En kall vår och global uppvärmning

2017-06-03

En kall vår är inte oförenlig med att vi på sikt kommer att få det lite varmare under 2000-talet. Ingen vet säkert. Det kan också bli kallare, beroende på hur aktiv solen blir under de kommande decennierna. Eller hur de stora havsströmmarna kommer att uppföra sig framöver.

De klimatvetenskapliga ståndpunkterna är delade med flera tunga namn på båda sidor. Och det beror på att forskarna har dålig koll på hur stora de naturliga variationerna i jordens klimat är. Vi vet exempelvis att medeltiden var minst lika varm som den globala temperaturen idag. Och då fanns det inget tillskott av koldioxid från mänsklig eldning av fossila bränslen (stenkol, olja, gas).

De som är skeptiska till att det föreligger något omedel­bart klimathot förnekar inte att koldioxid utgör en bidragande orsak till den uppvärmning som vi sett sedan mitten på 1800-talet då den Lilla Istiden upphörde. Tviste­frågan handlar om hur mycket koldioxiden har bidragit. Och där menar klimat­hotsskeptikerna att det mänskliga bidraget är ganska litet.

De som alarmerar om att vi står inför en katastrof, och att vi redan kan se effekterna av uppvärmningen, menar att koldioxiden är den huvudsakliga orsaken till all uppvärmning efter 1950.

Skeptikerna, å sin sida, menar att det skedde en lika stor och snabb global uppvärmning under 30-talet som under senare delen av 1900-talet. De pekar också på att de globala temperaturerna i stort sett planat ut under hela 2000-talet. Trots att koldioxiden ökat rejält.

Så, ur vetenskaplig synpunkt så står vi inför ett inte helt ovanligt fenomen, nämligen en kontrovers. Det vill säga en fråga där forskarnas ståndpunkter är delade och där det finns goda argument för båda sidor.

Ingemar Nordin,
professor emeritus i filosofi,
Linköpings universitet. Numera Ängel­holmsbo. 

+ – + – + – +

Jag har meddelat Ingemar att vi är många som inte tror att koldioxid påverkar klimatet alls, bl.a. nobelpristagaren Richard Feynman. Se pkt 5 i föregående post.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

FAKTA OM KLIMATET

Cook-öarna visar den lummiga grönska som lever på koldioxid.

 

Klimatdebatten bedrivs oftast utan diskussion om den verklighet det gäller: FAKTA. Dessa borde istället vara utgångpunkt för all debatt. Vi ger därför här en kortfattad beskrivning av de mest centrala fakta. (Klicka på röd text för länk till källa.)

  1. FN:s klimatpanel IPCC

De flesta av nyhetsbyråernas uppgifter om klimatet kommer från FN:s klimatpanel IPCC och dess omgivning. IPCC har dock lyckats ge en felaktig bild av sin verksamhet.

IPCC heter The Intergovernmental Panel on Climate Change och är alltså en mellanstatlig, helt politisk organisation. Den styrs av FN:s 195 medlemsstater. Runt en sjättedel är demokratiska välfärdsstater, en fjärdedel underutvecklade och resten utvecklingsländer i olika stadier. Många är korrupta, och en del är rena diktaturer.

Hösten 2014 meddelade IPCC från Köpenhamn att sammanfattningen av rapporten AR5 förhandlats fram ”ord för ord” mellan 350 delegater från mer än 120 nationer. Det visar att de inte förstår vad vetenskap är. Det är i politik man förhandlar. Aldrig inom vetenskap.

Därmed diskvalificerade de sig själva. När IPCC kallar sig ”vetenskaplig” hissar de falsk flagg. De bedriver inte “vetenskap” utan “pseudovetenskap”, se fliken “IPCC” överst på sidan.

  1. Felaktig utgångspunkt

Sedan begynnelsen 1988 har IPCC utgått från hypotesen att atmosfärens halt av koldioxid, CO₂, styr den globala temperaturen och att ökande CO₂-utsläpp från mänsklig verksamhet hotar att farligt öka temperaturen. IPCC söker forskningsresultat som stöder hypotesen.

De har utelämnat forskning om naturliga drivkrafter såsom Solens varierande aktivitet, molnbildning, nederbörd och värmeutbytet mellan luft och hav, vilka troligen hör till de allra viktigaste faktorerna.

Med uppgift att fastställa mänsklig påverkan på klimatet försöker IPCC alltså finna den skillnad människan gör, främst med utsläpp av CO₂, utan att först kunna säga hur klimatet skulle vara utan mänsklig påverkan. Detta är ju omöjligt och vittnar om ren inkompetens, vilket inte är att förvåna från en samling okunniga politiker.

  1. Meningslösa datorsimuleringar

IPCC larmar ständigt om framtida katastrofer med hänvisning till sina ”klimatmodeller” baserade på datorsimuleringar. I 2001 års rapport förklarade experter i Work Group I att sådana är meningslösa:

“In sum, a strategy must recognise what is possible. In climate research and modelling, we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.”

Sammanfattningsvis måste vi inse vad som är möjligt. Beträffande forskning och modellering av klimatet måste vi inse att vi har att göra med ett kopplat, icke-linjärt system av kaos, och därför är långsiktiga förutsägelser om framtida klimat inte möjliga.

Detta accentueras av att IPCC utelämnat viktiga områden för forskning och därför fått gissa vilka relationer som råder mellan det 50-tal variabler en simulering måste behandla.

Gissningarnas fel multipliceras sedan med varandra i den miljon omräkningar, som behövs för att komma till år 2100. Slutresultatet blir inte bättre än en gissning. IPCC bedriver ingen egen forskning, men har förmått de rika nationerna att satsa miljarder dollar på datorsimuleringar, som givits så stort värde att de använts för ständiga larm.

  1. Misslyckade spådomar och larm

Datorsimuleringarna har förutsagt ständigt stigande global temperatur. Men på nära 20 år har ingen ökning skett enligt tillförlitliga satellitmätningar av dr. Roy Spencer.

Men IPCC förutspår ändå klimatet för år 2100. Det är rätt dåligt omdöme. Efter att ha misslyckats med 20 år, spår de framtiden om 80 år. Dessutom hävdar de att de nu är 95 % säkra på att ha rätt. Det är så totalt omdömeslöst att de mist all trovärdighet.

De hävdar att Jorden ändå blivit varmare, men att värmen gått ner i havet utan att kunna förklara hur det gått till. Vare sig detta är sant eller falskt har simuleringarna varit fel, eftersom de avser temperaturen vid marken. IPCC förstår inte vad de talar om.

Tilläggas kan att verkligheten motbevisat deras väsentliga larm. Mest känd är spådomen att Arktis hav skulle vara isfritt sommaren 2013. I verkligheten växte isen med 50 %. I maj och juni 2017 har dess utbredning varit större än de två föregående åren.

Sedan kan vi konstatera att isbjörnarna mår bra, havets nivå stiger inte mer än det brukar, 1 à 2 mm per år, öknarna har minskat i omfattning, det är färre orkaner än på 20 år, fler söderhavsöar växer än krymper och översvämningar kan inte skyllas på en uppvärmning som inte skett.

  1. Koldioxiden har ingen mätbar verkan på klimatet

För förnyad uppvärmning på grund av ökad halt CO₂ talar bara IPCC:s “klimatmodeller”, som bygger på meningslösa datorsimuleringar. Men det finns många vetenskapliga studier, som visar att CO₂ inte har någon märkbar verkan, se “Koldioxidens verkan på klimatet“.

Nobelpristagaren i fysik 1965, Richard Feynman, hävdar att CO₂ inte ens teoretiskt kan påverka klimatet.

Efter studier av grannplaneternas atmosfärer konstaterar Robinson-Catling att ingen verkan av CO₂ kan spåras på deras marktemperaturer. Energibalans med rymden uppstår på 11 km höjd för Jorden. De molekyler, som därifrån boxas neråt, får ökad hastighet och därmed högre temperatur av gravitationen.

Temperaturen på marken bestäms sålunda av atmosfärens tjocklek och indikeras av det tryck som råder där. Detta förklaras enkelt av naturlagarna, vilket inte är möjligt med IPCC:s hypotes.

  1. Koldioxiden har varit välgörande

Den enda ”klimatförändring” som kunnat mätas är en uppvärmning med c:a tre-kvarts grad sedan 1850. Tillsammans med den ökade halten koldioxid i luften har den varit genuint välgörande för mänskligheten.

Koldioxid är växternas viktigaste näring. Med mera koldioxid i luften behöver de inte ”andas” så mycket och förlorar därmed mindre fukt. De tål torka bättre. Satellitfoton har visat att Jorden blivit 11 % grönare de senaste 30 åren trots pågående skövling av skogar.

Skogarna växer snabbare. Öknarna har dragit sig tillbaka. Enligt FAO har skördarna av spannmål ökat med 20 % på 10 år och 40 % på 20 år. Så har vi mer mat och billigare mat, vilket sedan 1990 lyft nästan två miljarder ur fattigdom och svält enligt Världsbanken.

  1. Vilka är problemen?

Vi får ofta höra att historiska rekord slagits med torka, orkaner, skyfall och översväm-ningar. De har nästan alltid varit fel. Historien visar att extremt väder är en naturlig del av vårt normala klimat. Katastroferna beror mest på mänsklig aningslöshet, som inte utvecklat samhället med hänsyn till naturkrafterna.

Malmös omfattande översvämningar 2014 kom efter ett skyfall med 100 mm på ett dygn. Det var inget rekord. SMHI anger att 237 mm uppmättes i Karlaby i Skåne 1960-08-06. Globalt sett kan ingen tendens till ökad frekvens av extremväder märkas, varken av skyfall eller stormar. Försäkringsbolagen Munich Re och Swiss Re noterar färre naturkatastrofer.

De katastrofala följderna beror på att avloppsnäten inte byggts ut i takt med asfaltering och nya hus med tak, som ger mycket snabb avrinning.

Ofta anförs en försurning av haven som ett allvarligt hot mot många arter, särskilt koraller. Det är obefogat. Dels kan en enda molekyl av 10.000 i luften inte göra något märkbart åt havets pH-värde och dels finns så mycket basiska mineraler i haven att surheten balanseras till ett basiskt värde.

Vidare varierar havets pH naturligt från plats till plats, eftersom mycket koncentrerad CO₂ bubblar upp från bottnen på grund av vulkanisk aktivitet och ruttnande organiskt material. Det sker ibland genom koraller, som inte tycks må illa av det.

Gångna epokers växtlighet har sugit till sig så mycket av luftens CO₂, att växterna nu är svältfödda på gasen. Den höjning av halten vi sett har varit välgörande. Vi ser inga väsentliga nackdelar med mer koldioxid i luften, men vi förordar givetvis en sparsam användning av kol och olja, såvida det sker på ekonomiska meriter.

  1. Kommande klimat

Studier av 800.000 år av Solens historia och 7.500 år av klimatförändringar har visat att klimatet i huvudsak styrs av Solens växlande magnetiska aktivitet. Inget inflytande kan märkas av varierande halter CO₂.

Solen har nu gått in i en normal fas, som återkommer med 200 års intervall. Denna har tidigare lett till ett kallare klimat, vilket gällde i början av 1800-talet. Därför kan vi idag säga att sannolikheten är stor för att de närmaste decennierna blir kallare.

Inga mätbara data pekar på fortsatt uppvärmning, bara IPCC:s “klimatmodeller”, som baseras på meningslösa datorsimuleringar. Dess hypotes är omsorgsfullt falsifierad.

  1. Klimathotet

Hotet om katastrofal uppvärmning är således obefogat, ett missförstånd, en bluff eller ett bedrägeri. Det hot som är reellt är ett kallare klimat, vilket kan få stora ekonomiska följder, men inte kan sägas hota civilisationen. Denna klarade ju “Lilla Istiden” från år 1350 till 1850.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kan Sveriges utsläpp verkligen påverka klimatet?

Ett av Kinas största koleldade kraftverk, Zouxian, 4.540 MW, i provinsen Shandong, norr om Shanghai.

(Detta är en gammal post, som jag råkade lägga under en egen flik, som jag nu raderar.)

2017-02-25

Skribenten Sigvard Eriksson ifrågasätter Mattias Goldmanns och Markus Larssons debattartikel som publicerades den 20 februari.

“Svensk klimatpåverkan ökar” är rubriken på en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren den 20 februari.

Författarna, Mattias Goldmann och Markus Larsson är opinionsbildare till ”yrket”, hemmahörande i den gröna tankesmedjan Fores. Den röda tråden i artikeln är en genomgång av statistik över olika branschers så kallade klimatutsläpp.

Vi får bland annat veta att tillverkningsindustrin, transportsektorn och uppvärmning ökat medan hushållen minskat sina utsläpp. Totalt har Sveriges samlade utsläpp ökat med 2,8 procent, vilket författarna menar har ökat Sveriges klimatpåverkan. “Statistiken är en viktig väckarklocka för ett land med högt ställda ambitioner på klimatområdet”, skriver författarna.

Men vänta nu. Alla dessa procent hit och procent dit som sägs vara klimatpåverkande – vad betyder dessa egentligen?

Har skribenterna glömt att de utsläpp som vållar dem så mycket bekymmer måste ses i en global skala om vi skall tala om klimatpåverkan? Jag skulle tro att läsarna av artikeln vore betjänta av att Goldmanns och Larssons procentsiffror ställs i relation till hur stora Sveriges ”klimatutsläpp” är i ett globalt perspektiv.

Sveriges andel av världens samlade utsläpp är 0,16 procent. Efter ökning med 2,8 procent blir det fortfarande 0,16 procent, såvida man inte utökar antalet decimaler.

Världens största utsläppsland Kina släpper på ungefär 50 timmar ut lika mycket som Sverige på ett år. Och det beror inte enbart på att landet är så stort. Kinas utsläpp räknat per capita är dessutom större än Sveriges.

Kina har enligt Parisöverenskommelsen förbehållit sig att öka utsläppen fram till 2030. Indien, som verkar segla upp som näst största utsläppsland före USA, har förbehållit sig att flerdubbla dagens utsläppsnivå innan man kan påbörja en minskning.

Visst är det uppenbart att vad vi i Sverige gör med våra försumbara utsläpp inte kommer att påverka det globala klimatet det minsta. Men för entusiaster som Mattias Goldman och Markus Larsson betyder symbolhandlingar mer än verkligheten.

Sigvard Eriksson

+ – + – + – +

2017-02-25

Kan Sverige påverka klimatet?

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Trumps klimat eller Junckers

Figur 1. USA:s president Donald Trump och EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker

Med anledning av den våldsamma uppståndelse som vållats av Trumps beslut om överenskommelsen i Paris har jag författat detta insändarmanus, som gått till c:a 20 lokaltidningar.

+ – + – + – +

President Donald Trump har beslutat att lämna överenskommelsen i Paris. Det har varit förutspått några dagar. EU-kommissionens president, Jean-Claude Juncker, kommenterade i ett tal i Berlin den siste maj. Han varnade Trump: 

“Åttiotre länder riskerar försvinna från jordens yta, om vi inte startar en resolut kamp mot klimatförändringarna.” 

Juncker torde avse den höjning av havets nivå, som domedagsprofeterna påstår skulle dränka önationerna i Stilla Havet. Någon sådan risk kan inte spåras i faktiska mätresultat.  

Sedan 50-talet har universitet i Auckland, Nya Zeeland, flygfotograferat många öar, exempelvis dem i Kiribati. Arealen för nästan hälften av dem har växt, medan den krympt för bara några få. På flera av öarna har man lika länge mätt havsnivån. Data visar ingen stigande trend.  

Figur 2. Forskarna Nils-Axel Mörner och Pamela Matlack Klein har noggrant studerat spåren av historiska havsnivåer såsom de visar sig i sediment vid High Tide Level och erosion i klipporna.

En mätserie från mars månad har rapporterats av ett forskarteam bestående av Nils-Axel Mörner, Sverige, samt Pamela Matlack Klein och Willie Soon, USA. De studerade stränderna på ett dussintal platser på Fiji och kunde visa att någon mätbar ändring av havets nivå inte skett på flera decennier. Under tidigare epoker hade nivån varit både 70 cm högre och 40 cm lägre än idag. Då påstår profeterna att den globala uppvärmningen kommer att smälta landisen på Grönland. Det kan ge en höjning av havet på 7 meter. Antarktis ligger över sydpolen, så där blir inte varmt nog.  

Men landisen är 1½ – 3 km tjock. Där uppe är temperaturen 10 respektive 20 grader lägre än vid marken. Även om klimatet blir flera grader varmare, når ovansidan smältpunkten bara några få timmar om året. Luften kan smälta isen nästan bara vid marken längs istäckets front på södra Grönland.  

Därmed begränsar naturlagarna avsmältningen, så att havets nivå endast kan höjas med en enda millimeter per år. OM klimatet blir varmare. Men det är osannolikt, eftersom Solen aviserar några kallare decennier.  

Juncker är alltså grovt felinformerad. Trump uppger sig ha lyssnat på “båda sidor” och funnit att klimathotet är osäkert eller en bluff.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Genomgående gäller att alla politiker i beslutande ställning vägrar att ens lyssna på de invändningar mot IPCC:s hypotes, som väl meriterade forskare framfört. Trump är alltså ett undantag. Från FN:s generalsekreterare till vår minister Isabella Lövin har de alla fått personliga brev med presentationer av fakta som motsäger koldioxidens verkan på klimatet.  

Men de låtsas som om någon kritik inte finns. Lövin påstod i radio att 99 % av klimatforskarna stöder hypotesen, något som hon borde veta är fel. 

Vad sker med civilisationen, när det ledande “etablissemanget” hänger sig åt verklighetsflykt och visar sig totalt “faktaresistent” ?  ?  ? 

+ – + – + – +

2017-06-07

Osäkert eller ren bluff

+ – + – + – +

2017-06-07

Trumps klimat eller Junckers

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tysk el i maj 2017

Figur 1. Total elproduktion i maj.

Figur 2. Max-, Medel- och Minimivärden av levererad effekt.

Figur 3. Detalj: Vind-och solkraft

Figur 4. Max-, Medel- och Minimivärden för 15-minutersperioder åren 2010 – 2017

Figur 5. Vind- och solkraft med export och börspris

Notera hur börspriset dagarna runt 1 maj gick ner till MINUS 74 €/MWh.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Havsisen i Arktis breder ut sig mer än normalt

2017-05-31

Kommentar till Lovisa Anderssons ledare , 27 maj. Inga seriösa klimatforskare oroas över några “tipping points”. De förändringar som lagrats i geologiska avlagringar och glaciäris tyder inte alls på att det finns några “tipping points”, som leder till snabba förändringar.

I november var det några timmar 20 grader varmare än vanligt i området norr om 80:e breddgraden, enligt DMI. I december var det under några timmar drygt 15 grader varmare. Under våren hände nästan samma sak två gånger, fast det blev inte riktigt 15 grader varmare. Nu är det lite kallare än normalt. Notera alltså att det var bara norr om 80:e breddgraden, inte hela Arktis. Nyårsafton 2015 var det inte ens 15 grader varmare än vanligt.

Studier visar att havsisen i Arktis nu har brett ut sig mer än vad som är normalt för de senaste 10.000 åren. På vikingatiden gick det nog att segla runt Svalbard, men vad vi vet försökte ingen.

Det finns fler isbjörnar än på åtminstone 50 år. Det stora hotet mot dem var jakten, som nu begränsats kraftigt. Lite havsis under några sommarmånader klarar de bra. De har trots allt överlevt som art under perioder med betydligt mindre is än idag.

Även om istäcket nästan helt skulle försvinna under sommarmånaderna, får den som vill utvinna olja och gas ur den arktiska havsbotten problem med stora mängder is under tre fjärdedelar av året. Så varmt blir det inte att den isen försvinner!

Lars Kamél, nätverket Klimatsans och Clexit Sverige

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Nötköttsätandet i världen har minskat, inte ökat

2017-05-31

Den osaklige kötthataren Jonas Paulsson tycks bombardera svenska tidningars insändar- och debattsidor med sina alster. I DD 25/5 var det dags igen, med ännu fler av hans sedvanligt felaktiga påståenden.

Han skriver om en globalt skenande köttkonsumtion, och man kunde ju tro att han menar alla typer av kött. Han argumenterar dock bara mot nötkött, vilket vi kan se av vad han skriver i övrigt. Från FAOSTAT kan vi hämta statistik över köttkonsumtionen i världen sedan 1961. Några exempel: För nötkött har ökningen varit 234 %, kyckling 1328 %, griskött 466 % och kalkonkött 625 %. Samtidigt har världens befolkning ökat med 239 %. I världen totalt, har förtäringen av nötkött per capita MINSKAT, inte ökat!

Alla dessa beräkningar av hur mycket växthusgaser nötköttsproduktion skapar måtte glömma att allt som kor fiser och rapar ut ingår i ett kretslopp. De växthusgaserna togs upp av kornas mat och kommer sedan tillbaka till atmosfären av fisandet och rapandet. Visst, det är ofta metan som kommer ut, medan det var koldioxid fodret tog upp. Men metan sönderfaller snabbt till koldioxid och vatten när det väl kommer ut i luften.

Dessutom är det obegripligt hur det skulle kunna bli mer växthusgaser för att fodret passerar genom kons magar, jämfört med alternativen att det passerar genom vilda växtätare eller att det får ligga kvar och ruttna på fälten.

Slutligen: vad som än brukar påstås, släpper transportsektorn ut mer växthusgaser än hela jordbrukssektorn. Det har IPCC räknat ut.

Lars Kamél, Klimatsans och Clexit Sverige

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Koldioxidens välgörande verkan

En bild säger mer än tusen ord. Här berättar tre bilder en hel historia: Koldioxid gör Jorden grönare.

Koldioxid är växternas viktigaste näring. Mer av den i luften gör att växterna förlorar mindre vatten då de andas, se posterna “Ett liv utan koldioxid  ̶  omöjligt” och “Koldioxiden har varit välgörande“. Därför vandrar de idag ut i öknarna, som minskar i omfång.

Detta gör att I-länderna inte har någon “Klimatskuld” till U-länderna. Tvärtom, de senare har fått bättre förhållanden med minskande öknar och större skördar. Den “Gröna KlimatFonden” är således bara ett påhitt för att ta världen ännu ett steg mot global planekonomi.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Flytande skatteparadis

En flytande ö-nation i Polynesien klarar förstås den förfärande stigningen av havet, men skapar också egna lagar och regler, ex.vis för skatter.

Klimathotet kan tas till ursäkt för allehanda smarta innovationer, ex.vis en egen nation för särskilt rika människor.

Dubai har redan inrättat “Floating Free Zones” där bara lagarna om kriminalitet gäller, som inom UAE, United Arab Emirates. Där finns redan 30 tullfria zoner, där utländska företag är garanterade 100 % ägande, 100 % frihet från skatter på företag och personal samt 100 % frihet att återinvestera kapital och vinster i företagarnas hemländer.

SEASTEADING: Hur flytande nationer skall återställa miljön, berika de fattiga, bota de sjuka och befria mänskligheten från politiker.

 

Det finns alltså oändliga möjligheter för de idealister som vill “rädda världen”.

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather