Klimatsvarets omoraliska fabler

EU har utfärdat ett direktiv (European Water Framework Directive) som innebär att man inte skall muddra åar och bäckar utan låta dem återgå till sitt naturliga utseende, inklusive att låta dem svämma över till fromma för fåglar och andra djur. Myndigheterna i Storbritannien följde direktivet genom att upphöra med muddringen av vattendrag samt slopa underhållet av pumpstationer och dammar, anordningar som tidigare skyddat invånarna.
Översvämningarna de senaste åren var således främst en följd av mänsklig naivitet på alltför höga positioner.

2017-04-13

Bergenstråhles förslag är ingalunda “politiskt neutralt”, skriver Sture Åström i en replik.

Eva Bergenstråhle, Klimatsvaret, fabulerar om hemskheter, som är inbillade. Hon vill skrämmas med extrema väderhändelser. Men sådana är normala, om än ovanliga företeelser i vårt naturliga klimat. Det som inte ändrat sig märkbart på 20 år.

De översvämningar vi haft har främst berott på att vi byggt stora arealer med snabb avrinning: hustak, vägar, parkeringsplatser, etc.

I England accentuerades problemen, eftersom miljöaktivister i Bryssel förmått myndig-heterna att sluta muddra vattendragen, underhålla pumpstationerna och vallarna, allt som i generationer begränsat skadorna. Den uttalade avsikten var att åstadkomma översvämmade områden till vadarfåglarnas fromma!

Torkan har inte varit värre än att Jorden som helhet blivit 11 procent grönare. I Kalifornien har den nu upphört.

Stormar, orkaner och tyfoner har varit färre än på ett par decennier.

Värmerekorden för de senaste åren proklamerades som två hundradels grader, när felmarginalen var nio hundradelar. De som gör så annonserar att de inte vet vad vetenskap är.

Isen på havet i Arktis är lika stor som de två senaste åren. Kolla själv på dmi.dk/grønland.

Viktigast: Förslaget att minska utsläppen är verkningslöst. Deras verkan på klimatet är försumbar, googla “koldioxidens verkan klimatet”.

Till sist: Bergenstråhles förslag är ingalunda “politiskt neutralt”. Det är vänsterns ständiga jakt på mera skatter och makten att “omfördela” pengarna.

 Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Klimatsvarets omoraliska fabler

 1. Om jag inte svarar på ditt inlägg förstår du inte hur mycket jag instämmer. Detta är alltså min “gilla”-knapp. Finns det inget politiskt parti man kan påverka? Eller vad gör man för att stoppa vansinnet?

 2. Vi har fått höra av de gröna profeterna att det skall bli varmare och mer nederbörd i Sverige , nu har vi vattenbrist i större delen av vårt land . Våra medier skriver om spå domarna som om det vore fakta.

 3. Nu förstår jag ingenting. Först hotas det med översvämningar och allt hemskt som det medför om vi inte beskattar koldioxid. Nu ska översvämningar uppmuntras.

 4. SMHI gick för några år sedan ut med prognoser som säger att det ska bli mer nederbörd i nästan alla län. Anledningen är uppvärmning orsakad av växthusgasutsläpp. I stället verkar det nu ha blivit mindre nederbörd i nästan alla län. Och genast är klimataktivisterna där och skyller på klimatförändringar, orsakade av växthusgasutsläpp!
  Dubbelfel, är vad det är. Dels är mindre nederbörd i ett par år väder, och inte klimatförändringar. Dels är det så, att om den mindre nederbörden skulle hålla i sig så länge att det är klimatförändring, visar det att växthusgasutsläpp inte ligger bakom. De skulle ju leda till mer nederbörd!

 5. What is good and responsible science?
  My authority on this issue is Karl Popper who inspired by Einstein and his bold hypotheses on relativity wrote the seminal book, “Logik der Forschung”, already in the mid-30s. (English version at the end of the 50s: “The Logic of Scientific Discovery”). Popper claims that hypotheses should be bold, but most important – final truth can never be established by verification. Instead, all hypotheses and allegedly proven theories shold be subject to criticism through systematic and repeated falsification! Only if such falsification has failed one can claim that a temporary truth has been established (until new falsification efforts will succeed).
  Climate alarmists today do not live up to the Popperian imperatives, particulartly not the elite establishment of science. There are lots of bold hypotheses but systematic faslification is wanting. Still climate models seem to be unable to verify historic climate variations. There is one hypothesis that seems to be the wet dream of reductionistic positivists, namely that the climate threat can be reduced to two single factors: the so-called climate gases, particularly CO2. And that climate change is caused by human activity.
  One wonders – what epistemological discussion goes on among climate scientists? Not to speak of all uneducated journalists and politicians who just repeat mantras of climate change and greenhouse gases.
  Have they heard Popper’s story of the black swan. Most people and scientists had for a long time only observed white swans. So, the “scientific truth” stated that swans are white. However, suddenly there was an observation of one black swan. The white swan “truth” was falsified. So, all serious climate scientists go out and look for “black swans”!

 6. Allt kanske inte är fel. Det ligger något i European Water Framework Directive även om vi utelämnar vadarfåglarna mm.
  Under de senaste 150 åren har den globala medeltemperaturen stigit ca: 1 grad. En förändring av medeltemperaturen med en grad innebär att värmeeffekten (långvågig strålning) ökat med ca: 0,50-0,55 W/m2.
  Lokalt åstadkoms en temperaturökning om en grad vid mätnivån (1,5-2 m över mark)genom att vattenavgången från en markyta minskas med 20 g/m2 & dygn (-0,7%). Omräknat till globalt nivå behöver vattenavgången från land minskas med 68 g/m2 & dygn (-2,2%).
  Människan påverkar vattenavgången från ytan genom kalavverkning, ombildandet av skogsmark till åker, äng och betesmark, dränering av våtmarker, mm. Den största påverkan är anläggandet av tätskikt i form av hus, vägar, P-platser, torg mm där vattenavgången i princip reduceras till 0. Vatten som påverkas av förändringen avleds och hamnar i vattencykeln först när det åter hamnat i haven. Vattenavgången från haven påverkas av ytan och inte av volymen.
  Den förhöjda temperaturen ökar atmosfärens innehåll av H2O(g).
  Den minskade vattenavgången från land minskar omsättningen i vattencykeln.
  Att den arbetsamma fjärilen i Amazonas gör kaos av alltihop komplicerar bilden.

Comments are closed.