Konsumentverket sviker sitt primära uppdrag

Markbygden utanför Piteå. Vindkraftverk tar stora arealer i anspråk när man räknar in vägar och ledningsdragning

Nedan visar vi utdrag ur 1½ års korrespondens mellan Konsumentverket och Per Fahlén, prof. em. institutionen för energi och miljö, CTH.

Mejlväxlingen är lång. Har du brått, kan det räcka att du läser första och sista mejlen samt noterar hur många varv den gått.

+ – + – + – +

2016-04-27            Konsumentverket, Eva Moberg,  651 02 Karlstad

Marknadsföring av vindkraft och solenergi

Jag har tagit del av konsumentverkets beslut att vattenkraft inte får marknadsföras som miljövänlig. Ett bra beslut och i konsekvensens namn bör inte begreppen miljövänlig, förnybar, hållbar, klimatsmart och andra ord med liknande konnotationer få användas för något av dagens alternativ för energitillförsel. Påfallande ofta används denna typ av positivt värdeladdade begrepp för vindkraft och solel trots att vedertagna beräkningar av LCI (Life Cycle Inventory) och LCA (Life Cycle Analysis) visar att de är flera gånger sämre i de flesta avseenden än kärnkraft och vattenkraft.

Miljövänlig

Vindkraft och solel kräver enorma arealer för att t.ex. ersätta kärnkraft. Detta ödelägger människors livsmiljö, fågel- och djurliv och naturupplevelsen i stora områden. Eftersom dessa alternativ är väderberoende och alltid måste backas upp med väderoberoende alternativ, f.n. i första hand fossilbaserade, blir miljökonsekvenserna ännu större. Idag byggs vindkraft i första hand i Norrland, som redan har mycket stora elöverskott från vattenkraft, och då måste elen transporteras långa vägar till potentiella konsumenter. Detta ger ytterligare miljökonsekvenser genom krav på nya, stora ledningsgator samt betydande energiförluster i samband med överföringen. Vindkraftsutbyggnaden sker dessutom i direkt strid med Miljöbalken, Plan- och Bygglagen, Maskindirektivet m.m. (det politiska direktivet är ”ingenting får stoppa vindkraftsutbyggnaden”).

Förnybar och hållbar

Vindkraftverk är t.ex. inte särskilt hållbara; de håller bara en tredjedel av den tid ett kärnkraftverk håller. Därför måste de fortlöpande ersättas av nya verk som byggs med icke förnybara metoder och av icke förnybara material (betong, stål, sällsynta jordartsmetaller, miljöfarliga kemiska ämnen m.m.). Alltså varken hållbart eller förnybart.

Klimatsmart

Vindkrafts- och solcellsel släpper ut flera gånger mer koldioxid per kWh än kärnkraft och vattenkraft. De kräver dessutom en total ombyggnad av Sveriges elsystem och tillgång till balanskraft (i första hand fossilbaserad sådan om kärnkraften tvingas stänga ner). Detta orsakar ytterligare koldioxidutsläpp.

 

Exempel på vilseledande marknadsföring

Några exempel som jag hämtat från respektive företags hemsida:

 EON

”… Så när du väljer el från sol, vind eller vatten hos oss, sänker du inte bara dina koldioxidutsläpp. Du bidrar också till vårt arbete med att utveckla Sveriges förnybara energikällor.” Det första påståendet är direkt felaktigt.

Vattenfall

El från vindkraft innebär i stort sett inte några utsläpp av koldioxid under sin livscykel vilket gör vind till en förnybar energikälla som Vattenfall planerar att växa inom.” Ger sken av att koldioxidutsläppen skulle minska, när de i själva verket kommer att öka.

Telge energi

”Vi har bara el från de förnybara energikällorna sol-, vind och vattenkraft. Teckna ett miljö- och klimatsmart elavtal.” Leder till miljömässiga försämringar.

”Genom att välja till mer vindkraft i ditt avtal är du med och snabbar på omställningen till ren el i hela Sverige.” Påståendet är fel.

Det enklaste sättet att stötta både din klubb, ditt lag och vårt klimat. Genom att du som medlem, förälder eller närstående byter till ren el från Telge Energi, så får ditt lag pengar till lagkassan och du får 100 % ren el från sol, vind och vatten.” 100 % ren el ! ! !

Bixia

”Vindkraft är en förnybar energikälla och de senaste åren har vi sett en byggboom utan dess like, både i Sverige och i andra länder. Även Bixia har byggt vindkraftverk eftersom det är ett effektivt sätt att öka andelen förnybar el och göra verklig skillnad för klimatet.” Skillnaden finns men den är negativ!

Att minska behovet av fossilbaserad energi, och därmed minska utsläppen av koldioxid som ökar växthuseffekten och den globala uppvärmningen, är viktigt för oss på Bixia. Tack vare att vi bygger nya vindkraftverk bidrar vi aktivt till energiomställningen och mer förnybar el för att skapa en hållbar framtid.”

Med vänlig hälsning

Per Fahlén

+ – + – + –

2016-04-27           Dokid  313618

Hej!

Tack för din anmälan!

Vi tar del av alla anmälningar och de är viktiga för att vi ska kunna stärka skyddet för konsumenter. Anmälningar som har ett stort konsumentintresse eller är principiellt viktiga kan bli ärenden .  .  .

Med vänlig hälsning,

Konsumentverket

Konsumentverket kontrollerar och bevakar marknaderna samt förmedlar kunskap, vägledning och information.

 

+ – + – + – +

Från: Konsumentverket Skickat: den 22 augusti 2016 15:19 Till: Per Fahlén

Ämne: Hej ! Din anmälan har inte resulterat i ett ärende i nuläget. Bif kopia på ditt tidigare svar från oss.

+ – + – + – +

Från: Per Fahlén Skickat: den 22 augusti 2016 23:07 Till: Konsumentverket

Hej! Finns det någon förklaring till varför det inte blivit ett ärende? Kan jag få kontaktuppgifter till handläggaren?

Med vänlig hälsning

Per Fahlén

+ – + – + – +

Från: Gabriella Fenger-Krog Skickat: den 23 augusti 2016 08:28 Till: Per Fahlén

Hej,

Tack för din anmälan!

För Konsumentverket är det viktigt att få in anmälningar då dessa utgör ett viktigt underlag för verkets omvärldsbevakning. Konsumentverket öppnar ett s.k. tillsynsärende i det fall det rör sig om en fråga som är av stort allmänt konsumentintresse dvs. det inkommer ett stort antal anmälningar från konsumenter, eller om frågan är viktig ur ett rättsligt perspektiv och bör prövas av domstol. Det allmänna konsumentintresset har också inverkan på hur snabbt verket agerar t.ex. då det är fråga om ett stort antal inkomna anmälningar från konsumenter som drabbas av otillbörliga marknadsföringsmetoder eller oskäliga avtalsvillkor i standardavtal. Konsumentverket erhåller ca 10 000 anmälningar per år och måste därför prioritera insatserna. Detta medför att Konsumentverket inte per automatik öppnar ett tillsynsärende till följd av en inkommen anmälan utan bedömningen får ske i enlighet med det ovan nämnda. Jag ska diskutera din anmälan med min jurist när hon är tillbaka från sin semester så får vi utifrån ovanstående prioriteringsgrunder se om det finns skäl att öppna ett ärende.

Med vänlig hälsning!

Gabriella Fenger-Krog, Enhetschef

+ – + – + – +

12 okt. 2016 kl. 09:56 skrev Per Fahlén

Hej Gabriella! Jag undrar om din jurist kommit tillbaka från sin semester så att du kunnat diskutera min anmälan med henne. Marknadsföring av el har ett mycket stort allmänintresse och med tanke på Konsumentverkets ställningstagande beträffande vattenkraft borde det vara självklart att hantera vindkraft och solel utifrån samma förutsättningar. Företagens påståenden om hållbarhet, förnybarhet och miljövänlighet saknar helt stöd i LCA utredningar. Tvärtom visar sådana utredningar att sol- och vindel är sämre än vatten- och  kärnkraft och att marknadsföringen därför är vilseledande. Att politiker, som helt saknar kunskap i frågan, påstår något annat har ingen relevans i sammanhanget (politiker går mig veterligt inte att anmäla för vilseledande marknadsföring).

Med vänlig hälsning

Per Fahlén

+ – + – + – +

Från: Gabriella Fenger-Krog Skickat: den 12 oktober 2016 17:41 Till: Per Fahlén

Hej,

Jag har talat med min jurist på området som just nu arbetar intensivt med standardavtalsvillkor på fjärrvärmeområdet. Vi har talat om tillsynsinsatser avseende miljöpåståenden i samband med marknadsföring av olika typer av elavtal/energislag. I den pågående verksamhetsplanering inför 2017 har vi därför planerat att genomföra tillsynsinsatser rörande miljömarknadsföring på energiområdet.

Med vänlig hälsning!

Gabriella Fenger-Krog
+ – + – + – +

Från: Per Fahlén Datum: 17 maj 2017 22:06:15 CEST Till: Gabriella Fenger-Krog

Hej Gabriella! Jag gjorde en anmälan om vilseledande marknadsföring av vindkraft för drygt ett år sedan och undrar nu vad som hänt i ärendet. Bevisbördan beträffande vindkraftens påstådda miljövänlighet, hållbarhet och förnybarhet ligger väl hos företagen. Eftersom vindkraften är sämre än den befintliga elproduktionen (kärn- och vattenkraft) beträffande koldioxidutsläpp, buller, arealutnyttjande, inverkan på livsmiljön för människor, djur och fåglar, lanskapsbild m.m., m.m. kan jag inte se att det finns någon grund föra att i Sverige marknadsföra den på det sätt som görs. Man måste också hålla i minnet att vindkraft inte kan ersätta vare sig kärn- eller vattenkraft utan kräver ett tillskott av ny, icke-väderberoende produktion samt en total ombyggnad av svenska elnätet med stora miljökonsekvenser. Vad politiker säger i frågan borde inte ha någon bäring på Konsu-mentverkets ställningstagande. Forskare vid Luleå Tekniska Universitet har konstaterat att domstolarna tar politiska hänsyn beträffande vindkraft som man inte har stöd för i miljölagstiftningen. Jag hoppas att inte detta gäller Konsumentverkets arbete. När Konsu-mentverket kunde besluta att Vattenfall inte får marknadsföra vattenkraft som miljövän-lig, borde väl inte ett beslut om vindkraft enligt mina påpekanden vara så svårt att ta.

Med vänlig hälsning

Per Fahlén

+ – + – + – +

Från: Gabriella Fenger-Krog Skickat: den 17 maj 2017 23:04 Till: Emelie Neidre

Hej Emelie,

Är du snäll och besvarar frågeställaren? Tack på förhand!

 Gabriella

+ – + – + – +

Från: Emelie Neidre Skickat: den 18 maj 2017 09:14 Till: Per Fahlén

Hej Per,

I dagsläget har inget ärende öppnats baserat på din anmälan. Som angetts tidigare är det dock under 2017 inplanerat en tillsynsinsats som kommer att ta sikte på miljöargument vid marknadsföring av elavtal.

Mvh,

Emelie Neidre, Jurist

+ – + – + – +

Från: Per Fahlén Skickat: den 24 augusti 2017 11:04 Till: Emelie Neidre

Hej!

Jag undrar fortfarande vad som händer med min anmälan. Det gick ju att agera i frågan om vattenkraft, så det borde väl inte vara så svårt med vindkraften. Företagen har en bevisbörda när det gäller påståenden om förnybarhet, hållbarhet, miljövänligt etc. Kräv en redovisning för hur man definierar begreppen och vilket faktaunderlag man har, för att påstå det man säger. Om man marknadsför kolbaserad el med samma argument, skulle KOV godkänna även det i dagsläget, eller har vindkraften någon form av särbehandling?

Med vänlig hälsning

 Per Fahlén

+ – + – + – +

Från: Emelie Neidre Skickat: den 24 augusti 2017 13:14 Till: Per Fahlén

Hej Per,

Som jag beskrev i tidigare mail har inget ärende öppnats baserat på din anmälan men under 2017 är det inplanerat en insats som tar sikte på miljöargument vid marknadsföring av elavtal.

Mvh,

Emelie Neidre, Jurist

+ – + – + – +

Från: Per Fahlén Skickat: den 17 december 2017 20:43 Till: Emelie Neidre

Hej Emelie!

Det har nu gått mer än 1½ år sedan min anmälan beträffande marknadsföring av vindkraft. Vad händer? Enligt ditt senaste svar skulle det göras en insats under 2017 och året är snart slut. Jag kan fortfarande inte förstå var problemet ligger. Den som marknadsför en vara eller tjänst måste kunna styrka de påståenden som görs. Det är väl bara att begära in underlag. Men vindkraften har fått en gräddfil av svenska politiker och granskas aldrig och tillåts bryta både mot EU direktiv och svensk lagstiftning. Konsumentverket verkar också, precis som Länsstyrelser och Naturvårdsverket, ha ett uppdrag att underlätta för vindkraften.

Beträffande Konsumentverkets ställningstagande att förbjuda Vattenfall att marknadsföra vattenkraft som miljövänlig vill jag veta följande:

Vem gjorde anmälan eller togs ärendet upp på eget initiativ?

 • När startade ärendet och när togs beslut?
 • Vilket underlag fanns för beslutet?
 • Hur ser beslutet ut (motiveringar)?

Med vänlig hälsning

Per Fahlén

+ – + – + – +

Från: Emelie Neidre Skickat: den 22 december 2017 14:10 Till: Per Fahlén

Hej,

För kännedom har två ärenden öppnats som rör miljöpåståenden kopplat till energi: dnr 2017/1098 och 2017/1359.

Vad gäller din anmälan så har det, som jag tidigare förklarat, inte öppnats något ärende kopplat till denna. Konsumentverket erhåller ca 10 000 anmälningar per år och måste därför prioritera insatserna. Konsumentverket öppnar ett s.k. tillsynsärende i det fall det rör sig om en fråga som är av stort allmänt konsumentintresse, dvs. det inkommer ett stort antal anmälningar från konsumenter, eller om frågan är viktig ur ett rättsligt perspektiv och bör prövas av domstol. Det allmänna konsumentintresset har också inverkan på hur snabbt verket agerar, t.ex. då det är fråga om ett stort antal inkomna anmälningar från konsumenter som drabbas av otillbörliga marknadsföringsmetoder eller oskäliga avtalsvillkor i standardavtal. Detta medför att Konsumentverket inte per automatik öppnar ett tillsynsärende till följd av en inkommen anmälan utan bedömningen får ske i enlighet med ovan nämnda.

Vad gäller din fråga kring ett ärende mot Vattenfall som rör vattenkraft kan jag inte finna något sådant och önskar därför att du inkommer med diarienummer för ärendet så att jag kan besvara din fråga.

Mvh,

Emelie Neidre

+ – + – + – +

Från: Per Fahlén Skickat: den 22 december 2017 19:24 Till: ‘Emelie Neidre’

Hej!

Du har tidigare förklarat att något ärende inte öppnats men inte varför. Jag finner det utomordentligt märkligt att Konsumentverket inte kan stävja det svindleri som nu pågår och som riskerar att kosta Sveriges konsumenter ett par tusen miljarder kr helt i onödan för att de blir lurade att tro att det är för en bra sak. Är inte det ett allmänintresse? Men vindkraft är varken miljövänlig, hållbar, förnybar, klimatsmart eller något av alla eufemismer som används för att bedra konsumenterna. Vindkraften är förödande för fåglar, djur, akvatiskt liv och människors livsmiljö och medför dessutom en kraftig ökning av koldioxidutsläppen. Det är upp till företagen att göra troligt att de har stöd för sina påståenden (vilket de rimligtvis inte kan). Måste det till någon form av opinionstävling för att myndigheten ska kunna agera utifrån den lagstiftning som finns?

Beträffande vattenkraften så gjordes ett inslag fredag 11 februari 2011 kl 11.10 Radio P4 med rubriken ”Vattenkraft får inte kallas miljövänlig”. I programmet konstateras att det har Konsumentverket slagit fast i ett brev till ett energibolag som använder ordet miljövänlig i sin marknadsföring. Granskningen av bolagets marknadsföring har gjorts efter att organisationen Älvräddarna anmält närmare 30 bolag för brott mot marknadsföringslagen. Det är således bara en anmälan även i detta fall men då har Konsumentverket agerat.

Med vänlig hälsning

Per Fahlén (prof.em. energi och miljö, CTH, medlem av IVA)

+ – + – + – +

Kommentar:

Konsumentverkets ansvar

Verkets uppdrag formuleras i Svensk författningssamling, SFS 2015:122.

Där anges att ansvaret bl.a, avser att konsumenter har tillgång till information . . . som ger dem möjlighet att göra väl avvägda val. . .

Det har betytt att vattenkraft inte får marknadsföras som särskilt ”miljövänligt”, vilket tycks ha avgjorts av Miljöpartiets kritik mot vattenmagasinens varierande nivå och svårigheterna för fisk att passera dammar för att nå sina lekplatser. Detta är förhållanden som länge varit väl kända och aldrig förnekade.

Beträffande vindkraften gäller emellertid att elbolagen tar till försäljningsargument som är rena lögner, vilket Fahlén pekar på. Då inträffar det oerhörda att verket sviker sitt uppdrag att skydda konsumenterna mot otillbörlig marknadsföring. I verkets historia har just ingripanden mot överdrivna utfästelser i reklamen haft hög prioritet. Varför skall detta inte gälla vindkraft ?

Ännu allvarligare är att hela myndighets-Sverige tycks svika kärnan i sina uppdrag, när det gäller vindkraft. De t.o.m. bryter mot gällande lagar, se posten ”Olagliga vindkraftverk i Sverige”.

Något förklaras av Regeringens Regleringsbrev för budgetåret 2017. Det finner man genom att googla: Finansdepartementet Fi2017/04008/KO

Där får verket flera uppdrag, som inte kan räknas till kärnverksamheten, ex.vis jämställdhetsintegrering, genomförandet av Agenda 2030, inrättande av ett forum för klimatsmart konsumtion och skapande av 500 beredskapsjobb för personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända.

Jag kan misstänka att Agenda 2030 innehåller skrivningar som betyder att vindkraftverk skall gynnas.

Därmed godkänner Konsumentverket den svindel, som Fahlén pekar på.

Detta förefaller vara följden av direkta ingrepp i verksamheten från regeringen. Enligt vår Grundlag får sådana inte förekomma. Varje myndighet skall agera enligt de skrivna instruktioner Riksdagen utfärdar.

Det vi bevittnar här är alltså systematiska grundlagsbrott av sittande regering. Men Sverige har ingen Författningsdomstol, som har myndighet att ingripa och stävja sådana brott.

Det är en allvarlig brist i vår demokrati.

Sture Åström

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Konsumentverket sviker sitt primära uppdrag

 1. Personligen anser jag att Konsumentverket tillhör en av de myndigheter som kan avskaffas. Det fyller ingen funktion.

  Ordet “miljövänligt” är totalt fel. Det borde heta “mindre miljöförstörande”.

  Jag tror inte det spelar så stor roll hur vindkraftföretagen marknadsför sig, dvs. med vilka ord. Konsumenterna är redan manipulerade och indoktrinerade i skolan, så det går att använda helt andra ord än miljövänligt för att påstå att vindkraften skulle vara bättre än något annat.

  1. Hej Göran !

   En av våra medlemmar har relaterat sina erfarenheter av två anmälningar på fyra år. Hon konstaterade att besluten togs i strid med enkel logik och sunt förnuft. Hennes omdöme var:

   Verket är reträttplats för jurister som visat sig odugliga.

   Du är således inte ensam om din åsikt.

 2. Det är frustrerande att så väl och tålmodigt arbete som Per Fahlén utfört ska behöva klinga för ohörda öron. Tänk vilken skillnad i medielandskapet om Konsumentverket utfärdade samma bannbulla mot sol- och vindsagor som den mot vattenkraften. Det finns ju inte bokstav fel i den kommunikation med verket som Fahlén haft.

  Så gott folk – vad kan vi göra. Det lät som mängden anmälningar är för litet. Vi är ju rätt många i nätverket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *