bromsar avkylningen.

Enligt flera forskare är den mest sannolika klimatförändringen på sikt att vi går in i en ny istid. Det är inte osannolikt att en markant temperatursänkning inträffar inom de närmaste två hundra åren. Följderna blir i så fall ödesdigra för de tempererade och högt industrialiserade områdena på jorden.

Det hävdas att jordens isar håller på att försvinna. I själva verket har vi gott om is. Arktis återhämtar sig och Antarktis har slagit isrekord tre år i rad. Avsmältningen av glaciärer i Antarktis beror på geotermisk värme (aktiva vulkaner under isarna). De smälter underifrån vilket har ingenting att göra med IPCC:s felaktiga påstående om ett samband med ökad halt av koldioxid i atmosfären. Delar av kusten på Grönland har höjt sig 120 m efter det att den sista nedisningsperioden avtog. För 4 miljoner år sedan var Grönland isfritt.

Motståndet mot den rådande uppfattningen att människans utsläpp av koldioxid leder till ökande temperaturer står inte i motsats till inställningen att vi bör värna om vår miljö, minska onödiga utsläpp och framför allt se till att våra tropiska skogar inte skövlas.

Robert Lilljequist
Eurogeolog
Malaga

Lite svårbegripliga siffror kan illustrera fördelningen av koldioxid i vattnen, på jorden och i luften. Oceanerna innehåller suspenderat 37.400 miljarder ton kol i form av koldioxid, landmassorna omkring 3.000 miljarder ton medan atmosfären endast hyser 720 miljarder ton. Detta kan sättas i relation till att vi människor bidrar med 6 miljarder ton kol.

+ – + – + – +

Utförligare information

Här redovisar jag lite mer information. Klicka på röd text, så kommer du till en ny post. Om du redan förstått att klimathotet är ett gigantiskt bedrägeri, ber jag dig gå till punkt 12 och sända oss ett bidrag så att vi kan avslöja det :

 1. IPCC är ett mellanstatligt, d.v.s. politiskt organ, se posten: IPCC var fel-tänkt. Dess politiker och byråkrater är naturvetenskapligt okunniga och har inte visat att de kan skilja på kunniga och okunniga forskare.
 2. IPCC:s hypotes består av två antaganden och tre spekulativa ”skulle” ovanpå varandra, det vill säga osäkerhet i femte potens. Således fem gissningar staplade på varandra, IPCC bluffar del 3, hypotesen.
 3. Se posterna: Den absurda hypotesen om koldioxid och klimat samt IPCC:s hypotes är absurd.
 4. Det är omsorgsfullt bevisat att verkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat mätas. Här visas hur ett par klimatiska processer är helt opåverkade av mängden fossila bränslen som använts. Därmed slipper man dividera om storleken på förbränningens andel av koldioxidens halt i atmosfären, se: Koldioxidens verkan på klimatet.
 5. Både värme och mer koldioxid i luften har visat sig välgörande utan menliga följder, Klimatet blir bättre.
 6. FN och IPCC driver inte klimatfrågan för miljöns skull utan för att skapa ett nytt ”ekonomiskt system” med ”global omfördelning” av klotets resurser, Fakta eller hypoteser.
 7. I den goda ivern att rädda mänskligheten måste man, som jesuiterna, ljuga lite grann. Sedan har det blivit storskaligt. Gamla temperaturer har sänkts och sena temperaturer har höjt, systematiskt. När man annonserat ständiga värmerekord för de senaste åren, har det blivit möjligt bara sedan man förfalskat rekorden från 30-talet.
 8. Det finns många forskargrupper, som noterat att klimatet samvarierar med solens aktivitet, vilken indikeras av antalet solfläckar, Solen och Jorden. De visar att de närmaste decennierna med största sannolikhet blir kallare.
 9. Redan på 20-talet förstod man att klimatet huvudsakligen bestäms av Jordens relation till Solen, de så kallade Milankovitch cyklerna. CIA och NASA var på det klara med Solens inflytande på 70-talet.
 10. Dagens klimatpolitik går ut på att minska utsläppen av koldioxid, vilket föranlett enorma subventioner av elbilar, vind- och solel. Dessutom styr man byggandet fel med antaganden om en höjning av havets nivå med flera meter. Kunniga forskare konstaterar att naturlagarna inte gör mer än 20 cm höjning möjlig till år 2100. Mest troligt har havet då sänkts, eftersom de närmaste decennierna blir kallare.
 11. Av ovanstående fakta är det inte mycket du fått veta i media. Dagens helgalna klimatpolitik är möjlig bara därför att svenska riksmedia samfällt vägrar att ge plats åt kritik av den ”gigantiska myten”.
 12. Väljarna har blivit systematiskt felinformerade. Då kan de inte ”rösta rätt” d.v.s. för den utveckling som de själva verkligen vill se. Klimatsans försöker skapa uppmärksamhet för denna seklets största svindel. Det tänker vi göra med en Nordisk Klimatkonferens på nyåret, till vilken vi bjuder in politiker och media. Den blir möjlig bara om vi får in tillräckligt stora bidrag, se posten Vrid klimatpolitiken åt rätt håll.

 

Dra ditt strå till stacken och sänd oss ett bidrag. Det är Sverige du räddar då !

Bidraget kan du överföra: Länsförsäkringar 9023 9467711, kontobeteckning “Klimatsans”. Var snäll och uppge ditt namn i rutan “Meddelande till mottagaren”, så att vi kan tacka dig. IBAN-nummer: SE67 9020 0000 0902 3946 7711 BIC/SWIFT-adress: ELLFSESS

Eller swisha: +46707730756 (Pengarna går till kontot för Klimatsans, men jag står som mottagare, eftersom telefonen är min.)

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

155 thoughts on “Är den globala uppvärmningen en gigantisk myt?

 1. Eurogeologen Lilljequists siffror visar hur orimlig IPCC:s inställning att människan ligger bakom den “stora” temperatuhöjningen på knappt en grad är. Det är solen, som styr klimatet i dag liksom i tider, då vi människor inte fanns till. Har man inte funderat på hur värmetopparna i forna tider orsakades?
  Mvh, Håkan.

  1. Fast huruvida solens utstrålning ökat eller minskat de senaste 40 åren är enligt NASA oklart. Somliga studier säger att den har det, andra att den minskat. Klarlagt är dock att de senaste åren har varit varmare än de föregående. Märkligt det där med att människan inte kan påverka klimatet. Minns du freon? du vet de där gaserna som pajade ozonskiktet? Konstigt nog repade ozonskiktet sig efter att freon förbjöds. men det var säkert bara en naturlig fluktuation det med.
   För mig är det obegripligt att man väljer att stoppa huvudet i sanden och köra på som förut. Ja, en omställning till en civilisation utan billig fossil energi kommer säkert att bli jobbig för de flesta. Och javisst, det kanske är så att den överväldigande majoriteten av världens klimatforskare fått allt om bakfoten, och att det i själva verket är jättebra med lite mer co2. Men tänk om de faktiskt har rätt. Att vi just i detta nu sågar av grenen vi själva sitter på. Du måste väl ändå medge att det även för den mest inbitne klimatförnekaren måste finnas ett litet spår av ovisshet. Och då måste man fråga sig om det är rätt, klokt och ansvarsfullt att chansa? För om det nu mot all förmodan skulle visa sig vara sant, och vi råkar ut för oåterkalleliga tipping points och klimatet går helt överstyr med ett nytt massutdöende som följd, flyktingströmmar, krig och elände på en skala vi inte ens kan föreställa oss. Vart ska du ta vägen då? Det här gruskornet vi bor på är det enda vi har. Det. Finns. Inget. Annat.
   Eller hur?

   1. Hej Anders !

    Jag förstår att det är svårt att ta till sig det paradoxala förhållandet att praktiskt taget allt du fått lära dig om klimatet är FEL. Jag skriver därför ett längre svar på posten “IPCC var feltänkt“.

    Här bara ett par detaljer:

    1. IPCC representerar ingalunda “den överväldigande majoriteten av världens klimatforskare”. De bluffar om sitt stöd. Det torde vara fler forskare som genomskådat IPCC:s bluffar än de som tror på dem.

    2. Den kvällen då alla TV-kanaler i USA sände sensationen om paret Rowland-Molinas spekulationer om inverkan av Freon på ozonlagret, var jag på ett hotell i Wilmington, Delaware, hemstaden för den stora koncernen DuPont, de som skapat Freon. Morgonen efter satt jag i möte med chefen för Freon-divisionen. Han hade inte sett på TV. När vi pratat i fem minuter började medarbetare komma in med små lappar. Sen visade han en lapp och kallade in några fler specialister. Mötet fortsatte med en diskussion dels om ur sannolik faran var och dels om vad DuPont borde göra. De var så upptagna av problematiken att de missade att jag inte hörde till gänget.

    Många år senare fick jag Naturvårdsverkets uppdrag att för Birgitta Dahl utreda den svenska användningen av freoner och möjliga vägar att minska utsläppen av dem.

    Det är numera inte så säkert att freonerna var huvudsakliga orsaken till ozonhålet.

    3. Du måste lära dig att skilja uppmätta data och gjorda observationer, d.v.s. fakta, från hypoteser, spekulationer, datorsimuleringar och rena påhitt. De senare är alla gissningar. De ofta refererade “tipping points” är rena påhitt utan minsta grund i verkliga fakta. Jorden har gått genom många och stora omvälvningar utan tipping points. Notera att Johan Rockström oftast talar om den framtid han inte vet något om och sällan refererar till uppmätta fakta.

    4. Den gren du sitter på heter “ekonomi”. Den håller dagens regering på att såga av med verklighetsfrämmande drömmar om en fossilfri framtid utan kärnkraft genom att satsa på vindkraft. Det är inte möjligt, se posten “Efter kärnkraften -Gaskraft

    Vindkraften är helt enkelt onödig. Satsningar på den är att likställa med pengar i sjön. Där försvinner din gren.

    5. Om du tillämpar “försiktighetsprincipen” för att undvika en uppvärmning, när det som troligast kommer är en avkylning, hamnar du helt fel.

    6. Om du inte tar till dig mina hänvisningar till riktiga fakta och till det falskspel som nu bedrivs, är det du som “stoppar huvudet i sanden”. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

    Lär dig skilja på fakta och fantasi !

    1. Borde ni inte skämmas att publicera en sådan artikel när vi idag har extremt hög temperatur på Nordpolen beroende på människans aktivitet, vilket är bevisat sedan längesedan.
     Lägg ner verksamheten och skriv istället forskningsrapporter om att jorden är platt!

     1. Det finns inga bevis att Nordpolen har högre temperatur på grund av mänskliga aktiviteter. Däremot vet man att vattnet runt Nordpolen har högre temperatur på grund av att varmt vatten från Stilla Havet har tryckts in i Arktis via Berings sund. Det är ett helt naturligt fenomen.

      När isen växer i Arktis kommer du säkert skriva en inlägg här att det är en följd av mänskliga aktiviteter och även att det är bevisat. Ja, du kan få ett tips att när isen växer i Arktis minskar den i Antarktis. Så hur du än vänder dig kommer du få ett scenario med minskade isar. Och att isar växer, det talar vi naturligtvis tyst om.

     2. Det är just det som INTE är bevisat. Ingen märkbar verkan av koldioxid på klimatet har kunnat mätas.

      Helt okritiskt litar du på ett IPCC som bluffar med att de har 97 % av “klimatforskarna” bakom sig, när deras refererade studier inte bevisar mer än några PROMILLE. IPCC förtjänar ingen som helst trovärdighet. Kan du nämna någon enda katastrof de förutsagt och som sedan faktiskt inträffat ? De har nästan alltid haft fel.

      Däremot finns många BEVIS för att Solen har mycket stort inflytande på Jordens klimat. Och den förebådar några kalla decennier.

     3. Det är inte alls bevisat! Det som är bevisat är, som i ditt fall, set är lättare att hjärntvätta en människa än att få människan att förstå att hon är hjärntvättad! Klimatet är anmärkningsvärt stabilt över tid. Och när man talar om grader och delar av grader för tusentals år sedan, när det inte fanns några termometrar, så borde folk ha förstånd att dra öronen åt sig!

    2. Min käre Åström! Idag när vi har en sorgedag med den varma nordpolen . Jag tycker att ni skall ta ledig från er förnekelse för det är ju som att förneka att människorna ställt Stenbocksstatyn på torget för den står ju faktiskt där liksom att man inte kan förneka att stora mängder av växthusgaser släpps ut av människansverksamhet.
     Tycker att ni istället kunna forska huruvida jorden är platt och det skulle kanske någonstans på vå jord en kant som ni kunde trilla utför?

     1. Så du vet med hundra procents säkerhet att koldioxid en är en växthusgas?

      Och du vet att solen, månen, anda planeter, jordens rotationshastighet, jordaxelns lutning, kosmisk strålning, jordens magnetfällt, moln, vattenånga, El nino, La nina, vulkanutbrott m.m. inte har någon betydelse för jordens klimat?

     2. Allra bäste broder Rune !

      Jordens temperatur håller på att gå ner. Den okunnige Rockström har inte förstått att de naturliga variationerna av VÄDER är mycket vida. Samtidigt om han ojade sig över 20 plusgrader i Arktis, missade han närmare 30 minusgrader över Sibirien.

      I övrigt innehåller ditt inlägg mest oförskämdheter, som jag inte släpper igenom fler gånger.

     3. Rune, ditt inlägg om “varma Nordpolen” visar att du inte ens kan skilja på “klimat” och “väder” och då borde du kanske inte ge dig in i klimatdebatten?
      Om vi utgår från fakta så avges från jorden till atmosfären genom fossil förbränning årligen f.n. ca 12 Gigaton (GT) koldixid. Totalt avges 800 GT/år varav den absoluta huvuddelen kommer från “hav och land”, ca 96%. De 12 GT från fossil förbränning motsvarar 1,5%. (Källa IPCC:s egna data från AR4!)
      Det är då naivt att tro att 1,5% skulle vara en huvudorsak till ökningen
      av koncentratioen i luften upp till nuvarande 400 PPM-nivå. Självklart kan inte så vara fallet. Den globala uppvärmningen (av “naturliga” orsaker) är ett faktum som vi alla är överens om. Då är uppvärmnigen av havet ett lika självklart faktum. Varmare hav betyder ökad avgasning och minskad löslighet för CO2 vilket är huvudorsaken till ökningen av koncentrationen i atmosfären. Detta förklarar också genom jordens historia (iskärnor från Vostok och Grönland) att först ökar temperaturen och därefter CO2-halten med en tidsförskjutning på ca 800 år. Ökningen av CO2 är alltså verkan och inte orsak och bara en liten del av ökningen kan komma från fossil förbränning.
      Vidare är vattenånga den klart dominerande och viktigaste växthusgasen med en koncentration i atmosfären som är ca 20000 – 30000 PPM. Totala koncentrationen av CO2 är 400 PPM, dvs ca 2% av vattenångans koncentration!
      Försök framöver att möta faktabaserade inlägg med fakta och inte med oseriöst raljerande och oförskämdheter.

     4. Rune Celvinsson hur skulle det vara om du tillförde debatten något av värde. Du har ju inte kommit med ett enda sakargument för att Sture Åström skulle ha fel. Istället skriver du en massa ironiserande trams om “forskning huruvida jorden är platt”. Ska du medverka i denna tråd så höj nivån på dina inlägg. Annars avstå, och bespara oss andra från dina inlägg.

   2. Att jämföra freon som normalt inte finns i atmosfären och som påskyndar ozonet sönderfall till vanligt syre, med koldioxid som finns naturligt i atmosfären i drygt 100 ggr större halt än vi människor presterar, är som att jämföra GMO-majs med gammaldags morötter… OBS! En enda vulkan släpper ut mer än dubbelt vad människan gör och vi har mer än en aktiv vulkan…

   3. Lyssna på Lars Bern när han talar om ozonhålets utveckling. Finns flera föredrag av honom på Youtube. Han talar även om koldioxidens betydelse. Klimatförnekare är väl ett av de mest korkade begrepp som någonsin uppfunnits? Alla måtte väl ha begripit att klimatet ständigt förändras? Det är ju bara fråga om vad som förorsakar dessa förändringar, och nästan alla borde väl numera förstått att det finns flera faktorer som kan påverka. https://www.youtube.com/watch?v=HmTGjIBrWqc#t=694.012193

   4. Kloka ord Anders. Jag själv har försökt framhålla att om IPCC har rätt är det en fråga om liv och död för mänskligheten medan om den har fel handlar det i värsta fall om en liten sänkning av vår levnadsstandard.

    För mig är det ett enkelt val.

  2. Eller hur? Hur mycket co2 producerades av människor för 25.000 år sedan när istiden verkade ha sin höjdpunkt?

 2. Helt bortsett från huruvida CO2 påverkar klimatet eller ej, hur menar skribenten med att människan endast har bidragit med 1% av atmosfärens nuvarande CO2-innehåll. Enligt vedertagen statistik var CO2-halten på förindustriell tid runt 280 ppm och idag runt 400. Det förefaller för mig innebära att människan stått för omkring 30% av dagens CO2-halt.

  1. Välkommen till bloggen Wilhelm !

   Det är bra att du tar upp frågan. Den är missförstådd av många, så den behöver förklaras.

   För det första: Det handlar om så stora tal, som avser så många processer att alla uppgifter är ungefärliga. Siffrorna ovan kommer från Wikipedia:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle

   Man kallar cirkulationen av koldioxiden för “kol-cykeln” och anger vikterna för gasens innehåll av kol.

   Det är inte bara människans förbränning av fossila bränslen, som höjt innehållet i luften. Den uppvärmning av havet vi haft, har också resulterat i utgasning därifrån. Det är en vetenskapligt säkerställd process.

   Biosfären omsätter tusentals gånger större mängder än vår förbränning. Vad denna gör kan helt komma bort i jämförelse med den processen. Notera att Jorden blivit 11 % grönare, viket rimligen har höjt biosfärens omsättning med tal som är något tusental gånger större än alla människans utsläpp av koldioxid.

   Som Robert anger kan en enda vulkan spy ut enorma mängder och det finns uppskattningsvis tusen vulkaner som är aktiva.

   Sanningen är att alla siffror är ungefärliga och vilar på flera antaganden, som är osäkra. Dock står det klart att det människan gör är mycket smått i jämförelse med naturens enorma krafter.

   1. Jag kanske inte var tydlig. I artikeln anges det att “Människan andel är cirka 1% av dessa 400 ppm”, där då 400 ppm avser den i dagsläget gällande CO2-halten i atmosfären. Vad är det denna siffra omfattar? Är det alla CO2-utsläpp från mänskligheten sedan tidernas begynnelse? Är det den andel av CO2 i atmosfären _just_nu_ som härrör från människans utsläpp? Vad är det för något mätvärde som redovisas?

    1. Din fråga är väl teoretisk för vår blogg. Siffran kan inte vara något “mätvärde” utan är en beräkning, som endast kan vara ungefärlig.

     Vi har konstaterat att koldioxid absolut inte utgör den “dominerande” drivkraften för klimatet, att den lika säkert har mycket liten påverkan, samt att det faktiskt finns en betydande sannolikhet för att den inte har någon märkbar påverkan ens teoretiskt. Därför är vårt intresse för den siffra du tar upp rätt måttligt.

     1. Du ägnar sig åt ett teoretiskt resonemang som är ointressant, när man vet att koldioxid inte har någon märkbar verkan på klimatet. Med mitt sunda förnuft ser jag ingen skillnad på de två distinktioner du gjort. Således uppfattar jag att din fråga endast gäller en siffra.

     2. Ja, jag blev intresserad av siffran just därför att den omnämns i ordalag som förstärker resonemanget genom att förminska människans påverkan på atmosfrens koldioxidhalt (jämfört med debattmotståndarna) TROTS att det i övriga artikeln argumenteras för att koldioxidhalten i sig inte är betydelsefull.

     3. Inget svar. Jaja, om man klämmer ur sig en siffra, även om den är uppskattad måste man väl kunna redovisa för vad det är för något man har uppskattat.

    2. Bra fråga. Själv vill jag även ha en källa på denna 1%? Av vem har man fått denna informationen? Är det den som man menar att IPCC själva angivit i AR4. På vilken/vilka sidor står det?

  2. Detta är påståenden som gjorts av Klimatbedrägeriet. Att kalla dem vedertagna är löjligt.

  3. Wilhelm S falller i den vanliga “CO2 fällan” eller kanske tankevurpan, som består i att tro att alla CO2-utsläpp genereras av människan. I själva verket (källa: IPCC AR4) avges från jorden till atmsofären på årsbasis ca 800 Gigaton (GT) CO2, varav ca 440 GT ( ca 55%) avges från “Vegetation and Land och ca 330 GT (ca 41%) avges från havet.
   Mängden CO2 från fossil förbränning är ca 10GT/år (Källa CDIAC; USGS) .
   10 GT är då endast ca 1,3% av den totala volym CO2 som avges till atmosfären.
   Därutöver kan ju nämnas att av den totalvolymen växhusgaser så står vattenånga för den helt dominerande andelen eller ca 90-95%.
   Den totala mängden CO2 som nämns ovan är mindre än 5% av växthusgasvolymen. /Mats Kälvemark

   1. Trots det kvarstår fakta. Halterna har ökat från 280 ppm till 400 idag. De utsläpp du nämner är naturliga och har troligen varit på ungefär samma nivå i miljoner av år. Ökningen inträffar på kort tid som sammanfaller med industriell utveckling.
    Eller ander du uppgifterna 280/400 vara myt också?

    1. Som sagt, 10 GT är då endast ca 1,3% av den totala volym CO2 som avges till atmosfären varje år! Jag förnekar inte ökningen av CO2 upp till de 400 PPM:en, men det är inte fossilförbränning som kan vara huvdorsak. Mark och hav är med säkerhet de största “bidragsgivarna” till ökningen. Eller tror du att de alltid är konstanta bara för att de är “naturliga”?? Kolla bara hur CO2:s löslighet i havsvatten minskar med ökande temperatur. Jag förnekar inte den globala uppvärmningen men jag hävdar med bestämdhet att människans fossilförbränning skulle kunna ge annat än ett försumbart bidrag till helheten.
     . /Mats Kälvemark

    1. Självklart, referensenr är tilI PCC AR 4, figur 7.3.
     Mvh, Mats Kälvemark

  4. KOLDIOXID I ATMOSFÄREN
   Hur kan man skilja på mänsklig påverkan och naturens påverkan av förändringar i den lilla mängd koldioxid som finns i atmosfären?
   Jag skulle bli glatt överraskad om någon kan ge ett relevant svar!
   Alla vet att det bubblar ut koldioxid när man jäser vin och motsvarande gäller också för andra jäsnings- och förruttnelseprocesser. Denna och alla andra kemiska processer accelereras om temperaturen höjs.
   När jag lägger gräs, löv och andra kolhydrater eller kolföreningar i min komposthög så startar en kemisk process, temperaturen höjs och stora mängder gas (koldioxid och metan) försvinner ut i atmosfären.
   Mängden kompostjord som blir kvar av min komposthög är förvånansvärt liten.
   Om vi nu lägger till hela jordklotets gräs, kvistar, alger, kadaver och annat som kan jäsa och ruttna då tillförs atmosfären miljarder ton växthusgaser varje timme.
   Atmosfärens koldioxidbalans regleras av ökad växtlighet vid högre temperatur och koldioxidhalt.
   Borrprover från Grönlandsisen visar att det finns ett samband mellan klimat och processhastighet, varmare perioder ger högre koldioxidhalt.

   1. Uppe i atmosfären finns det ingen “isotopmärkning” av CO2 molekyler, alla är lika.
    Man kan alltså ints skilja på CO2 som kommer från människans “fosslia” förbränning och den CO2 som kommer från andra källor.
    Enligt IPCC:s egna siffror (IPCC AR4) så är den totala årliga emissionen av CO2 från jorden till atmosfären 800 Gigaton (GT).
    Därav kommer 439 GT (439/800 = ca 55%) från “Vegetation & Land” och 332 GT (ca 42%) från “Ocean”.
    Vad gäller “Global CO2 Emissions fron Fossil Fuel Burning år 1751 – 2012” föreligger data som anger att 2012 var denna andel av CO2 emissionen 10 GT (Källa: EPI frpm BP, CDIAC, USGS) vilket motsvarar ca 1.3% (10/800), jag upprepar ca 1.3%.
    Hur många tror att denna andel på 1.3% kan ha avgörande klimatpåverkan?? Logiken säger att påverkan är på gränsen till försumbar och att det måste vara andra faktorer än fossil förbränning som är orsak till global uppvärmning. Allt i analogi med alla tidigare värmeperioder i jordens historia inklusive 5 cykler av istid-global uppvärmning och minst 3 st uppvärmningar i historisk tid där mänsklig aktivitet inte kan ha påverkat.
    I alla larmrapporter utgående från IPCC om de ökande CO2halterna i atmosfären berörs enbart emissionen från fossil förbränning. I själva verket är emissionen från “Vegetation & Land” och “Ocean” inte konstanta utan starkt temperaturberoende, på så sätt att emission ökar med ökande temperatur.
    Som exempel kan nämnas att lösligheten för CO2 i havsvatten minskar med mer än en fjärdedel för havsvatten med temperaturen 10 grC jämfört med 0 grC.

     1. Utgångspunkten för en analys av vad som ligger bakom ökningen av koldioxidhalten i atmosfären måste med nödvändighet utgå från jämförelser av den totala, årliga emissionen. Där anger IPCC “själva” att totalsiffran för summa “fossil fuel burning”, “land use”, “vegetation and land” och “ocean” är 800 GT/år.
      Fossil fuel burning är 10 GT/år eller bara 1.3% av totalen! Exempelvis “ocean” är 332 GT/år.
      Det finns då ingen logisk rimlighet i att anta att ökningen upp till 400 PPM enbart förklaras av förbränning av fossila bränslen. Detta kan enbart förklara ökningen med samma ringa andel, 1.3%, av den totala ökningen. Sedan försöker alarmisterna under IPCC:s “paraply” med många och långa och ordrika argumentationer bortförklara fakta och lägga “syndaskulden” på människan när det i själva verket är naturliga förklaringar till den större delen av ökningen av koldioxidhalten, exempelvis att lösligheten av koldioxid i havsvatten minskar kraftigt med ökande temperatur . Detta är ju i själva verket en huvudförklaring till att det är vetenskapligt fastställt (iskärnor, Vostok) att vid alla gångna cykler (6 st under 400000 år) av istid följda av globala uppvärmningar, så har temperaturen ökat först och därefter koldioxidhalten. Spannet i tid är ca 800-1000 år. / Mats Kälvemark

     2. Din strategi för debatt verkar vara att när sakliga argumnet tryter får man ta till invektiv när man inte är påöläst i grundläggande data.
      Ja, vi har en global uppvärmning där seanste tiden effekten av el Nino har överlagrats.
      Och nej, det är inte människans förbränning av fossilt bränsle som är orsaken till uppvärmningen annat än till en mycket liten del.
      Den rapport du hänvisar till är “köpt och sponsrad” av IPCC, men det visst du väl? / Mats Kälvemark

     3. Om du inte kan bemöta eller vederlägga de fakta jag redovisar tycker jag att du ska avstå från ytterligare kommentarer.
      Fakta är (enligt IPCC AR4) att den totala, årliga emissionen till atmosfären av koldioxid är 800 Gigaton (GT).
      Därav komer 10 GT (EPI fr. CDIAQ och USGS) från Fossil Fuel Burning. (fossila bränslen)
      10 GT är ca 1.3% av 800 GT.
      Vill du fortfrande hävda att 10 GT jämfört med 800 GT har dominerande påverkan?
      Och vad har du för synpunkter på vattenånga, som är den helt dominerande växthusgasen? (ca 90 % av totalvolyen växthusgaser) / Mats Kälvemark
      Svara konkret på frågan, tack. /Mats Kälvemark

     4. Hej mats.
      Kul du svarade!
      Vad betyder 10 gt iförhållande till naturliga 800 gt?
      Kanske en rubbning av en känslig och sedan lång tid förekommande balans.
      Kan du bevisa att 10gt extra inte påverkar balansen?

     5. När argumenten tryter…
      Läs rapporten och dra de slutsater du finner lämpliga.
      Vad jag inte förstår är klimatsans och din inställning till det globala hot vi nu har att hantera.
      Ni hittar på massa alternativa förklaringar till alla faktabaserade argument som läggs fram för att ni ska förstå.
      Och ärligt talat bäste herr Mats Kökvemark förstår jag inte din inställning. Vi vet inte hur mycket uppvärmningen påverkar på sikt, det finns en massa osäkra faktorer.
      Men för att göra min inställning lättare för dig att förstå vill jag ge följande exempel:
      Föreställ dig att du vintertid ska gå över en frusen sjö, det finns en rutt rakt över men isen kanske är svag på denna sträcka, det finns även en något längre väg att passera sjön. Du måste då följa stranden så att du bottnar om isen brister.
      Frågan är då Mats, vilken väg väljer du?
      Tar du risken eller väljer du den säkra vägen? Jag vet vilken jag väljer, det handlar ju i grund och botten om enkel överlevnadsstrategi.
      Tillbaka till klimatsans och anhängare, vad jag kan se finns ingen annan förklaring till ert förnekande av klimatpåverkan än att ni går oljebranchens ärende, eftersom det inte finns några andra som har nytta av ert argumenterande.
      Du skrev innan att rapporten jag hänvisade till var köpt. Vem sponsrar klimatsans, varifrån kommer pengarna för att bedriva sk forskning emot gängse uppfattning i forskarvärlden?

     6. Systematisk vilseledning med öppet bedrägeri

      Hej Per !

      Det är förståndigt att fråga vem som finansierar den talande i en debatt. Klimatsans arbetar helt och hållet idéellt utan bidrag från andra än våra egna medlemmar. På oss kan du lita. Vi har inget annat intresse än att upplysa om klimatets fakta och tolka dem med sans och vett.

      Praktiskt taget alla andra är finansierade av skattemedel. Det gäller alla “forskare”. De forskare, som inte instämmer i hotet om en värmekatastrof, har gjorts arbetslösa. Politikerna i anslagskommittéerna har inte beviljat vidare anslag. Alla myndigheter är förpliktade att förbereda befolkningen på de kostsamma åtgärder som behövs för att “stoppa klimatförändringarna”. Ett hundratal “gräsrotsorganisationer”, NGOs, har skattebidrag från alla politiska nivåer. WWF, Greenpeace, Oxfam, Friends of the Earth är mångmiljardföretag med tusentals anställda i flera dussin länder. Deras heltidsanställda funktionärer är lika giriga som några oljebolagsdirektörer. WWF fortsätter att skrämmas med hoten mot isbjörnarna, fastän dessa lever och har hälsan. Svenska kyrkan har blivit en kampanjorganisation för “klimatkompensation” o. dyl. Alla dessa organisationer får mera bidrag ju mera de skräms.

      Och du har gått på det !

      Jag har plikten att informera dig om det obehagliga faktum att den vuxna generationen systematiskt ägnar sig åt att lura dig med spektakulära spekulationer, vilseledande fakta och rena förfalskningar av verkligheten:

      Falska temperaturer i USA

      Fusk med temperaturdata

      Det är så illa att de offentliga myndigheterna i USA, Storbritannien, Tyskland och Australien ägnat sig år storskaliga förfalskningar av rådata. Den norske professorn Ole Humlum har visat hur de under ett decennium “justerat” rådata ett 20-tal gånger. De som gör så är inte “forskare” utan charlataner. Eller bondfångare.

      Se Humlums analys, särskilt figur 3.

      Administrativt menneskeskapt klimaendring

      Således kan du tro på data från NASA, GISS, NCDC, PIK, BOM, m.fl. först efter koll med kunniga källor.

     7. Per, väldigt kort:
      1. Vi förnekar inte den globala uppvärmningen, men vi hävdar att mänsklig påverkan inte är huvudorsak. Huvudorsakerna är desamma naturliga faktorer som orsakat alla tidigare cykler av istider följda av globala uppvärmningar, långt före mänsklig påverkan.
      2. Uppvärmingens storlek är överdriven genom att IPCC manipulerat historiska data om tidigare uppvärmningar, (= i efterhand “sänkt” historiska temperaturnivåer). Se Sture Åströms debattinlägg igår.
      3. Naturkatastrofer (översvämningar-värmeböljor-orkaner etc.) har genom alla årtusenden förekommit och frekvensen har inte någonstans på jorden ökat de seanste decennierna.
      Mats Kälvemark

     8. Och den snabba avsmältningen av de stora isarna runt nordpolen under de senaste decennierna betraktar du som normalt?
      Att vi för fjortonde (14) månaden i rad har noterat globalt värmerekord är heller inget du ser som oroväckande? Normalt??

     9. Per Solsjö!

      Avsmältningen runt polerna kan inte påstås som onormal. Vad är det normala tillståndet? Först måste man definiera ett normalt tillstånd. Vem vill ge sig på att göra det?

      Angående värmerekorden. Vilket tidsperspektiv har du i rekordvärmen. Gäller det under de närmaste 100.000 åren eller?

      Bara för att skrämma upp dig lite mer, så kommer vi som bor i Norden att få flytta en dag på grund av nästa istid som rent statistiskt bör starta om cirka 4.000 år.

      För att sätta människans tillskott till koldioxidhalten kan vi göra följande lilla jämförelse. Tänd en tändsticka i en 40 fots container. Nu har koldioxidhalten ökat. Expandera denna containers volym till hela atmosfärens. Vi ska nu öka koldioxid halten så den motsvarar ökningen i containern. Hur många tändstickor behöver vi? Vi behöver tändstickor som motsvarar alla utsläpp från alla jordens bilar under 20 års tid.

      Om du tror vi människor kan minska på översvämningar genom minskade utsläpp, lycka till. Under tiden kan du fundera över hur det kan komma sig att vi ska oroa oss för 100 kineser när vi samtidigt låter hundratals miljoner människor leva i fattigdom på grund av miljöskäl med hänvisning till global uppvärmning och koldioxid?

      Det vore bättre att ta itu med de verkliga problemen genom att flytta städer och människor på olämpliga ställen i stället för att lura dessa att vi kan lösa deras problem genom att bygga vindkraftverk och beskatta koldioxid. Hur många ören av koldioxidskatten går till att hjälpa dessa människor?

     10. Tror du på vad du säger själv?
      Det är ingen ide att argumentera med sådana som dig, du hittar på efterhand, hänvisar till obscurda forskare och deras rapporter.
      Känns meningslöst, jorden är platt och himlen är brun. Du kan säkert belägga detta med hjälp an någon kreativ forskare i perferin.
      En väldigt övervägande del av forskarvärlden säger emot dig, varför skulle dina argument vara bättre?
      Lägger ner detta och bevakningen av klimatsans eftersom det är meningslöst!
      Slår vad om att du gillar Trump.

  5. Vedertagen av vem? Den statistiken är fiktion. Man har gjort beräkningar bakåt i tiden, helt gripna ur luften.

   1. Helt otroligt! Allt som en övervägande del av forskarsamhället påstår är “fiktion”. Ni kallar dem olyckskorpar, ohedeliga och väldigt ofta okunniga.
    Klamatsans o co är däremot väldigt upplysta, klarsynta och kunniga.
    Först kallar ni dem som ser en fara i pågående klimatutveckling som oärliga och köpta, medans klimatförnekarna är ärliga och fristående.
    Mitt problem med ert arbete är att det endast är fossil bränslebranch som har något att vinna på ert förnekande. Jag tror ni sitter i knä på oljebranchen, enda rimliga förklaringen till era försök att ständigt lägga ut dimridåer.

    1. En trevlig tanke att vi skulle få betalt av oljebranschen. Jag vill gärna kvittera ut min del. Vem kan man vända sig till?

    2. Jag tvivlar på att de är uppköpta av oljebranchen, utan lutar snarare åt att förnekelsen beror på oförmåga att ifrågasätta den egna världsbilden,

     “de flesta av dessa skeptiker är äldre män med en framgångsrik karriär tätt bunden till industrin bakom sig. En karriär som hade varit omöjlig utan människans rovdrift av naturen och ett konstant eldande av fossila bränslen. Att erkänna klimatförändringarna skulle därför vara att erkänna hur det egna livsprojektet i längden är ohållbart.” [1]

     MVH
     Clas

     Referenser
     [1] http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/nationalismens-kollisionskurs-med-vetenskapen/

     1. För egen del har jag inte svårt att ifrågasätta min världsbild utan känner mig mer arg på mig själv att jag har kunnat bli lurad av den världsbild som har givits mig av både okunniga och korkade lärare i skolan t.ex.

      Jag tror mer att de personer du hänvisar till har en förmåga att förstå större sammanhang än de som inte orkar lyfta blicken över sitt eget potatisland.

      Att hänvisa till Dagens Nyheter, ett av svenskt medias mest lögnaktiga organ, var inte vidare smart av dig Clas. Du tappade en hel del trovärdighet genom det. Undrar om du inte får en månads gratis prenumeration genom att hänvisa till dem. Bara lite ironisk. Men, rent ut sagt borde du nog känna till vad många av dessa stackars ingenjörer anser om DN och använt den kunskapen på ett lite förnuftigare sätt.

     2. Alltid samma överlägsna bemötande, alla som dyrkar klimatsans är smarta, alla andra är okunniga.
      Vilken liten fantasivärd ni lever i.

     3. Bäste Per !

      Vi presenterar fakta. Det avslöjar dig att du uppfattar det som “överlägset”. Du demonstrerar din bristande kunskap i varje inlägg. Om någon uppträder överlägset här så är det du !

      Kom ner på jorden med uppmätta fakta istället för fria fantasier.

     4. Bristande kunskap, igen?
      Jag är läskunnig, det räcker långt.
      Varför diskuterar ni aldrig effekter utöver växthuseffekten vid förbränning av fossila bränslen, försurning, tungmetaller, bensen osv?
      Varför är ni så generellt emot alternativa energikällor? Även om vindkraft och solkraft bara kan täcka en liten del av energibehovet, så motsvarar de ändå ett mindre totalutsläpp än om de inte skulle finnas.
      Säger det igen, jag tror ni går ärenden och eftersom oljebranchen är de enda som tjänar på ert arbete är kopplingen lätt.

     5. Misstänkliggörande igen istället för fakta. När du inte har kunskap att bemöta de fakta vi redovisar, flyr du fältet och vill diskutera något annat. Visa att du är så läskunnig, att du läst några av våra poster.

      Betänk att det du misstänker andra för berättar mer om dig än om de “andra”.

      Vi är ingalunda emot andra energikällor. Du har inte läst tillräckligt noga. Vi är emot subventioner. Och vi är emot falska förutsättningar, ex.vis myndigheternas förnekande av att infraljud från vindkraftverk är en hälsorisk.

      Det subventionerna av vind-och solkraft har gjort i Tyskland är att konkurrera ut gas- och kolkraft. För ett år sedan aviserade 24 kolkraftverk nedläggning enligt affärstidningen Handelsblatt. Ett gaskraftverk monterades ner. I fjol somras insåg de regerande partierna att vindstilla och mulet väder inträffade då och då. Vid dessa tillfällen behövs de kraftverk som levererar el, när man behöver den istället för bara när det blåser. Partierna beslöt därför att “vanliga kraftverk” måste få betalt även då de inte producerar någon el, så att de inte läggs ner. Vattenfall skulle garanteras 8 % vinst på brunkolsverken. Det var alltså en idiotaffär att nu skänka bort dem.

      Således: Subventionerna av olönsam sol- och vindkraft har gjort att det blivit nödvändigt att även subventionera den kolkraft, som tidigare klarade elbehovet utan subventioner och dessutom till billigare pris än det som konsumenterna nu måste betala.

      Allt motiveras av hotet om global uppvärmning orsakad av utsläppen av koldioxid, något som nu framstår som ett påhitt. Någon inverkan av koldioxid på klimatet har IPCC inte kunnat bevisa under sina 25 år. Solforskarna visar nu att solen uppför sig som för 200 och 400 år sedan, då kalla perioder rådde. Det ger hög sannolikhet för att de närmaste decennierna blir kalla.

      Nätverket KLIMATSANS består av ansvarskännande medborgare, som inte stillatigande vill se hur nationalförmögenheten förskingras på vettlösa projekt. Bland medlemmarna finns studenter och taxichaufförer lika väl som börsdirektörer och andra chefer inom näringsliv och offentlig förvaltning. Vi har också tre dussin mycket kvalificerade akademiker, professorer och forskare med flera decenniers erfarenhet av aktiv forskning inom områden med bäring på klimatet. Vi har inga som helst bidrag utifrån.

      Du får inse att media, politiker och myndigheter samfällt vilseleder dig och ofta rent ut ljuger om fakta, när det gäller klimatet. Temperaturdata förfalskas och nya värmerekord basuneras ut som klimatförändringar, fast de är osanna eller resultatet av det tillfälliga väderfenomenet El Niño. Så demonstreras ständigt den inkompetens som styr IPCC. För att dölja denna hävdar de att de har stöd av 97 % av “klimatforskarna”. Men de studier de anfört har varit så dilettantmässigt utförda, att de egentligen endast visat stöd av enstaka procent eller t.o.m noll procent. IPCC styrs av politiker som ofta bluffar, vilket media villigt sprider, medan riksmedia samfällt refuserar kritiska synpunkter på klimathotet.

      Du är grundlurad !

     6. Bäste Clas !

      Du upprepar dig. Och ägnar dig åt självbedrägeri, se posten “Vänsterns självbedrägeri om klimatet”.

      Lite kompletterande fakta hittar du här: “Laestadius, ödesfrågan, elefanten och SvD”.

      Nästa gång du vill ha utrymme här, får du komma med fakta istället för spekulationer och naiva insinueringar. Förklara vilka fakta som motsäger “fullskaleprovet” de sensate 60 åren, som säger att:

      Utsläppen varit bra !

      Uppvärmningen varit bra !

      Mer koldioxid är alltså VÄLGÖRANDE. Efter ett fullskaleprov VET man och behöver inte spekulera eller datorsimulera, vilket är olika grader av gissningar.

      Kom med uppmätta fakta, om du har några. Jag har inte sett att IPCC har några.

     7. Per Solsjö! Du har faktiskt rätt i att vi borde diskutera vilka andra utsläpp som förekommer vid förbränning av t.ex. kol. Det utgör den enskilt största källan till utsläpp av kvicksilver.

      Det gör det hela ganska hycklade (inte av dig) från miljövänner. De attackerar en ofarlig och livsnödvändig kas som koldioxid och säger inget om kvicksilvret som påverkar arvsmassan. Om det ska vara skatt på förbränning av kol, då ska det vara på kvicksilverutsläppen och inte på koldioxiden. Vi ska kräva rening som tar hand om kvicksilvret.

      Jag tar gärna en sådan diskussion, men på Klimatsans handlar det om koldioxid vad gäller utsläpp. Varför lägga ner så ofantligt mycket pengar på koldioxid när det är andra saker vi behöver lägga pengarna på? Det blir på ett sätt inga pengar kvar att rena bort andra utsläpp.

      Det är bland annat ovan som gör att jag engagerar mig i denna debatt om koldioxiden. Hyckleriet retar upp mig och min läggning är nog sådan att jag inte kan vara tyst.

 3. Att solen är den drivande faktorn kan ingen blunda för. Människans bidrag är den värmeutveckling som genereras i allt vi gör, oavsett om det är kärn, kol, sol, vatten eller vindkraft

  1. Hej Torbjörn, du har i huvudsak rätt bortsett ifrån att vatten och vind är potentiell respektive kinetisk energi som används för energiomvandling och som inte alls tillför någon ny energi för värmeutveckling. Kol är inte energi, det är ett grundämne!
   Fotosyntesen är en energikrävande process som omvandlar koldioxid till syrgas och kolhydrater.
   Vid förbränning av kol förbrukas syre och vi får tillbaka koloxid som återförs till atmosfären och vi får tillförsel av värmeenergi.

   NU ÄR DET NÅGONTING JAG INTE FÖRSTÅR:
   ÄR DET NÅGON SOM KAN HJÄLPA MIG?????

   Kan det verkligen vara så att det måste finnas balans mellan förbränningsprocessens koldioxidproduktion och fotosyntesens produktion av syre?
   I så fall skulle koldioxidhalten inte påverkas vid förbränning av fossila bränslen Om så inte är fallet, då skulle atmosfärens syrgashalt rubbas.

 4. Hej Sture ! Du har helt rätt i att det inte är väsentligt varifrån koldioxiden i atmosfären kommer Den påverkar ju inte luftens temperarur mer än antalet kringvirvlande löv på hösten Det är ju inte löven, som gör det kallare i likhet med att det inte är koldioxiden, som värmer jordklotet utan att det är solen, som värmer haven så att de ,som en nattstånden grogg ,avger koldioxid.
  Mvh, Håkan.

  1. Tjena Håkan! Jämför koldioxidhalten i atmosfären med höstlöv. Verkligen seriöst, sätter nivån på sidan kan man säga.

 5. Om den globala “uppvärmningen” bara är 0,7 grader på hundra år, kan man knappast kalla det för “uppvärmning”. Tänk på temperaturskillnaden mellan vinter och sommar, den kan vi märka och den är flera grader. Jämförelsevis är 0,7 grader bara loppspott.
  Mvh, Håkan.

 6. Klimathotet är västvärldens nya stigma med en misslyckad president kandidat som dess heliga anförare, Al Gore. Vad jag som lekman alltid frågat mig är hur kan människors påverkan göra större skillnad än jordens egna fenomen.

  Alla vulkanutbrott bör rimligtvis avge mer partiklar och gaser än vår nuvarande livsstil, däremot blir hotbilden en annan när Indien och Kinas befolkning uppnår samma standard. Politiken i detta är mer att tvinga in industrin till att gå över till el buren energi.

  Där den med mest effektiv utveckling vinner, vilket USA och Europa haft som hävstång för sin politik, men nu när både Indien och Kina inom 10år blir ekonomiskt starkare än USA, ser dom sin makt i världen hotad och det skrämmer mig mer än klimathotet. Jag växte upp med domedags doktrinen där Nixon o Brezhnev stod med handen ovanpå den röda knappen, som skulle släcka vår civilisation.

  Tyvärr ger dagens tillverkning av el bilar och annan utrustning mer utsläpp än att fortsätta nöta ner de maskiner (bilar) vi har kvar, men det gillas naturligtvis inte av marknaden. Vi ska konsumera oss ur denna påhittade kris och låta makthavare avgränsa sig allt mer från demokrati tills överlägsna teknokrater styr via globala aktörer.

  Alla kan göra skillnad genom att bara köpa lokalt odlad / framtagen mat och kläder, vilken kultur har vi kvar om alla människor ser ut som om de klev ut från H&M och möblerade med IKEA?

  Debatten om vad som är standard borde föras bättre och med vilken rätt kan biljonärer leva på alla andra? De bör beskattas mer effektivt samordnat av jordens stater och de globala företagen bör granskas betydligt hårdare, så att skatten tas ut för respektive lands försäljning. Nu gör de inte det pga fifiga upplägg som bara är administration för att slippa betala vad det kostar för vanliga småföretagare som blir utslagna allt eftersom.

  Vilket samhälle vill du leva i?

  1. Ja precis vulkanutbrott lämnar stora mängder partiklar och ämnen i atmosfären och dessa utsläpp har balanserats av systemen under miljoner år. Den enligt dig försumliga mängd vi släpper ut genom fossil förbränning kanske blir droppen som får bägaren att rinna över, vem vet.
   Mycket tyder dock på att det pågår en förändring i vårt klimat, isar som smälter osv.
   Du tar ett stort ansvar som sprider dina tvärsäkra påståenden i denna fråga som ingen ännu har ett säkert svar till.

 7. Och hur kan ni vara så säkra på att den, enligt er, lilla mängden utsläpp som orsakas av vårt moderna samhälle, som medför en obalans i systemen.
  Sture Åström och hans likar tar ett väldigt stort ansvar när man hela tiden predikar att växthuseffekten inte finns och att vi tryggt kan fortsättasom vanligt.
  Ett vetenskapligt förhållningssätt är vanligtvis att vara mycket försiktig vid osäkerheter. Växthuseffektens storlek eller om ni så vill obefinnande, är en stor och mycket osäker fråga.
  Tänk om vår påverkan får vågen att tippa över. Vulkanutbrott och tidvis smältning av de stora isarna har funnits mycket länge, det har inte kolkraften, förbränningsmotorer eller överexponerad djuruppfödning.

  1. Vi baserar oss på vad som kunnat observeras och mätas. Du kommer med en spekulation framtiden utan grund i fakta.

   Nu finns ett fullskaleförsök för 60 år, som visar:

   Värme är BRA. Det har varit varmare än nu under Medeltiden, Romartiden och Bronsåldern utan att havet steg våldsamt.

   Utsläppen av koldioxid har varit BRA.

   I alla tider har det funnits domedagspredikanter. De har alltid haft fel.

   1. Jag kommer inte med ett påstående. Jag menar att man måste vara väldigt säker på sin sak när man säger att det inte är någon risk för större förändringar i framtiden.
    Så länge vi inte vet är det en bra taktik att utgå från att “olyckskorparna” har rätt. Visar det sig senare att det inte är på detta viset är ingen skada skedd, motsatsen är betydligt värre.
    Denna fråga måste man beakta och ta ansvar för när man så tvärsäkert påstår något i frågan.
    Vidare är uppvärmningen endast en av sidorna i vår ständigt ökande förbrukning av fossila bränslen. När man bränner kol och olja/bensin produceras en mängd ämnen som är hälsofarliga, t ex kan det cancerogena ämnet bensen nämnas. Detta ämne har stadigt lkat i våra städer. Innan vi började fossil förbränning uppstod ämnet vid skogsbränder, något som inte är vanligt i städerna där högst halter nu kan mätas.
    Jag ser inte detta som en argumentationstävling där det gäller att visa flest utredningar och mätdata, det handlar mer för mig om en normal och naturlig överlevnadsinstinkt när fara anas.
    Alla i debatten har ett ansvar för sin ståndpunkt och sina påstående.

     1. Om du surfar runt på denna sajt, hittar du referenser till källor av alla slag. De allra viktigaste om det fullskaleprov, som visar att IPCC har totalt fel, finner du här.

     2. Sofia? Källhänvisningar till vadå, det är ett uttryck du lärt dig utan att förstå innebörden.
      Vad är det för källanvisningar du efterfrågar?
      Har du läst vad jag skrev?

 8. Intressant debatt och många människor som verkar ha stor kunskap. Kan jag få fråga dessa kunskapsrika människor vad de anser om Ozonhålet som vi anses ha skapat med freoner och som vi människor lyckades få återställt genom ett ändrat beteende. Är det också bara bluff och lögn?

  1. Det är lika viktigt att besluta sig för vad man INTE skall göra som att besluta sig för vad man SKALL göra. Vi försöker inte följa vetenskapen om ozonhålet.

   1. Ja men då vet vi ju det att detta är ett mycket smalt forum kunskapsmässigt. Faran med smal kunskap är som alltid avsaknad av helhetsbild. Kan mycket väl tänka mig att IPCCs rapport och slutsats är helt fel. Men jag kan inte heller se att din länk visar mig till någon vettig information, eller menar du på fullaste allvar att referenser till allehanda småblaskor skulle ha större trovärdighet?

    1. Tja, vi refererar bl.a. till FAO, Världsbanken och allmänt känd kunskap om fotosyntesen. I småblaskorna visar vi verkliga forskningsrön, men där finns oftast inte plats för hänvisningar till källorna, som ofta är världskända stora tidningar utomlands. Du tycks ännu inte ha förstått att det mesta du får veta via SVT, SR och TT är vilseledande eller helt fel.

     1. Det är verkligen svårt att egentligen dra slutsatser, jag håller mig oftast till välrenommerade forskare i den akademiska världen. Den person som jag förhåller mig mest till inom klimatforskning är Johan Rockström. Men visst är det så att man kan göra en hypotesprövning på lite vad som helst och sedan hävda att man har statistiskt bevisat en slutsats, så det är svårt. Jag gillar resonemangen på denna sida om att solens inverkan på jordens klimat kanske man inte skall glömma bort. Och det är väl det att solens värme skulle stanna kvar i atmosfären i större utsträckning med mer koldioxid som just är den så kallade växthuseffekten. Hur stor den effekten är i jämförelse med solens aktiviteter är vet jag inte. Vad jag dock vet som jag inte behöver någonsomhelst vetenskaplig utläggning kring är klimatet och luftkvaliteten i Beijing under åren 2005-2010, eftersom jag bodde där under de åren. I 2005 var trafiken inte så stor men det ökade med 1000 bilar/dag, och blev ständigt sämre, sen skulle det bli OS sommaren 2008, regeringen lade krav på helt fantastiska åtgärder i en 15 mils radie runt Beijing ca 5 månader före invigningen. Luften blev ganska snabbt bättre och under OS var den fantastisk. 3 månader efter OS återgick mycket till det normala och luften försämrades kraftigt och var ganska dålig i december 2010 när jag flyttade hem. När jag besökte Beijing i oktober 2011 gick det knappt att andas på ett vettigt sätt. Så att människan kan påverka sin miljöomgivning råder det ingen tvekan om. Globalt eller bara lokalt, ja det vet jag inget om. Men det var därför jag tog upp ozon hålet för det anser jag vara bevisat att människan minsann kan göra globala skador.

     2. Bäste Peder !

      Du avslöjar din bristande förståelse för vad Forskning och Vetenskap är, när du ser Johan Rockström som “klimatforskare”. Han är agronom och har inte ägnat sig åt klimatforskning, däremot har han mycket skickligt raggat skattepengar, för att sprida sina budskap runt hela jorden. Det han refererar till är antaganden, hypoteser, datasimuleringar, spekulationer och rena gissningar om framtiden. Den framtid han inte vet något om. Sådant kallas fabler. Eller domedagsprofetior.

      Fråga honom när något han förutspådde, verkligen inträffade. Fråga honom vad som verkligen hänt, och be honom hänvisa till uppmätta data, som tålt kritisk granskning. “Frälsningen” för den rätta tron har nu gått långt i jesuitisk anda, att de ansvariga i stora institutioner som NASA, GISS, MET Office, PIK, CSIRO, m.fl. “justerar”, d.v.s. förfalskar gamla mätdata, för att påvisa en större uppvärmning än den som ägt rum. Med korrekta data torde 1934 fortfarande var det varmaste året i modern tid.

      Du är utsatt för massiv propaganda av alla stora media för en tro som vilar på bluff och fusk. Du kan inte tro på något som SVT, SR och TT meddelar om klimatet. Och absolut inte Miljöpartiet.

      Så sorgligt är tillståndet i landet.

     3. Ja det är ju synnerligen intressanta tankar med en världs konspiration kring klimatet och koldioxidens påverkan. Vilket scoop om det nu är så att dessa påståenden är Sanna att koldioxidhalten inte är ett problem och som jag sett tvärt om skulle vara till jordens fördel, hur ser vi på de allt större temperatursvängningarna då, frekvensen och amplituden. Jag brukar säga att den snö som skall komma på en vinter den kommer nu också, det är bara det att temperatursvängningarna gör att den imellanåt försvinner på en vinter. Är det också normalt? Och ingenting att oroa sig för? För övrigt tycker jag det är intressant med detta oliktänkande på denna sida, det skapar debatt och oliktänkande är det som för mänskligheten framåt

     4. Det handlar ingalunda om någon hemlig konspiration. Det är öppet deklarerade avsikter av många inflytelserika personer. Ända sedan 70-talet har Rom-klubben propagerat för “the New World Order”. En av dess ordföranden är Anders Wijkman, som nu sitter som ordförande för regeringens Miljömålsberedning. Du finner fler citerade i posten “Vänsterns självbedrägeri om klimatet“. Hela Agenda 21 från FN-konferensen i Rio 1992 utmynnar i något som bara kan förstås som “New World Order”. Begreppet har använts såväl av Obama och Cameron som av Ban Ki-Moon med en mild omskrivning. Denne ser förstås FN som den framtida regeringen.

      Som den amerikanske journalisten och filosofen H. L. Mencken konstaterade: The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

      [Hela syftet med praktisk politik är att hålla folket skrämt (och därmed skrikande efter ledning till säkerhet) genom att hota det med en ändlös rad av troll, alla imaginära.]

      Det är en öppen och massiv kampanj, för att skrämma dig med något, som skulle fördärva hela globen, och därför endast kunna bemötas med globala åtgärder. Därför skräms man med koldioxiden, som människan producerar och därför skulle kunna påverka, fast den inte visats ha någon verkan på klimatet. Men man skräms inte med solen, som verkligen påverkar klimatet och skulle kunna orsaka en Liten Istid de närmaste decennierna. Eftersom den kan ingen mänsklig aktivitet påverka.

      Allt detta har blivit möjligt därför att okunniga politiker av alla kulörer är så lätta att förföra med utsikten att de kunde framstå som “räddare av världen” inför sina väljare. Politikerna har sedan släppt iväg enorma mängder skattepengar till föregivna “klimatforskare” och till mängder av okunniga “miljörörelser”, som ser som sin uppgift att “rädda världen” genom att driva kampanj mot koldioxiden. I nästan varje kommun finner du sådana föreningar med bidrag av skattepengar. Bortåt hundra har rikstäckande organisationer. Bidragen uppgår till flera tiotals miljoner kronor.

      Vi som försvarar sans och vett med fakta och logik har inga bidrag.

      Avsikten är alltså att du skall bli så skrämd att du ber om att få bli styrd av en global diktatur, som vet bättre än dig.

      Och du har blivit lurad att betala för propagandan.

  2. Ozonhålet var en naturlig företeelse som inte hade något med mänskligt utsläpp av freoner att göra. Det är eller var ingen bluff utan var något vi trodde att vi hade skapat via utsläpp av freoner. Det visade sig senare att så inte var fallet.

   Likadant var det en gång i tiden med försurningen av skogarna i Sverige. Först trodde vi att de hade att göra med utsläpp från industrier. Senare visade det sig att det inte fanns någon koppling.

   Skillnaden mot ovanstående och dagens koldioxiddiskussion är att om koldioxid fortsätter vi hävda en ståndpunkt trots att vi redan förstår att sambandet inte är som vi trodde.

 9. @Per Solsjö

  Det finns ingen anledning att du lämnar en referens eftersom ditt resonemang bygger på antagande eller förhållningssätt. I det stödjer jag dig.

  Dock. Mitt förhållningssätt till koldioxiden är att vi ska skratta oss lyckliga att halten koldioxid ökar på Jorden. Om det är människan som har påverkat det, ja, då får vi finna att det är en flux.

  Halten koldioxid på jorden är väldigt liten. Den har varit mycket högre och med tiden har växterna förbrukat den. Vi har faktiskt börjar närman oss farligt låga nivåer för mycket av livet på Jorden.

  Konsekvenserna av högre koldioxid är jättesmå i förhållande till om halten koldioxid skulle minska. Är det inte bättre att behöva flytta på människor än att mänskligheten dör ut och även en massa djurarter? Ökar halten koldioxid ökar möjligheterna att försörja jorden befolkning. Minskar halten koldioxid, då får vi räkna med svält i stället.

  Du nämner även att förbränning av kol skapar ämnen som är cancerframkallande. Helt rätt. Men, tänk även på att när halten koldioxid är låg och växtligheten får kämpa för sin överlevnad, då hjälper vi människor till med att sprida massor med giftiga ämnen över vår mat för att kunna få större skörda. Vi har skapat en matproduktion som är onaturlig och som idag är en av de främsta orsakerna till ohälsan i världen.

  1. Vad hindrar att man försöker göra båda sakerna?
   En dålig sak blir inte bättre för att du pekar på en annan dålig sak.

 10. Några ord från ett regnigt Uppland

  Global uppvärmning och global nedkylning – ja så är det och det kommer att fortsätta uppåt och nedåt – med varmare perioder och kallare perioder, inkluderat istider, fram till och med att vi (jorden) så småningom uppslukas av solen. Och dessförinnan kommer tillvaron att förändras radikalt på många sätt för de som överlever, dagarna och nätternas längd kommer att förändras, solens uppgång och nedgång kommer att uppträda vid slumpmässiga tider och i slumpmässiga riktningar etc etc.

  Vad är då viktigt att fokusera på just nu?

  Om det kan de lärde få tvista.

  Finns det något som helst intresse av att fördjupa sig i fakta, historiska som nutida, och undvika löpsedlarnas version av den globala uppvärmningen så kan jag varmt rekommendera följande länkar/läsning och avläsning:

  http://ghrc.nsstc.nasa.gov/amsutemps/

  http://www.longrangeweather.com/global_temperatures.htm

  http://denisdutton.com/newsweek_coolingworld.pdf

  http://www.21stcenturysciencetech.com/Articles%202007/20_1-2_CO2_Scandal.pdf

  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Skeptical_Environmentalist

  Naturligtvis finns det ännu mer dokumenterat inom området. Ovanstående är bara ett axplock ur floran utanför löpsedels- och lösnummerförsäljningshysterin.

  Ha en härlig sommar!

 11. Skribenten kallar sig “eurogeolog”. Vad betyder det? Vilka akademiska kvalifikationer ligger i den titeln?

  1. Akademi är ett annat ord för indoktrinering. Vad spelar artikelförfattarens titel för roll i sammanhanget? Läs vad som står istället 🙂

   1. Har läst o man blir mörkrädd. Framför allt att nån bryr sig om innehållet i sådan dumhet. Läs väl underbyggd forskning o grunda åsikt sen.

   2. Titeln spelar roll för att jag vill veta vem skribenten är, vad han har för bakgrund och kunskaper inom området. Den är självklart mycket viktig. Någon som är utbildad i och arbetar med ett visst ämne kan antas vara betydligt mer insatt i ämnet än någon som bara rent allmänt tycker saker.

    Jag har självklart redan läst vad som står, men utan referenser hos skribent och text så skulle det ju lika gärna kunna vara rena påhittet. Nu verkar det i och för sig inte vara så, men det är skillnad i krav på akademisk litteratur och skönlitteratur.

    Akademi är inte indoktrinering, det är motsatsen till det. Akademiskt synsätt är att kunna se saker ur flera synvinklar och väga argument mot varandra utan förutfattade meningar.

    1. The European Geologist title is a professional title created by the European Federation of Geologists which recognises the ability to deliver a high quality of services within the practice of geology. The title held by a professional geologist means that the holder has achieved suitable academic training and a level of professional experience, skill and competence to perform tasks within their professional practice. It also means that the geologist undertakes continuing education and training, demonstrating a personal commitment to stay up to date and informed within the sphere of their professional work.

 12. Atmosfärens CO2-halt var ingalunda jämnt 280 ppm i tiotusentals år före slutet av 1800-talet. 280 ppm har uppmätts i borrprover från Antarktis. Men CO2-molekyler vandrar i isen och bildar föreningar med andra ämnen så att kvarvarande halt inte motsvarar den halt som faktiskt rådde.

  Sunda förnuftet säger att CO2-halten inte i årtusenden kan ha varit jämnt 280 ppm. Kemiska analyser och studier av klyvöppningar på gamla växter samt av gamla trädringar (Beck, Knouwenberg, Jaworowski) visar växlande CO2-halt 300-400 ppm även före industrialismen. Däremot visar mätstationen på Mauna Loa på Hawaii ökning från 315 till drygt 400 ppm sedan 1958.

  Det är rimligen en samlad konsekvens av utgasning från varmare hav sedan Lilla Istiden samt ökande tillskott från mänsklig verksamhet. Jag skriver “tillskott”, för mer värme tillför mer koldioxid med samlat gynnsam effekt på växtlighet och skördar.

 13. Dina argument är ganska typiska där det krävs ett brett engagemang för annars är man inte seriös. Det används dagligen av politiker när de inte vill diskutera specifika frågor. Det finns hur många frågor som helst att diskutera när det gäller utsläpp. Om man koncentrerar sig på ett specifikt utsläpp är man då oseriös? Det blir ungefär som om en bilmekaniker som är specialist på Volvo är en oseriös bilmekaniker om denne inte vill mecka med andra bilmärken.

  Du kan få ta följande från mig när du vill häckla någon som skriver på Klimatsans. Alla världens bilar utsläpp av koldioxid under tjugo års tid påverkar inte världens klimat mer än vad klimatet påverkas i en fyrtio fots container när man tänder en tändsticka i den.

  I stället för att stjäla pengar från företag genom en koldioxidskatt är det bättre om företag får behålla de pengarna för att använda dem till att begränsa utsläpp av ämnen som vi definitivt inte vill ska släppas ut såsom kvicksilver.

  Den ståndpunkt du har i frågan om koldioxid kan jämföras med att betala en försäkringspremie som är större än den ersättning man kan få ut för en skada.

  Ditt återkommande mantra om smältande isar har inget med mänsklig påverkan att göra. I Antarktis smälter isen på grund av vulkaniska aktiviteter och isen vid Arktis följer i stort en 30 årig cykel där isarna har normala nivåer enligt cykeln. Isarna på land vid Arktis avsmälter från en maximal utbredning så det är inget dramatiskt.

  Angående korallreven finns det en diskussion om de dör eller om de mår bra av värmen. Att värmen skulle vara ensidigt dålig för koraller är inte bestämt.

  Analogt till korallreven kan vi diskutera undanträngandet av arter i Afrika på grunda av att miljövänner inte vill ge Afrikas invånare tillgång till billig energi.

  Sist undrar jag vad det är för problem med att människan utrotar några arter på jorden när redan mer än 90 % av alla arter på jorden är utrotade innan människan ens existerade på jorden? För mig synes det vara ett lyxproblem för några forskare som vill studera någon specifik art. Nästa istid kommer att utrota ett antal arter. Kanske vi kan rädda dem med någon form av istidsskatt.

 14. Per Solsjö:s argument (återkommande i hans kommentarer ovan) om att man inte bör säga något om man inte är på den säkra sidan är både falskt och ihåligt. Falskt därför att vi hela tiden vidtar åtgärder utan att vi är på den säkra sidan, som statistiskt sätt medför mycket större risker än att vi ökar halten av ett ämne i atmosfären från 0.04 % till 1.3 % x0.04 %. Ihåligt därför att Per Solsjö ingenstans ens försöker bevisa vad vi därmed skulle åstadkomma. Med sitt sätt att resonera visar Per Solsjö att han är helt faktaresistent och i stället förefaller driven av politiska motiv. Inte i någon annan fråga skulle det ens vara möjligt för någon att kunna ens delta i en diskussion med så substanslösa argument.

  1. Det är lite lustigt att bli kallad “förnekare”. I början trodde jag på den globala uppvärmningen orsakad av människan. När jag började läsa mer om den och skaffade mig mer kunskaper ändrade jag uppfattning.

   Om jag på stan tar upp en diskussion med någon som tror på att CO2 orsakar en global uppvärmning kan minst 99 % av dem inte uppge någon annan källa till sin tro än SVT, SR, Expressen, Aftonbladet, någon lokal tidning eller politiker. Ingen har ens läst något vetenskaplig rapport. Ingen har tagit del av någon källa utanför de jag räknande upp ovan.

 15. Hej Alla. För att komplicera allt lite till så måste jag säga en sak. Solen är den största källan av värme. Och då måste vi tänka på svartkroppsfaktorn. Alla vet ju att svart säger till sig mer värme än vitt. Om vi tänker oss att jorden med atmosfär är en bil med svart inredning och eller en bil med vit inredning. Vilken blir varmast i solsken? Den svarta såklart. Och de jag tänker på är alla ytor som som solen träffar på jordens yta världen över. Alla mörka ytor såsom hustak, väggar, vägar, fordon och många fler. Alla har dom en roll i uppvärmningen av vår planet. Vi MÅSTE ta med detta i vårt resonemang av uppvärmningen av planeten. Jag anser att alla ytor på jorden som inte används till att återvinna värme till bostäder, SKALL vara jordnära färger. Om ni förstår vad jag menar.

  Och sen för att försvåra det ytterligare. Så tänk er den svarta bilen som jag nämnde innan. Om vi nu skulle sätta in några värmeljus i den också. Vad händer då? Jo värmen ökar i den såklart. Ju fler ljus ju mer värme. Eller hur. Då hävdar jag att alla bostäder vi har på detta jordklot MÅSTE ha en sån återvinningsgrad att, de vi släpper ut från bostäderna ska hålla sin temperatur så nära som möjligt som utetemperaturen. Det gäller även kaminer.
  Och detta gäller även alla fordon och alla andra maskiner som alstrar värme. Avgaser ska hålla sig så nära utetemperaturen som möjligt. Detta gäller ÄVEN värme från kylaren på fordonen. Ja de kan låta omöjligt men det är det ända rätta. Mvh Mattias. En med en hjärna som ofta tänker långt utanför periferin.

  1. Om vi således gjorde tvärtemot, lät alla hus läcka värme så mycket som möjligt och bilar bli varma osv. skulle vi då inte lite trevligare vintrar i Sverige. Tänk att slippa stå och frysa vid en busshållplats när det är -10 grader utan i stället är det -9 grader.

   Den filosofiska frågan är: Isolerar man ett hus för att stänga inne värmen eller för att stänga ute kylan?

 16. Johan rockström är, åtminstone enligt wiki ( orkar inte göra närmare efterforskningar i denna sena timma) förutom agronom även professor i miljövetenskap. Så att påstå att han inget kan om miljö och klimat stämmer nog inte riktigt.

  1. Johan Rockström är visst professor, men den titeln är inte längre förenad med solid kunskap utan ofta en belöning av politiker till tjänstvilliga akademiker. Han har doktorerat i agronomi, men inte forskat specifikt på klimatfrågor. Hans talang är att odla politiska kontakter.

   1. Jag får intrycket av att Johan Rockström är en hårt arbetande yrkesman [1], som gör rätt för sin professoratitel. Dina insinuationer att han skulle ha blivit belönad med denna titel förefaller mig ogrundade (liksom mycket annat på denna blogg). Kan du verkligen stå för dem?

    Om du ska ägna dig åt denna form av smutskastning måste du kunna peka ut exakt vem som har belönat honom och i vilket sammanhang.

    [1] http://goo.gl/DjtYHl

 17. Det är ingen dålig slägga du svingar Sture, när du påstår att media, myndigheter och forskare är i maskopi med varandra för att samfällt försöka bluffa den stora allmänheten. Det är ju faktiskt en konspirationsteori som får de flesta andra att framstå som minst sagt banala.
  Någon i tråden skrev (det kanske var du?) att allmänheten har svårt att hänvisa till något annat än medias rapportering när det gäller klimatet.
  Det är väl inte så konstigt egentligen. Forskningsrapporter är såvitt jag vet sällan särskilt lättlästa. Jag har själv ingen akademisk bakgrund, och har försökt tränga in i diverse rapporter om klimatet men lyckats ganska dåligt.
  Medias roll i det här sammanhanget är bland annat att göra en lång text på fackprosa till en många gånger kortare läsbar artikel som gemene man kan ta till sig. Det är inte samma sak som att ljuga och hitta på.
  Men eftersom många stora och etablerade forskningsinstitut tydligen ljuger och förfalskar sina data, enligt dig, är det ju i det närmaste omöjligt att ta reda på fakta,såvida man inte själv inleder en forskningsbana och samlar in all rådata själv. Eller hur kan du vara så säker på att de som påstår att klimatet förändras av människan ljuger, och de som påstår att människan inte gör det inte ljuger? Om en forskare på ena sidan fifflar bör väl sannolikheten för att en i andra lägret också gör det vara ganska stor?
  Jag vet inte vad du tror att det är för ljusskygga typer som jobbar som forskare, politiker och journalister, så låt mig avslöja något för dig. Det är helt vanliga människor som går till jobbet varje dag och försöker göra sitt bästa, precis som du själv. Det finns ingen konspiration, vare sig bakom klimatrapporteringen eller kondensspåren efter flygplan. Det finns dåliga och ohederliga journalister, politiker och forskare. Självklart så. Men att som du gör avfärda hela grupper av människor på det viset gör att du inte framstår som seriös, även om dina inlägg i övrigt verkar tyda på att du är en tänkande människa.
  Självklart ska vedertagna sanningar utmanas och ifrågasättas; det är på det viset vi tar oss vidare och utvecklas.

  1. Jag har aldrig sagt att det är en global sammansvärjning. Ett antal lokala sådana har blivit avslöjade, ex.vis den inom BBC. Den gick ut på att tvivlare på AGW-hypotesen, den om koldioxidens dominerande verkan, aldrig skulle tillåtas framträda på skärmen. Svensk Public Service tillämpar i praktiken samma regel. Bland de nordiska riksmedia har en liknande överenskommelse träffats enligt uppgift från en redaktör på Helsingin Sanomat (om jag minns rätt vilken tidning det var). Det sätt DN, DI, SvD, GP och Sydsvenskan behandlar våra debattmanus bekräftar existensen av denna överenskommelse. Inte ens då vi påpekar lätt bevisade faktafel får vi plats i spalterna. Om vi så har ett dussin professorers underskrifter. Redaktionerna låter felaktig information till läsarna stå kvar.

   Historien visar att domedagsprofetior haft en mystisk lockelse på folket i alla tider. Det är något liknande som hänt nu, men med global omfattning. Nu tillkommer lockelsen att kunna framstå som räddare av planeten. Det har varit ett oemotståndligt argument för många politiker med ett behov av att profilera sig. Det skapar en känsla av “frälsning” så som religionen och politiska ideologier gjort många gånger. Det är många som vill framstå som dem som gjorde världen bättre, se vår post “Fakta eller hypoteser“.

   Idag drivs klimathotet av den månghövdade rörelse, som förespråkar en “New World Order”.

 18. En fråga. Om människans bidrag är 1,3% per år. Vad blir då resultatet av denna påverkan på 100 år. Halten koldioxid har ju ökat med ca 100 ppm.

  1. Koldioxid är livets byggsten. Växterna lever av koldioxid och djuren lever av växterna. När livet flyr, ruttnar vävnaderna och omvandlas till koldioxid, som återgår till luften. Det är ett evigt kretslopp mellan biomassan och atmosfären, som kallas kolcykeln.

   Ett liknande kretslopp sker mellan havet och atmosfären. Längs ekvatorn, där havet är varmt, avger det koldioxid. Närmare polerna, där havet är kallt, absorberar det koldioxid.

   I kretsloppen räknar man vanligen bara med innehållet av kol, så att man blir oberoende av de olika kemiska föreningar, som kolet ingår i. För att få mängden koldioxid multiplicerar man med faktorn 3,67. Här räknar vi med GtC, gigaton kol = en miljard ton kol.

   NASA förser IPCC med data och beräknar att atmosfären innehåller c:a 800 GtC och havet c:a 38.000 GtC.

   Kretsloppen uppskattas till 120 GtC för biomassan och 90 GtC för havet, tillsammans 210 GtC eller 26 % av atmosfärens innehåll. Detta omsätts således helt på fyra år. Människans förbränning, utsläppen, tillför 8 à 9 GtC per år, d.v.s. 1 % av atmosfärens innehåll. På fyra år blir det c:a 4 %, som alltså är den andel av atmosfärens innehåll av koldioxid, som människan bidragit med. Naturliga krafter svarar för 96 %. Eftersom klimatet blivit något varmare, har havens förmåga att lösa gaser minskat, vilket betyder att koldioxid ”gasat ut” till atmosfären.

   Av de 100 ppm som tillkommit svarar människan således för 4 %, d.v.s. 4 ppm, fyra miljondelar av luftens innehåll.

   Förbränningen av fossila bränslen svarar alltså för en mycket liten del av den ökade halten koldioxid i atmosfären.

   Är man utrustad med normalt sinne för proportioner, konstaterar man redan här, att fyra miljondelar är så lite, att det inte kan mätas bland de naturliga variationerna. Och således inte heller kan påverka klimatet märkbart.

   1. So, by WHOM and WHEN will environment punishment tax be removed from the gas prize. I do not pay politician salaries to get punished for driving my car!

   2. Hur kan du dra slutsatsen att människan endast har bidragit med 4 ppm av de tillkommande 100. Om utsläppen från människan, ca 8 GtC per år, inte kan ackumuleras i kretsloppet så bör människans bidrag över tiden vara väsentligt mer.

    1. Debatten kring ursprungstemat är väldigt intressant men jag tycker att den nu tenderar till att bli väldigt “spretig”.

     Tillbaka till några basfakta.

     1. IPCC anger i sitt officiella “Mission Statement” att deras uppgift är att “assessing …information relevant for the understanding of the risk of human-induced climate change.
     IPCC kommer därför aldrig på ett objektivt, vetenskapligt sätt att analysera de “naturliga” orsakerna till uppvärmningen utan bara på de som människan (fiktivt) förorsakat. Alla andra, naturliga förklaringar filtreras effektivt bort eller censureras kraftigt.

     2. IPCC själva anger , i sin rapport från IPCC AR4 ( figur 7.3, “The Global Carbon Cycle”) att
     det totala årliga flödet (emissionen) av koldioxid från jorden till atmosfären är 800 Gigaton (GT).
     Därav kommer 41.5% från “Ocean” och 54.9% från “Vegetation & Land”. Vidare vet vi från flera andra källor att den årliga emissionen från fossil förbränning globalt är ca 10 GT vilket då motsvarar 1.3% av totala koldioxidflödet från jorden till atmosfären. (10/800 GT)
     1.3% !!
     Inget av dessa huvudflöden är konstanta över tid, i synnerhet inte det som kommer från Ocean och inte heller bidraget från “Vegetation & Land”. Denna emission ökar med ökande temperatur. Siffrona talar sitt entydiga språk. En absolut huvuddel av ökningen upp till nuvarande de 400 PPM koldioxid i atmosfären måste komma från “Ocean” och “Vegetation & Land”.

     3. Den överlägste dominerande växthusgasen är vattenånga, som beroende på geografiska faktorer kan utgöra mellan 60 -90% av den totala västhusgasbalansen. Den total andelen (de 800 GT ovan) av koldioxid är mindre än 5% av den totala växthusgasbalansen.

     4. Den nuvarande globala temperaturen är på intet sätt unikt hög. Långt före mänsklig påverkan genom fossil förbränning, har vi som exempel under de senaste 400.000 åren haft 4 st istider följt av globala uppvärmningar till samma eller högre temperaturer. (se Robert Lilljequists ursprungliga inlägg)

     5. Även efter den senaste istiden (under vilket Sverige täcktes av ett ca 2 km tjock istäcke) har vi haft flera värmeperioder med högre temperaturer. Den första utgörs av det s.k. Holocenska optimet för ca 6000 år sedan. Därefter kom den “Romerska värmeperioden” ca 200 år e.kr. och därefter den medeltida värmeperioden mellan ca 900-1100 e.kr. då bl.a. vikingarna koloniserade Island och Grönland då lokalt där kunde odla vindruvor.
     Vi hade också en värmeperiod under 1900-talet, som kulminerad ca 1938.
     Alla dessa värmperioder ligger i tiden före möjlig påverkan av fossil förbränning.

     Slutsats
     Alla dessa värmeperioder har initierats utan påverkan av koldioxidutsläpp från fossil förbränning.
     Det krävs ingen akademisk utbildning för att med lite sunt förnuft kraftigt ifrågasätta det ensidiga inriktningen mot fossil förbränning som orsak till allt ont här på jorden.
     Domedagsprofeternas (under IPCC:s ledning) spådomar om extrema temperaturer, översvämmade landområden, kraftig missväxt, ökning av orkaner och översvämningar har utan undantag slagit fel.
     Jag uppmanar alla till eftertanke baserat på de redovisade grundläggande fakta.

     Mats Kälvemark, fri debattör.

    2. Din fråga är väl motiverad, om vi skall gå djupare in i processerna.

     I kolcykeln ingår:

     1. Kol i biomassan, allt levande, c:a 600 GtC.
     2. Kol i atmosfärens koldioxid, c:a 800 GtC.
     3. Kol i havsvattnets lösta koldioxid, c:a 38.000 GtC.
     4 Totalt c:a 40.000 GtC

     Haven innehåller alltså närmare 50 ggr så mycket som luften. Haven och biomassan omsätter c:a 210 GtC per år, men det är grovt räknat. När jorden blivit 11% grönare på 30 år, kan man anta att biomassan absorberat 0,3 % eller 2 GtC per år. Havens utgasning av koldioxid har samma storleksordning. Men båda dessa processer påverkar inte totalsumman. Den borde öka med de 8 à 10 GtC per år vi eldar upp, d.v.s. c:a 0,25 promille per år. Det är dock så lite att det inte kan mätas.

     Emellertid dras små mängder ständigt undan från cykeln. En del av biomassan lagras ner som mer eller mindre rent kol, ex.vis i torvmossar och i skogars mark. I havet gäller något liknande. Alla skaldjur omvandlar koldioxid och kiseloxid till kalksten. Sådan finns i tre km tjocka avlagringar på åtskilliga ställen på jorden. Gotland och Öland har kalksten i dagen. Detta minskar de 0,25 promille till ännu mindre belopp.

     Naturen består av så enorma volymer, att det vi människor åstadkommer blir pyttelitet, hur vi än vänder på det.

 19. En amatörmässig tanke: Om haven släpper ifrån sig koldioxid är det blir varmare och koldioxiden sedan gör att haven blir ytterligare varmare, så släpps ännu mer koldioxid ut som orsakar ännu mer uppvärmning, när upphör detta? Rent teoretiskt borde det innebära att de upphör när haven inte har någon mer koldioxid att släppa ut.

  Men, som beskrivet ovan sker inte. Vad är då felet?

  1. Allting handlar om jämvikt. För varje given temperatur upp till vattnets kokpunkt så kommer havet alltid att ha en jämviktshalt av löst koldioxid.
   Exemeplvis vid en havstemperatur på 10 grC så är jämviktshalten av löst koldioxid ca 2 g/liter vatten. Vid en vattentemperatur på 20 gr C är jämviktshalten ca 1.5 g/l, en minskning med 25%. (Ref. Dr Fred Goldberg) Detta är förklaringen till att så mycket koldioxid avges från havet vid ökande temperatur – långt mer än vad som kommer från fossil förbrännig.
   Mats kälvemark

   1. Vi kanske inte kan förhindra den pågående utvecklingen om man ska tro på ert resonemang men vad ska vi göra. Att bara acceptera pågående fossil förbränning och invänta kommande temperaturhöjningar med havsnivåhöjningar och andra naturkatastrofer tycker jag inte känns bra. Är det inte bättre att försöka begränsa fossil förbränning och på så sätt bromsa upp ökningen av koldioxid. Detta i kombination med andra åtgärder inom jordbruk m.m. Vi har ju inte obegränsade resurser på planeten.
    Kjell Andersson, trött gammal civilingenjör.

    1. Som tekniker har du klart för dig vad ett “fullskaleprov” innebär. När man har dess resultat VET man och behöver inte gissa.

     Vi har ett fullskaleprov på klimatförändringarnas resultat under 60 år, se här.

     Det visar att IPCC har totalt fel: Värme är bra och utsläpp är bra för hela mänskligheten.

     Och koldioxiden påverkar klimatet så lite att det inte kunnat mätas, d.v.s. kanske inte alls.

     Det du möjligen behöver vara lite orolig för är en avkylning under de närmaste decennierna. Det är vad solforskarna förutsäger baserat på en solid historisk analogi. Solen uppträder nu som för 200 och 400 år sedan då det var kallt.

     Mycket orolig kan du vara för våra politikers idiotiska kamp mot den inbillade faran från koldioxid med ett energisystem fritt från både kärnkraft och fossil kraft. Det är vad okunniga “experter” föreslår. Det kommer att ruinera vår nation, om det fortsätter.

     Du behöver inte vara det minsta orolig för att bränna kol och olja. Det berikar atmosfären på livets gas, koldioxid, så att skördarna blir större.

   2. Koldioxid är en växthusgas och bildas vid fullständig förbränning av kolföreningar i syre. Vid förbränning av biomassa ökar inte halten av koldioxid i atmosfären, så länge biomassan tillåts växa upp igen och åter absorbera samma mängd koldioxid. Vid förbränning av fossila bränslen som kol, petroleum, naturgas, oljeskiffer, tjärsand, sopor och vid gasfackling återförs kol som varit utanför kretsloppet väldigt länge. Såvida inte varje gram av återfört kol binds i ny biomassa, så ökar koldioxidhalten i atmosfären. Koldioxid tas upp i vatten, speciellt i världshaven, vars pH är över 7,0. Då regn faller över områden i världen där det finns kalksten och kalkhaltig lera binds också koldioxid. Kalciumkarbonat, CaCO3, reagerar med koldioxid, bundet i vatten, s.k. kolsyra, H2CO3. Kalciumvätekarbonat, Ca (HCO3)2 bildas i stället.

    Denna ökning av koldioxiden, som industrialismen och dess storskaliga utnyttjande av fossila bränslen medfört[4], leder till en ökad växthuseffekt vilket bidrar till global uppvärmning.[5]Dessutom leder utsläppen till havsförsurning, vilket kan utvecklas till ett allvarligt hot mot havens ekosystem.[6]

    Ovanstående om koldioxid kan man läsa i Wikipedia

 20. Enligt min uppfattning är det oseriöst att uppmana till förbränning av kol och olja som du gör.

  1. Hej Kjell!
   Uppskattar dina försök att nå viss förståelse för tveksamhet inför frågan. Dock harjag förstått att åström/klimatsans inteär intresserade om att diskutera hela frågan. Jag anser att klimatsans är köpta av oljebranchen och går deras ärende.
   Kolla in naturskyddsföreningen istället, där finns en seriös diskussion i ämnet.
   Ingen ide slösa energi och tid på Åströms villfarelser.

   1. För min del tror jag inte ens att oljebranschen skulle vara beredda att betala för det flum och den pseudovetenskapliga konspirationsteorismörja som publiceras på den här bloggen. Snarare är det nog så, att förbränning av fossila bränslen har varit en central del i livet och bidragit till framgång i karriären hos dem som driver bloggen. Nu försöker man täcka över, dölja och förneka problemen med med förbränning av fossila bränslen, istället för att inse hur tvivelaktig nyttan av denna förbränning är om man blickar bortom sina egna ekonomiska intressen. Kan tänka mig att det finns politiska och nationalistiska motiv också inblandat: att regleringar för att reducera utsläppen skulle skada nationens intressen, näringslivet och liknande.

    MVH
    Clas

   2. Jag vill gärna ha betalt av oljebranschen. Hur bär man sig åt för att hamna på lönelistan?

    Per Solsjö! Hur stor är din månadslön från vindkraftsbranschen? Jag undrar så jag vet vad jag ska begära för lön från oljebranschen?

    1. Heartland institute, som bl.a. driver klimatförnekarkonferensen ICCC, tar emot stora donationer från oljebranschen varav en del av dessa donationer betalas ut till bloggare och “forskare” som driver en klimatskeptisk linje [1], bl.a. ska Anthony Watts som driver bloggen “Watts Up With That?”, och som Sture tidigare i denna diskussion refererade till som en “kvalificerad kunskapskälla”, ha tagit emot 90000 dollar.

     Så mitt förslag är att du försöker närma dig Heartland institute och hamna på deras lönelista. En metod för att de ska uppmärksamma dig är att du knåpar ihop något till deras årliga ICCC-konferens. Du kan ju gå igenom alla mätserier för klimatet som du hittar på nätet, sålla bort alla som tycks visa att människans utsläpp av CO2 värmer klimatet, och använda de övriga som underlag för någon teori om att människans utsläpp inte orsakar någon uppvärmning överhuvudtaget. Sedan, när du har presenterat ditt arbete vid ICCC, kan du under kafferasten närma dig någon av topparna och lite diskret låta dem förstå att du skulle vara intresserad av ett fördjupat samarbete med dem…

     Lycka till!
     Clas

     [1] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Heartland_Institute#2012_documents_incident

     1. Låter intressant. Men, är det så att de som driver tesen om uppvärmning av jorden på grund av CO2 inte också får betalt? Det finns säkert de som tjänar en massa pengar på att en teori om att jorden värms upp av CO2 och som pumpar in pengar till forskning, artiklar, påverkan och allt möjligt. Kan jag lita på att dessa personer är ärliga?

     2. Att arbeta för Heartland institute skulle vara en ära för mig. Många kloka människor som arbetar för dem. Tänk att få vara på en arbetsplats och veta att det inte finns några kommunister som arbetar där. Vilken skön känsla det måste vara.

     3. Att arbeta för Heartland institute skulle vara en är för mig. Många kloka människor som arbetar för dem. Tänk att få vara på en arbetsplats och veta att det inte finns några kommunister som arbetar där. Vilken skön känsla det måste vara.

      Inga kommunister arbetar där!!!!
      Och?

     4. Du saknar sinne för proportioner. Enligt den senaste Foundation Center report donerade William and Flora Hewlett Foundation en halv miljard dollar till program avseende klimathotet bara under 2008. Sen kan du lägga till flera av Rockefellers fonder samt donationer av Soros till demonstrationer mot “klimathotet”. I Sverige har Laszlo Szombatfalvy grundat stiftelsen “Global Challenges Foundation” med en halv miljard kronor som grundplåt. Allra värst är emellertid de hundratals miljarder av skattepengar som kanaliseras till forskning med målsättningen att bekräfta den globala uppvärmningens beroende av koldioxid. De forskare som uttalar tvivel får inga anslag och blir arbetslösa. Det finns exempel på det även i Sverige. Offentliga myndigheter bedriver vad som måste kallas klimathotspropaganda. Det gäller universiteten, Naturvårdsverket, SMHI samt alla Länsstyrelser och kommuner.

      I Sverige har du dessutom frikostiga bidrag av skattemedel till “frivilliga” organisationer, som bedriver propaganda mot koldioxid: SNF och WWF har närmare halva omsättningen från skattemedel. Forum Syds regelmässiga bidrag uppgick häromåret till 28 miljoner, av vilket en del delades ut till ex.vis Latinamerikagrupperna, vars aktivister är flitigare insändarskribenter än vi hinner vara. Jag antar att de har heltidslön för engagemanget. I Klimatriksdagen häromåret deltog delegater från storleksordningen 100 organisationer. Många hade öppet bidrag från kommun, landsting eller staten. Några får bidrag från FN och EU, ex.vis Greenpeace som får hundratals miljoner kronor sammanlagt. Det redovisas i de officiella budgetarna.

      Skeptiker får inga offentliga bidrag och antalet sponsorer kan räknas på ena handens fingrar.

     5. Sture!
      Eftersom du som sagt verkar vara en initierad och påläst person vore det intressant om du presenterade dig närmare, vad du har för bakgrund och så vidare.
      Att media väljer att, för det mesta, inte låta klimatskeptiker komma till tals är inte konstigare än att förintelseförnekare, chemtrailförespråkare och homeopater får komma till tals varje gång en artikel skrivs om förintelsen, foliehattar eller charlataner. Helt enkelt för att det om något vore att missleda allmänheten, som då skulle kunna fås att tro att respektive ämne har en “motståndarsida” vars argument ska tas på lika stort allvar.
      Eftersom jag själv som jag tidigare skrivit inte har någon akademisk bakgrund kan jag omöjligen gå i polemik med dig gällande de siffror och fakta du presenterar, men eftersom du diskvalificerar allt och alla som menar att människan står för de ökande temperaturerna känns det inte så meningsfullt att hänvisa till någonting. Men jag tycker diskussionen här är intressant och det är tråkigt att den (inte bara här) allt som oftast blir hätsk och personangriplig.
      Alldeles oavsett vad man tror om klimatförändringarna kan vi kanske vara överens om att fossil energi är en ändlig resurs? Ju snarare vi kan ta oss bort från den desto bättre, eller hur?

     6. Clas, du är inte ens påläst i grundkoncepten, vare sig vad gäller fysikaliska grundkoncept kring koldoxid eller klimatfakta. Och inte vet du något om olika fora för skeptikeråsikter! Det finns ingen “klimatpanel” som heter, som du anger, ICCC.
      Däremot NIPCC, Nongovernmental International Panel on Climate Change .
      Vad gäller de olika penningabidrag för klimatskeptiker som du nämner är det en “väldigt liten fjärt i rymden” jämfört med de monstruöst enorma penningaströmmar, som globalt årligen och hela tiden utgår med stöd från IPCC:s och dess domedagsprofetior, som ensidigt förklarar allt elände på jorden med koldoxid från fossilförbränning. Trots att det senaste bara är 1.5% av den totala koldioxidemissionen från jorden till atmosfären. (IPCC:s egna data från AR4)
      Kan du visa att dessa fakta om koldioxidutsläppen är fel??
      Ta bara, som en liten del av totalen, de årliga bidragen för att “bekämpa koldioxid” som lett av IPCC klubbades i Paris:
      100 miljarder USD/år fram till2020 och därefter ändå större årliga penningaströmmar! Vad säger du om detta jämfört med “fjuttbeloppen” du nämner och oroar dig för, som bidrag till skeptiker?
      100 miljarder USD/år är samma belopp som omslutningen i hela den svenska statsbudgeten för 2016, ca 900 miljarder kronor!
      Väldigt stor del av detta kommer att hamna i fickorna hos de “alarmisttrogna”. Välbetalada och på heltid kan de då fortsätta och sprida domedagsprofetior, ofta baserat på manipulerade data.
      Mats Kälvemark

     7. Anders! “Eftersom jag själv som jag tidigare skrivit inte har någon akademisk bakgrund kan jag omöjligen gå i polemik …”

      Är det inte att förringa dig själv? Man behöver inte ha en akademisk bakgrund för att läsa siffror eller ens läsa artiklar i vilket ämne som helst.

      Jag tror ditt inlägg bara har en syfte att försöka förringa vissa personer här genom att bunta i dem i någon form av förnekelsesekt genom att nämna förintelsen. Men media tillhör i sådant fall den sekten då de inte skriver artiklar om alla människor som Stalin och Mao mördade men gärna skriver artiklar om hur farligt CO2 är.

  2. Försök vara korrekt ! Jag har inte UPPMANAT till förbränning. Bara talat om att du inte behöver ha dåligt samvete för att du fortsätter som du finner passar dig.

   Kan du förklara varför du vill bortse från det fullskaleprov som finns?

   Har du sett några data som visar att koldioxid orsakar global uppvärmning ?

   Observera: Att det blivit varmare, bevisar inte att koldioxiden orsakat det. Och det finns perioder, då det blivit kallare, fast halten koldioxid ökat: 1945 – 1979.

   IPCC, och SMHI, anför datorsimuleringar som “bevis”. De gör det fullständigt häpnadsväckande påståendet att de klimatförändringar som noterats orsakats av koldioxiden UTAN att kunna förklara hur klimatet skulle ha sett ut med bara naturliga förändringar. Det är att föröka göra en SUBTRAKTION med bara två termer.

   I småskolan får man lära sig att det behövs två termer för att få en SKILLNAD, d.v.s. minst TRE TERMER tillsammans. Läs punkten “Fråga 2” i vårt “Genmäle till SMHI“.

   Lägg till att IPCC:s egen Work Group 1 förklarade datorsimuleringar av det kaotiska klimatet meningslösa. Läs deras officiella rapport från 2001, stycket som börjar: “In sum. . .”.

   IPCC visar sin inkompetens genom att under alla åren därefter satsa stort på just simuleringar, trots att de inte har forskat tillräckligt på flera av klimatets största drivkrafter, ex.vis Solens växlande aktivitet, molnbildningen, värmeutbytet mellan luft och hav.

   Läs vidare posten “Klimatförändringarna” har varit välgörande! Var finns klimathotet ?” Den är också ett tydligt exempel på den falska attityden hos riksmedia. De ger aldrig plats åt “tvivlare” på AGW-hypotesen, ens då vi påpekar direkta fel. Du har blivit systematiskt felinformerad av media i decennier.

 21. Per Solsjö! Hur för man en diskussion på Naturvårdsföreningen? Beskriv för mig!

 22. Göran,
  nej, naturligtvis kan man läsa och bilda sig en uppfattning om vad som helst utan att ha en akademisk examen. Men i ett såpass komplext och vittomfattande ämne som global uppvärmning är det sannerligen svårt att komma med åsikter som man själv har egna, bevisade belägg för. Börjar man nysta i en ände har man snart ett myller av trådar att följa för att kunna belägga eller påstå något med något slags vederhäftighet.
  Jovisst, förintelsen är ett känsligt ämne och såklart inga andra jämförelser. Poängen är bara att man kan inte ge båda sidor lika mycket utrymme i den allmänna debatten i de fall den ena sidan är ute och snedseglar. Apropå debatten om huruvida forskarna är ense eller inte om människans skuld länkar jag till Skeptical science (vilken motståndarsidan här naturligtvis kommer att avspisa med ett eller annat argument som jag lika naturligtvis inte kommer att kunna motbevisa) http://www.skepticalscience.com/97-percent-consensus-robust.htm

   1. Är det någon på denna hemsida som förnekar klimatförändringar? Svaret är nej. Även om vi tar bort alla utsläpp av CO2 kommer det att ske klimatförändringar som gör att människor måste flytta.

    Vad ska Naturskyddsföreningen göra åt att alla människor i Sverige måste flytta från Sverige en dag på grund av klimatförändringar och att människan inte kan göra något som helst för ändra på det? Begära mer bidrag ?

    1. Antar du avser nästa istid!?
     Dock inte det problemet som vi står inför idag. Historiskt snabb uppvärmning, stora delar av låglända arealer riskerar dränkas av saltvatten, höjd temperatur som gör odling omöjlig etc, tror du känner till dessa förändringar. De folkvandringar som kommer om vi inte snabbt ändrar våt beteende är människor från områden runt ekvatorn som måste fly mot söder och norr. Men som vanligt är klimatsans mer pålästa, kunniga och insiktsfulla än alla andra. Vakna innan det är för sent!

     1. Jag tror inte så många är okunniga om det du skriver. Min förhållning till detta är att det är både billigare, enklare och rationellare att flytta på folk än att ösa ut pengar och slösa bort resurser på åtgärder som sedan inte har någon betydelse utan vi får ändå flytta på folk.

      Vi borde även lära oss att förändringar sker och ta hänsyn till dem när vi anlägger bostäder eller hela städer. Fast egentligen har det inte så stor betydelse om vi bygger en stad för en miljon invånare (som exempel) och det sedan efter hundra år eller femhundra år visar sig att det var en dålig plats att bygga på så vi får överge den och bygga en ny. Det finns massor av saker vi inte kan förutse. Jag anser det vara bättre att spara pengar till sådant än att spendera dem på saker och ting som vi inte vet om det ens fyller någon funktion.

      Se bara på hur många människor som tvinga leva i fattigdom på grund av att deras korrupta ledare använder klimathotet som ett slags legitimitet för det. Det är sorgligt att se att många inom miljörörelsen legitimerar detta förtryck av fattiga människor. Tala om dem och inte om 600 människor i Alaska som uppenbart har valt att bo på en olämplig plats och nu inte vill ta sitt ansvar för det utan vill att andra människor ska betala för deras dåliga beslut.

      Lite cyniskt brukar jag säga att livet går ut på att ha någon annan att skylla på.

     2. Du är helt fel ute. Havet stiger inte mer än vanligt. IPCC:s satellitmätningar avfärdas fullständigt av verkliga mätningar. Ladda ner den PDF-fil du hittar här för en kompetent analys av mätdata från tidvattenloggar. IPCC har visat sig inkompetenta här också.

      Även OM det mot förmodan skulle bli varmare, kan havet inte stiga mer än marginellt snabbare. Det beror på att landisarna är 3 km tjocka och på den höjden är temperaturen 20 grader lägre. Deras avsmältning sker därför huvudsakligen längs marken i fronten, vilket ger mycket liten yta för kontakt med varm luft.

      Skall du delta i debatten här, får du komma med sakliga fakta och inte tjata med gamla fabler från Rockströms bibliotek.

    2. De fossila resurserna lär vara så små då att det knappast kan se. Jag tror faktiskt att människan löser energiproblemet och att vi kommer att ha så mycket energi att vi inte behöver bry oss om det och att den kommer att vara “ren”. Men, det kommer definitivt inte att vara vindkraft. Vindkraftverk kommer i framtida historieböcker vara ett exempel på hur låg intelligens människan hade under 1900- och 2000-talet.

  1. Läs kommentarerna till artiklarna på den sidan. De ger bättre information än artiklarna.

   Om du lyfter blickarna från klimatforskningen och ser på andra områden kommer du att se att det dagligen avslöjas forskningsfusk, forskare som propagerar för olika kapitalstarka intressen osv.

   Det skulle vara väldigt konstigt om alla klimatforskare som hävdar att CO2 påverkar klimatet vore rekorderliga personer. Det finns en hel del forskare eller vetenskapsmän som hävdar att CO2 inte påverkar klimatet men som bygger sina teorier på teorier som andra kullkastar. Man måste själv på något sätt göra en bedömning. Ett exempel.

   Jag hörde en vetenskapsman hävda att alla världens bilars utsläpp under tjugo års tid motsvarare att tända en tändsticka i en fyrtio fots container. Verkar det rimligt eller inte? Det stämmer. Ganska enkelt att verifiera eller vederlägga.

   Om du försöker sätta dig in i hur CO2 är en växthusgas kommer du finna att du mer eller mindre bara kommer att finna teorier att CO2 är en växthusgas. Jag har inte kunnat hitta några verifierade partiska försök eller tester att så är fallet. Om de existerar får den som känner till dem jättegärna hänvisa till dem.

 23. Jag söker förgäves i kommentarerna ovan efter fakta, analyser eller åtminstone argument för att människan åstadkommit de (i min mening relativt små) klimatförändringar vi upplever. Där finns en del påståenden om att 97% av forskarna är eniga, att skeptikerna är köpta och att vi upplever nya temperaturrekord, men var finns förklaringsmodellen? Utan ett logiskt resonemang, utgående från kontrollerbara fakta, kan jag inte tro på “klimathotet”. Jag jämför med kolesterol/statinteorin, som sedan länge krossats av vetenskapen, men likväl lever kvar hos många medicinare. Teorier blir inte sanna för att man skriker högre, eller för att man samlar fler som skriker. Om det är så självklart att människans koldioxidutsläpp hotar planeten borde det vara lätt att visa det. Vill någon vara snäll och göra ett försök att övertyga mig?

  1. Allt hänger på uppgiften att 97 % av forskarna stöder IPCC:s hypotes om koldioxidens verkan. Men IPCC leds av politiker som inte ser skillnad på kunniga experter och charlataner. Det illustreras av den första studie de refererade till om de 97 % stöd till hypotesen. Den var utförd av klåpare, som egentligen bara kunde bevisa 7 promille. Klicka på röd text,. så kommer du till källan.

   IPCC var feltänkt från början. Klimatpanelen IPCC drivs av helt andra ambitioner än att utröna hur klimatet förändras, se här.

   Att så många tror på klimathotet beror på att riksmedia samfällt vägrar att publicera annat än alarmistisk text, se här.

   Det finns inga mätningar som bekräftar hypotesen. Men många mätningar som visar att naturliga krafter, främst solen, har stark inverkan på klimatet.

   Lycka till med studierna.

  2. Du finner en mer utförlig redovisning av de 97 % i posten “Läsa läxor eller tänka själv“.

   I posten “Klimathotet är en bluff” förklarar den ene av grundarna av Greenpeace, Patrick Moore, varför det är välgörande för mänskligheten att berika atmosfären med koldioxid.

   I posten “Koldioxid är en bristvara” ser du tydligare hur välgörande koldioxid är för växtligheten.

   Vi har passerat ett paradigm-skifte: Förr kunde vi lita på att myndigheter, universitet och media förmedlade sanningsenliga fakta och kunskap. Nu styrs de av okunskap, så att det mesta vi får höra från dem om klimatet är aktivisters vilseledande eller helt falska propaganda. Det är på bloggar som denna du kan nå fakta från RIKTIGA VETENSKAPSMÄN.

 24. Hej alla, Nu tycker jag att diskutionerna har spårat ur.
  Det är otvivelaktigt så att Sture Åström och Klimatsans är de enda som presenterar fakta.
  Vad är då fakta om något så empiriskt som klimat?
  Datormodeller är definitivt ingenting som man kan använda för att förutsäge framtida klimat om man inte lägger in algoritmer som bygger på 1000-tals eller tiotusentals år av mätvärden och erfarenheter, vilket mig veterligt inte IPCC har gjort och resultatet är heller inte bättre än vad man kan förvänta sig av en spågumma som spår i kaffesump.
  Det finns emellertid många seriösa forskare inom den akademiska världen som analyserar klimatfakta som har nedtecknats under 1000-tals år och fakta som man kan utläsa ur borrkärnor från isar, fakta om solfläckars variationer och mycket annat (t. ex. Svensmarks partikelforskning).
  Om man sammanställer befintliga mängder av data då kan man få fram ett tydligt mönster som är ett resultat som man kan kalla empiriskt säkerställt inom perioder med viss längd. Sture Åsröm och Klimatsans har gjort ett mycket omfattande och bra job för att presentera dessa forskningsresultat och det är jag mycket tacksam för. Tack Sture.
  Nu ser jag fram emot en trevliga inlägg (utan invektiv) som bygger på verkliga fakta.

 25. Denna debatt blir tyvärr som så många andra ren pajkastning efter ett tag.

  Det som är av ondo med utsläpp är den direkta påverkan på människor och djur i form av gifter och förändringar av miljön. Det kan vi alla vara överens om. Saab bevisade en gång i ett smogrikt Tokyo att det som kom ut ur avgasröret på deras nya bilmotor var renare än det som gick in…

  Men att människan påverkar klimatet i den omfattning vissa vill göra gällande tror jag inte ett skvatt på. Tror inte vi kan göra det överhuvudtaget. Vi kommer önska att vi kunde det när vi går mot en ny istid, men vi kommer att få bita i gräset, eller isen.

  Jorden är i ett konstant pulserande klimat med oerhört långa perioder. Växthusgaserna och atmosfäriska förändringar föregår temperaturförändringarna som sedan påverkar jorden och som i sin tur påverkar atmosfären.

  Nu är vi i slutet av en varm period. Jorden att frodas. Det gröna breder ut sig, förmultning och fotosyntesen pekar, haven breder ut sig, avdunstningen är gigantisk… Jorden formligen spyr ut gaser och partiklar i atmosfären. Till slut lägger sig atmosfären som ett lock över jorden och avkylningen börjar.

  Grödor dör, haven fryser till is polerna breder ut sg, avdunstning mm avtar kraftfullt. All går nu i motsatt riktning tills vi har en ny istid.

  Det tar dock årtusenden innan atmosfären tunnas ut och börjat släppa igenom solljus igen. När det sker börjar en långsam återhämtning av livet på jorden under ytterligare tusentals år och vi återgår sakta till det klimat som råder idag….

  Vi kan inte påverka det och det är bara acceptera. Vi kan välja att springa runt i panik likt myrorna i en myrstack om man rör om med en pinne men vi kan likt myrorna inte åstadkomma ett skit. Eller så kan vi lungt sätta oss ner ta en kall öl och acceptera faktumet att vi levt under rätt tid på jorden och skänka en tanke till de som kommer få det djävligare än oss.

  Nature rules. Vi är bara åskådare så njut av vår tid istället för att gå runt och oroa oss för saker vi inte kan påverka….

  Skål!

  1. Hej Tomas !

   Jag tycker vi har lyckats hålla pajkastningen på en låg nivå. Här ser du bara så mycket att det tjänar som exempel på vad vi inte tillåter.

   Förbränning behöver inte förpesta miljön. I stora anläggningar som kraftverk renas avgaserna mycket väl numera i I-länderna. Det blir bara ren och nyttig koldioxid samt ren och nyttig vattenånga i skorstenarna. Det är förbränning i små anläggningar, som ger “smutsiga” avgaser.

   Du har rätt i att vi går mot en ny stor istid. Dt kan dröja 10.000 år, 1000 år eller 200 år innan den kommer. Vetenskapen kan ännu inte säga precis vilka förhållanden som ger en istid. Men ganska säkert är det kosmiska förhållanden som avgör, knappast nedsmutsning av vår atmosfär. Det behövs nog minst ett nedslag av en asteroid för att sådan nedsmutsning av atmosfären skall inträffa.

   Fortsätt du att leva det goda livet du har på denna jord helt utan klimatångest !

 26. Finns det någon som helst källa på detta eller har författare hittat på det här diagrammet helt själv?

  1. Diagrammet är mycket välkänt. Borrkärnorna från isen på Antarktis och Grönland har analyserats grundligt och resulterat i likartade kurvor med små variatioer. Du hittar en version i IPCC:s rapport TAR.

 27. Hej allesammans !
  Svaret på frågan är ett klart och enkelt : NEJ den globala uppvärmningen orsakad av
  vi människors utsläpp av koldioxid är ett enastående stort BEDRÄGERI av
  FN och dess rådgivande organ IPCC i scensatt på sommaren år 1996 och därmed
  orsaken till KYOTO-protokollet år 1997.

  med bästa hälsningar / Olof H-m

 28. Posten ovan saknar källor vilket gör att den i princip saknar trovärdighet. I kommentarsfältet hänvisas till IPCC:s AR4, men inget sidhänvisning. Jag skulle gärna vilja ha sidorna där de som ni hävdar sägs sägs av IPCC så man kan kontrollera.
  Jag ska återkomma när jag läst på mer, men vid första anblick känns det orimligt att endast beräkna mängden utsläppt koldioxid utan att ta hänsyn till processer som omvandlar koldioxid. Exempelvis vet vi att bland annat bildar syre av koldioxid. Om vi skövlar massor av träd ska då den höjningen av CO2 som uppkommer till följd av färre träd attribueras till människan eller land och jord? Även om siffrorna ni säger är sanna, kan det vara så att balansen fungerar, men de är de 1,5 extra procenten som rubbar denna balans och värmer planeten? Tänk er en våg med två skålar. Den är i perfekt balans med 100g i varje skål, men inte om man lägger i 1,5g extra i den ena.

  Som sagt återkommer jag när jag läst på ytterligare. Men jag vill gärna ha sidanvisningar till IPCC:s AR4 som hänvisas till i kommentarsfältet.

Comments are closed.