Till ledamöterna i Sveriges Riksdag

160212-Christy-Models-Observations

Figur 1. Jämförelse av datasimulerade klimatmodeller med faktiska observationer enligt flera dataserier presenterad inför USA:s Senat 2016-02-02 av John R. Christy, Distinguished Professor of Atmospheric Science, Alabama’s State Climatologist and Director of the Earth System Science Center at The University of Alabama in Huntsville.

Regeringens skrivelse 2015/16:87
Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning.

Den 28 januari överlämnade Regeringen en skrivelse med ovanstående rubrik till Riksdagen.

Skrivelsen är på 45 sidor och redovisar aktuellt läge i vad som tidigare beslutats i fråga om klimatmål, vad som uppnåtts och vad som återstår. Man redovisar också ambitionshöj-ningar för klimat- och energipolitiken. Den långsiktiga politiken innefattar målet 100 % förnybar energi.

Skrivelsen redovisar också Regeringens uppfattning om det klimatvetenskapliga kunskapsläget. Man tar där fasta på IPCCs utvärderingsrapporter, särskilt AR5. Denna har legat till grund för SMHI, som i samråd med Naturvårdsverket och Statens Energimyndighet utarbetat underlag om det klimatvetenskapliga kunskapsläget inför kontrollstationen.

Sigvard Eriksson och Ann Löfving-Henriksson har i samarbete skrivit en kommentar till Regeringens skrivelse. Kommentaren har sänts till samtliga riksdagsledamöter med undantag för de som representerar V och Mp. Kommentaren med följebrev återges här.

+ – + – + – +

Till Dig som ledamot av Sveriges Riksdag.

Den svenska klimatpolitiken får sin konkreta betydelse när den läggs till grund för beslut om vår framtida energiförsörjning. Regeringens skrivelse 2015/16:87:

Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning

som överlämnats till Riksdagen, utgör en samlad beskrivning av beslutade och planerade åtgärder för att begränsa jordens klimatuppvärmning till det s k 2-gradersmålet, med strävan mot ett 1,5-gradersmål.

Vi vill komplettera Regeringens skrivelse och nyansera dess beskrivning av det vetenskapliga underlaget för klimatpolitiken.

Det är vår förhoppning att Du skall ta Dig tid att läsa igenom vår text, som bifogas.

Med vänlig hälsning
Sigvard Eriksson
Ann Löfving-Henriksson

+ – + – + – +


Angående kontrollstationen för de klimat-och energipolitiska målen

Den 28 januari överlämnade regeringen skrivelsen 2015/16:87 Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning till riksdagen.

Åtgärder och planer som behandlas i skrivelsen baseras helt på de utvärderingsrapporter, den senaste AR5 2013-2014, och därtill hörande Summary for Policy Makers, SPM som utges av FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

I utvärderingsrapporterna ger IPCC uttryck för osäkerheter i det vetenskapliga underlaget. Men osäkerheterna framgår knappast i sammanfattningarna för politiska beslutsfattare, SPM.

I AR3, 2001 konstaterade IPCC att datamodeller av klimatet inte kan användas till långtids-prognoser:

“The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible”.

De tidigare “prognoserna” kallas numera för scenarier.

IPCCs scenarier är starkt beroende av antaganden om hur den globala medeltemperaturen påverkas av halten koldioxid i atmosfären. Osäkerheten är mycket stor. Enligt IPCC är klimatkänsligheten i spannet 1,5 – 4,5 grader C per fördubbling av koncentrationen koldioxid räknat från 1800-talet, utan att ange något troligaste värde.

Vidare säger IPCC att det inte finns någon vetenskaplig grund för att förvänta sig fler extremväder (med undantag för fler rekordvarma dagar på vissa håll), eller att klimatsystemet skulle nå några klimatologiska ”tippingpoints”.

Detta, liksom att tusentals granskade forskningsrapporter kommit till andra slutsatser än IPCC, beaktas inte alls i skrivelsen.

IPCC är politiskt tillsatt med uppgiften att samla in och värdera forskningsrapporter om antropogen påverkan på jordens klimat. Främst avses utsläpp av växthusgasen koldioxid på grund av användning av fossila bränslen.

Regeringens klimat- och energipolitik tar således sin utgångspunkt i övertolkade rapporter som producerats inom en politisk och icke primärt vetenskaplig organisation med ett på förhand bestämt ändamål; att påvisa människans negativa påverkan på det globala klimatet. Skrivelsen förutsätter okritiskt att förändringar sedan Lilla Istidens slut vid mitten av 1800-talet, till allra största delen beror på den ökande koldioxidhalten i atmosfären och att det därför brådskar med att hejda ökningen av de s.k. växthusgaserna och på sikt nå ett ”fossilfritt” samhälle. Hela samhällskroppen ut i minsta detalj ska genom lagar och skatter tvingas att genomföra denna omställning.

Frågan är huruvida det är klokt att fatta politiska beslut med mycket stora och långtgående konsekvenser för vår ekonomi och välfärd på ett så svagt och vagt vetenskapligt underlag.

Klimatvetenskapen är en ung vetenskap som involverar ett flertal naturvetenskapliga discipliner. Vi vet ännu inte tillräckligt mycket om vilka naturliga drivkrafter som påverkar jordens klimat. Någon referens, ”nollhypotes” som säger hur klimatet skulle förändras utan mänsklig påverkan finns inte. Det antropogena bidraget kan därför inte urskiljas.

Innan riksdagens ledamöter tar ställning till skrivelsen vill vi uppmana till kritisk läsning av denna utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Vi vill också göra ledamöterna uppmärksamma på de rapporter som utgetts av den vetenskapliga panelen NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change). NIPCC är varken politiskt tillsatt eller politiskt bunden, den har inget politiskt uppdrag utan är en strikt vetenskaplig internationell klimatpanel.

NIPCC leds enbart av forskare till skillnad från IPCC där miljörörelsen (Greenpeace, WWF m.fl.) är djupt involverad. Den utgör IPCCs ”röda team” och redovisar sådan forskning som IPCC antingen lämnat därhän eller misstolkat. Totalt grundas de fem-sex NIPCC-rapporterna tillsammans på flera tusen vetenskapligt granskade forskningsrapporter. De två, kanske viktigaste ståndpunkter som NIPCC kommit fram till kan sammanfattas så här:

• IPCCs hypotes om vad som styr klimatet och klimatförändringarna saknar en vetenskaplig nollhypotes. Man vet således inte hur stor del av nuvarande påvisade förändringar i klimatsystemet som beror på naturliga drivkrafter och därmed kan inte det antropogena bidraget urskiljas.

• IPCCs klimatmodeller (GCM, General Circulation Models) är endast så tillförlitliga som de data som de matas med. Dessa data har allvarliga brister och modellerna avviker mer och mer från den verkliga utvecklingen. Se fig 1.

Klimatavtalet. I skrivelsen sägs:

”Vid FN:s klimatkonventions tjugoförsta partsmöte i Paris i december 2015 beslutade länderna om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal där man slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.”

Det kan måhända finnas formell grund för att beteckna avtalet som rättsligt bindande. De facto saknas de attribut som kännetecknar ett rättsligt bindande avtal. Länderna får snarare själva bedöma vilka åtgärder man vill vidta med hänsyn till individuella förutsättningar. President Obama var mycket noga med att det inte blev ett rättsligt bindande avtal. Tillväxtländerna fick också än en gång gå sin egen väg och prioritera välfärdsutvecklingen för sina folk. De globala utsläppen beräknas därför följa denna grafen i fig 2.

160212-CO2-COP15-Mueller

Figur 2. Förväntade utsläpp av koldioxid efter COP 15 i Köpenhamn 2009.

Global utjämning och rättvisa. FNs klimatkonvention, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) bildades vid en tid då FNs strävan efter en ny världsordning – global utjämning och rättvisa – stod högt på dagordningen. Genom UNFCCC kunde klimatpanelens arbete bli det instrument som samlade världens nationer mot ett förment gemensamt hot – farliga klimatförändringar. IPCCs arbete kom därför att bli underordnat det högre målet, d v s FNs strävan mot en ny världsordning. Vetenskapen förvandlades till pseudovetenskap. Detta bekräftas av uttalanden från bl a Ottmar Edenhofer i en intervju i Neue Zürcher Zeitung 2010, då officiell talesperson för IPCC:

“Man måste frigöra sig från illusionen att internationell klimatpolitik handlar om miljö. I stället handlar det om hur vi de facto omfördelar världens välstånd.”

(Klicka på röd text för att komma till källan.)

Ödesfrågan. Vi är överens med vår statsminister och miljöminister om att klimatfrågan är vår tids ödesfråga, men vi anser att ödesfrågan ligger i klimatpolitiken snarare än i eventuella klimatförändringar. Vi menar att politiker alla kategorier måste söka information och råd från oberoende källor och klimatforskare som är fria från finansiella och politiska intressen. Politiker måste dessutom stå emot tryck från lobbygrupper, som tystar klimatforskare vilka ifrågasätter IPCCs auktoritet.

Innan riksdagsledamöterna beslutar om vår framtida energiförsörjning vilar ansvaret tungt på dem att ta reda på hur väljarna ser på saken. Vill vi att besluten ska grundas på bästa tillgängliga vetenskap eller på pseudovetenskap, grupptänkande och symbolpolitik? En omställning till global utjämning och rättvisa får inte ske på bekostnad av klimatforskningens integritet. De ständigt ökande krav på Annex I länderna (i huvudsak västländerna), så som förordas av vår Regering är verkligen en ödesfråga. Man bör också hålla i minnet att Sverige redan har ett försumbart nettoutsläpp av växthusgaser och att fortsätta minska dessa inte har någon som helst påverkan på det globala klimatet.

Sigvard Eriksson
Ann Löfving-Henriksson

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

10 thoughts on “Till ledamöterna i Sveriges Riksdag

 1. Mycket välformulerat och “solklart” för normalbegåvningar.
  HB

 2. Väldigt bra sammanfattning. Kan vi få veta här om någon reaktion från riksdagens ledamöter kommer?

 3. Hej alla !” Växthuseffekt beroende på växthusgaser” är vår tids flogiston, och är helt gripet ur luften och aknar vetenskaplig bakgrund. Vår atmosfär innehåller inga “växthusgaser. Sådana finns ej. Varken koldioxid eller metan,vattenånga och lustgas kan påverka temperaturen och är därför inga “växthusgaser” . Vi har under 19 år släppt ut stora mängder koldioxid utan att den globala temperaturen har ökat enligt de 5 vetenskapliga instituten som mäter den globala vtemperaturen. Sverige har inte släppt ut några “växthusgaser” alls.Halten koldioxid i atmosfären har till mycket obetydlig del påverkats av mänskligheten. Vi är helt oskyldiga och utan klimatskuld, som skulle ge oss betalningsansvar.
  Mvh, Håkan.

  1. Håkan, jag respekterar din uppfattning att det inte finns någon växthuseffekt och du är ju inte ensam att anse det. Men jag är inte kapabel att avgöra i vad mån du har rätt. När vi planerade vår skrivelse till riksdagsmännen ansåg vi att vi måste hålla oss till vad dessa möjligen har itutats tidigare och försöka skjuta hål på detta. Det är ju så med “avvikande” teorier att hur riktiga de än må visa sig vara betraktas de som konspirativa av main stream-tänkarna och dessa är ju i överväldigande majoritet. Vår förhoppning är att nå fram till så många av våra folkvalda som möjligt och så ett skeptiskt frö till utmaning av science is settled.

 4. Tack! Sigvard Eriksson och Ann Löfving-Henriksson.

  Bättre, tydligare och noggrannare beskrivning av klimathotsproblemet
  går knappast att åstadkomma.
  Får Ni ingen vettig respons på detta så bevisar det tydligt att vetenskapen runt klimatet är fullständigt ointressant för politikerna.
  Att alla politiker skulle vara så korkade att de inte förstår denna text finner jag osannolikt. Det bevisar, i så fall, helt enkelt att klimat-hotandet är ett maktmedel för att tvinga människor genom skatter, lagar och dekret att helt enkelt underordna sig politikernas vilja att öka sin egen makt och sätta alla demokratiska principer ur spel. Tydligaste exemplet är ju hur SD behandlas. Tyck vad man vill om SD men de skall behandlas som alla andra politiska partier.
  Ett annat exempel på antidemokrati och människoförakt är att bjuda in tiggare att sitta i regn och rusk ute på våra gatorna utan att budgetera för att kunna ta hand om dem. Helt enkelt pracka på sina väljare att sörja för deras välfärd.
  Det är ju ett svek utan like.
  Så gör man inte med människor, och dessutom slå sig för bröstet och skryta med att de tillhör en humanitär stormakt. Precis detsamma som att kalla sig världsledande på att bestämma vilket klimat jorden skall ha. Det är hybris i kubik.
  Kan det bli annat än politikerförakt.

   1. Jag kan ta en liten allegori på hur meningslöst det är att rösta.

    Du går och lägger din röst på ett parti. Det partiet vinner inte. Din röst är totalt bortkastad. Den har inte gett dig det minsta.

    Du går till en affär och ska köpa en sak. Du har flera saker att välja mellan. Din röst på den sak du vill köpa ger dig något.

    Det är lätt att se att demokrati är ett lotteri. Är det klokt?

 5. Mycket bra och lovvärt initiativ! Tyvärr tvivlar jag på att tillräckligt många ledamöter i kammaren har intellektuell kapacitet att ta till sig ens de enkla förklaringar ni här presenterat.
  För att inte tala om deras intellektuella heder. Hoppas jag har fel.

 6. En fråga. Vilken är den 3:e satellitmätningsserien? UAH och RSS känner jag till och de redovisar en temperaturökning sedan början på 80-talet som är ungefär det dubbla mot det som redovisas i diagrammet “Global Bulk Atmospherc Temperature” ovan.

  Rent allmänt kan man tycka att det är bättre att jämföra IPCC:s prognoser med markmätningar eftersom det är det som prognoserna avser. Satellitmätningarna mäter temperaturen uppe i atmosfären och där beräknas temperaturökningarna inte bli lika stora som nere på marken. Noggrannheten på satellitmätningarna är också dålig enligt RSS.

  Men det jag verkligen undrar över är vilken den 3:e satellitmätningsserien är.

 7. Jag tror tyvärr inte att riksdagsledamoterna kan ta till sig detta, utan det bästa vore att informera olika lobby-verksamheter t.ex. bilindustrin med Volkswagen i spetsen.
  De är kanske mer intresserade av att söka efter sanningen för att minska kostnader relaterade till co2

Comments are closed.