Klimathotet är en avgrundsdjup dumhet

Kejsarens nya kläder av H. C. Andersen,  Virgina Lee Burton

Alla människor beundrar den stora paraden, där kejsaren bär sina överdådigt vackra nya kläder, beundrade av alla som fått veta att kläderna är osynliga för de dumma. Åskådarna förklarar för varandra hur fina de tycker kläderna är. Bara det lilla barnet vågar säga att kejsaren har inga kläder.

Jönköpings-Posten har öppnat för en seriös debatt om klimathotet. Den förtjänar bred uppmärksamhet, men de lägger inte ut texterna på nätet. Därför gör jag några utdrag och kommenterar dem.

+ – + – + – +

2017-03-02 Världen har förblindats av hysterin, HGFm

Globalt har politikerna beslutat att klimathotet är sant oavsett vad, kidnappat frågan och gjort den till ett politiskt projekt.

Politikerna insåg snabbt, att om klimatskräcken underhålls och hålls levande, att skatter och avgifter på fossil energi skulle ge enorma intäkter och politisk makt. Likaledes insåg företag inom klimat/energi-sektorn snabbt, där klimatskräckens skapare Al Gore är insyltad, att klimatfrågan kunde bli mycket lukrativ. Utvecklingsländer insåg likaså snabbt, att här kunde man inkassera lättförtjänta biståndspengar från FN:s klimatfonder, men klimatåtgärder lär sannolikt utebli.

 Klimatfrågan har av den anledningen tabubelagts och får inte ifrågasättas.

Sedan refererar signaturen till seriösa källor och redogör för klimatmodellernas bristande trovärdighet och flera fakta, som talar för klimatets naturliga processer.

Det är tragiskt att hela världen har förblindats av klimathysterin. Det i särklass största hotet mot Jorden för närvarande är inte krig utan politikernas och klimatfanatikernas avgrundsdjupa dumhet som möjliggör ovanstående.

Signaturen ger intryck av att vara en skärpt medborgare, som följt klimatforskningen både i de likriktade riksmedierna och i de många kvalificerade källor som är tillgängliga på nätet.

 

2017-03-07 KLIMATFORSKNING. Så går den till, Olle Ö

Signaturen beskriver så initierat hur IPCC:s klimatmodeller kommer till, att han torde vara professionellt engagerad i “klimatarbete” i någon myndighet eller institution.

Du har rätt i att jordens temperatur påvekas av många faktorer. Dit hör ändringar i solens aktivitet och jordaxelns precession. . . Däremot kan det inte finnas tusentals andra, okända faktorer. Hade de haft betydande inverkan hade vi redan känt till dem!


Forskningen är alltså redan avgjord. Finns något okänt som påverkar, så hade vi redan känt till det! HYBRIS i kubik!

Utan växthusgaser skulle jordens medeltemperatur vara – 19 grader i stället för nuvarande +14 grader!

Tyvärr ger din text intryck av att du inte förstår hur klimatforskning går till. Helt kort: Den bedrivs genom att forskargrupper på olika håll utvecklar flera olika klimatmodeller. I det arbetet är kunskap om jordens klimathistoria en viktig pusselbit.

Klimathistorien är värdelös utan kunskap om VARFÖR klimatförändringarna skett. En datorsimulering av klimatet har över 50 olika variabler, parametrar, se posten “värdet av datorsimuleringar”. De skall matematiskt beskriva klimatets naturliga processer.

Men klimatet är ett kaos med idel okända relationer mellan ingående variabler. I Stock-holm presenterades år 2013 rapporten från IPCC:s arbetsgrupp WG I. Då erkände en av forskarna att man nog inte forskat tillräckligt om Solens varierande aktivitet, om moln-bildningen och om värmeutbytet mellan atmosfär och hav, förmodligen de tre viktigaste naturliga processerna.

Sedan “diskuterar” de olika modellerna med varandra till dess man når konsensus. Ingen stängs ute, men de mest avvikande modellerna når inte ända fram i koncensusprocessen.

Detta är enastående avslöjande. De sitter på sina laboratorier med världens kraftfullaste datorer och leker datorspel med tester av olika variabler i datorsimuleringarna. Det kallar man “forskning”, men sådan blir det först sedan man visat att det man sade för 30 år sedan faktiskt slår in. Istället har klimatmodellerna visat allt större avvikelse från verklig-heten de senaste 20 åren.

Det mest oroande i det arbetet är hur stora osäkerheterna är. Små justeringar kan ge stora ändringar i utfallen. Mycket tyder på att extrema utvecklingar är sannolika.

Detta är inget mindre än exempel på den “avgrundsdjupa dumhet” som HGFm anförde.

När “små justeringar” av de gissningar man gjort för att kunna köra en simulering ger stora “utfall”, visar det att simuleringen är meningslös, inte att verkligheten kan vara extrem. Gissningarnas fel i de ingående variablerna, multipliceras med varandra några miljoner gånger, för att man skall komma till år 2100.

Olle avslöjar att IPCC inte förstår hur meningslösa simuleringarna är, då man nu vet så lite om klimatets naturliga drivkrafter, se den post jag angivit ovan. IPCC:s egen arbetsgrupp WG I avfärdade datorsimuleringar för långsiktiga förutsägelser om klimatet redan 2001.

När jag först började använda datorsimuleringar på 70-talet, förklarade min kunniga konsult att man inte kunde ha mer än tre gissade variabler, om resultatet skulle bli bättre än en ren gissning.

Datorsimuleringarnas “fader”, matematikern John von Neumann, förklarade enligt Enrico Fermi:

“Får jag välja fyra parametrar (variabler), så kan jag få till en elefant. Får jag välja fem, så kan jag få den att vifta med snabeln också.”

För att simulera klimatet behöver man fler än 50 variabler. Av dem innehåller nog hälften ett mått av gissning.

Klimatet är ett kaos. Ett sådant är just “oberäkneligt”. Klimatmodeller är en lek för stora skolbarn.

 

2017-04-01 Modellerna har inget bevisvärde, Sture Åström

JP tog in min replik.

 

2017-03-13 Klimathot och Klimatforskning, Stig Johansson

Insänt till JP, men inte publicerat.

Med Olle Ö:s (7/3) svar till HGFm (1/3) illustreras ånyo den beklagliga motsättning som råder rörande “klimatet”, närmare bestämt bedömningen av hypotesen (en “gissning” på vardagsspråk) att koldioxiden i luften är orsak till en global temperaturökning och vidare att ökningen av koldioxid­halten beror på förbränning av fossila bränslen.

Olle Ö:s redogörelse för hur klimatforskningen går till är ett lovvärt försök att trösta oss med att “VETENSKAPEN kan hantera vår oro”. Förvisso – men det skall vara vetenskap värd namnet och inte den PK-version som hålles i gång med PK-mediastöd och forsknings-anslag i miljardklassen världen över, en kvasiforskning som påstås vetenskapligt bevisa att koldioxidhypotesen är “sann”. Man kan inte “bevisa” en gissning, den kan bara bedömas efter hur väl den stämmer med verkligheten. Koldioxidhypotesen faller redan i farstun (och borde inte ens ha kommit dit, eftersom den är orimlig och borde naturligtvis ha föregåtts av den rimliga frågan “naturliga orsaker ?”). Rörande Olle Ö:s rubrik “så går klimatforskningen till”, så finns det mycket som talar för att ett ord fattas: “tyvärr”.

Något som inte verkar vara allmänt bekant är, att formuleringen av uppdraget för FN:s klimatpanel, IPCC, är att dokumentera hur mänsklig verksamhet ökar atmosfärens halt av koldioxid, hur detta orsakar global uppvärmning och vilka följder detta får. Detta bakvända förhållande är politik, inte vetenskap.

Enligt uppslagsverket NE, som påstår sig “vila på vetenskaplig grund”, får man i band 12 veta, att koldioxid är en luftförorening “som kan få skadlig inverkan på levande organismer“. Artikeln är skriven av Claes Bernes, en av redaktionen utsedd klimatologi-expert vid SMHI och har godkänts av NE:s utsedda fackgranskare. Den “avgrundsdjupa dumhet”, som  KGFm nämner,  råder uppenbarligen även där man förväntar sig hög vetenskaplig kompetens.

Pär Holmberg, en f.d. SMHI-kollega till Bernes, ägnar sig nu åt att inför fullsatta salonger föreläsa om klimathotet. Han lär ut, att de som avfärdar koldioxidhypotesen är “knäppskallar”. Så föraktfullt uttalar sig naturligtvis inte en sann vetenskapsman. Lokal­tidningen fann det emellertid angeläget att låta läsekretsen ta del av uttalandet, för säkerhets skull med väl tilltagen storlek på bokstäverna.

På Chalmers har man en miljöinstitution som har devisen “Chalmers against carbon dioxide”. Där lär man ut att koldioxid är den viktigaste växthusgasen. På tal om att vara emot nämnda gas, lovade för några år sedan en tysk minister att arbeta för att Tyskland skulle sträva mot nollutsläpp. Enligt knäppskallarna är det mer, inte mindre, utsläpp som behövs, ty så här långt har skördarna ökat dramatiskt och öknarna har minskat.

Ett huvudmoment i vetenskapligt arbete är att studera hur mätdata och andra fakta stämmer med den kvalitativa modellen, dvs hypotesen. I detta fall har visats, att både koldioxidhalt och temperatur stigit under 1900-talet. IPCC:s slutsats: Den stigande temperaturen orsakas av den stigande halten koldioxid. Diskussion av de två alternativen “tvärtom” eller “inget samband alls” lyser med sin frånvaro. Verkligheten är den motsatta: Stigande temperatur driver upp halten koldioxid bl.a.genom utgasning från haven.

Dras kurvorna ut bakåt i tiden finner man, att temperaturen både stigit och sjunkit medan halten koldioxid hela tiden stigit. Den förväntade knickpunkten vid sekelskiftet på grund av tilltagande fossil förbränning finns inte. Det borde räcka för att allvarligt ifrågasätta hypotesen.

Olle Ö:s tilltro till kvantitativa klimatmodeller visar, att hans – och många andras – vetenskapliga erfarenhet är starkt begränsad. Klimatet är ovedersägligen för komplicerat för att över huvud taget kunna matematiskt modelleras. Självklart visar modellerna stsigande tem­peratur, av det enkla skälet att det var det som var meningen. Tekniskt kvalificerade mät­ningar från satellit visar ingen stigning de senaste två decennierna.

På nätet finns mycken saklig information att hämta. En tredje insändare i JP nämnde t.ex. Klimatsans. Bland oväntade tankar som framförts på nätet kan nämnas den, att det inte existerar några växthusgaser. Onekligen överraskande – men lite tankeväckande. Att tanken inte är helt gripen ur luften har ett möjligt stöd i det faktum, att en stjärnklar natt ger kyla. Mängden koldioxid har inte ändrats, så hur kan det då bli påtagligt kallare plötsligt. Detsamma gäller vatten i gasform, som står för praktiskt taget hela växthuseffekten (om den nu finns), men denna gas tycks ha glömts bort i klimathot-scenariet. Det som inte finns är däremot vatten i vätskeform, dvs moln. Så man kan undra hur det här hänger ihop. Det finns alltså mycket att utreda, men som troligen inte blir gjort så länge IPCC:s kvasiforskning understöds och får fortgå. Norges forskningsråd utlyste bidrag till forskning baserad på hypotesen “naturliga orsaker”; ingen sökande. En forskare vid Linköpings universitet, som bedrev sådan forskning, fick sina forskningsanslag indragna.

Stig Johansson

+ – + – + – +

Se även en mer utförlig beskrivning av klimatmodellernas trovärdighet på Klimatupplys-ningen:

Klimatmodellerna måste testas mot verkliga data – annars duger de inte

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Klimathotet är en avgrundsdjup dumhet

 1. Frågan är hur man skall kunna få till en saklig debatt. De som målat in sig i ett hörn genom att hävda att de har svaret till klimatuppvärmningen lär ju knappast vara direkt lyhörda. Att påpeka att dagens stigande klimat är en naturlig del av jordens klimatcykler lär ju knappast vara något de vill höra talas om. Att fråga hur en komponent i jordens atmosfär, så liten som 400 ppm, kan vara bidragande till de övriga 99.96%’s temperatur med hjälp av instrålad solenergi mm, är väl heller inte något som någon vill ge sig in och förklara. Man tar sig lät för pannan och känner bara frustration och förtvivlan när man tar del av dumheterna.

 2. Det värsta är, att när det gäller att diskutera med eller försöka övertyga klimathotsförespråkare, så är det som att diskutera religion med mormoner eller Jehovas vittnen. Det faller tyvärr på sin egen orimlighet.

  1. Och att försöka förklara för en så kallad “klimatskeptiker” att människans utsläpp av växthusgaser gör jorden varmare är lite som att försöka övertyga en plattjordsförespråkare att jorden är mer sfärisk än platt. I båda fallen skyller de på Nasa, FN och diverse snaskiga konspirationsteorier.

   1. Men försök då att förklara hur koldioxid kan påverka jordens temperatur när det inte ens finns något praktiskt experiment som kan bevisa att den tanken är sann.

   2. Hej igen Clas !

    Som komplement till Görans kommentar vill jag påminna dig om mätningar på våra planeter (observera MÄTNINGAR, inte hypoteser eller spekulationer), som visar två fundamentala förhållanden:

    1. Den så kallade växthuseffekten är oberoende av gasblandningen. Således koldioxid gör ingen skillnad ! !

    2. Växthuseffekten beror helt enkelt på atmosfärens tjocklek, dess massa, det tryck som råder vid marken. Detta stämmer för planeterna och flera månar i vårt solsystem.

    SÅLEDES: Du visar dig helt faktaresistent och därmed placerar du dig som “plattjording”.

    Vidare debatt med dig här anser jag därför meningslös.

   3. Fina fantasier du har där. Du har inte funderat på att börja leva i verkligheten i stället?

 3. Naturligtvis är en diskussion med klimathotsförespråkare en diskussion med religiösa människor. Det finns ingen vetenskap bakom tron på att akut och allvarligt klimathot, utan det är en religion.

Comments are closed.