Monthly Archives: March 2017

Oklart vad som styr klimatet

Jämförelse av den globala temperaturens avvikelse från det normala, anomalin, med en anomali beräknad enbart med utgångs-punkt från antalet solfläckar, 1880 – 2011, enligt Rick Salvador, Vancouver.

2017-03-29

Den påtagliga korrelationen mellan solfläckar och temperatur ger visserligen inte något bevis för att växthushypotesen är ogiltig, men det stärker argumentet att kol-dioxiden inte spelar huvudrollen för klimatförändringar, skriver Sigvard Eriksson.

Sedan slutet på senaste istiden har det varit både kallare och varmare än nu. En del klimatförändringar har varit mer markanta och snabbare än nutida förändringar. Det är därför fel att påstå att dagens klimatförändringar är unika.

Det är först sedan mitten av 1990-talet som forskarna börjat förstå att klimatet sedan senaste istiden inte alls varit så stabilt som man tidigare trott. Klimathistorikern Fredrik Charpentier Ljungqvist visar i sin bok “Global Nedkylning, Klimatet och Människan under 10 000 år” hur klimatet varierat, globalt och regionalt under den 10 000-åriga period som kallas holocen och som vi fortfarande befinner oss i. Författaren framhåller att ämnet är kontroversiellt och forskningen ofta motsägelsefull. Historiska och klimatvetenskapliga fakta tolkas ibland på olika sätt.

FN:s klimatpanel IPCC:s utgångspunkt är att fram till andra halvan av 1800-talet styrdes klimatet av naturliga processer, men att det därefter inte kan ha varit naturliga processer som orsakat klimatuppvärmningen.

Mot bakgrund av att jordens klimat förändrats mer under tidigare perioder, från istider till den medeltida värmeperioden och lilla istiden är det ett egendomligt påstående.

Påståendet kräver kunskap om alla naturliga faktorer som inverkar på jordens temperatur. En sådan kunskap finns inte. IPCC medger till exempel att molnbildningen är dåligt känd. En minskning av molnmängden med 2 procent skulle vara tillräckligt för att förklara hela temperaturökningen under 1900-talet.

Åtskilliga forskare har föreslagit olika naturliga förklaringar till 1900-talets uppvärmning. Sedan 2010 har mer än 200 vetenskapliga arbeten publicerats som lett till slutsatsen att variationer av solaktiviteten har större betydelse för jordens temperatur än variationer av luftens koldioxidhalt.

Solfläckar har observerats sedan mer än 300 år, och man har noterat ett samband mellan solfläcksintensitet och klimat.

En möjlighet som föreslagits av den danske klimatfysikern Svensmark är att förhöjd solaktiviteten ger ökad magnetisk avskärmning av den kosmiska strålningen mot jorden, som därför minskar. Detta leder till färre kondensationskärnor och minskad mängd kylande låga moln och därmed högre global temperatur. Omvänt leder minskad solaktivitet till mer låga moln och lägre temperaturer.

Historiska data bekräftar också sambandet mellan antal solfläckar och temperatur.

Lägst antal solfläckar finner man vid det kyliga Maunderminimet under Lilla Istiden och högre antal under den medeltida värmeperioden och allra högst under 1900-talet, som präglades av global uppvärmning.

Genom experiment utförda i Cerns partikelaccelerator har man också bekräftat att kosmisk strålning stimulerar uppkomsten av kondensationskärnor som är av betydelse för bildandet av låga moln. Därmed finns ett fastställt orsakssamband mellan antalet solfläckar och molnbildning.

1900-talets uppvärmning skulle således kunna förklaras som en följd av ökad solaktivitet efter Lilla Istiden, som sträckte sig till slutet av 1800-talet. Det var ingen riktig istid, utan snarare en i raden av kallare perioder.

Det är den kallperioden vi nu håller på att lämna. Kanske har vi redan lagt den bakom oss. Ingen signifikant uppvärmning har skett de senaste 18 åren.

Att den medeltida värmeperioden, omkring åren 800 till 1300 verkligen existerat, att det var minst lika varmt då som nu och att den hade global utbredning, är numera allmänt accepterat. I klimathotsdebatten har denna period blivit kontroversiell. Klimathotsskepti-kerna menar att om det var varmare än nu för tusen år sedan, vad är det då som säger att människans koldioxidutsläpp har något med dagens globala uppvärmning att göra?

Den övertygande bevisningen för att den medeltida värmeperioden verkligen existerat är förstås en obekväm sanning i kampen för det fossilfria samhället.

Då det är fastlagt att det finns ett orsakssamband mellan antalet solfläckar och molnbildning, ligger det nära till hands att den påtagliga korrelationen mellan antalet solfläckar och temperatur också visar på ett orsakssamband. Korrelationen är betydligt påtagligare än korrelationen mellan koldioxidhalt och temperatur.

Detta utgör visserligen inte något bevis för att växthushypotesen är ogiltig, men det stärker i vart fall det klimathotsskeptiska argumentet att koldioxiden inte spelar huvudrollen för klimatförändringar.

Det finns inte en enda forskare eller forskargrupp i hela världen som säkert kan säga vad som styr klimatet. Men det finns påverkansgrupper, byråkrater, politiker och forskare som bestämt sig för att det är färdigdiskuterat och att det är koldioxiden allt handlar om. Sedan finns det forskare som forsätter att forska och försöker lära sig mer om hur klimatförändringar uppstår.

Uppvärmningen sedan mitten av 1800-talet är cirka en grad, och vi vet inte ens hur mycket som beror på ökande växthusgaser. Andra faktorer än koldioxid har sannolikt större betydelse och ytterst är det solen som är vår primära energikälla och därmed huvudorsaken till vårt klimat.

Sigvard Eriksson, fri debattör, f d företagsledare

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Politiker som förespråkar vindkraft måste ge faktasvar

Vestas Möllepark i Lemnhult, där en mölla föll över vägen på julafton 2015

2017-03-29

Efter alla miljardsatsningar på vindkraften är det dags att få tydliga svar från politikerna, från lokal nivå till riksdag och regering.

Vilka vetenskapliga fakta ligger till grund för förespråkarnas uppfattning att vindkraften är den elenergikälla vi fortsatt skall skattesubventionera medan vatten- och kärnkraft straffskattas?

Vattenfall har gjort en livscykelanalys som visar att vindkraften släpper ut tre gånger så mycket koldioxid per kilowattimme som kärnkraften. Samtidigt har regeringen fått igenom en klimatlag som säger att vi från nu och i all framtid skall jaga alla koldioxidutsläpp. Varför skattesubventionerar vi då vindkraften som släpper ut mest i Sveriges elproduktion.

Kolla Svenska Kraftnät, kontrollrummet där elproduktionen redovisas. Vindkraften behövs inte över huvud taget i Sveriges elenergibalans. Centerpartiet som jagar koldioxid föreslog att om man köper en bil med väldigt små utsläpp skall man få 100 000 kr i bidrag. Då borde man väl få minst 200 000 kr om man avstår bilköp? (C-logik) Vad svarar politikerna? Skall vi öka klimathotet med miljardsatsningar på vindkraften eller satsa på kolsnål vatten- och kärnkraft?

Det krävs enorma betongfundament för att 400 ton vindkraftverk inte skall ramla omkull som till exempel i Lemnhult. Det hormonstörande ämnet bisfenol A som lakas ur vingarna hamnar inte bara i betongen utan i grundvatten, bäckar och sjöar. Har politikerna försäkrat sig om att det finns ekonomiska avsättningar hos vindföretaget för framtida sanering även efter konkurser?

Det lågfrekventa ljudet under 20 hertz är individuellt för varje verk och påverkar huskroppar i grannskapet med resonansutveckling vilket kan ge hälsovådliga effekter (Googla ”hos Doris i Krokek” för en verklighetsupplevelse i ljud och bild). Kräv att politikerna tar fram och redovisar vetenskapliga fakta som visar att effekterna är ofarliga för människor.

Neodym som bryts i uranhaltiga gruvor i Kina orsakar där stora miljöproblem. Ämnet som används i permanentmagneter förbättrar effektiviteten i stora vindverk. Kräv politikernas svar. Uranbrytning för kärnkraft är tabu men vindkraften har andra regler, eller?

En av de viktigaste frågorna i lokalpolitiken är dock hur politikerna tänker när det gäller ökad inflyttning och blomstrande turistnäring. Är det många svenskar, tyskar, holländare och danskar som söker rekreation i vindkraftsparker?

Sverige har unika kvaliteter med fiskrika sjöar, djupa viltrika skogar med både lingon, blåbär och svamp samt därtill allemansrätten som är unik här. Är vindkraften rätt metod att öka landsbygdens attraktionskraft? Politikerna får välja mellan en levande landsbygd och en avfolkningsbygd. Vilket väljer de?

Hur går det med allemansrätten och vindkraftens risker? Det gäller nedfallande verk, skrot, is och döda fåglar (Googla ”bird vs wind turbine”), vilket borde innebära rigorösa avspärrningar på 0,5 kilometers radie. CE-märkning. Maskindirektivet.

Elbolagens kraftiga höjning av den fasta elöverföringsavgiften sägs bero på deras strävan att uppnå säkrare elleveranser. Särredovisa kostnadsfördelningen vid alla vindkraftsparker.

Vi väntar på besked från politikerna.

Lars Carlsson

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Det saknas en debatt om klimatlagen

Två stolta ministrar presenterar en nonsenslag om inbillade hot

2017-03-29

Klimatpolitiken internationellt och i vårt land konsumerar resurser räknat i tusentals miljarder varje år. Klimatpåverkan av fossilt koldioxid blir knappast mätbar enligt FN:s datormodeller ens om de skulle visa rätt. Vilket hittills inte varit fallet. Dessutom är koldioxid en gas som är nödvändig för allt liv på vår planet.

Orsaken är enkel, människan kan inte styra klimatet, varken nu eller i framtiden. Den uppfattningen stöds av väldigt många vetenskapsmän inom klimatforskningen.

Ändå är sju partier i Riksdagen överens om en klimatlag, som ska göra oss till det första fossilfria välfärdslandet. Vi ska ha en fossilfri fordonsflotta redan 2030. Alla kommuner och myndigheter ska vara bundna av att minska koldioxidutsläppen och vidta åtgärder så man klarar klimatförändringar, till exempel metervisa havsnivåhöjningar. Vetenskapliga bevis som beslutsunderlag saknas i stort sett helt för kostsamma åtgärder. Frågan är om välfärdslandet ens kommer att finnas kvar.

Har det ens varit någon debatt om klimatlagen? Eller kommer det att vara någon?

Professor emeritus (biogeografi) vid University of London Philip Scott summerar klimatfrågan konkret.

”Den fundamentala punkten har alltid varit denna. Klimatförändringar styrs av hundratals faktorer, eller variabler, och själva idén att vi kan kontrollera klimatförändringar förutsägbart genom förståelse för och att manipulera på marginalen, en politiskt vald faktor (koldioxid) är så vilseledande det kan bli. Det är vetenskapligt nonsens.”

Scott Pruitt, den nya chefen för USA:s naturvårdsverk (EPA) har redovisat sin syn på saken.”En hälsosam debatt är livsblodet i demokratin och den globala uppvärmningen har inspirerat en av de största debatterna i vår tid. Den debatten är långt ifrån avgjord. Vetenskapsmän fortsätter att ifrågasätta graden och omfattningen av den globala upp-värmningen och dess koppling till mänskligheten. Debatten borde uppmuntras – i klass-rum, publika forum och i kongressens salar. Det är inte kriminellt att ha en avvikande mening.”

I USA verkar det vara slut på talet om, att man inte har tid med några mer möten med ”Flat Earth Society”. I vårt land har vi fortfarande propaganda istället för debatt i riksmedierna.

Stefan Löfven riskerar inte att, som Donald Trump, hamna i öppet krig med medierna. De är fogliga i vårt land. I klimatfrågan gärna maktens megafoner – inte dess kritiska granskare. Tystnaden kring klimatlagen är ett belysande exempel.Politiskt följsamma SVT hjälper till att uppfostra oss att bli ”klimatsmarta” med hårdvinklade program som Zero Impact. Passande nog med stå upp komikern Özz Nûjjen som programledare. Man kunde skratta åt det om det inte vore så allvarligt.

”Detta är en reform som förmodligen blir den viktigaste, som vår generations politiker kommer att genomföra för Sverige”, enligt statsministern om klimatlagen. Som om vi inte har verkliga problem, som kräver politiska krafttag. Lagrådet avstyrker i ovanligt kraftfulla formuleringar den föreslagna klimatlagen. Ur lagsynpunkt är den overksam, onödig och saknar allt utom symbolvärde för det den är tänkt för. Så kan deras omdöme summeras.

Den skapar förstås ett antal arbetstillfällen för byråkrater och kommunala klimaträddare. Men är det klok politik baserad på ett alltmer ifrågasatt vetenskapligt underlag?

Evert Andersson

Mats Kälvemark

Fria debattörer

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Mer svammel från WWF

Barbara Evaeus Senior Rådgivare Klimatkommunikation, WWF

2017-03-28

Det är anmärkningsvärt att en så titulerad rådgivare inte har bättre koll på siffrorna, skriver Bengt Abelsson.

I lördagens tidning skriver Barbara Evaeus, Senior Rådgivare Klimatkommunikation, Världsnaturfonden WWF att: “Det är vi rika länder i nord som står för den stora delen av utsläppen av växthusgaser.”

Det är helt fel. BP Energy Outlook 2017 visar att 41 procent av den totala energikonsumtionen sker i OECD och alltså 59 procent i de så kallade utvecklingsländerna. Av denna total är 85 procent kol, olja och gas. Andelen förnybart, efter 20 års hårdlansering, är 3 procent.

BP förväntar att energiförbrukningen i OECD kommer att ligga stilla till år 2035 men stiga ordentligt i övriga världen.

Det är anmärkningsvärt att en så titulerad rådgivare inte har bättre koll på siffrorna. Hon kanske har lärt av Winston Smith.

 Bengt Abelsson
.

I George Orwells bok “1984” arbetade Winston Smith i “Sanningsministeriet”, vilket svarade för regimens propaganda.

+ – + – + – + 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Svar till von Heideman

James Hansen talesman för CCL, Citizens Climate Lobby

Fram till 2013 var han chef för NASA/GISS med dess databas för världens marknära temperaturer, vilka harmoniserades och justerades, så att den globala uppvärmningen skulle förefalla snabbare.

I sin ungdom erkände han sig till kommunismen och förklarade att jorden kunde räddas enbart genom att krossa kapitalismen.

+ – + – + – +

UNT tog in vår insändare: Klimatet blir troligen kallare

Läkaren och talespersonen för CCL, Anne  von Heideman replikerade:

Klimatförändring inget att ifrågasätta

Normal debattkultur brukar innebära att man då får rätt till ett kort genmäle, varför jag sände in nedanstående manus:

 

Genmäle till Anne von Heideman: Goddag yxskaft om klimatet

Det är glädjande att Anne von Heideman vill debattera klimatpolitiken. Tyvärr gör hon det slentrianmässigt, utan verklig debatt.

Hon börjar som om vi skulle förnekat att klimatförändringar pågått. Tre rader längre ner skriver hon att vi påpekat att klimatet blivit både varmare och kallare under 1900-talet. Det är väl klimatförändringar?

Repliken blir ett svar på något vi inte sagt: Goddag, yxskaft.

Sedan går hon helt förbi vårt budskap: Koldioxid påverkar inte klimatet så mycket att det kunnat mätas. Solen är den viktigaste drivkraften för klimatförändringarna. Idag finns övertygande bevisning för det, googla: “Koldioxidens verkan på klimatet”.

Heideman gör inte ens ett försök att med fakta och förnuft invända mot våra forskares slutsatser. Återigen: Yxskaft.

Istället ansluter hon sig till andra människors tro att vi människor kan styra klimatet med utsläppen av koldioxid. Det är inte debatt. Det är en religiös trosbekännelse.

Enligt svensk lag skall religion hållas utanför politiken.

 

För nätverket KLIMATSANS

Sture Åström

sekreterare

+ – + – + – +

Jag fick beskedet att manuset inte var acceptabelt. Det saknade fakta. Heideman hade ju med en länk refererat till NASA/NCDC. Hade jag verkligen kollat alla de rapporterna. Det fick jag erkänna att jag inte gjort specifikt, men jag hade följt dessa myndigheters arbete i många år, så jag visste att de inte hade några mätdata, som visade att koldioxid påverkar klimatet.

Sedan var hänvisningen till religion stötande. Jag undrade om inte en debattsida är till för att stöta och blöta olika synpunkter.

Jag skrev ett nytt manus utan referens till religion men med tydlig kritik av NASA/NCDC.  Redaktörens svar på min fråga om införande tolkar jag så att hon inte ens läst det manuset. Jag tycks nu vara persona non grata på den redaktionen.

Detta visar hur IPCC:s policy att hänvisa till enorma kvantiteter av data närmast blockerar tankeförmågan hos jäktade redaktörer och hos alla vanliga alarmister, de som vill känna sig GODA.

+ – + –  + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Flygkompensation i Kristianstad

Lars Cornell kommer med några goda råd

UNDERLAG FÖR ÖVERKLAGANDE AV KOMMUNFULLM ÄKTIGES BESLUT OM ”FLYGKOMPENSATION” I KRISTIANSTAD 

Det finns två av varandra oberoende grunder för överklagande anser jag:

1) Kommunens befogenhet

2) Underförstådda och felaktiga påståenden om kostnad i förhållande till nytta.

1) Kommunens befogenhet

Kommunallagen (1991:900)

2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter

1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

”klimatavgift” är ej en kommunal angelägenhet.

Kommunen har utan minsta tvivel överskridit sina befogenheter.

Enligt kommunallagens kapitel om ekonomisk förvaltning ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Beslutet om ’klimatavgift’ uppfyller ej det kravet.

2) Felaktiga påståenden om kostnad i förhållande till nytta.

Antaganden om kostnaden vilar på felaktig grund vilket visas nedan. Det är uppenbart att de politiker som röstat för beslutet alltför ensidigt lyssnat på svenska media, som torgför klimathotspropaganda där SVT är den främste aktören.

Det vore önskvärt om nämnda politiker i högre grad lyssnar på vad riktiga vetenskapsmän har att säga.

Som grund för beslutet anges, delvis underförstått, någon form av ’klimatnytta’. Sådan existerar ej.

Om den svenska miljörörelsen kunde räkna med stora tal skulle den svenska ’förnybar’-politiken inte existera.

The influence of mankind on climate is trivially true and numerically insignificant /Richard Lindzen.

  • En av USA-Senatens rådgivare är vetenskapsmannen William Happer: ”Växter skulle verkligen uppskatta om vi kunde trefaldiga halten av koldioxid, CO₂”. Han säger att det är vad barn borde lära sig i grundskolan. Happer är kristallklar över att vi har en brist av CO₂ i atmosfären. “Ökad atmosfärisk CO₂ bidrar till högre avkastning och fördelarna med måttlig uppvärmning överväger klart nackdelarna.”
  • På en presskonferens utfrågades Mick Mulvaney. Han är jurist, politiker och chef för ’Office of Management and Budget (OMB)’. Om USAs klimatförändringsprogram sa han:  ”Jag anser att presidenten [Trump] var mycket tydlig om det, vi skall inte spendera pengar på sådant i fortsättningen” och kallade det ”a waste of your money.” Det säger mycket om USA:s regerings framtida inriktning.
  • Dr. Richard S. Lindzen är en av världens mest kända och respekterade vetenskapsmän i ämnesområdet koldioxid-klimat. Han har nyligen tillställt president Trump en petition som i översättning lyder:

 Vi uppmanar the United States government, och andra, att dra sig ur   FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

 Vi stödjer rimliga och kostnadseffektiva miljöskydd. Men koldioxid, målet för UNFCCC,  är inte en förorening utan till stor nytta för jordbruk och annat liv på jorden. 

Observationer sedan starten av UNFCCC för 23 år sedan visar att uppvärmningen på grund av ökad koldioxid i atmosfären kommer att vara godartad – och mycket mindre än tidiga modeller indikerar.

Bakom petitionen ställer sig något tusental av världens främsta vetenskapsmän i facket.

  • Bjorn Lomborg är en världskänd ekonom och har beräknat att Parisöverenskommelsen kommer att kosta 100 000 Miljarder USD och påverka jordens temperatur med 0,2° C till år 2100. Han utgår från IPCCs egna data.
Vem skall vi lita på?

0 – 1,5 ° som en elit av världens vetenskapsmän påstår?

1.5 – 4,5 ° som IPCC och SMHI påstår?

6 – 8 ° som propagandisten Johan Rockström, röd politiker i Romklubben påstår?

 

Var så god och välj !

 

  • Den 29:e  mars kommer det att hållas en “hearing” i USAs kongress. Topparna inom vetenskap om klimatet, John Christy, Judith Curry, Michael Mann och Roger Pielke Jr är kallade som vittnen. Vad som där blir sagt kommer att gå som svallvågor runt jorden och nå in i Sveriges Riksdag och Regering. Det kommer även att nå in i svenska hus och hem trots att vänstermedia som SVT med Erika Bjerström och Anna Schytt sannolikt, som vanligt, ej kommer att nämna något därom.

 

Lycka till med överklagandet !
Lars Cornell

Några länkar:

https://wattsupwiththat.com/2017/03/09/lindzen-responds-to-the-mit-letter-objecting-to-his-petition-to-trump-to-withdraw-from-the-unfcc/

http://www.klimatupplysningen.se/2017/03/23/klimat-och-energipolitiken-vilken-vag-valjer-usa/

Björn Lomborg: ”The Paris Climate Agreement Won’t Change the Climate”

Klimatet blir troligen kallare

Climate Survey Based on Observations Only

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Wirtén vet inte när, omfattning eller var

Detta är en autentisk annons från WWF

En debattartikel från WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén bemöttes av Bengt Abelsson, se nedan. Men först några ord om WWF:

Många ärligt engagerade miljövänner arbetar som frivilliga i WWF:s program. Det är en global mångmiljardkoncern med fast organisation i ett 30-tal länder och verksamhet i ett 100-tal länder. Dess ledning fungerar nog som i andra koncerner, d.v.s. girighet torde vara lika vanlig som i oljebolag.

Donna Laframboise konstaterade att 2010 hade de lokala cheferna i USA och Kanada större löner än ländernas presidenter.

Verksamheten går ofta ut på att skrämmas för att få in bidrag från allmänhet och myndigheter, se annonsen ovan. I Sverige annonserar man fortfarande om faddrar för isbjörnarna, som det nu är väl bevisat att de ingalunda är utrotningshotade och att de klarar sig bra vare sig de har is på sommaren eller inte. Vad de faktiskt gör för att “rädda isbjörnarna ” är oklart

Så har de fått bidrag från alla politiska nivåer: FN, EU, staten, landsting och kommuner.

I sin årsrapport för 2015 redovisar den svenska rörelsen bidrag om 210 mkr från allmänheten, 21 mkr från företag, 91 mkr från myndigheter, främst SIDA, samt 55 mkr från Postkodlotteriet. Antalet anställda var 90.

Rörelsen drivs i Sverige som en stiftelse med 12 “anknutna” stiftelser, vars ekonomi inte redovisas i årsrapporten.

WWF har skapat sig en halv-officiell ställning genom att engagera kungen och kronprinsessan i sitt styrande “förtroenderåd”. Där ingår även myndigheter som Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet samt ett stort antal organisationer som Svenska Kyrkan, Svenska Naturskyddsföreningen och Turistföreningen. Ett 20-tal personer är personligt invalda, ex.vis Anders Wijkman, Marcus Wallenberg och Mattias Klum.

För sin administration disponerar WWF byggnadsminnet Ulriksdals slott, på villkor jag inte funnit.

+ – + – + – +

2017-03-24

Håkan Wirtén, som varje månad får cirka 100 000 kronor av WWF för att sprida skräckpropaganda, varnar för en kommande klimatkatastrof, skriver Bengt Abelsson i en replik på Wirtén och Barbara Evaeus.

Han vet inte när.

Han vet inte omfattning.

Han vet inte var.

Men han vet att om vi inte inom en 20-årsperiod tar bort 60 procent av världens energiförsörjning så händer det.

Livsmedelsförsörjning, bostadsbyggande, transporter, sjukvård, katastrofhjälp, ja all välfärd är beroende av trygg och stabil energiförsörjning.

Dagens unga borde vara mer rädda för att propagandister som H Wirtén får inflytande på politiken.

Det krävs ett kritiskt tänkande och mycket studerande för att komma till en egen uppfattning.

Royal Society i England har som motto: Nullius in verba, vilket menar att man inte ska ta auktoriteter på för stort allvar, utan bara se vad verklighet och experiment visar.

Teorin bakom klimathotsalarmismen är att den relativa fuktigheten i luften förblir densamma när en ökad koldioxidhalt i sig ger en temperaturökning. Utan denna återkoppling kan inga katastrofala temperaturökningar uppstå.

Verkligheten är att den relativa fuktigheten i stället sjunkit – vilket gör att klimatmodellerna inte stämmer med verkligheten. Källa: www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin

Mer om opinionsundersökningar: När FN frågar över hela världen så kommer klimatfrågan sist – vanliga människor har helt andra värderingar. Källa: http//data.myworld2015.org

Just nu finns 9 736 075 stycken svar.

När 98 procent av klimatforskarna sägs vara eniga, så ställ frågan:

Eniga om VAD?

En av dessa visar enighet om att a) Den globala medeltemperaturen har ökat sedan 1850, och b) mänsklig påverkan har en del i detta.

Två påståenden som även jag instämmer helt i.

Bengt Abelsson

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Varför stoppar Kina vindkraften ?

Figur 1. Kina är ett väldigt landområde med stora ytor, som i väster är glest befolkade och även blåsiga.

Många debattörer framhåller Kina som föregångsland för “förnybar” energi. Landet har installerat mycket sol- och vindkraft mycket snabbt. Vad som inte nämns är att det gäller även kol- och kärnkraft.

Nu har man emellertid stoppat utbyggnaden av vindkraft i sex stora provinser.

Det visar på problem med paralleller i Tyskland, varför förhållandena studerats av dr. Björn Peters i artikeln:

Warum stoppt China den Ausbau von Windkraft?

Här gör jag några utdrag ur artikeln.

I Kinas utbyggnad av elproduktionen gällde det först att snabbt få upp kapaciteten, vilket huvudsakligen skedde med kolkraft. Det ledde till stora problem med luftkvaliteten, varför man i den elfte femårsplanen för åren 2006 till 2010 fokuserade på verkningsgrad och luft-kvalitet. Gamla och små kolkraftverk stängdes medan de stora försågs med avgasrening.

I den tolfte femårsplanen för åren 2011 till 2015 ställde man upp mål för “förnybar” energi. Dessa har överträffats, så att man 2015 hade följande kapacitet:

320 GW vattenkraft

131 GW vindkraft

43 GW  solkraft

895 GW kolkraft

66 GW  gaskraft

27 GW  kärnkraft

Under 2016 adderades 64 GW “förnybar” kraft och 59 GW konventionell kraft.

Trots den höga andelen vattenkraft med hög nyttjandegrad uppgick produktionen av “förnybar” el till endast 25 % av behovet. Vindkraften svarade för 4 %.

Inget annat land har på dessa år byggt ut så stor kapacitet såväl av “förnybar” el som konventionell el. Detsamma gäller längden av högspänningsledningar.

Men nu har något hänt. Utbyggnaden av vindkraft har helt stoppats för sex stora provinser, som tillsammans täcker en tredjedel av landets yta. Där har man inte tillräcklig kapacitet på ledningarna, för att all el skall komma till nytta. Utbytet blev följande:

57 % Gansu

62 % Xinjiang

70 % Jilin

79 % Inner Mongolia

81 % Heilongjiang

Närmare 50 TWh gick till spillo under året. Det fanns inte tillräcklig kapacitet i ledningarna till befolkningscentra och industricentra. Alla sex provinserna ligger långt från dessa.

Dr. Peters tar tyska förhållanden som jämförelse. Där finns för närvarande vindkraft med en märkeffekt av c:a 50 GW installerad. Det blåser mycket ibland och inte alls ibland, se nedan.

Figur 2 Varaktighetskurva för den tyska vindkraftens levererade effekt.

Kurvan visar hur många av årets 8.760 timmar som de nertill visade effekt-nivåerna uppnåddes. Halva märkeffekten, 25 GW, uppnåddes bara under c:a 50 timmar om året. Årets medelvärde är 8 GW. En fjärdedel av energin erhölls under de 700 timmar, då mer än 20 GW uppnåddes. Under årets övriga 8.000 timmar blir effekten mindre än 40 % av märkeffekten.

Om avstånden är långa, är det uppenbarligen orimligt att bygga ledningar för hela märkeffekten. Bygger man för 40 % av märkeffekten, får 25 % av den pro-ducerade energin dumpas. Då blir ledningarnas kapacitet ändå dåligt utnyttjad.

Det kinesiska beslutet förefaller rationellt. Något vi skall tänka på, när vindkraft-parker utanför Piteå byggs för att försörja Bayern. I deras investering måste nöd-vändig utbyggnad av ledningarna räknas in. Det behovet av transmissionskapa-citet skall inte vi vanliga elkunder betala.

 Jag undrar om kalkylerna inom Svenska Kraftnät är så beräknade ?

 

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Läs gärna Djurfarmen, Åsa Eriksson

2017-03-21

Bengt Abelsson rekommenderar en grundlig läsning av George Orwells Djurfarmen.

Åsa Eriksson, MP, skriver i fredags: “Vi måste ställa om våra samhällen så att vi klarar att leva ett gott liv i framtiden utan att förstöra möjligheterna för oss själva, människor i andra länder och kommande generationer.”

Tja, vem kan inte hålla med om dessa goda ambitioner. Hon fortsätter: “Denna omställ-ning kräver en effektivare hushållning med naturresurser och en jämnare fördelning.”

Jag får be henne läsa Djurfarmen, av George Orwell, där just denna idé om att samla in och fördela behandlas. Alla djur är jämlika, men somliga djur är mer jämlika än andra.

En kontrollfråga till Å Eriksson: Vem ska fördela vad till vilka?

Nästa fråga: Är Å Eriksson medveten om att den ökade koldioxidhalten medfört ökad växtlighet, större skördar och en grönare värld – alltså mer naturresurser?

 Bengt Abelsson

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Historiska klimatföränd-ringar har varit större än dagens – utan mänsklig påverkan

Den globala temperaturens ungefärliga förlopp de senaste tusen åren

Bilden är 25 år gammal och avsedd som principiell illustration, se kommentaren längst nere.

2017-03-21

Enligt FN:s klimatpanel styrdes klimatet av naturliga processer fram till mitten av 1800-talet, medan det därefter i tilltagande grad är människans fossilförbränning som styr. Men då jordens klimat förändrats mer under tidigare perioder, är det ett egendomligt påstående, skriver Sigvard Eriksson.

Klimathistorikern Fredrik Charpentier Ljungqvist visar i sin bok “Global Nedkylning – Klimatet och Människan under 10000 år”, att en del klimatförändringar efter senaste istiden varit både kraftigare och snabbare än dagens förändringar. Det är därför fel att påstå att dagens klimatförändringar skulle vara unika.

Enligt FN:s klimatpanel styrdes klimatet av naturliga processer fram till mitten av 1800-talet, medan det därefter i tilltagande grad är människans fossilförbränning som styr. Men då jordens klimat förändrats mer under tidigare perioder, är det ett egendomligt påstående.

Åtskilliga forskare har föreslagit olika naturliga förklaringar till varför temperaturen ökat. Mer än 200 vetenskapliga arbeten har publicerats som lett till slutsatsen att variationer av solaktiviteten har större betydelse för jordens temperatur än variationer i luftens koldioxidhalt.

En möjlighet som föreslagits av danske klimatfysikern Svensmark är att solaktiviteten (antal solfläckar) påverkar molnbildningen. Förhöjd solaktivitet leder till en minskad mängd av kylande låga moln och därmed till högre global temperatur.

Historiska data bekräftar också sambandet mellan antal solfläckar och temperatur. Lägst aktivitet finner man vid det kyliga Maunderminimet under Lilla Istiden och högst under den medeltida värmeperioden och under 1900-talet.

1900-talets uppvärmning skulle således kunna förklaras som en följd av ökad solaktivitet efter Lilla istiden, som sträckte sig till slutet av 1800-talet. Det var ingen riktig istid, utan snarare en i raden av kallare perioder. Det är den kallperioden vi nu håller på att lämna. Kanske har vi redan lagt den bakom oss. Ingen signifikant uppvärmning har skett de senaste 18 åren.

Det är först vid mitten av 1990-talet som forskarna börjat förstå att klimatet sedan istiden för 11500 år sedan inte alls varit så stabilt som man tidigare trott. Vissa populära opi-nionsbildare brukar emellertid, mot bättre vetande, framhålla denna period som en tid av optimalt och stabilt klimat.

Mellan 7000 och 3000 före Kristus inföll det Postglaciala klimatoptimet. Då var det varmare än nu. Årsmedeltemperaturen i Kina liksom i Europa var två grader högre än dagens. Efter en följd av flera varmare och kallare växlingar inträffade Medeltida värmeperio-den, cirka 800 – 1300. Den har blivit kontroversiell i klimathotsdebatten. Klimathotsskeptikerna menar att om det var varmare än nu för tusen år sedan, vad säger att människans CO2-utsläpp har något med dagens globala uppvärmning att göra? Att den Medeltida värmeperioden verkligen existerat är förstås en obekväm sanning för dem som kämpar för det fossilfria samhället.

Uppvärmningen sedan mitten av 1800-talet är cirka 1 ᴼC och vi vet inte ens hur mycket av detta som beror på ökande växthusgaser. Andra faktorer än CO2 har sannolikt större betydelse för klimatet och ytterst är det solen som är vår primära energikälla och därmed huvudorsaken till vårt klimat.

Sigvard Eriksson, Norrtälje

+ – + – + – +

Kommentar:

Några exakta årtal för de olika klimatperiodernas början och slut kan inte anges. Svårig-heten beror på att klimatväxlingarna inte skett samtidigt överallt på jorden samt att de dessutom varit olika snabba och kraftiga. Problemet finns för flera av de i klimatdebatten relevanta perioderna. Början av Den medeltida värmeperioden t ex brukar anges till år 800. Men övergången från den köldperiod som brukar kallas folkvandringstiden, anses ha skett ryckvis under 800-talet med både mycket kalla och mycket varma perioder. Strax efter år 900 hade den medeltida värmeperioden slagit igenom, för att nå sin kulmen på 1000-talet.

Lill Istiden verkar än knepigare att tidsbestämma. I litteraturen förekommer vitt skilda uppgifter. Visa forskare anser att den började redan på 1100-talet, andra så sent som på 1500-talet. Även när den upphörde finns olika uppgifter om. Jag har sett uppgifter om att lilla istiden i USA sträckte sig ända fram till 1920-talet. Andra säger 1850. En del menar att den slutade redan på 1700-talet. Andra att den knappt slutat ännu. Charpentier Ljungqvist har i sin bok definierat Lilla Istiden som perioden 1300 till 1900.

Den viktigaste frågan är förstås om dessa perioder haft global omfattning eller endast varit regionala. Tvistigheterna därvidlag lär vara avslutade. Såväl medeltida värmeperio-den som Lilla Istiden anses numera ha haft global omfattning.

Sigvard Eriksson

+ – + – + – +

 

2017-04-05

Historiska klimatförändringar har varit större – utan mänsklig påverkan

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather