Lasse, Lasse liten. . .

1600102-Lasse liten

Världen är så stor, så stor,
Lasse, Lasse liten!
Större än du nånsin tror,
Lasse, Lasse liten!

Där är hett och där är kallt,
Lasse, Lasse liten!
Men Gud råder öfverallt,
Lasse, Lasse liten!

Så skrev Zakarias Topelius 1880. Han var medveten om människans litenhet i jämförelse med ”Världen”. Albert Engström illustrerade originalupplagan av sagan om Lasse, som drömde om båtar och färder ut på haven.

Men idag har många som kallar sig ”klimatforskare” gripits av storhetsvansinne De tror att ”människan” kan styra klimatet genom att vrida på knappen ”koldioxid”. Underlag för denna tro har de endast i form av datorsimuleringar från IPCC, som sägs kunna förutse klimatet år 2100. Dock har de förklarats meningslösa av IPCC:s egna experter redan år 2001, eftersom klimatet är ett kaos, som är otillräckligt utforskat och därför ”oberäkne-ligt”. Detta har verifierats av de senaste 19 åren, då simuleringarna blivit mer och mer fel. Forskarna har varit så betagna av sin egen intelligens, att de försmått lätt tillgängligt, gammalt vetande om verkligheten.

Dr. Martin Hertzberg upprepade år 2008 några av sina tidigare noteringar, somliga så tidiga som från 1986. De borde alltså ha varit välkända för professionella ”klimatforskare”. Det är enkla fakta om fullskaleprov med klimatet, se diagrammet nedan.

160101-Hertzberg-Depressionen

Under den stora depressionen på 30-talet bromsades ekonomin in så mycket att bruket av fossila bränslen minskade med 25 %. Dock fortsatte stigningen av både den globala temperaturen och halten koldioxid i luften som om inget hänt. Diagrammet slutar 1933, men vi vet att uppvärmningen fortsatte, så att 1934 på många håll blev det varmaste året i den moderna historien.

Detta visar entydigt att utsläppen inte har någon direkt inverkan på temperaturen. Det visar lika entydigt att stigningen av halten koldioxid huvudsakligen berodde på annat än de mänskliga utsläppen. DOE, Department of Energy, i USA uppskattade 2004 att de senare svarar för 3 % av totala omsättningen av koldioxid.

Det är välkänt att gaser löses bättre i kallt vatten än i varmt vatten, samt att haven innehåller 50 à 100 gånger mer koldioxid än hela atmosfären. Den uppvärmning av atmosfären vi haft de senaste 300 åren orsakar förstås en utgasning av koldioxid från haven. Men från borrproven på Grönland och Antarktis vet vi att koldioxidens ökning kommer flera hundra år efter uppvärmningen. Det tar så lång tid för att ändrade förhållanden vid ytan skall tränga ner i havsdjupen. Således beror en stor del av dagens snabba ökning av halten koldioxid på den uppvärmning vi hade på 1700- och 1800-talen.

Halten koldioxid i atmosfären är inte densamma över hela klotet. Man kunde vänta sig att den skulle vara högst ovanför industriområden med stora utsläpp. Men så är det inte. De högsta halterna finns ovan de stora områdena med regnskog i Afrika och Sydamerika.

Det är möjligt att våra utsläpp utgör en försumbar del av den enorma omsättning av koldioxid som naturligt sker i biosfären och mellan hav och atmosfär. Då kan de inte heller förväntas ha någon märkbar inverkan på den globala temperaturen.

Världen är så stor så stor, och Lasse är så liten. . .

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

16 thoughts on “Lasse, Lasse liten. . .

 1. Jag gillar inte diagrammet. Dels är det stympat (inga y-axlar börjar i origo) vilket är tungt oseriöst. Dels borde det ha tydligare delats i tre separata rutor med varsin y-axel fast gärna med gemensam tidskala. Men framförallt för att den gröna kurvan har årliga värden medan den blå är medelvärde för 39 år. Den lila kurvan saknar förklaring. Endera redovisar men årliga värden i alla diagrammen, eller så redovisar man medelvärden för alla. Och det skall vara Celsius. Detta hopknåpade diagram visar mig ingenting.

  1. Det är ju så att kunskap förutsätter att man är intresserad och därför beredd att anstränga sig för att förstå vad som bjuds av information. Det är sällan sådan serveras färdigsmält, så att man bara behöver svälja utan att tugga. OCH, när du får sådan information, måste du omsorgsfullt kolla att man inte försöker vilseleda dig. Är du säker på att du inte blivit vilseledd?

  2. Jag har också svårt att tro att en seriös forskare skulle publicera ett sådant diagram. Eller:

   “Visa mig ditt diagram så ska jag tala om för dig vem du är.”
   Kinesiskt talesätt

   MVH
   Clas

 2. En minskning av koldioxidutsläppens årlig storlek under ett fåtal år kan inte förväntas ha någon större effekt på ökningstakten för luftens koldioxidhalt, alldenstund den senare på grund av koldioxidens långa uppehållstid bestäms av utsläppsmängderna integrat över flera decennier (samt dessutom enligt min mening av temperaturen via termisk avgasning). Hertzbergs diagram säger ingenting. Vill man utläsa något av det måste man beakta såväl utsläpps- som temperaturhistoriken och ta till integrationsförfaranden av det slag som jag beskrivit i http://www.falskt-alarm.se/paper-4

  1. Stort tack Gösta för ditt tillrättaläggande !

   Men jag undrar: Media framställer oftast ökningen av halten koldioxid som direkt orsakad av våra utsläpp. Då borde väl en minskning av dem med 25 % märkas ? Du talar om verkligheten, vilket förstås borde vara förutsättningen för klimatdebatten. Nu är den inte det. Debatten förs med utgångspunkt från påståenden från IPCC och dess allierade. Jag anstränger mig för att korrigera mediabilden.

   Kan du formulera en bättre slutsats än den jag skrivit, vore jag tacksam. Något måste man väl ändå kunna utläsa av den dramatiska minskningen av utsläppen ?

 3. Hej Gösta ! I verkligheten stannar en molekyl koldioxid omkring 5 år i atmosfären och det är ingen lång uppehållstid.

  Mvh, Håkan.

 4. Ett riktigt rörigt diagram! Utan konsiatens! Vem som än har satt samman det lämnade intelligensen på huvudkudden den morgonen. GÖR INTE OM DET!!

  1. Vi tillämpar dock demokratins mest grundläggande förutsättning: Yttrandefrihet. Den är dessutom en lika grundläggande förutsättning för vetenskapliga framsteg. Det finns många exempel i historien som visar att det “otänkbara” blev så småningom den etablerade sanningen. Vi kommer därför att fortsätta att lägga ut även tankar som kan uppfattas som “röriga”.

   Jag tycker vi skall anstränga oss att se vad vi kan få ut av den intressanta observationen att utsläppen minskat så mycket som 25 %.

   1. Yttrandefrihet innebär att både information och desinformation kan yttras. Diagrammet i detta inlägg är ett utmärkt exempel på den desinformation som klimatförnekare sprider. Av just denna anledning låter seriösa forskare, inom i stort sett alla naturvetenskaper, sina artiklar genomgå så kallade peer reviews i etablerade fora för att kunna hjälpa varandra med att upptäcka och korrigera fel. Det är redan väl belagt och accepterat av en majoritet av världens forskare [1] att de ökade utsläppen av koldioxid från människan orsakar att varmare klimat [2, 3]. Ovanstående inlägg är med andra ord överflödigt och till stora delar felaktigt, då det motsäger etablerad och betydligt trovärdigare resultat. Lite som att försöka uppfinna hjulet igen, men ett trekantigt sådant.

    Så hur ska man kunna bedöma vem som sprider information om klimatet, och vem som inte gör det? Med tanke på hur lätt det kan vara att vilseleda lekmän med skenbar vetenskaplig argumentation, utelämnande av viktiga fakta och hemmagjorda diagram är det inte lätt… Men om någon gör anspråk på att sprida vetenskap, men inte kan tillhandahålla tydliga referenser till publicerad forskning som har blivit erkänd bland många andra etablerade forskare, bör man dra öronen åt sig. Diagrammet ovan ger en fingervisning om kvalitén på de källor som Klimatsans bygger sin argumentation på. Och det förvånar mig inte att Klimatsans “därför att fortsätta att lägga ut även tankar som kan uppfattas som ‘röriga’.”, då det inte finns mycket seriös forskning för att stöda den förnekelse av vetenskap som Klimatsans ägnar sig åt.

    Med vänliga hälsningar,
    Clas Carleman

    Referenser
    [1] Cook, John, et al. “Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature.” Environmental Research Letters 8.2 (2013): 024024.
    [2] http://www.skepticalscience.com/a-comprehensive-review-of-the-causes-of-global-warming.html
    [3] Ghosh, Prosenjit, and Willi A. Brand. “Stable isotope ratio mass spectrometry in global climate change research.” International Journal of Mass Spectrometry 228.1 (2003): 1-33.

    1. Det är direkt olämpligt att kalla människor som inte delar dina synpunkter för “klimatförnekare” . Skäms!

    2. Hej Clas !

     Det är glädjande att du vill kommentera här. Men jag har några invändningar mot ditt resonemang.

     Riktig vetenskap förutsätter anständighet och ärlighet från dess utövare. Dessa dygder blir alltid utmanade, så att det omistliga fria meningsutbytet mellan forskare förgiftas. Det gäller i hög grad kulturen runt IPCC.

     Den formades av dess förste ordförande Bert Bolin, när han tillkännagav att hans hypotes om koldioxidens verkan omfattades av ”konsensus” bland ”klimatforskare”. Han visste då att många forskare tvivlade på hypotesen eller ifrågasatte den helt och hållet. Det hade visat sig vid en stor konferens i Wittach på 80-talet. Det var alltså en lögn, men samtidigt ett fullständigt ovetenskapligt sätt att resonera. Inom vetenskapen är det fakta som räknas, inte popularitet bland kompisar.

     När Svensmark presenterade sitt förslag 1996 kommenterade Bolin det med att det var ”videnskapligt naivt og oansvarligt”. Det var inte vetenskap. Det var vuxenmobbning. Därmed knäsatte han den osunda kultur som visat sig i Climategate och Michael Manns falska ”Hockeyklubba”. Manns kollega Keith Briffa erkände senare sitt fusk, som du säkert känner till.

     Hockeyklubbban hade passerat peer review och godkänts, vilket visar att denna process blivit djupt korrumperad. Den fungerar inte bland bluffande kompisar. Det visar också att IPCC:s ledning varit rent inkompetent.
     Den förvridna kulturen yttrar sig nu ex.vis inom NASA och GISS som förfalskning av rådata avseende världens temperaturer.

     Du behöver inga vetenskapliga rapporter för att förstå:

     1. Det är allmän kunskap att växtligheten gynnas av lite värme.

     2. Det är allmän kunskap att växtligheten gynnas av mera koldioxid i luften.

     3. FAO:s statistik visar att de flesta grödor ökat skördarna med storleksordningen 40 % de senaste 20 åren.

     4. Världsbanken noterar att andelen människor som lever under ”extrem fattigdom” har minskat från 37 % till mindre än 10 % på 20 år.

     5. Uppvärmningen har varit BRA.

     6. Utsläppen har varit BRA.

     7. IPCC har inte bara lite fel. De styr 180 grader fel.

     Du protesterar mot ”desinformation”, men det är du som sprider sådan. Du kan inte lita på ”peer review” bland fuskare. Du måste tänka själv.

     1. Bäste Sture,

      Peer review har både fördelar och nackdelar [1] men är icke desto mindre en allmänt vedertagen metod för artikelgranskning, inom många naturvetenskaper och inte bara klimatvetenskapen. Att hävda att peer review är korrumperat baserat på att ett enda exempel, att hockeyklubban skulle vara falsk (vilket den inte är! [2]) är bara en väldigt dålig ursäkt. Du skriver att “Inom vetenskapen är det fakta som räknas” men föreslår ingen metod för att skilja på vad som är fakta och vad som inte är det. Den här bloggen uppvisar exempelvis stora brister i sitt faktaunderlag. Dessutom, om det nu skulle vara så att publikationer av låg vetenskaplig kvalité ändå publiceras trots peer review, kan alltid andra forskare påvisa dessa fel. Som exempel kan nämnas att flera brister och felaktigheter har kunnat påvisas i många av de artiklar som motsätter sig den konsensus som råder kring global uppvärmning [3]. Utförliga redogörelser finner man i extramaterialet. Slutligen föreslår du sju punkter som du, som vanligt, inte redovisar några belägg för, varför jag inte heller kommer att ta dessa i beaktande. Och nej, jag tror inte heller på patetiska konspirationsteorier [4], t.ex. att åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen är ett steg mot “The New World Order”.

      MVH
      Clas

      Referenser
      [1] http://www.vof.se/folkvett/ar-2010/nr-2/peer-review-systemet-for-och-emot/
      [2] http://www.skepticalscience.com/broken-hockey-stick.htm
      [3] http://link.springer.com/article/10.1007/s00704-015-1597-5/fulltext.html
      [4] http://websites.psychology.uwa.edu.au/labs/cogscience/Publications/LskyetalRecursiveFury4UWA.pdf

     2. Tack Clas för det intresse du visat !

      Beträffande peer review, så är det en utmärkt process. Men den kan förfuskas och har ständigt förfuskats i kretsen runt IPCC. Det visar Donna Laframboise mycket övertygande. Där sitter bluff, fusk och bedrägeri i väggarna. Den kulturen skapades av Bert Bolin, då han hävdade att hans hypotes hade stöd av alla “klimatforskare”. Han försökte mobba Svensmark, då denne kom med ett synnerligen kreativt förslag, vilket numera synes ha vunnit erkännande av alla kompetenta forskare som en av de viktigaste förklaringarna till klimatförändringar.

      Lägg till att skandalerna med Climategate gjorde att America Geophysical Union, AGU, tillsatte en kommitté för vetenskaplig etik med Peter Gleick som ordförande. Denne erkände 2012 att han på ett bedrägligt sätt kommit över handlingar från the Heartland Institute och dessutom måste anses ansvarig för en ren förfalskning av ett dokument. Textanalys talar för att han är skyldig.

      Han blev kortvarigt suspenderad från sin position. I slutet på året blev han inbjuden som talare vid AGU:s kongress. Där accepterade man alltså en bedragare. Vad värre är: Efter sitt framförande fick han stående ovationer av en 2.000-hövdad publik.

      Kulturen bland dem som kallar sig “klimatforskare” accepterar alltså bedrägeri. Climategate visar att de anser fusk och mobbning OK, om det främjar “saken”. Som Jesuiterna gjorde.

      Inom NASA, GISS och andra institutioner förfalskar man rådata i stor skala.

      Läget är att du kan inte tro på något, som kommer från kretsen runt IPCC.

      Beträffande klimatet räcker det att du erkänner att närmare två miljarder människor lyfts från extrem fattigdom medan temperaturen gått upp en knapp grad och halten koldioxid drygt 30 %.

      Det finns inga skäl att tro att vidare uppvärmning och fortsatta utsläpp skulle plötsligt bli skadliga. IPCC har inte lite fel. De styr 180 grader fel.

      Om du inte vill erkänna att hockeyklubban var falsk, fast Keith Briffa vittnat om sitt eget fusk med rådata, ser jag ingen mening med fler meningsutbyten.

 5. Hej alla !
  Jag vill tacka Dr Martin Hertzberg för hans kurvor, som tydligt visar hur obetydligt det mänskliga utsläppet är, jämfört med Naturens eget utsläpp från bl a haven. Sedan är det så att en molekyl koldioxid bara stannar omkring 5 år i atmosfären innan den uppslukas av kallt havsvatten eller växtligheten. När det gäller kurvor, så finns det stora skillnader mellan kurvor i vetenskaplig litteratur och pedagogiska framställningar. Det finns ju andra fullskaleprov exempelvis att vi har under snart två årtionden med stora utsläpp av koldioxid kunnat iaktta att den globala medeltemperaturen inte har ökat utan snarare minskat, Historien har visat att en ökning av halten koldioxid med 40 % under hundra år följdes av en uppvärmning på 0,7 grader C, varav ingen del har kunnat tillskrivas koldioxiden. Den kan alltså inte påverka temperatur och klimat och är följaktligen ingen “växthusgas”.
  Mvh, Håkan.

 6. Angående länkar i kommentarerna till sidan http://www.skepticalscience.com

  Jag letade information om professor John Christys arbete och fick då en länk till http://www.skepticalscience.com/skeptic_John_Christy.htm. Trots namnet är sajten en “anti-skepticalscience-sajt”. Artikeln inleds med rubriken “Climate Misinformer: John Christy” och därefter en beskrivning av hans CV (ungefär). Det anges bl.a.: “.He is mostly known for his work with the satellite-based temperature monitoring..”

  Vad som inte står är att John Christy har varit en av huvudförfattarna till IPCCs rapporter, att han har fått medel via IPCC för att studera teorin att om kolidoxid är orsaken till den globala uppvärmningen borde det kunna styrkas av en uppvärmning i atmosfären. För att studera detta har John Christy inte bara använt sig av satelliter utan även av väderballonger. När John Christy inte funnit att teorin stämmer och IPCC inte tagit hänsyn till hans studier har John Christy valt att hoppa av IPCC. IPCC fortsatte efter det att använda sig av John Christys namn i kommande rapporter för att på så sätt indirekt legitimera sig. John Christy fick hota IPCC med att stämma dem om de inte tog bort hans namn från rapporterna.

  Rent konspiratorisk så blir man någon slags överlöpare om man inte levererar det som IPCC vill ha.

  Jag har lite svårt att förstå motivet hos sajten skepticalscience.com att de dels inte kan redovisa korrekta data om en del av John Christys arbete, och dels hur det kommer sig att man blir en missinformatör om ens arbete vederlägger en teori? Det var ju bara en teori.

  1. Tack Göran för din utredning av sakläget.

   Det allvarligaste är att du visar hur oanständigt IPCC agerat. Det bekräftar att dess “kultur” innefattar Jesuiternas moralkodex: “Ändamålet helgar medlen”.

Comments are closed.