Olagliga vindkraftverk i Sverige

Dagens vindkraftverk är jättestora maskiner. 200 ton kan jämföras med ett SJ-lok som väger 90 ton. Två sådana skall alltså valsa runt hela horisonten på 100 meters höjd.

(Årsredovisning från Arise AB)

När det gäller vindkraft åsidosätter myndigheter och rättsväsende lagar och bestämmelser som syftar till att skydda svensk natur och medborgarnas hälsa. Det sker i stor skala. Här anger jag bara några aktuella exempel:

Miljöbalken:  ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Varje punkt betyder egentligen förbud mot byggandet av vindkraftverk.

Självklart bevarar vindkraftverk inte den biologiska mångfalden, när skogar skövlas för uppställningsplatser, vägar och kabelgator eller när fåglar, fladdermöss och insekter dödas av maskinen vindkraftverk.

Domstolarna åsidosätter detta förbud och ger tillstånd för att sätta upp vindkraftverk genom hänvisning till balkens 9 kapitel, som reglerar användningen av vatten- och torvtäkter men dessutom anger i 8 §:

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas av mark- och miljödomstol.   Regeringen får föreskriva att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter skall prövas av länsstyrelsen.

Varje rättsligt tillstånd för maskiner av typen vindkraftverk grundas på denna märkliga hänvisning till 9 kapitlet. Därmed ges falskt sken av att bestämmelserna i Miljöbalken följs.

Maskindirektivet

Detta har utgått från EES, som omfattar hela EU plus Island, Liechtenstein och Norge. Det gäller som lag i Sverige sedan 1994.

Naturligtvis vet våra myndigheter att inga vindkraftverk skulle få sättas i drift i Sverige, om direktivets bestämmelser tillämpades. Därför tillämpas de inte.

Så tillämpas inte artikel 4, Marknadskontroller, av myndigheten Arbetsmiljöverket. Ingen marknadskontroll av maskiner av typen vindkraftverk har någonsin genomförts. I 10 år har vi förgäves begärt kopia av genomförda konroller. Arbetsmiljöverket har svarat med kopior av arbetsplatskontroller enligt svensk Arbetsmiljölag, som endast omfattar skydd av anställda. Den avser inte skydd av den allmänhet som med stöd av svensk allemansrätt närmar sig maskinerna, vilket direktivets Artikel 11, Skyddsklausul, kräver innan en maskin får sättas i drift.

Inte heller tillämpas direktivets Artikel 16 om CE-märkning. Maskinens delar kan vara CE-märkta, men direktivet kräver att hela maskinen skall vara säker på sin uppställningsplats, för att få sättas i drift.

Rent stötande är att myndigheten Arbetsmiljöverket har ändrat gällande text, så att den viktiga Artikel 11, Skyddsklausul, har utelämnats i sin översättning, AFS 2008:3. Det är enkelt att jämföra med den engelska grundtexten. När verket godkänner en installation, bortser de sålunda från fullständigt skydd av allmänheten enligt EES direktiv.

I sitt rättssystem har Sverige införlivat flera konventioner som skall skydda människors hälsa, säkerhet och frihet. Men när det gäller vindkraft, får bestämmelserna i konventionerna inte hindra byggandet av vindkraftverk.

Aarhuskonventionen

Den är lag i Sverige sedan 2005 och anger att i ärenden som rör deras miljö skall medborgarna få information om ärendet, skall delta i beslut om ärendet och skall ha tillgång till rättslig prövning i ärendet.

Det svenska rättsväsendet tycks vara omedvetet om denna lag, eftersom den åsidosätts i varje ärende, som handlar om byggande av vindkraftverk. Visst förekommer det att företaget som söker tillstånd bjuder på kafferep, men aldrig har berörd allmänhet informerats om säkerheten vid maskinerna.

Vi har inte funnit att berörd allmänhet någonsin kunnat delta i beslut så som denna konvention kräver.

Grundlagsbrott

Genom beslut 17.3.2011, I6, Maud Olofsson, har den svenska regeringen förmenat medborgarna rättslig prövning i ärenden som rör vindkraftverk:

      I denna prövning ingår inte att beakta maskindirektivet eller något annat produktdirektiv.

Naturligtvis måste domstolar i sin prövning beakta de gällande lagliga bestämmelserna för maskiner som vindkraftverk, om de skall ställas upp i naturen. Nu lyder alla svenska domstolar denna regeringens order, trots att svensk grundlag, Regeringsformen, uttryckligen förbjuder regeringen att ange hur domstolar skall döma, 11kap, 3§.

Oberoende och opartisk

Enligt konventionens Artikel 9 skall medborgares rätt till rättslig prövning utföras av

domstol eller annat oberoende och opartiskt organ, som inrättats genom lag.

Miljöbalkens bestämmelser i 9 kap. som anger att länsstyrelserna av regeringen fått i uppdrag att utföra prövning av tillstånd för byggnad av vindkraftverk, strider i sak mot konventionens krav på ett oberoende och opartiskt organ, eftersom länsstyrelserna per definition är regeringens förlängda arm med skyldighet att lyda dess order.

Konventionen stadgar att förvaltningsmyndigheten länsstyrelsen får göra en preliminär prövning, men den får inte ersätta prövning i domstol.

Kan vi kalla Sverige en rättsstat, när regering och domstolar bryter mot gällande grundlag? Varför finns inte en Författningsdomstol som bevakar att grundlagen efterlevs ?

Bernd Stymer

med många supporters från

http://helgaro-liv.se/

https://www.facebook.com/groups/stoppavindvansinnet/

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather