Argumenten som tystar klimatskeptikerna, tror Jenny Stiernstedt

Jenny Stiernstedt har i SvD listat 10 invändningar mot klimathotet, som hon ger argument emot.

1.”Forskarna är inte eniga om klimathotet”

Jo, det är de, skriver JS och hänvisar till en rapport av John Cook m.fl. som publicerades 2016. Medförfattarna utgörs av dem som tidigare skrivit rapporter på temat, bl.a. Anderegg och Doran. Dessa tre har låtit egna subjektiva bedömningar styra resultaten, se posten ”IPCC:s 97-98 % stöd av klimatforskare är fantasisiffror”.

Dorans enkät vid University of Illinois i Chicago skickades ut till 10.257 medlemmar i AGU, American Geophysical Union, varav 3.246 svarade. Ett bortfall av 70 % gör varje enkät värdelös.

Men sedan sorterades alla svar utom 77 bort, varav svaren från 75 tolkades så att de stödde hypotesen att människan orsakar global uppvärmning. Alltså 7 promille av de tillfrågade.

Seriösa forskare väljer inte medförfattare, som visat sitt omdöme med ett sådant resultat. Detta kan inte heller tas på allvar av en seriös journalist. Det gäller alla anförda ”studier”.

Vetenskapens förutsättningar

Den allvarligaste invändningen är att alltsammans visar de agerandes bristande förståelse för vetenskap. Inom denna spelar det ingen som helst roll hur många som omfattar en viss tolkning av data. Det enda som räknas är faktiska resultat av mätningar och observationer. Historien är full av exempel på ensamma forskare, som visat att det ”alla” visste var fel:

Galileo Galilei, Johannes Kepler, Albert Einstein och, så sent som 2011 Dan Schechtman med kvasikristallerna, hade en sak gemensam. De hade rätt när alla andra hade fel.

Pseudovetenskap

En riktig forskare söker nyfiket svar på frågor om naturens förhållanden. För att göra framsteg, välkomnar han andras synpunkter, även om de ifrågasätter hans tolkning av data. För att få värdefull kritik, välkomnar han andras intresse för sina data och gör dem tillgängliga.

Det vägrade John Cook att göra under tre år, tills hans universitet tvingade honom till det. Hans arbeten kan därför inte kallas ”vetenskap”. Han har i stället varit ute efter att bevisa en tes han utgått från och sökt data som kunde påstås styrka tesen.

Det är pseudovetenskap: propaganda klädd i vetenskaplig jargong. Det gäller för hela IPCC, som ju officiellt har uppgiften att söka fastställa människans påverkan på klimatet. Denna har från början påståtts komma från användningen av fossila bränslen med utsläpp av koldioxid enligt hypotesen om Anthropogenic Global Warming, AGW. Sedan har verksamheten inriktats på att bevisa detta. Det är att vända vetenskapen bak-och-fram: pseudovetenskap. Ännu efter 30 år har IPCC inte kunnat bevisa hypotesen.

IPCC är en ”intergovernmental”, d.v.s. mellanstatlig organisation, som naturligen styrs av politiker och deras byråkrater. Dessa har inte visat att de kan skilja på kunniga och okunniga forskare.

Konklusion

Redan i första motargumentet visar Jenny Stiernstedt att hon inte kan, eller vill, skilja på ”vetenskap” och ”pseudovetenskap” d.v.s. propaganda.

 1. ”Temperaturen har inte stigit sedan 1998”

Dr. Roy Spencer publicerar månatligen kurvor med resultaten från mätningar av den globala medeltemperaturen med 14 olika instrument på flera satelliter. De torde vara de mest seriösa data, med hänsyn till att data från NASA/GISS systematiskt ”justerats”, så att de inte är trovärdiga, se posten ”Fusk med temperaturdata”.

De senaste kurvorna kan tolkas på flera olika sätt beroende på valet av tidpunkt för början och slut av period för statistiken. Utgår man från 1998 ser man att någon tydlig stigande trend inte kan noteras. Toppen 2016 beror på det tillfälliga väderfenomentet El Niño.

Men diskussionen är något överspelad i och med att vi sedan två år på många håll noterar ett otal historiska köldrekord, vilket överensstämmer med Svensmarks teori om Solens verkan på klimatet.

 1. ”Vi är på väg mot en ny istid”

Vi är med visshet på väg mot en ny Stor Istid. De varma perioderna den senaste miljonen år har bara varit korta parenteser i en lång istid. När vår parentes slutar är ovisst. Det kan vara om 100 år, 500 år eller 5.000 år.

Beträffande den närmaste framtiden är det mest troligt med en ny Liten Istid som på 1600- och 1700-talen, se länken ovan.

Stiernstedt utgår från ett uttalande av Nina Kirchner vid Bolincentret, som konstaterar att de ”astronomiska faktorerna” pekar på en snar istid. Sedan utgår hon från det som bara är en obevisad hypotes och säger ”Men eftersom vi har påverkat klimatet, har den skjutits upp.” Sådant kallas värdelösa cirkelbevis.

Det finns inga mätningar alls som gör troligt att en snar uppvärmning är att vänta.

 1. ”Isen på Antarktis växer”

Här strålar det ”okunskap” omkring hela resonemanget. Utvecklingen av landisen och isen på havet blandas ihop.

Kirchner förefaller ovetande om att utbredningen på havet varierar cykliskt med en period på c:a 60 år. Det finns således ingen ”medelnivå” utan hänsyn till var man befinner sig i cykeln. Utbredningen har ökat under 30 år och nådde en topp år 2014. Det ”normala” är nu en minskning varje år under närmare 30 år.

Kirchner fortsätter med att ”stora system – som shelfisarna – kollapsar”. Här antar jag att hon avser det stora ”isberg”, Larsen C, större än två Gotland, som slet sig loss i juli 2017. Det var emellertid en helt naturlig process, som hänt både 1927 och 1964.

Stiernstedt talar om ”utbredning” på land också, vilket jag antar är en ren felskrivning. Hon kan inte vara omedveten om att isen täcker praktiskt taget hela landytan. Det intressanta är dess tjocklek. Och den är inte så lätt att bestämma, då det handlar om hen hel kontinent. Men man kan bestämma nederbörden på ett antal platser och därifrån beräkna huruvida tillförseln av massa ökat eller minskat jämfört med tidigare år. Sådana beräkningar av NASA tyder på en tillväxt de senaste åren.

Hon gör en referens till beräkningar av isens massa på Grönland, som minskat under ett antal år. Men hon använder inte aktuella data. Den förra säsongen växte isen på Grönland ovanligt mycket och har fortsatt så i början av denna säsong.

 1. ”Modellerna går inte att lita på”

Den totala ignoransen avslöjas av påståendet: ”Men faktum är att diverse modeller lyckats kartlägga det förflutna”. Modellerna baseras på datorsimuleringar.

Verkligheten är följande:

 1. De datatekniker, som kör simuleringarna tycks inte veta särskilt mycket om väder och klimat. De totar ihop ett antal antaganden, d.v.s. gissningar, om värdet på de par dussin parametrar man inte vet precis hur de fungerar i klimatet.
 2. De kör simuleringen för några år och ser att den inte stämmer. De totar ihop nya antaganden och kör igen.
 3. Så håller de på med nya gissningar för parametrarna. Många, många gånger.
 4. Så småningom hittar de en kombination av gissningar, som ger ett resultat någorlunda överensstämmande med en historisk period.

Det är alltså ”det förflutna” som genererat simuleringens resultat, inte tvärtom. Den är alltså totalt värdelös för framtiden.

Det är matematiskt omöjligt att få ett resultat bättre än en gissning, om man måste gissa fler än tre parametrar. Det är konklusionen av ett uttalande från datorsimuleringarnas ”fader” John Newman. En simulering av klimatet omfattar fler än 50 parametrar och fordrar ett par miljoner omräkningar för att komma till år 2100. Antalet väl kända parametrar torde inte överstiga två dussin.

Vid presentationen av den stora rapporten AR 5 i Stockholm 2013, erkände en representant för IPCC att datormodellerna hade missat att uppvärmningen avstannat 1998. Han konstaterade att IPCC nog hade intresserat sig för lite om solens varierande aktivitet, om mekanismen för molnbildningen och om värmeutbytet mellan luft och hav. De faktorerna torde vara bland de allra viktigaste drivkrafterna för klimatet och de måste gissas !  !  !

Alla erkänner att klimatet är ett kaos. Definitionen på ett sådant är att det är ”oberäkneligt”.

När man inte kan lita på väderprognoser för mer än en vecka, är det givetvis helt meningslöst att försöka sig på 80 år. Det är bortkastade pengar.

IPCC ”litar på” klimatmodellerna så mycket att de inte har några andra ”bevis” för att koldioxid gör något alls åt klimatet.

Ställ emot detta solforskarnas studier av 400 års växlande solaktivitet och dennas samband med det historiska klimatet. Notera också att William Herschel så tidigt som 1801 rapporterade om ett samband mellan solfläckarnas cykler och klimatet. Detta har IPCC nogsamt negligerat. Det klassar dem nog som okunniga. Eller ohederliga.

 1. ”Mätningarna går inte att lita på”

Ja, det finns felkällor i alla mätningar. De är hanterbara. Här handlar det istället om okunniga och opålitliga akademiker som kallar sig ”forskare”. Trots kritik av placeringen av mätstationer för marknära temperaturer vidtogs inga åtgärder under hela 90-talet fram till 2007. Då hade privatpersonen Anthony Watts via sin blogg mobiliserat flera hundra frivilliga runt om i landet, som fotograferade de stationer de kunde nå, 1.007 stycken eller 82.5 % av alla stationer. Av dem kunde endast 8 % anses ha tillräcklig noggrannhet.

Mätningar under 1½ decennium måste betraktas som felaktiga !  !

 1. ”Koldioxid är livets gas”

Ja, så är det ! Och det går inte att förneka, se posten ”Koldioxiden är nyttig – larmen är osanna”.

Vi har ett fullskaleprov som visar vilken välsignelse den ökade halten varit för hela mänskligheten.

 1. ”Solen är orsak till att det blir varmare”

Detta förnekas av docent Uffe Raffalski vid Institutet för rymdfysik med att den ökning av temperaturen vi haft ”inte kan förklaras på annat sätt än med människans påverkan”. Det är en version av vad IPCC hävdade fram till COP 15 i Köpenhamn 2009. ”Det finns ingen annan förklaring”. Den visar på oförmåga att hålla sig underrättad om andras forskning samt på bristande fantasi, vilket innebär inkompetens som ”forskare”.

Solens verkan visas dels i posten ”Klimatet blir snart kallare” och dels i posten ”Henrik Svensmarks teori bekräftas i ny rapport”.

 1. ”Några grader varmare gör ingen skillnad”

Så säger nog inga seriösa ”skeptiker”. Den höjning med en grad vi haft sedan 1800-talet har bestämt bidragit till ökade skördar och således varit välgörande. Med kännedom om tidigare högkulturers varmare klimat hävdar vi att Parisavtalets magiska gräns 2 graders uppvärmning är ett påhitt utan betydelse. Så mycket varmare har klimatet varit flera gånger, vilket tydligen haft gynnsamma följder. En sådan uppvärmning handlar ingalunda om ”liv och död”.

Sedan upprepar Stiernstedt en lögn.” Antalet extrema väderhändelser har ökat och miljoner människor drivs varje år på flykt till följd av just väderrelaterade händelser.” Det är ren och skär lögn. De stora återförsäkringsbolagen Munich Re och Swiss Re har konstaterat färre väderkatastrofer det senaste decenniet,

Antal och intensitet av orkaner, cykloner och tornados har minskat jämfört med 90-talet.

För övrigt finns INGA klimatflyktingar andra än nordbor, som flyttar till värmen i Spanien och Kanarieöarna.

 1. ”Forskarna överdriver klimathotet”

Det är fel att kalla dem som IPCC anlitar för ”forskare”. De är aktivister, som inte drar sig för att ljuga och bedra, för att skrämma världens befolkning till drastiska åtgärder, som inte gör någon som helst skillnad för klimatet. För många av dem är avsikten att införa en planekonomisk New World Order.

Detta är öppet förklarat av ett flertal ledande företrädare för FN och andra organisationer, se posten ”Fakta eller hypoteser”.

Det skulle sätta dagens civilisation och levnadsstandard på spel.

 + – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Argumenten som tystar klimatskeptikerna, tror Jenny Stiernstedt

 1. Det skulle vara ett nöje om man kunde få Jenny Stiernstedt att försvara sig här på Klimatsans. Men som alla klimathotare aktar de sig för debatt med meningsmotståndare.

 2. Som sagt att få Jenny Stiernstedt att svara är komplett meningslöst, jag som SvD prenumerant har försökt att få att hon svara på de e-mejl jag skickat till henne de senaste två åren, men aldrig hört ett livstecken från henne! Bättre är nog att försöka få detta publicerat i någon av de tidningar som tidigare fört in våra argument, t.ex. Nerikes Allehanda och vilken tidning det nu var i Norrland?

 3. Kommentarer till Jennys 10 punkter
  1.100 % av s.k. klimatskeptiker med grundkunskaper i naturvetenskap vet att människan påverkar det lokal klimatet. Det lokala klimatet är en del av det globala klimatet. De 3 procenten klimatforskare som inte håller med är antingen kraftigt drogpåverkade eller lyckats sätta kryss i fel ruta på frågeformuläret.
  Kontroversen rör inte människans påverkan utan koldioxidens.
  2.Temperaturen har stigit sedan mitten på 1800-talet. Huruvida den förändrats under ett begränsat antal år eller inte är relativt betydelselöst. Säger inget om långsiktig trend.
  3.Utan människan skulle vi vara på väg mot nästa istid om historien upprepar sig på samma sätt som den gjort under senaste årmiljonen. Att mäniskan påverkat processen är det få som ifrågasätter. Huruvida det är koldioxiden eller något annat som hindrar den förväntade cykeln att upprepas är kärnfrågan.
  4.Isens tjocklek varierar med temperaturen i gränsskiktet luft/is. Förändringen (volymökning/minskning) sker på isens undersida. Ny is kommer och går med årstiderna. Ökar medeltemperaturen över gammal flerårig is blir den tunnare. Tunn is bryts sönder före tjock is under i övrigt lika förhållanden.
  Flerårig gammal havsis har en undersida av saltvattenis och oftast en översida av sötvattenis med ursprung i nederbörd i form av snö eller snöblandat regn.
  Höjd temperatur ökar atmosfärens förmåga att lagra H2O(g). Det är avdunstningen från ytan (isfritt hav och land) som styr medelnederbörden. Avdunstningen från haven är funktion av ytan (m2). Avdunstningen från land styrs till stor del av människan och den är minskande. Ökad lagerkapacitet ökar sannolikheten för större variation på intensiteten i nederbörden.
  Nederbörd som faller i form av snö och blir kvar under flera säsonger blir med tiden is.
  Snö som faller på havsis ökar reflektionen och får isen att ligga längre. Snötäckt havsis smälter huvudsakligen från undersidan.
  5.Modell är och förblir modell. Modeller med många ingångsvärden kan alltid producera önskat resultat och justeras så att verkligt utfall sammanfaller med förväntat.
  6.En annan vit fläck är haven. Haven täcker ca: 70% av jordens yta. Merparten av antalet stationer är belägna i Nordamerika och Europa d.v.s. tätbefolkade & urbaniserade områden.
  De momentana mätningarna går att lita på. Omräkning till lokala medelvärden och vidare till globala årsmedelvärden innehåller osäkerheter och felkällor. Huruvida det globala medelvärdet är några tiondels grader hit eller dit saknar betydelse. Att den långsiktiga trenden från mitten på 1800-talet är stigande råder enighet om.
  Korrekta mätutrustningar ger korrekta mätvärden. Förhöjda temperaturer nära vägar bebyggelse mm är korrekta och påverkar den globala medeltemperaturen. Frågan är med hur mycket?
  7.Från t.ex. Vostoc Ice Core med flera källor vet vi att den globala medeltemperaturen samvarierar med koldioxidhalten. Vi ser en viss samvariation mellan koldioxidhalt och temperaturhöjningen från mitten 1800-talet fram till idag. Det vi inte vet är om det är halten CO2 som driver temperaturen eller om det är något annan.
  En obesvarad fråga är: vad styr den regelbundna pendlingen mellan istider och värmeperioder under senaste årmiljonen?
  8.Det finns mycket som påverkar jorden. Tyvärr finns det ingen som lyckats lista ut vad som finns i Pandoras ask, så det går att hitta ett motgift.
  9.Orsaken till flytt p.g.a. väderrelaterade katastrofer beror på mänskliga aktiviteter. Överbefolkning leder till att man tvingas bosätta sig på olämpliga marker. Felaktiga avverkningar mm genererar forcerad avrinning med översvämningar och jorderosion mm som följd.
  10.1896 skrev Svante Arrhenius en artikel om växthusgashypotesen. Samtida vetenskapskollegor ansåg att Svante var ute och cyklade. Hypotesen glömdes bort. Inget eller mycket lite har skrivits om Växthusgashypotesen före mitten av 70-talet. Efter ”Project Independence” kom hypotesen fram. Merparten om inte all forskning efter återuppståndelsen har handlat om Växthusgashypotensens effekter och intet eller mycket lite som verifierar eller falsifierar hypotesen.

 4. Klimathotstroende vägrar debattera för att de inte har några sakargument. Sedan påstår de att det inte finns något att debattera.
  Statsvetaren Stiernstedt kör visst samma lögner som Expressen körde i sin senaste desinformationskampanj. De tycker att man ska tysta debatten genom att påstå att debattmotståndare har fel, fast det är ganska lätt att kontrollera att det är sant. Hur övertygande är det?

 5. En sammanfattning på det väder vi har att vänt.
  I slutändan av alla rapporter från IPPC så är det solen som till slutändan bestämmer vår väder, klimat eller temperatur på jorden.

  Solen är inne i solcykel 24 som betyder att intensiteten av solstrålningen mot jorden minskar (W/m^2) så klimat eller vädret på jorden blir kallare.
  https://www.youtube.com/watch?v=fPLq_Dixs8A&t=2287s
  .
  Milamkovitch sol och jordrörelser kan förstärka effekten eller mildra effekterna i jordens temperatur.

  Även Henrik Svensmarks forskning om partikelstrålningen som får fukten att binda sig till partiklarna som bildar moln. Partiklarna kommer från exploderande galaxer, vintergatan där vi är inne i en av armarna och solen. Molnen skymmer solen och ger kallare väder och nederbörd.
  Climate Change 2013:
  The Physical Science Basis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *