IPCC var feltänkt

160825-Ban-Ki-moon

Ban Ki-Moon tillträdde som FN:s generalsekretere 1/1 2007 och omvaldes till en andra mandatperiod 2011. Han lämnar uppdraget vid utgången av 2016.

Inga-Britt Ahlenius var chef för FN:s internrevison i fem år. Hennes omdöme om honom är “en inkompetent nolla”. Hon fortsätter enligt Aftonbladet:

Han har inte axlat manteln som chefsadministratör. Han ser sig som jämställd med ett statsöverhuvud och ägnar sig mest åt ceremoniella uppgifter. Det råder ett komplett vakuum i ledarskapet. Han beträder röda mattan och läser upp tal som andra skrivit.

Han inledde uppdraget med många löften om reformer bl.a. för att minska korruption och nepotism inom organisationen. Det har snarast blivit värre. Detta gäller också IPCC. Medarbetare tillsätts inte efter konkret kompetens utan i ett utdraget kohandlande om “rättvisa” mellan könen, mellan kontinenterna, mellan folkslag och mellan länder. Detta illustreras väl av presidiets sammansättning. Man lyckas enas om EN ordförande, men sedan måste så många hänsyn tas vid tillsättandet av vice ordförande, att man landar med 34 stycken, som skall ges prestigen av denna titel. Men det kan knappast fungera effektivt.

På posten “Är den globala uppvärmningen en gigantisk myt?” har kommentatorn Anders skrivit ett flertal inlägg, där han vädrar de Politiskt Korrekta åsikterna om klimatet, vilka stammar från IPCC. Jag ser det nödvändigt att ge ett lite mer utförligt svar än vanligt, varför jag sätter det på denna post.

+ – + – + – +

Bäste Anders !

Det är berömvärt att du känner ansvar för planeten utöver ditt eget liv. Det är emellertid inte lätt att se de riktigt stora förändringarna i historien, när man själv är mitt i dem. Vi har levt i ett samhälle med hög respekt för kunskap och myndigheters kompetens och oväld. Då är det svårt att ta till sig att nu är det tvärtom: Beträffande klimatet är nästan allt från akademier och fackmyndigheter samt från politiker och media vilseledande eller rent felaktigt.

Nu är det okunskap som styr. Politiker skall ”vem-som-helst” kunna bli. De skall inte behöva vara särskilt kunniga. När politiken tagit på sig mycket mer än den klarar av att sköta, lockas få verkligt kunniga och erfarna medborgare till politiken. De står inte ut med dess andefattiga, prestigeburna gaggande på långa möten om skitsaker. Kvar inom politiken blir överåriga ungdomsförbundare, vars främsta talanger är ränksmideri och intrigerande. Notera att detta påstår 32 socialdemokratiska politiker i DN den 5/11 2002. De protesterade mot den okunnige Bosse Ringholms favorisering av egna supporters. Inom politiken är det antalet vänner och supporters som räknas före fakta.

Efter kriget har alla våra statsministrar utom Torbjörn Fälldin varit överåriga ungdomsförbundare utan erfarenhet av ”riktigt arbete”. Det gäller också de flesta av våra sentida ministrar. Jag minns ingen som har naturvetenskapliga studier bakom sig. De som styrt och styr miljödepartementet har studerat juridik, inte naturvetenskap.

När då okunniga politiker skulle ta beslut om en så ”komplicerad naturvetenskaplig ” fråga som klimatet, behövde de råd från kunniga ”experter”. Således var det ett lockande förslag att skapa ett expertorgan inom FN: Klimatpanelen IPCC. Det skulle lyfta av dem det tunga ansvaret att utvärdera fakta.

MEN, IPCC styrs av delegater från alla 195 medlemsnationer, d.v.s. ytterst av politiker. En mycket stor majoritet av dessa kommer från U-länder utan vetenskapliga institutioner. Många är korrumperade diktaturer. De okunniga politikerna i Sverige har således valt att överlåta urvalet av ”experter” till ÄNNU MER OKUNNIGA POLITIKER.

Kan du inget inom ett område, kan du inte skilja på kunniga och okunniga ”experter”.

IPCC var feltänkt från början. Det visas i dess presentation av sig själv på hemsidan . Fram till jul 2015 började andra stycket under fliken ORGANIZATION så här:

The IPCC is a scientific body. (IPCC är ett vetenskapligt organ.)

Och fjärde stycket så här:

The IPCC is an intergovernmental body. (IPCC är ett mellanstatligt organ.)

Detta gör IPCC:s schizofrena natur övertydlig. Den har inte ändrats av att man justerat lite i formuleringarna på hemsidan. IPCC är så politiskt som något kan bli, men säger sig tala för ”den överväldigande majoriteten av världens klimatforskare”. Det är helt enkelt inte möjligt med den schizofrena konstruktionen och har aldrig varit möjligt.

Att politiken styr, bekräftas genomgående i dess öppna agerande. När IPCC presentera-de sin stora rapport AR5 i Köpenhamn 2014, hade dess tusentals sidor sammanfattats på 30 sidor i en ”Summary for Policy Makers, SPM”, i medvetandet om att inga politiker eller journalister läser mer än så. DN rapporterar från presentationen, som gjordes en söndag:

Sedan i måndags har 350 delegater från fler än 120 länder gått igenom det, ord för ord.

Under en hel vecka hade man förhandlat! Bakom stängda dörrar!

Det är inom politiken man förhandlar om formuleringar. Aldrig inom vetenskapen. IPCC:s ledning visar att de inte förstår vad vetenskap är. När de kallar sig vetenskapliga, hissar de falsk flagg. Det inger inte förtroende.

IPCC:s förste ordförande, svensken Bert Bolin, lanserade hypotesen om koldioxidens dominerande verkan på klimatet och förklarade att ”det finns ingen annan förklaring” till den uppvärmning man konstaterat. Han försäkrade att det rådde ”konsensus” bland forskarna om den, d.v.s. 100 % majoritet. Det sistnämnda var en grov lögn, vilket många erkända forskare visste. De hade protesterat mot hypotesen.

De med förståelse för vetenskap insåg att Bolins agerande visade att IPCC inte sysslar med vetenskap:

För det första spelar det ingen roll inom vetenskapen HUR MÅNGA som har en åsikt. Det enda som räknas är mätbara fakta. En enda man har många gånger i historien visat att det ”alla” visste var fel. Ett sent exempel är nobelpristagaren år 2011 Dan Schechtman, som upptäckte kvasikristaller.

För det andra är påståendet ”det finns ingen annan förklaring” att jämställa med ”solen går upp därför att tuppen galer”. Det var väl känt att naturen själv ordnat varma perioder under Medeltiden och Romartiden samt en mycket kall period på 1600- och 1700-talen, men IPCC förutsatte ändå att alla nutida förändringar skulle vara orsakade av den ökade halten koldioxid i luften, d.v.s. människans ansvar.

Solens inverkan var känd redan 1801, då William Herschel fann ett samband mellan klimatet och solfläckscyklerna. Men IPCC försummade solforskningen och avskärmade sig från kunskap om den.

Inför det stora mötet i Köpenhamn 2009 stod det klart att påståendet om ”konsensus” inte var hållbart. Dåvarande ordföranden Rajendra Pachauri reducerade majoriteten till 97 % med hänvisning till en enkät vid University of Illinois. Den var skickad till 10.257 forskare, 3.146 svarade. Sedan räknades alla bort utom 77. Av dem hade 75 svarat “rätt”. Det blir 97 % av 77 men 7 promille av de 10.257.

En enkät, där 70 % av de tillfrågade inte svarar, är meningslös. Att sedan sortera bort 97 % av de svar man fått, vittnar om ren enfald. Att Pachauri refererade till en så usel studie, visar att han endera var okunnig eller ohederlig. Att ingen i organisationen rättade honom, visar att dessa omdömen gäller genomgående. Senare har ett flertal ”studier” med liknande resultat utförts. De har alla varit lika ovederhäftiga.

Den krets av forskare som omger IPCC har tagit bluffen som ett accepterat medel för att övertyga allmänheten om att ”planeten måste räddas”. Det är en modern version av den jesuitiska moralen: ”Ändamålet helgar medlen”.

Detta har nu gått så långt att tidigare ansedda institutioner som NASA med GISS, NCDC, NOAA, m. fl. förfalskar temperaturdata: Gamla temperaturer sänks och sena temperaturer höjs. Därmed kan de basunera ut ständigt nya värmerekord. Dessa torde bara gälla sedan det absoluta rekordet för år 1934 ”justerats” neråt. Detta systematiska fusk är utförligt omvittnat av många forskare, som i sina egna datorer laddat ner historiska temperaturer från institutionernas öppna databaser. De har sedan konstaterat hur siffrorna ändrats år efter år. Det har svenske professorn Wibjörn Karlén gjort liksom professor Ole Humlum i Oslo, se följande poster:

Fusk med temperaturdata

Avtal om annat än klimat

Falska temperaturer i USA

Dessa ständiga rekord, ibland med så lite som enstaka hundradels grader inom en fem gånger så stor felmarginal, presenteras som tecken på koldioxidens verkan. Men, även om de vore korrekta, bevisar de ingenting om koldioxidens verkan. Om två processer äger rum samtidigt, en uppvärmning och en ökning av halten koldioxid, så bevisar det vare sig att den ena orsakar den andra eller vice versa. Vad som är väl känt är att värme i havet driver ut koldioxid ur vattnet, så att halten ökar i luften. Användningen av fossila bränslen torde stå för en mycket liten del av haltens ökning.

Andra institutioner, som borde vara trovärdiga, utgår från IPCC:s påståenden, ex.vis WMO, World Meteorological Organization, och Världsbanken samt svenska SMHI. Sedan har media hängt på. Riksmedia i Sverige gör det så systematiskt att de kan ha 40 debattartiklar om klimatet på ett år, men alla utom tre diskuterar hur fort vi bör och måste minska utsläppen. De tre ifrågasätter inte koldioxidens verkan. När vi sänder in ett manus som påpekar lätt bevisade och lätt förståeliga faktafel, tas det inte in. I notiser och reportage från nyhetsbyråerna om naturkatastrofer tillskrivs dessa oftast ”klimatförändringarna”, trots att de vid analys inte faller utom ramen för extremväder i vårt naturliga klimat. Vi får aldrig plats för rättelser. Sådana kan vi bara få in på några lokaltidningars insändarsidor.

Svenska folket är totalt felinformerat om klimatets fakta. Så även du, Anders. Klimatet håller inte på att bli varmare. Mest sannolikt blir de närmaste decennierna kallare. Utsläppen påverkar inte klimatet så mycket att det kunnat mätas. Däremot stimulerar de växtlig-heten med större skördar, vilket gjort alla rikare och dramatiskt minskat fattigdomen i världen, vilket varit särskilt markant i U-länderna. Här ser du resultatet av det fullskale-prov vi redan haft:

Klimatförändringarnas verklighet

Efter ett fullskaleprov VET man och behöver inte gissa. IPCC:s datorsimuleringar är en omständlig form av gissningar.

Klimathotet drivs främst av 150 U-länders förhoppningar om en miljardström av dollar från Den Gröna Klimatfonden, vilket förutsätter att koldioxid kan anses skadlig, så att en ”klimatskuld” uppstått. Tecknen på att den är nyttig och att ingen klimatskuld finns, bekämpas därför.

IPCC har ingen trovärdighet.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “IPCC var feltänkt

 1. Mycket bra genomgång som vanligt. Tacksam för äldre, instoppade, texter. Visst har det blivit litet varmare, samtidigt som halten CO2 har ökat något, men något kausalt samband går inte att påvisa. Samtidigt har mobiltelefonin ökat explosionsartat liksom även fetman i västvärlden. Är det månne sistnämnda två trender som ligger bakom?

 2. Om politiker skapar ett byråkratiskt organ för att undersöka hur allvarligt ett problem är, finns det inte en möjlighet i världen att det organet kommer till slutsatsen att problemet är så litet att inga vidare undersökningar eller åtgärder behövs. Då skulle ju försörjningen för alla byråkrater i organet försvinna. Och eventuellt också försörjningen för en massa andra människor. Alltså fortsätter man att ge sken av att problemet är stort, farligt och behöver undersökas mer.

 3. Har vid några tillfällen debatterat med Bert Bolin i tidningen “Elbranschen”. Tyvärr ville han inte debattera utan svarade om helt andra saker än vad man påvisade vad som var fel med hans hypotes. På den tiden var jag mycket mera skärpt men efter en stroke så har skärpan blivit mer trubbig har jag märkt.
  Bert Bolin var en fanatiker och IPCC var hans ögonsten. Första stora sammanslutningen som forskarna hde om klimatet bestod av forskare. Den ena efter den andra drog sig ur och ersattes av politiker som såg en viktig inkomstkälla genom att skräma upp folket och så görs det än idag.

 4. Jag när en utopisk dröm. Att t ex i Agenda få se Rockström och Wijkman ställas mot ett par kunniga och talföra personer som skulle klä av dem fullständigt. Ja jag vet. Utopier förverkligas sällan.

   1. Tack Clas för att du länkar till den videon. Den illustrerar utmärkt väl klimatproblemet.

    Videon visar hur den kunnige politikern Malcolm Roberts klär av aktivisten Brian Cox, som kallas professor, dennes vetenskapliga skrud. Debatten dem emellan förs med en okunnig moderator, som inte avbryter Cox, då denne avbryter Roberts, så som skrikiga politiker brukar göra. Publiken i salongen är lika felinformerad som i svenska TV-program och applåderar därför Cox’ mest dogmatiska påståenden.

    Roberts behåller sitt lugn och konstaterar att Cox inte vet vad vetenskap är, när han påstår att det råder ”absolut konsensus” och när han tar NASA:s månlandningar för 40 år sedan som bevis på oförvitligheten idag av en av dess avdelningar, som inte har med rymdprogrammet att göra.

    Dessutom påtalar Roberts att de temperaturkurvor, som Cox visar är förfalskade. Oförfalskade data visar att 30-talet var varmare än nu.

    Liksom andra på vänstra sidan har du låtit dig imponeras av Cox’ attityd och höga röstläge, d.v.s. debattens yta. Vi på högra sidan lyssnade på innehållet och förstod logiken. När Cox redan i inledningen påstår att det råder ”absolut konsensus”, konstaterar vi snabbt att han pratar som aktivist inte som forskare. I vetenskapliga sammanhang är det ett helt ovidkommande argument. Dessutom är det en uppenbar lögn. Därmed faller hans trovärdighet. Att han sedan höjer rösten och uppträder som en agitator fullständigar bilden.

    ”Klimatproblemet ” handlar inte om klimatet. Det handlar om vänsterns oförmåga att ta till sig fakta och förstå deras betydelse. Vänstern går efter attityd utan innehåll.

    Du illustrerar föredömligt väl hur okunskap och tanklöshet idag styr.

    Lär dig istället något om koldioxidens verkan i atmosfären:

    En riktig professor, Murry Salby, visar med lysande saklighet hur lite våra utsläpp kan göra åt klimatet: ingenting mätbart.

 5. Hej Sture !
  Tack för din berömvärda insats att sammanfatta FN:s och dess klimatorgan
  IPCC:s klandervärda sätt att hantera frågan om koldioxidens påverkan på
  klimatet genom en global uppvärmning – en hypotes benämnd AGW. Jag saknar
  dock tyvärr det faktum att IPCC redan från början förvanskade sin egen
  vetenskapliga rapport genom att i sin kraftigt reducerade version till
  BESLUTSFATTARE påstå att man funnit en sådant samband vilket ICKE FRAMGICK
  AV SAGDA RAPPORT. Detta utlöste en kraftig protest från den “FRIA VÄRLDENS”
  KLIMATEXPERTER OCH HAR TILL DAGS DATUM SAMLAT ÖVER 30 000 underskrifter.
  Sålunda tillkom KYOTO-protokollet på felaktiga grunder, vilket är huvudanledningen
  till den fortsatta klandervärda hanteringen av såväl FN som IPCC med begrepp
  som HOCKEY-KLUBBAN , CLIMATEGATE och STATISTISK OKUNNSKAP och
  påståendet vid BALI-MÖTET år 2007 att SCIENCE IS SETTLED. Det sistnämna
  påståendet utlöste omgående en skriftlig protest från över 100 KLIMATEXPERTER
  riktat TILL FN:s Generalsekreterare och som ledde till ett katastrofmöte i
  Köpenhamn år 2009 som upplöstes UTAN PROTOKOLL. Nya klimatmöten
  i Mexico år 2010 , i Sydafrika år 2011 och i Rio år 2012 förbättrade inte situationen
  nämnvärt men föranledde IPCC att komma med en ny rapport AR 5 år 2013 och
  som på felaktiga statistiska grunder konstaterade en fortsatt global uppvärmning.
  Sammanfattningsvis var således det vetenskapliga underlaget för klimatmötet
  i Paris år 2015 i stort sett obefintligt och protokollet därifrån synnerligen
  otydligt och upp till medlemsländerna att tyda och möjligen ställa sig bakom.

  Den “fria världens” klimatexperter beslöt sig vid ett möte i Prag i oktober 2015 att
  organisera sig under beteckningen ” Independent Committee on Geoethics ( ICG )”
  på initiativ av vår kände klimatforskare Nils-Axel Mörner. ICG sammankallades
  därefter till sitt första arbetssammanträde i Paris i december 2015 vid
  viket riktlinjerna för protesterna mot IPCC diskuterades och beslöts utgöra
  underlaget för det globala ICG-mötet i London den 8 0ch 9 september 2016.
  Inför detta möte har ICG beslutat sig för att GE sin protest mot IPCC och
  PARISMÖTETS PROTOKOLL ÅR 2015 det klingande namnet CLEXIT.

  MVH / Olof Hellström, medlem av ICG

Comments are closed.