Ekerö översiktsplan

Hemsidan för Ekerö Kommun

Klimatfrågan tas lätt som ursäkt för byråkratiska ingrepp i medborgarnas liv med inskränkningar av äganderätten. Så har skett i Ekerö kommun beträffande möjligheterna att bygga på egen mark. Bara en liten del är idag att betrakta som tätort. I kommunens ”Översiktsplan” kan man läsa:

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. . .

I översiktsplanen framförs att den största satsningen på utbyggnad av bostäder ska ske inom Tätortsbandet, från Ekerö centrum med Träkvista och Sandudden via Västeräng och Södra Färingsö till Stenhamra. Detta då området har bra förutsättningar för utveckling med goda kommunikationer och väl utvecklad service.

Inom tätortsbandet får bebyggelse ske först sedan detaljplaner utarbetats, vilket på många platser kan ta decennier. Den som vill bygga för sina barn på egen mark kanske får vänta tills de blir pensionerade. . .

Detta har vållat stor förtvivlan hos många invånare.

2017-09-06

Översiktsplan för Ekerö

(Klicka på röd text och gå till sid 40)

 

Det är förvånande och helt ologiskt att både Miljökonsekvensutredningen och Samrådsredogörelsen, vilka nu ligger på bordet, i så stor omfattning handlar om hur olika projekt påverkar jordens klimat i st.f. att belysa hur vår närmiljö skall kunna skyddas.

Mälaröcenterns åsikt att enskilda avlopp, och därmed avstyckning av tomter och bygglov på dessa, normalt bör tillåtas om kommunalt VA ligger mer än 10 år framåt i tiden, verkar väl genomtänkt. Att markägare inte får disponera sin egendom under en ospecificerad tidsrymd pga. skäl som kommunen själv ställt upp genom att introducera tätortsbandet, kan naturligtvis få juridiska konsekvenser.

Länsstyrelsens beslut om lägsta bebyggelsenivå på 2,7 m. över medelvattenståndet har överklagats av kommunen. Länsstyrelsen bygger sin rekommendation på helt felaktiga grunder om risken för översvämningar p.g.a. havsnivåhöjningar och extremt regnande. Båda dessa påstådda fenomen anser Länsstyrelsen vara en funktion av ett varmare klimat förorsakat av människans utsläpp av främst koldioxid.

Med en uppmätt havsnivåhöjning av 1-3 mm/år, som varit i stort sett konstant under de senaste tusen åren, och en landhöjning i Mälardalen på 4-5 mm/år blir risken för översvämningar på Västeräng mindre än noll.

Genom studier av våra svenska högmossar är det vetenskapligt fastställt att varma och torra perioder hör ihop. Inte heller finns det några veten-skapliga belägg för att den globala uppvärmningen skulle orsaka fler eller intensivare extremväder. Även i denna fråga har Länsstyrelsen således fel varför kommunens överklagande borde bli framgångsrikt.

Att Länsstyrelsen dessutom driver hypotesen att koldioxid påverkar jordens klimat är obegripligt, eftersom detta, trots 30 års intensivt forskande, inte kunnat verifieras. Man hänvisar till FN:s klimatpanel som försöker förutsäga klimatet 100 år framåt genom att använda sig av datamodeller. Resultaten avviker mycket starkt från observerade värden och måste betraktas som helt verklighetsfrämmande.

Förhoppningsvis kommer Ekerö kommun gå före med en realistisk syn på hela klimatdebatten och därigenom kunna använda våra skattepengar på ett bättre sätt än vad Länsstyrelsen rekommenderar.

Pelle
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Ekerö översiktsplan

Comments are closed.