Genmäle till SMHI

160411-SMHI-Kontor

Betr.: Klimatmålen, dnr 2016/625/14.1

Vi tackar för svaret på vårt brev, till vilket vi har följande kommentarer:

Fråga nr 1:
Svaret bekräftar att värme och koldioxid är bra för vegetationen, d.v.s. för världens skördar, samt att antalet fattiga i världen minskat dramatiskt, vilket bl.a. får tillskrivas skörderesultatet.

Sedan nämns en rad andra faktorer som också påverkar, vilket är självklart. Men någon annan slutsats än att processen är komplicerad dras inte. Av detta kan vi bara förstå att SMHI inte anser sig kunna göra någon rimligt säker bedömning av koldioxidens inverkan på klimatet. Den globala uppvärmningen uttrycks som ett faktum, fast den uteblivit i nästan två decennier.

Fråga nr 2:
Vi är förvånade över att SMHI påstår att effekterna av förändringar i de naturliga faktorerna ”är små i förhållande till” mänskliga faktorer. De naturliga faktorerna har faktiskt orsakat värmeperioder med högre temperaturer än dagens under Medeltiden, Romartiden och den Minoiska epoken samt orsakat en extremt kall period under Lilla Istiden. Dessa perioder har inte satts ifråga annat än av ”Hockeyklubban”, som visade sig baseras både på falska data och okunnig statistisk bearbetning.

Sedan 1700-talet har temperaturen stigit och ibland sjunkit under mer än 200 år, allt utan mänsklig påverkan. Istiderna berodde uppenbarligen på celestiska processer, som orsakat temperatur-differenser från 3 grader vid ekvatorn till 8 – 10 grader vid polerna. De har naturligtvis inte har upphört.

Lite paradoxalt är att möjligheten att simulera dagens naturliga klimat nämns, men resultat därav redovisas inte, fast det är just vad vi frågat om. Frågan kvarstår alltså: Vad visar sådana simuleringar? Har de kunnat valideras, så att de är trovärdiga?

Sedan hänvisas till jämförelser av olika ”klimatmodeller”, som uppges ”entydigt” visa att den uppvärmning som inträffat ”inte går att förklara utan människans påverkan”. Vi ser detta främst som ett utslag av bristande fantasi och kunskap. Vi finner ingen hänvisning till fakta som underlag för satsen: Med enbart naturlig drivning hade klimatet ändrats mycket lite och vi hade inte sett någon signifikant uppvärmning. Det kan man ju inte veta, om man inte vet hur dagens naturliga klimat skulle varit. Några rader tidigare förklarades: därför finns inte något sådant som “dagens naturliga klimat”.

Fråga nr 3:
Vi finner inga referenser till validering av klimatmodellerna. Svepande hänvisning till ”all önskvärd tydlighet i den vetenskapliga litteraturen och också i IPCC-rapporterna” kan inte accepteras i vetenskapliga sammanhang. Dessutom är det förvånande att påståendena kommer från IPCC:s SPM, Summary for Policy Makers, vilken är avsedd för okunniga politiker och journalister, istället för rapporterna direkt från forskare i Work Group I. Den förra har förhandlats fram ”ord för ord” under en hel vecka mellan de delegaterna från FN:s alla nationer. Det är alltså ett politiskt dokument, som vantolkar flera av forskarnas punkter:

Det första utkastet till SPM i juni 2013, (Section D-1, Draft SPM-10) lyder:

“Models do not generally reproduce the observed reduction in surface warming trend over the last 10 – 15 years”

Forskarna har tydligen ansett modellerna otillförlitliga. Emellertid har satsen “tvättats bort” i de politiska förhandlingarna. Dessa slutade med påståendet att modellerna är korrekta ”med 95 % säkerhet” enligt en ”bedömning” av personer, som inte vill framträda med sina namn.

Det är mycket långt från ett ”vetenskapligt” förhållningssätt, något som allvarligt ifrågasätter IPCC:s kompetens. Av dess många larm om dramatiska katastrofer har vi inte heller sett någon som visat sig i verkligheten.

Svaret på fråga 2 visar varför klimatmodellerna är otillförlitliga: Då kunskapen är otillräcklig för att visa hur ”dagens naturliga klimat” skulle vara, har man inte heller tillräckligt korrekta data att mata datorerna med. Antaganden måste göras, d.v.s. siffror och formler måste gissas. Åtskilliga gissningar behövs för att göra en körning i dator. Dessas fel multipliceras med varandra någon miljon gånger för att resultatet skall nå fram till år 2100. Validering kräver studier om minst 60 år, som är perioden för flera av klimatets svängande förlopp.

Klimatets variabler är så ofullständigt kända, att det fortfarande måste betraktas som ett kaos. Det är matematiskt omöjligt att modellera ett kaos. Dagens klimatmodeller har inte kunnat valideras. Således har de inget vetenskapligt värde och ger vilseledande resultat.


Solen

Solforskare runt om i världen har visat hur solens varierande aktivitet tydligt samvarierar med klimatets växlingar. Flera noterar att inverkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat fastställas. Solen har nu gått in i en passiv fas, vilket aviserar några kalla decennier, något som styrks av de senaste 19 årens uteblivna uppvärmning.

IPCC har försummat forskning om sol och molnbildning, två drivkrafter som torde ha stor verkan på klimatet. Här ett par länkar där forskare hävdar att solen är klimatets främsta drivkraft:

Daily Mail gör en sammanställning av flera forskares uttalanden och visar tydliga illustrationer med anledning av en rapport från Met Office och en analys från NASA. Bland de intervjuade finns den kända auktoriteten professor Judith Curry of the Georgia Institute of Technology. Den 2/2 var hon kallad att vittna inför en kommitté på Capitolium, USA. Andra uttalanden görs av dr Nicola Scafetta, of Duke University in North Carolina, fysikern Henrik Svensmark, direktör vid Danmarks National Space Institute och av astrofysiker Pål Brekke vid Norsk Romsenter.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2093264/Forget-global-warming–Cycle-25-need-worry-NASA-scientists-right-Thames-freezing-again.html

En mer utförlig framställning görs av den ryske rymdforskaren dr Habibullo Abdussamatov, Pulkovo Observatory, St Petersburg:

http://www.gao.spb.ru/english/astrometr/abduss_nkj_2009.pdf

En mer lättläst framställning finns här:

Klimatet blir snart kallare

NASA publicerade redan 1978 en bok om solens inverkan:

http://www.amazon.com/Sun-Weather-Climate-John-Herman/dp/1410221997

I dess presentation: ”Long-term climatic trends and their association with solar activity are examined in chapter 3.”

Boken kanske finns i SMHI:s bibliotek.

Koldioxiden

IPCC har nonchalerat forskning som visat att koldioxidens verkan inte kan vara dominerande, vilket visas i en rapport av bl.a. Willie Soon:

http://www.jpands.org/vol12no3/robinson.pdf

En mer lättläst version med bättre illustrationer finns här:

http://www.oism.org/pproject/s33p36.htm

Figur 2 visar att glaciärers avsmältning började mer än 100 år innan bruket av fossila bränslen tog fart. Dess takt har sedan inte ändrats.

Figur 3 visar hur den globala temperaturen nära följer solens aktivitet oberoende av den mängd fossila bränslen som används.

Dessa resultat kan bara tydas så, att sannolikheten är stor för att verkan av koldioxid är liten eller obefintlig. Det senare stärks av forskning om planeternas atmosfärer. Det som kallas ”växthuseffekten” tycks vara oberoende av dessas sammansättning enligt Robinson-Catling:

http://faculty.washington.edu/dcatling/Robinson2014_0.1bar_Tropopause.pdf

De har funnit att energibalans med rymden uppstår på den höjd där trycket är 0,1 bar, ” the tropopause”, oberoende av atmosfärens gasblandning. Vid högre tryck blir atmosfären ”opaque to thermal radiation”, d.v.s. IR-strålning. När höjden minskar, stiger tryck och temperatur.

IPCC

Under sina 25 år har IPCC visat tecken på bristande kompetens. ”Hockeyklubban” visade att processerna med ”peer review” rundades med vänskapskorruption. Materialet innehöll falska data. Climategate visade att ledande personer inte respekterat sanning och anständighet.

IPCC är en ”mellanstatlig” organisation, som styrs av politiker. Det är ganska naturligt att dessa har svårt att bland alla forskare urskilja dem som är kompetenta. Därför har ovan redovisade misstag kunnat uppstå och fortgå under lång tid. Dess agerande styrs av en politisk agenda, något som tydligt uttryckts offentligt av flera ledande företrädare:

http://www.nzz.ch/klimapolitik-verteilt-das-weltvermoegen-neu-1.8373227

Detta betyder att som naturvetenskapligt kunnig myndighet kan SMHI inte använda data från IPCC utan egen faktakontroll och bedömning.

Sammanfattning:

Vi finner att svaret saknar preciserade referenser till fakta, men återger påståenden från IPCC, som inte kan anses tillförlitliga. Regeringens uppdrag måste förutsätta att SMHI kritiskt granskar dem och gör egna utvärderingar.

I fråga 1 refererar vi till ett prov under 60 år i full skala, vars resultat ostridigt varit välgörande för mänskligheten som helhet. Den mest närliggande tolkningen är att värme och koldioxid huvudsakligen är bra. Det osäkra inflytandet från alla de olika faktorer som anges i svaret kan anses ha fått sitt sammanvägda resultat i observationerna av verkligheten. Ett flertal rapporter visar att koldioxid inte kan vara den dominerande drivkraften bakom klimatförändringarna.

Således står ett observerat fullskaleprov emot datormodeller, som bevisats vara otillförlitliga. Det ger inga motiv för långt gående åtgärder, för att med stora kostnader reducera utsläpp av koldioxid, vilka av allt att döma är till stor fördel för mänskligheten och livet på jorden.

Skulle SMHI ej anse sig ha tillräcklig sakkunskap för en sådan rekommendation till regeringen, föreslår vi att SMHI med sina resurser utlyser en vetenskaplig konferens, där vi får möta de svenska företrädarna för IPCC i en öppen debatt om vad som är känt och vad som är okänt om klimatet. Denna stora fråga får bara inte avgöras på felaktiga förutsättningar.

Helsingborg 2016-04-11

Med vänliga hälsingar

Nätverket Klimatsans
Sture Åström
, civ.ing. företagare, nätverkets sekreterare

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Genmäle till SMHI

  1. Jag tror kaos i artikeln är ett system som saknar konstanta värden över tid medan det du hänvisar till bygger på konstanter över tid.

 1. Hej Sture !
  Vilken välförtjänt avhyvling av klimathotarna.Den avvisar varje tillstymelse av “äväxthusgas hypotesen” eller vandringsägnen om att så kallade “växthusgaser” kan påverka klimatet.

  Mvh, Håkan.

 2. När det gäller SMHI så ställde jag följande fråga till Erik Kjellström, klimatolog, Rossby Center: “Vilka tecken finns det på en klimatförändring?”
  Kjellström svarade med adressen till GISS. Ja, GISS är ju känt för sina metoder, inte minst från James Hansens tid (han avgick med pension 1 april 2013).
  Jag påpekade för Kjellström att GISS från 2008 justerat temperaturerna för januari 1910 och januari 2000 drygt 30 gånger, och på så sätt ökat temperaturskillnaden 55 procent. Kjellström förklarade att han läst kommentarerna och funnit dessa trovärdiga.
  Jag påpekade också att man i Climategatemailen kunde hitta ett från SMHI där man förbjöd Climate Research Unit vid University of East Anglia (Phil Jones) att ange SMHI som avsändare av temperaturdata, eftersom dessa inte stämde med de som SMHI skickade. Erik Kjellström svarade med att skicka en skrivning från SMHI:s chefsjurist som förklarade i många ord, att det hela var ett missförstånd.
  Är det någon som tycker att SMHI är en seriös organisation? Jag gör det inte.

Comments are closed.