IPCC saknar vetenskapligt förtroende

IPCC:s politiska avsikter är tydligt och ofta deklarerat av dess ledning inklusive FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-Moon: En “New World Order” med global planekonomi och FN som världsregering.

Se posten: Fakta eller hypoteser

Kristianstads kommun ser ut att bli brännpunkt för klimatdebatten i Sverige sedan den beslutat om “klimatväxling”, så som skett även i några andra kommuner:

Klimatväxlingen innebär att det blir en klimatavgift för att flyga, köra med fordon med fossila drivmedel med mera. Avgiften går sedan till en klimatfond som kan användas för åtgärder som bidrar till minskad klimatpåverkan från kommunal verksamhet.

Flera invånare har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten, bl.a. Jan Norlin och Göran Samuelsson. De har anfört dels att det inte finns vetenskapligt underlag för att åtgärderna skulle påverka klimatet och dels att klimatfrågan ligger utanför den kommunala kompetensen.

Rätten har avvisat överklagandet sedan två lekmän, tidigare politiker, med sina röster avgjort målet fast rättens ordförande, den ende juristen, reserverat sig, med motiveringen att klimatpolitiken inte är en kommunal angelägenhet.

Rättens beslut vilar alltså på den ställning två ex-politiker tagit. Dessa har i sin tidigare verksamhet agerat för klimatåtgärder. De klagande anser därför att de varit jäviga och begär att målet skall tas upp igen med oberoende domare.

Det är således möjligt att kommunens beslut till slut kommer att upphävas.

 

2018-01-19

Svar på debattartikel av Fredrik Winberg(S).Kb 15/1, ”Kristianstads kommun måste klimatinvestera för framtiden”

IPCC:s misslyckade klimatmodeller och fuskande klimatforskare (Mann/ hockey-klubban; Climategate 2009; Tom Karl/ NOAA) ger inget förtroende för dess vetenskapliga kompe-tens.  Politiska beslut kan inte baseras på IPCC:s  rapporter (pseudovetenskap). IPCC:s uppgift att visa på människans påverkan av klimatet, det vill säga användningen av fossila bränslen leder till global uppvärmning är ej verifierade. En representant för IPCC (AR 5 2013) erkände att datamodellerna missat att uppvärmningen avstannade 1998. IPCC hade intresserat sig för lite om solens aktiviteter, molnbildningen och värmeutbytet mellan luft och hav.

Koldioxid är ingen förorening och hjälper att föda de hungrande.

Däremot är det viktigt att rena vår luft från övriga sotpartiklar som uppstår i samband med förbränning. Människor drabbas av översvämningar, torka eller kraftiga stormar på grund av boende i befintliga klimatzoner.

”Klimatavgift” är ej en kommunal angelägenhet. Kommunen skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Beslutet om ”klimatavgift” uppfyller ej det kravet.

Felaktiga påståenden om kostnad i förhållande till nytta. Klimatet i Kristianstad eller globalt kommer inte att förbättras genom kommunens åtgärder.

Björn Lomborg har beräknat att Parisöverenskommelsen kommer att kosta 100 000 miljarder USD och påverka jordens temperatur med 0,2 C till år 2100 (IPCC:s egna data).   Sol- och vindenergi kräver back up när sol och vind lyser med sin frånvaro. Företag och hushåll är beroende av säkra elleveranser. Länder som satsar på ”gratis el” från sol och vind har de högsta elpriserna (Australien, Danmark, Tyskland). USA har de lägsta elpriserna kanske pga Trump – effekten?!                                          

Ekonomin för företagen och samhället kan förbättras, om vi inte låter oss styras helt av en grön ideologi. Våra klimat/miljöinvesteringar kan bli klokare om vi låter bli att styras av klimatanhängarnas dolda agenda:

Klimatet är inte viktigast utan målet är att skapa en ny global världsekonomi.  Ottmar Edenhofer: ”Klimatfrågan har inte längre så mycket med miljöskydd att göra. Klimatpolitiken skall fördela världens rikedomar på nytt sätt”.  Christiana Figueres : ”Första gången världsekonomin ändras avsiktligt”. Johan Rockström : ”Vi behöver en fundamental omgörning av ekonomin”.

Det märkliga är att alliansen ej har reflekterat över denna ”dolda” agenda som IPCC:s förespråkare bekänner sig till, d v s grön planekonomi. Grön politik styrs ej alltid av logik. Hans Rosling har visat att världen har blivit bättre: mindre fattigdom, mindre epidemier, svält o s v . Politiker bör fokusera på verkliga problem och inte påhittade. Politiska beslut för att reducera orsaker till klimatförändringar avleder från andra globala problem som borde ha företräde. Världen kastar bort enorma pengar på att försöka ställa till rätta något som inte kan ställas till rätta.

Jan Norlin

Åhus

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “IPCC saknar vetenskapligt förtroende

  1. Rapporterna från IPCC:s arbetsgrupp 1 (WGI) har trots allt lite nytta. Där finns ofta något som motsäger klimataktivisters påståenden. Typiskt är också att aktivisterna numera helt struntar i vad IPCC skriver om framtida havsnivåhöjning och hittar på egna värden på 1, 2 eller till och med 3 meter till 2100.

  2. Jag förvånas ständigt att det finns folk som tror på centralstyrning av vad det än må vara. Eftersom någon okunskap om det inte borde finnas måste det finnas ett mål att förstöra genom centralstyrning. I annat fall måste jag förvänta mig väldigt låga tankar om mina medmänniskor och framförallt ekonomer och politiker.

    Pyttelilla Sverige kan ju inte ens styra skolan och sjukvården med centralstyrning. Hur ska då det kunna ske på ett land med fler människor och framförallt globalt, där människor dessutom har totalt motsatta uppfattningar om både stora och små saker?

    Slaveriet är på stark frammarsch. Enda skillnaden mot då och nu är att då ville inte folk bli slavar medan idag verkar folk begära att bli det. Vi får än så långe göra ganska mycket på egen hand och vi får säga vad vi vill och ändå kan det gå så galet.

Comments are closed.