SMHI och klimatmålen

160212-Christy-Models-Observations

Detta diagram visade professor John R. Christy inför U.S. House Committee on Science, Space & Technology den 2/2. Hans skriftliga framställning finns här:

Det visar att de datasimuleringar, som ligger till grund för IPCC:s “klimatmodeller” och “scenarier” för åren 2040 och 2100, fjärmar sig från den verklighet som kunnat mätas. Det betyder att stor osäkerhet föreligger beträffande klimatets framtida utveckling. Vi har därför sänt brevet nedan till SMHI med önskan om att myndigheten med sina resurser skall utreda vad verkliga fakta talar för. Det vore en nationell katastrof, om klimatpolitiken satsar enorma resurser på att bekämpa en uppvärmning, ifall den faktiska utvecklingen går mot en avkylning.

+ – + – + – +

SMHI

Generaldirektör Rolf Brennerfelt
601 76 NORRKÖPING

Betr.: Kontrollstation för klimatmålen

SMHI är landets expertmyndighet avseende väder och klimat och skall som sådan lämna råd till regeringen avseende klimatpolitiken baserat på naturvetenskaplig kompetens . Denna politik avses gripa in i alla politikområden, varför SMHI:s råd får allra högsta vikt. Undertecknade har noterat att Senaten i USA funnit betydande osäkerhet i bedömningen av forskningsläget från FN:s klimatpanel IPCC. Vi finner det därför angeläget att SMHI klarlägger följande enkla frågor, för att regering och allmänhet skall kunna ta ställning:

1. Medan temperaturen stigit en knapp grad och halten koldioxid ökat med 30 % har världens skördar ökat dramatiskt enligt FAO och världens extremt fattiga minskat med fler än 1 miljard enligt Världsbanken. Vi vet också att värme och koldioxid används i växthus för att höja skördarna.

Kan detta betyda annat än att mer värme och mer koldioxid huvudsakligen är bra?

2. Den avgörande frågan är vilken skillnad människans påverkan gör på klimatet. En skillnad förutsätter att man kan ange dagens tillstånd och från det subtrahera det som skulle uppstått av enbart naturliga drivkrafter.

Kan SMHI förklara hur väl dagens naturliga klimat är känt?

3. De “klimatmodeller”, som IPCC använder för att utarbeta “scenarier” för 2040 och 2100, bygger på datorsimuleringar. I sin rapport år 2001 förklarade IPCC:s egen Work Group I på sidan 505 i stycket som börjar ”In sum . . .”:

In climate research and modelling, we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.

(I forskning och modellering av klimatet måste vi inse att vi har att göra med ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system, och därför är långsiktiga förutsägelser om framtida klimat inte möjliga.)

Vad visar att dagens klimatmodeller är trovärdiga?

Här önskar vi hänvisningar till fakta och inte till IPCC:s påståenden om stöd av 97 % av ”klimatforskarna”. De studier, som IPCC hänvisat till, har visat sig vara så oprofessionellt utförda att de egentligen bara visat stöd av några promille.

Vi ser svar på frågorna ovan som förutsättningar både för myndighetens råd till regeringen och för en meningsfull offentlig debatt om klimatpolitiken.

Med vänliga hälsingar

Nätverket Klimatsans

Per-Olof Eriksson, civ.ing. hedersdoktor LTU, f.d. VD och koncernchef Sandvik
Fred Goldberg, fil. dr, Swedish Polar Institute
Sivert Göthlin, civ.ing. fd. driftansvarig för Vattenfalls elproduktion och stamnätet
Krister Holmberg, professor, Kemi och kemiteknik/Tillämpad kemi/Teknisk ytkemi, CTH
Hans Jelbring, civ.ing, fil.dr, klimatolog
Gunnar Juliusson, professor i blodsjukdomar, överläkare Skånes universitetssjukhus
Sten Kaijser, professor em. Matematik,UU
Wibjörn Karlén, professor em. Naturgeografi, SU, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien
Jan-Olov Liljenzin, professor em. Kärnkemi, CTH
Bertil Larsson, meteorolog, polarforskare
Åke Ortmark, journalist, författare
Sven Yngve Persson, lantbrukare, fd. riksdagsledamot M
Tore Scherstén, professor em. Kirurgi, GU, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien, KVA
Peter Stilbs, professor em. Fysikalisk kemi, KTH
Tege Tornvall, fackjournalist, författare: ”Solen driver vårt klimat”
Ingemar Vänerlöv, speciallärare, fd. riksdagsledamot KD
Gösta Walin, professor em. Oceanografi, GU

Sture Åström, civ.ing. företagare, nätverkets sekreterare
Byalagsgatan 36, 256 56 Helsingborg
info@klimatsans.com

VÄLKOMMEN

+ – + – + – +

Brevet har nu fått diarienummer dnr 2016/625/14.1

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “SMHI och klimatmålen

  1. Tack!
    Härligt att något är på gång.
    Man börjar bli uppgiven av den massmediala flum-rapporteringen.
    Det gäller att folk med kunskap, som Ni, verkligen bombarderar regering och tjänstemän med relevanta frågor. De kan inte fly undan i oändlighet. Diarienumren finns ju att hänvisa till.
    Vi måste få till en riktig debatt som inte får styras av en flummig journalistkår. Gärna motstånd men inte av halvreligiösa klimatkramare utan av seriösa forskare med verklig kunskap.

Comments are closed.