GRANSKNINGSNÄMNDEN

Här redovisar vi skriftväxling avseende anmälningar till Granskningsnämnden angående snedvriden presentation av klimatfakta.
____________________________________________________________________

2016-07-07

Brevsvar i ärende 16-01708 anmälan mot SVT, Friktion, Den överhettade planeten

Svaret bekräftar att nämnden saknar existensberättigande.

____________________________________________________________________

Anmälan till Granskningsnämnden för Radio och TV. Reg.nr 16/01708

Program: Friktion Avsnitt 10, Den överhettade planeten. SVT2 2016-06-14 kl. 20.30
____________________________________________________________________

2015-01-20 Brevsvar i ärende 14-03108

Tack för din anmälan mot SVT, Sverige idag.

En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.

Skälen för ordförandens beslut

Anmälningar och synpunkter från allmänheten är viktiga som underlag för nämndens tillsynsarbete. Enligt Myndigheten för radio och tv:s instruktion ska nämndens granskning främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av gällande regler. Frågor av principiell betydelse eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas.

För att effektivt utnyttja myndighetens och gransknings­nämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas.

Beslutet är inte överklagbart

Granskningsnämndens beslut får inte överklagas. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen.

Vid frågor vänligen kontakta oss på: registrator@mrtv.se.

Med vänlig hälsning

Carina Jakobsson
Assistent

____________________________________________________________________

2015-01-09: Brevsvar i ärende 14-02819

Tack för din anmälan mot SVT, Runda bordet.

En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.

Skälen för ordförandens beslut

Anmälningar och synpunkter från allmänheten är viktiga som underlag för nämndens tillsynsarbete. Enligt Myndigheten för radio och tv:s instruktion ska nämndens granskning främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlev-nad av gällande regler. Frågor av principiell betydelse eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas.

För att effektivt utnyttja myndighetens och gransknings­nämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas.

Beslutet är inte överklagbart

Granskningsnämndens beslut får inte överklagas. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen.”

HELT UNDERBART ! !

Man måste nog vara både jurist och byråkrat för att betrakta SVT:s metodiska vilseledning av allmänheten som saknande “principiell betydelse”. Men det var nödutgången, som inte kan överklagas, så att nämnden slapp tröska “brett stöd bland klimatforskare och ledande politiker”, vilket vi tillbakavisat redan i anmälan.

Jag betraktar svaret som en delseger. De vågar inte argumentera emot vår anmälan. Vi har fått GRN att backa ett litet steg.

Sture Åström

____________________________________________________________________

Program: Sverige idag Kanal: SVT 1

Sänt: 2014-12-17 Kl. 17:30 Diarienummer 14/03108

141201-CO2-Temp
Bilagan 141201-CO2-Temp

Presentation

Ett avsnitt 14:33 börjar med snötillgången i Värmland, där man noterat att säsongen med snö på marken tycks börja allt senare jämfört med 60-talet. Snöläget då illustreras med intervjuer av några personer, som är tillräckligt gamla för att minnas. Sedan intervjuar programledaren Frida Wengberg reportern Niclas Brunell och frågar minut 17:28: ”Vad är då orsaken till den här förändringen.”

Han upprepar då en rad ovederhäftiga påståenden från FN:s klimatpanel IPCC.

Växthusgaserna

Under hela sin existens, 25 år, har IPCC försökt bevisa att ”koldioxid är den dominerande kraften” bakom klimatets variationer. Alla de försök till bevis de lagt fram har visat sig inte hålla för granskning, ex.vis deras statistiska bearbetning av det senaste seklets temperaturdata, som visat sig inkompetent, se bild ”141201-CO2-Temp”, samt den kända ”Hockeyklubban”, byggd på förfalskning av basdata och felaktig behandling av statistik.

Bilden visar IPCC:s data för luftens halt av koldioxid och för den globala temperaturen. Där syns att korrelationen mellan de två variablerna är negativ under decennielånga perioder. Det torde vara tillräckligt bevis för att koldioxiden inte har dominerande verkan.

För två år sedan skrev 125 ansedda forskare med internationella meriter ett öppet brev till Ban Ki-Moon:

Open letter to UN Secretary-General: Current scientific knowledge does not substantiate Ban Ki-Moon assertions on weather and climate, say 125-plus scientists

Dess avslutning lyder:

” We also ask that you acknowledge that policy actions by the U.N., or by the signatory nations to the UNFCCC, that aim to reduce CO2 emissions are unlikely to exercise any significant influence on future climate.”

I fri översättning:

”Vi ber också att ni erkänner att politiska åtgärder av FN, eller av de undertecknande nationerna till UNFCCC, som syftar till att minska utsläppen av CO2, sannolikt inte kan utöva någon betydande verkan på framtida klimat.”

De anser alltså att koldioxid inte kan ha någon märkbar verkan på klimatet.

Dessutom finns många forskningsrön, som visar att solens verkan dominerar. Flera forskare hävdar att ingen påverkan av koldioxid eller andra ”växthusgaser” kunnat spåras i studier av historien upp till 800.000 år. Se sid 5 och figur 1 här:

http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/grand_minimum.pdf

95 % säkerhet

Brunell fortsätter med att ”forskarna” nu höjt säkerheten för att klimatförändringarna beror på människans utsläpp av växthusgaser från 90 % 2007 till 95 % 2013. Det är vad IPCC:s politiska ledning påstod i fjol. De angav inte några fakta som siffrorna var baserade på. Dessa var ”en samlad bedömning”. De angav inte någon forskare, som ville stå för bedömningen. Påståendet formulerades under en veckas förhandlingar i Stockholm 2013 mellan delegater för 110 nationer. Vi anser att ”bedömningen” är en gissning av politiker.

Forskarna

När Brunell hänvisar till ”forskarna”, upprepar han påståenden från IPCC. Men det är ett ”intergovernmental” organ, alltså mellanstatligt, styrt av politiker Generalförsamlingen. Dessa har så dålig förståelse för vad vetenskap är, att de berömmer sig av att rapporten för ett par månader sedan från Köpenhamn var framförhandlad “ord för ord” av 350 delegater för 120 länder. Det är i politiken “delegater förhandlar”, aldrig i vetenskapen. IPCC förstår så lite, att de inte begrep, att de därmed inkompetensförklarade sig själva ! !

Detta har fått följden att de kunniga och kompetenta forskarna numera finns utanför IPCC.

130606-Spencer-Confidence
Bilagan 130606-Spencer-Confidence

Klimatsimuleringarna

Brunell hänvisade till ”klimatsimuleringarna” med förutsägelser om vad som kunde hända om 50 – 60 år. IPCC låter göra ett hundratal olika datorsimuleringar avseende framtida klimat, se bild 130606-Spencer-Confidence. Där visas vad simuleringarna räknat fram och vad faktiska mätningar av verkligheten visar. Simuleringarna har blivit mer och mer fel under mer än ett decennium, då ingen uppvärmning har skett. Samtidigt har IPCC höjt sin säkerhet om att det är koldioxid, som driver klimatet.

Man behöver ingen utbildning, vare sig i naturvetenskap eller juridik, för att förstå att de som räknat fel för så många år, inte kan tros om att räkna rätt för dubbla och femdubbla tiden. IPCC:s förutsägelser är inte bättre än gissningar och helt meningslösa.

Lägg till att IPCC:s egen expertgrupp WG I redan år 2001 förklarade att klimatet är så kaosartat med så dåligt kända relationer mellan ingående krafter att datasimuleringar är meningslösa, se här stycket som börjar ”In sum, a strategy. . .”

http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/505.htm

Verkliga framtidsutsikter

Framtiden måste bedömas med utgångspunkt från historien. Den enda klimatförändring som kunnat mätas, är en uppvärmning av mindre än en grad sedan 1850, vilket måste anses som en välgörande återhämtning från en kall period med missväxt och svält. Den har varit en välsignelse för hela mänskligheten. Jorden har blivit 11 % grönare trots pågående skövling av skogar. Öknarna krymper. Skördarna har ökat dramatiskt till stor del tack vare den högre halten koldioxid i luften. Den är växternas viktigaste näring. Statistik från FAO visar att skördarna av spannmål ökat med 20 % de senaste tio åren. Därmed har de fattigaste fått tillgång till mer och billigare mat, vilket räddat miljoner från svält.

Det finns inga andra tecken på en fortsatt uppvärmning än IPCC:s värdelösa simuleringar. Däremot har solen i sin normala utveckling gått in i en fas av låg aktivitet, som med 200 års intervaller sammanfallit med kalla perioder. Därför är sannolikheten hög för att de närmaste decennierna blir kalla. Helt motsatt IPCC:s förutsägelser.

Ett kallare klimat får allvarligare följder än ett varmare klimat. SVT fyller inte sin uppgift att hålla allmänheten korrekt informerad med dagens ständiga referenser till utsläppen som något negativt. De har varit gynnsamma för hela mänskligheten.

Fakta visar alltså att koldioxiden inte påverkar klimatet så mycket att det märks.

Konklusion och krav

Den enskilde reportern kan inte kritiseras för att han meddelat vad som varit företagets felaktiga ”synsätt”. Det har uppstått genom att programledningen systematiskt har undvikit att visa inslag, som skulle rätta till vanliga missuppfattningar. Dessa har företaget istället spridit till de egna anställda, allmänheten och Granskningsnämndens ledamöter. I SVT:s existensberättigande ingår just att granska missförhållanden bland makthavare. Misstanke om inkompetens inom en så viktig institution som IPCC med anhängare i våra akademier och SMHI måste därför leda till ingående granskning utförd av kompetenta kritiker.

Vi kräver att inslaget balanseras med ovanstående fakta i ett inslag av minst lika längd. Därtill måste programledningen systematiskt skilja på presentationen av uppmätta fakta och på datorsimuleringar, spekulationer och scenarier för framtiden, vilka hittills inte visat sig bättre än gissningar. Påståenden om skadlig verkan av koldioxid måste balanseras med ovanstående fakta, som visar hur nyttig den varit.

Granskningsnämndens bedömning

Vi hänvisar till vår anmälan med diarienummer 14/02819. Nämnden kan inte hänvisa till ”brett stöd bland klimatforskare”. Som vi visat är det påståendet en ren lögn av IPCC.

Helsingborg 2014-12-29 Bilagor: 141201-CO2-Temp, 130606-Spencer-Confidence

Nätverket Klimatsans

Sture Åström, nätverkets sekreterare 0707-730 756
Byalagsgatan 36, 256 56 Helsingborg
info@klimatsans.com

VÄLKOMMEN

____________________________________________________________________

Program: Runda Bordet Kanal: SVT 2

Sänt: 2014-11-23 Kl. 20:00 Diarienummer 14/02819

141124-Antarctic volcanoes

Presentation

Programmet presenteras med: Hur är det ställt med klimatet – finns det hopp eller rusar vi mot vår undergång? Varför händer så lite? Vem borde göra vad? Hur lång tid har vi på oss?

Deltagare var:

Gustaf Arrhenius, professor i filosofi vid Stockholms Universitet, chef för Institutet för Framtidsstudier,
Karin Bradley, doktor i miljörättvisa och biträdande lektor i hållbar stadsutveckling vid KTH,
Annika Jacobson, chef för svenska Greenpeace,
Olof Persson, vd och koncernchef för Volvo-gruppen,
Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet.

Arrangemanget

Klimatet är helt klart ett så angeläget och omfattande ämne att en timme på bästa tid är väl motiverad. Det förutsätter dock att det behandlas seriöst.

Programtiteln ”Runda bordet” betyder implicit att flera olika ståndpunkter är företrädda. Här saknades företrädare för en faktabaserad ståndpunkt: Att koldioxid inte påverkar klimatet märkbart. För fakta, se bilagan ”Rena, observerade klimatfakta”.

Med rubriken ”Hur är det ställt med klimatet” har man rätt att vänta upplysande fakta, allsidigt belysta av deltagarna. Ingen av dessa är specifikt klimatforskare.

Närmast kommer agronomen Rockström, eftersom Jordens växtlighet är helt beroende av just klimatet. De övriga verkar inom områden som berörs av klimatfrågan, men det gör dem knappast särskilt lämpade att uttala sig om klimatforskningen. Dess rön berördes aldrig korrekt under samtalet.

Som naturvetare borde Rockström ha kunnat ge faktiska upplysningar. Han ägnade sig istället mest åt rena spekulationer utan stöd av observerade fakta, helt i linje med hans decennielånga kampanj mot koldioxid med ständiga överdrifter. Jacobson är Sverige-chef för kampanjorganisationen Greenpeace, som bryter mot gällande lagar. De gjorde samtalet till ett bidrag till deras respektive kampanjer, vilket på inget sätt är förenligt med de krav programmets rubrik ställer på deltagarna.

Endast Olof Persson utgick inte reservationslöst från FN:s klimatpanel IPCC och dess larm om påstådd hotande uppvärmning från koldioxidens skadlighet, vilket saknar stöd i de observerade fakta som IPCC har tillgång till (se bilagan).

Fakta nonchaleras

Johan Rockström tog genast ordet och hävdade att mänskligheten nu utgör en kraft som blivit lika stor som de geologiska krafter som tidigare ändrat livets förutsättningar. Han hänvisar till att ”det finns forskare” som påstår detta utan att precisera vilka det är. Som bilagan visar har inget onaturligt hänt med klimatet.

Hans påstående är helt felaktigt men bildade ändå grunden för hela det efterföljande samtalet. Där saknades deltagare som kunde balansera uppenbara felaktigheter.

Vid minut 2:20 säger Rockström att vi kan ha fått en irreversibel avsmältning av vissa glaciärer i Antarktis, som kan höja havets nivå med två meter. Dessa uppgifter kommer från tidningsrubriker i maj, där en forskargrupp presenterar sina icke expertgranskade rön och spekulerar om deras tänkbara följder.

De avser främst glaciären Thwaites, som emellertid ”avvattnar” en mycket liten del av Antarktis totala ismassa. Om den smälter beror det dock inte på någon påstådd uppvärmning, som bevisligen inte ägt rum de senaste 18 åren. Smältningen beror på att glaciären ligger över ett vulkaniskt område, se bild 141124. Dettas aktivitet varierar, vilket ger låg sannolikhet för ett irreversibelt förlopp. Det finns således ingen koppling till koldioxid eller mänsklig aktivitet.
Rockströms uppgift om höjd havsnivå tar inte hänsyn till att Antarktis ismassa av IPCC förutses växa på grund av att det snöar mer på dess inland. Med kända uppmätta processer kan havets höjning till år 2100 beräknas till 5 cm ± 15 cm.

Vid minut 4:00 säger Rockström att en framtida klimatkatastrof kunde motsvara att 1.500 flygplan kraschade varje dag. Med t. ex. 100 passagerare per plan, blir det helt orimliga 150.000 döda varje dag, eller 50 miljoner om året. Var det avsett att skrämma okunniga? Dit hör tydligen de andra vid bordet, eftersom ingen sade: ”Stopp och belägg”.

Vid minut 41:00 refererade Rockström till James Lovelock, som en gång spådde en ännu dystrare framtid än IPCC. Men sedan ett par år har han ändrat åsikt från radikal alarmism till en närmast klimatskeptisk inställning. Han har bland annat noterat likheterna mellan grön ideologi och religion. I en intervju i Toronto Sun 2012 sade han: ”Det råkar vara så att den gröna religionen nu tar över från den kristna religionen. Jag tror inte att folk har märkt det, men den har fått alla slags termer som religioner använder …”

I sin propagandistiska iver slarvar Rockström med uppgiftens sanningshalt.

Samtalet gled över till politik

Alla var överens om att politiken måste sätta ramar för medborgarna. Det anser även vi. Men här krävde deltagarna omfattande regleringar och förbud, baserade på den felaktiga tron på koldioxidens skadlighet.

Vid minut 18:20 sade Karin Bradley att vi kan inte lägga för stort ansvar på den enskilde. Det behövs kollektiva lösningar, lagstiftning: ”Då blir det slut på utlandsresor för alla”. Hon fortsatte med att man skall inte få köpa olämpliga produkter.

Vid minut 25:50 förklarar Rockström att ansvaret är globalt och att nationalstaten är ”obsolet” d.v.s. föråldrad, oduglig.

Ingen försvarade demokratins inneboende värden och förutsättningar. Deltagarna tycktes inte förstå att de diskuterade en nedmontering av vår demokratiska samhällsordning, där vi som medborgare kan välja fritt bland alternativ, och där vi litar på att staten tillhandahåller bästa tänkbara information till medborgarna.

Det sistnämnda skall akademierna tillhandhålla med information som baseras på vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet. Men SVT anlitar tre akademiker som inte motsvarar grundkravet på vetenskaplig kvalitet. De har inte kontrollerat källorna för den information de använder, något som är det mest grundläggande kravet i all forskning.

Det fortsatta samtalet byggde på tron att människan kan styra klimatet och att utan effektiv styrning väntar en katastrof. Deltagarna tycktes förutsätta att sådan styrning bara kan nås på det sätt många profilerade miljödebattörer förespråkar: i en global ”New World Order” med långtgående befogenheter.

Detta är svårt att skilja från en totalitär regim och kan inte få stå oemotsagt i en demokratisk nation.

Konklusion och krav

Hela programmet blev i princip en predikan av domedagsprofeten Johan Rockström med välvilliga sekundanter runt honom. Det kan inte ha överraskat programledningen. Snarare kan man ana att det varit avsikten, eftersom SVT så metodiskt undanhållit tittarna information om tvivel och kritik av IPCC: s verklighetsfrämmande spådomar.

IPCC har inte lyckats förutse 18 år utan uppvärmning, men försöker ändå få oss att tro att de kan spå 25 och 85 år in i framtiden. I programmets presentation och innehåll kan ingen strävan spåras att meddela och verifiera fakta.

Dramatik och ordval hör hemma bland alarmister och domedagsprofeter. Personer med ambitioner att skrämmas måste omplaceras till andra redaktioner. Media är en förtroendebransch.

Det minsta man kan begära av Public Service är att ett nytt entimmes program ägnas åt klimatet, där dess innehåll tas fram i samarbete med kompetenta experter med lång erfarenhet av egen forskning. Vi bistår gärna med kontakter till sådana.

Programutbud

Klimatet hör till de allra mest genomgripande politikområdena. Uppdraget för Public Service är att behandla sådana allsidigt. Det har inte skett. SVT har presenterat lättviktigt material, t. ex. en forskargrupps icke expertgranskade rapport med ogrundade spekulationer som t. ex. om glaciären Thwaites, vilket Rockström låtit sig förledas av.

Det finns dussintals mycket väl genomarbetade, tunga rapporter och böcker, som rimligen också måste presenteras.

Några utländska:

– Donna Laframboise: “The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert.” Det är en noggrann undersökning av IPCC:s rapporter och dess sätt att arbeta. Den avslöjar stor inkompetens och avsiktligt vilseledande uppgifter.

– James Delingpole: “Watermelons.” En genomgång av IPCC-anknutna kampanjer och deras omfattande finansiering med skattemedel samt av miljörörelsens infiltration genom aktivister med totalitära strävanden. Sådana märktes också i “Runda Bordet” med förslag om globalt styre och ”ekonomins delande”, vilket liknar kommunistiska idéer.

– Fritz Vahrenholt: “Die kalte Sonne: Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet.” En grundlig genomgång av forskningsläget.

Och några svenska:

– Gösta Pettersson: Falskt Alarm. Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt. En fullödig genomgång av verifierade fakta med logiska konklusioner. Finns att ladda ner från nätet: http://www.falskt-alarm.se/wp-content/uploads/2013/04/FalsktAlarm.pdf

– Tege Tornvall: “Solen driver vårt klimat. Vetenskap debatt och politik.” En bred och lättläst presentation av klimatfrågan med synnerligen stora register över referenser.

– Karlsson/Nordangård/Radetzki: “Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång.” En redovisning av de omfattande nätverk av allmänpolitiska, miljöpolitiska och finansiella grupper, som samverkar i kampanjandet för att ändra världens ekonomiska struktur.

– Lars Bern: “Antropocen.” En bred genomgång av realistiska villkor för att skapa ett verkligt hållbart samhälle, med analys av den snedvridning “ekologisternas” strävanden leder till.

Granskningsnämndens bedömning

Våra tidigare anmälningar av oriktig presentation av klimatfakta har nämnden avvisat med följande motivering:

”Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet.”

Detta bygger på tre mycket allvarliga missuppfattningar:

1. Public Service har av det demokratiska samhället konstruerats så att dess information till medborgarna inte skall kunna styras av politiker. Här sanktionerar nämnden att SVT av hänsyn till politiker systematiskt underlåter att ge sådan allsidig information, som är en av de främsta uppgifterna enligt sändningstillstånden. Där sägs tydligt ut att väsentlig information inte får utelämnas.

2. Grundsyn och opartiskhet är inte utbytbara storheter. Det är ologiskt att blanda ihop de två. Falska uppgifter kan aldrig godkännas vare sig som opartiska eller som acceptabel grundsyn.

3. IPCC har ingalunda något brett stöd bland klimatforskare. Att 97 procent av dessa skulle stödja hypotesen om koldioxidens dominerande verkan bygger på en enkät från 2008 – 2009. Då sände University of Illinois ut ett frågeformulär till 10.257 forskare och fick svar från 3.146 forskare. Det är låga 30,7 procent svarsfrekvens. Av de svarande valdes 77 ut för att ha forskat specifikt kring just mänsklig klimatpåverkan. Av dessa ansåg 75 stycken att människan bidragit till jordens uppvärmning. Det är 97 procent av de 77 utvalda men bara 7 promille av de tillfrågade. Och frågan de svarade på innebar inget stöd till att koldioxiden hade en dominerande verkan.

Att IPCC:s ordförande, Rajendra Pachauri, refererade till denna enkät inför mötet i Köpenhamn 2009, visar att han endera är djupt inkompetent eller ohederlig. Lika dåligt omdöme visar han fortfarande då han hävdar att IPCC kan spå klimatet för 25 och 85 år, fast de misslyckats med de senaste 18 åren.

Dagens IPCC förtjänar inget förtroende.

Notera att den bedömningen bara kräver sunt förnuft. Naturvetenskapliga studier är inte nödvändiga.

Skeptikerna är många tusen

För fullständighets skull vill vi nämna att IPCC säger sig anlita 800 forskare. Dessa är i sina rapporter mycket osäkra om graden av människans påverkan på klimatet. Antalet forskare som är skeptiska mot hypotesen om koldioxidens verkan, är många fler:

– 125 synnerligen meriterade forskare skrev 2012-11-29 ett öppet brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon: http://opinion.financialpost.com/2012/11/29/open-climate-letter-to-un-secretary-general-current-scientific-knowledge-does-not-substantiate-ban-ki-moon-assertions-on-weather-and-climate-say-125-scientists/

– 700 internationella forskare har undertecknat en skrivelse i amerikanska senaten: http://www.hatch.senate.gov/public/_files/USSenateEPWMinorityReport.pdf

– 31.487 amerikanska forskare har i den s. k. Oregon-petitionen protesterat mot Kyoto-protokollets förutsättning att koldioxid orsakar farlig uppvärmning. Av dem är 9.029 doktorer: http://www.petitionproject.org/

Ytterligare många forskare har protesterat i andra länder.

Nämnden kan således inte referera till ”brett stöd bland klimatforskare”.

Helsingborg 2014-11-27

Nätverket Klimatsans

Lars Bern, tekn dr, fd VD Miljöforskningsinstitutet IVL,ledamot Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Ulf Brunk, professor em. patologi
Ludmila Hell, kärnfysiker, Samara Space Center.
Pia Westin Hellertz, fil. dr.
Olof Hellström, bergsing. energiexpert, fd vVD ÅF
Hans Jelbring, civ.ing, fil.dr, klimatolog
Wibjörn Karlén, professor em. ledamot Kungliga Vetenskapsakademien, KVA
Bertil Larsson, meteorolog, polarforskare
Jan-Olov Liljenzin, professor em. kärnkemi
Gösta Pettersson, professor em, författare: Falskt Alarm
Carl Vilhelm Rundquist, pensionerad företagare
Tore Scherstén, professor em. ledamot Kungliga Vetenskapsakademien, KVA
Peter Stilbs, professor em. fysikalisk kemi
Tege Tornvall, fackjournalist, författare: Solen driver vårt klimat

Sture Åström, nätverkets sekreterare 0707-730 756
Byalagsgatan 36, 256 56 Helsingborg
info@klimatsans.com

VÄLKOMMEN

____________________________________________________________________
2014-07-14 Vetenskapens värld

Vår anmälan finns under fliken Aktuellt i posten “Domedagsprofeter på SVT”.

Skriv gärna en kommentar du också.

____________________________________________________________________

2014-03-14 GRN:s beslut i ärendet 00577, Nyhetsvärdering i nyhetsprogrammen.

“Anmälarens kritik är alltför opreciserad för att läggas till grund för en granskning. Granskningsnämnden skriver därför av ärendet.”

____________________________________________________________________

En ny anmälan sändes in 2014-03-13

Diarienummer 14/00686

140312-Domedagsklockan

Nyhetsvärdering, neutralitet Utbildningsradion UR

Vi ber att denna anmälan behandlas tillsammans med tidigare anmälningar n:ris 14/00557 och 14/00577.

Viktigt programinslag

Redaktionsledningen hade noterat det stora publika intresse, som visats boken ”Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång”. Därför planerades en intervju med en av dess författare i serien ”En bok en författare”. Författaren ifråga ställde upp på de premisser han hade anledning att anta med ledning av tidigare program i serien. Intervjun genomfördes så som författaren beskriver här:

http://theartofthehierophant.wordpress.com/2014/03/11/en-bok-en-forfattare/

Texten återges också nedan som Bilaga 1 och bör läsas innan fortsättningen på denna skrivelse.
Vi känner Jacob Nordangård som en ärlig och förtroendeingivande person, varför vi sätter tilltro till hans beskrivning av förloppet.

Bokens betydelse
Boken beskriver ett nätverk av inflytelserika personer, institutioner och organisationer, där framträdande personer förklarat sina avsikter att driva fram en ”New World Order”, eftersom de anser att nationell demokrati inte kan tackla de enorma problem de menar att mänskligheten står inför med den kommande katastrofala uppvärmningen. Det skall lösas med globalt centraliserat beslutsfattande, som måste få långt gående likheter med sovjetisk planhushållning. Detta är särskilt anmärkningsvärt, eftersom inga mätbara tecken tyder på en kommande uppvärmning, medan däremot solens uppförande ger tydliga tecken på ett par kalla decennier, såsom vi förklarade i de tidigare skrivelserna.

Nätverket har en omfattning, som knappast har någon jämförelse i världshistorien.
Boken handlar alltså om en vitt utbredd rörelse, där ledande aktörer strävar efter att upplösa vår demokratiska stat. Den breda massan av anhängare med idealistiska motiv för sin medverkan torde vara ovetande om dessa avsikter. Dessa måste upplysas om vad de medverkar i, när det handlar om nationens fortbestånd, vilket bör vara en av de främsta uppgifterna för Public Service.

Bokens måste anses som en av årets allra mest betydelsefulla för den politiska debatten.

Synpunkter
Det är helt simpelt oanständigt att locka en medverkande till ett programinslag med falska förutsättningar. Redaktionsledningen har ansvar för att ett vänligt samtal i bekväm miljö ersattes av ett ”förhör” i utstuderat spartansk, ovänlig miljö. Därtill leddes förhöret av en närmst fientligt inställd programledare. Man kan ana att ”förhöret” inte gav tillräckligt negativ bild av bok och författare, varför inslaget inte tycks bli sänt.

Då det handlar om demokratins viktigaste fråga, dess hot från totalitära krafter, gäller villkoren i sändningstillståndet särskilt strikt. Med ”allsidig information” måste förstås att Nordangård får tillfälle att lugnt förklara vad han anser viktigt i boken. Då får viktig information inte utelämnas. En intervju med honom måste sändas, men då måste intervjun genomföras på normalt sätt.

Krav
Vi kräver bara att UR lever upp till villkoren i sändningstillståndet. Det innebär att en ny intervju görs på normalt sätt med en garanterat opartisk intervjuare.
Vi kräver också att de ansvariga omplaceras. I våra tidigare anmälningar har vi noterat att Bodil Appelquist har förutfattade meningar om klimatfrågan. Här har hon spelat ut som aktivist. Det gör henne olämplig för varje form av nyhetsprogram.

För en kanal som utger sig för att sprida ”utbildning” är det fullständigt oförsvarligt att ha ledande medarbetare, som har så starkt politiskt engagemang att neutraliteten sätts åt sidan. De ansvariga för iscensättningen måste omplaceras till andra uppgifter än utbildning.

Not
Denna skrivelse har tillkommit utan annan kontakt med Jacob Nordangård än läsning av hans berättelse på bloggen.

För Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström, sekreterare

Det aktuella nätverket syns här:

http://klimatsans.com/aktuellt-4/page/2/

____________________________________________________________________

2014-03-05 Anmälningarna har fått dnr 14/00557 och 14/00577.

____________________________________________________________________

Skrivelserna nedan har sänts till kulturdepartementet med kopia till miljödepartementet.

Lena Adelsohn Liljeroth !

Granskningsnämnden har i flera år agerat på ett sätt som spelar bort dess existensberättigande. Vid anmälningar om felaktiga uppgifter om klimatet eller uteblivna uppgifter, som skulle ställa ett programinslag i en helt annan dager, har nämnden rutinmässigt svarat så här:

”Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet.”

Det kan kortare formuleras så: “Om alla tror något som är fel, skall de inte störas med sanningen.”

Det har länge stått klart att IPCC:s hypotes är obevisad. Det finns tydliga tecken på att det blir kallare istället för varmare. Seriösa forskningsrön säger att “växthuseffekten” är oberoende av atmosfärens gasblandning.

Om Public Service skall ha någon funktion i samhället borde den viktigaste vara att säkerställa korrekta informationer i en så viktig fråga som klimatet. Sändningstillstånden säger just att väsentlig information inte får utelämnas. Detta skall Granskningsnämnden bevaka. Så har inte skett på flera år, när det gäller klimatet.

Vi har idag lämnat in bifogade anmälningar. De innehåller så många preciserade fakta att nämnden inte längre kan säga sig vara ovetande.

Vi ber dig hålla koll på behandlingen av dessa anmälningar. Besvaras de på liknande sätt ber vi dig förbereda en total omorganisation av nämnden. Vi står gärna till tjänst med konkreta förslag.

En presentation av Nätverket finns i anmälan om inslaget i Aktuellt.

Med vänliga hälsningar

Sture Åström 042-28 10 25 070-7730 756

Sekreterare i Nätverket KLIMATSANS
____________________________________________________________________

Anmälan 2014-03-04 Nyhetsvärdering

Alla kanaler SVT och SR

Alla nyhetsprogram

Alla vetenskapsprogram

Klimatfrågan
I Riksdagen har miljöminister Lena Ek förklarat att klimatfrågan gäller ”civilisationens överlevnad”, varför hon vill införa den ”i alla politikområden”. Så sent som efter mötet i Warszawa uttalade hon att ett globalt klimatavtal i Paris nästa år ”gäller vår överlevnad”. Den omställning av landets ekonomi, som nu påbörjats, förefaller lika radikal som den under krigsåren.
Klimatfrågan är således av allra största vikt både politiskt och ekonomiskt.
Både SR och SVT har visat den stor uppmärksamhet. Varje dag nämns koldioxid, utsläpp, klimathot, klimatförändringar, klimatsmart, etc. i program av de flesta slag, många dagar mer än ett dussin gånger. Detta sker nästan alltid som en bekräftelse på att SR och SVT håller IPCC:s obevisade hypotes för sann, d.v.s. utsläppen av koldioxid orsakar en global uppvärmning, som får katastrofala följder.
Hypotesen
Ännu efter 25 års arbete med den primära uppgiften att bevisa hypotesen, har IPCC inte lyckats med det. Istället står det klart att naturliga drivkrafter orsakat både höga temperaturer, under Medeltiden, och låga temperaturer, under Lilla Istiden på 1600-talet. Den enda ”klimatförändring” som kunnat mätas är en uppvärmning av knappt en grad sedan 1800-talet. Den måste betraktas som en önskvärd återhämtning efter de tidigare kalla seklerna.
Det börjar bli uppenbart att hypotesen är falsk. Mer koldioxid kan inte göra så mycket åt klimatet att det märks. Detta är en sensation av globala mått, som SR-SVT inte givit motsvarande uppmärksamhet. Det måste vara lika viktigt som att uppmärksamma hypotesen innan den var falsifierad. Landets politik avseende klimatet, en mycket kostsam politik, drivs på felaktiga grunder. Om Public Service skall fylla en uppgift i samhället, måste det vara att tillhandahålla korrekta informationer i de mest omvälvande politiska frågorna, varav klimatet är en av de allra främsta.
Nedan vill vi komplettera redaktionernas rutinmässiga informationskanaler med nyheter, som var och en är värd en utförlig presentation för allmänheten. De är ordnade efter aktualitet. Vi hänvisar också till vår skrivelse avseende Aktuellt.

Nyheter
2014-02-22
En studie av försäkringskostnader avseende väderhändelser visar att man inte kan hänföra ökade kostnader till värre oväder utan istället till samhällets ökade rikedom. Kostnaderna har ökat i takt med BNP.
http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29NH.1527-6996.0000141
2014-02-15 Den ene av grundarna till Greenpeace, Patrick Moore, vittnar inför USA Senaten. Han slår fast att det inte finns några vetenskapliga bevis för att koldioxid utgör den dominerande faktorn bakom den lilla ökningen av den globala temperaturen de senaste hundra åren. Han förklarade att han lämnade Greenpeace sedan det utvecklats till en politisk organisation med vänstervriden agenda. Det senare är naturligtvis också viktigt för allmänheten att bli informerad om. Hela vittnesmålet finns här:
http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_id=415b9cde-e664-4628-8fb5-ae3951197d03
2014-01-28 Den oberoende analytikern Steven Goddard har funnit att de amerikanska databaserna, som förser IPCC med globala temperaturer, har börjat med storskalig ”justering” av gamla mätningar. Hur ändringar av 100 år gamla mätningar blir rätt, förklaras inte. Märkligt är att gamla temperaturer i allmänhet blir lägre och sena temperaturer högre, vilket förstås visar en snabbare temperaturökning.
http://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/17500-u-s-agencies-accused-of-fudging-data-to-show-global-warming
Detta hade svenske nestorn i klimatforskning, professor Wibjörn Karlén, funnit tidigare. Han jämförde nya och gamla temperaturdata samt gjorde diagram över skillnaderna. Man kan inte undgå misstanken om en avsiktlig förvanskning i syfte att stärka hypotesen om koldioxidens verkan.
http://www.geoclimate.se/articles/20131107_GISS_Wibjorn_Karlen.pdf
2014-01-28 Parlamentets hearing med forskare från båda sidor. En tre timmar lång video finns här:
http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=14741
Professor Lindzen, MIT, konstaterar att den uppvärmning som varit inte ger anledning till några bekymmer. Han menar att om man gör något, så kommer det inte att ha någon märkbar verkan på klimatet medan det kan ruinera ekonomin.
Donna LaFramboise påpekar att IPCC:s sammanfattning för beslutsfattare, SPM, av 27/9 -13 tagits fram bakom stängda dörrar. Då kan man misstänka politisk påverkan, särskilt som det var regeringar, inte forskare, som förhandlade. Man kan behöva börja om processen från början i full öppenhet.
I ett skrivet vittnesmål av professor Pierre Darriulat beskriver han hur det faktiska kunskapsläget förvanskats från de vetenskapliga rapporterna till SPM, sedan förvanskats ytterligare i den presskonferens, där SPM presenterats, och till sist har media förvanskat läget till allmänheten. Allt i alarmistisk riktning. Allmänheten är grovt vilseledd. Beslut måste tas med hänsyn till ekonomin.
http://data.parliament.uk/writtenevidence/WrittenEvidence.svc/EvidenceHtml/4360
2013-12-08 Robinson och Catling har studerat solsystemets planeter och visar att ”växthuseffekten” är oberoende av atmosfärens gasblandning och främst bestäms av dennas tjocklek. Jämvikt mellan in- och utgående energi tycks gälla på den höjd, där trycket är 0,1 bar, c:a 11 km på jorden. Den molekyl, som därifrån råkar boxas ner till marken, får sin hastighet och därmed temperaturen ökad av gravitationen. Det motsvarar den ”växthuseffekt” vi har. Detta stämmer både vid halten 0,4 promille här på jorden och halten 950 promille på Venus. Den har trycket 92 bar och 450 grader C vid marken.
http://www.nature.com/ngeo/journal/v7/n1/full/ngeo2020.html
Klimatets beroende av de omgivande himlakropparna studeras mångsidigt av 19 forskare, som presenteras här:
http://www.pattern-recogn-phys.net/1/205/2013/prp-1-205-2013.pdf
Deras fullständiga rapporter kan man nå här:
http://www.pattern-recogn-phys.net/special_issue2.html
2012-11-29 Öppet brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon från 125 internationella vetenskaps-män, varav sju är svenskar. De skriver att det inte finns några bevis för att koldioxid driver klimatet.
http://opinion.financialpost.com/2012/11/29/open-climate-letter-to-un-secretary-general-current-scientific-knowledge-does-not-substantiate-ban-ki-moon-assertions-on-weather-and-climate-say-125-scientists/
2012-10-01 Nicola Scafetta vid Duke University konstaterar att gamla civilisationer visste om en 20-årig och en 60-årig cykel beroende på Jupiters och Saturnus banor runt solen. Det som händer nu har inget med människans utsläpp att göra utan är naturliga variationer i Jordens relationer i solsystemet.
http://www.forbes.com/sites/larrybell/2012/01/10/global-warming-no-natural-predictable-climate-change/

ScafettaW-Sunspots

Vi bifogar bilden ScafettaW. I övre diagrammet visas solfläckscyklerna under 400 år. I det nedre, som omfattar 100 år, har han lagt kurvan med gamla solfläckscykler över den aktuella. Cykel nr 1 ligger ovanpå nr 20 och nr 4 över nr 23. Cyklerna däremellan visar liknande form. Nu har cykel nr 24 visat sig vara så låg som nr 5 var. Därmed kan mönstret antas fortsätta. Då solen uppförde sig så på 1800-talet var det ovanligt kallt. Det gör sannolikheten uppenbar, för att det kommer ett par kalla decennier.
Den spådomen bygger på mätningar och historiska data. IPCC:s spådomar bygger på meningslösa datorsimuleringar. Denna skillnad är något som allmänhet och politiker måste informeras utförligt om.
2012-01-01 Hans Jelbring visar hur gaslagarna inte kan förenas med IPCC:s hypotes, där strålning är huvudsakliga orsaken till ”växthuseffekten”. Istället är det atmosfärens massa och gravitationen som avgör ”växthuseffekten”, vilket bekräftas av Robinson-Catling. Koldioxiden påverkar inte klimatet.
http://tallbloke.wordpress.com/2012/01/01/hans-jelbring-the-greenhouse-effect-as-a-function-of-atmospheric-mass/

Krav
Vi kräver bara att SVT och SR lever upp till villkoren i sändningstillståndet. Det innebär både att ”ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor” och att ”granska myndigheter, organisationer och företag, som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfärer.”
Detta betyder att ett rimligt urval av ovanstående ”nyheter” måste ges fullödiga presentationer samt att organisationen IPCC och dess arbete granskas, där Donna LaFramboise gjort en pionjärinsats, som måste relateras utförligt. Den publika informationen är nu så snedvriden att inte ens ledamöterna i Granskningsnämnden tycks vara medvetna om att koldioxid-hypotesen är helt obevisad och högst sannolikt falsk. Det har medfört att landets energipolitik håller på att omformas i fel riktning. Det måste givetvis Public Service rätta till !

Vi står gärna till tjänst med vidare nyhetstips och kontakter samt synpunkter på svårtydda rapporter.

Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström, sekreterare

____________________________________________________________________

Anmälan 2014-03-04 Aktuellt

Program:. . . Aktuellt . . . . . . . . . . Kanal: . . . SVT 2

Sänt: . . . . . . 2014-02-26 . . . . . . . Kl. 21:00, c:a 33 min in

Programledare: Anders Holmberg, Bodil Appelquist

Presentation
Nätverket KLIMATSANS består av ett 50-tal aktiva medlemmar, som via mejl utbyter information om forskning och debatt rörande klimatet. Dessutom finns ett par hundra passiva anhängare som håller kontakt mera sporadiskt.
Bland medlemmarna ingår ett dussin professorer och doktorer, som har varit eller är aktiva inom forskning med bäring på klimatet, några ansedda som internationella auktoriteter på sina områden. Ännu fler har erfarenhet från framstående positioner i näringslivet. Många har goda och flitiga kontakter med världens mest framstående klimatforskare med större vetenskaplig bredd än vad IPCC skaffat sig.
Sammantaget har vi i Nätverket tillgång till mer allsidigt klimatkunnande än vad IPCC visat sig ha. Några av medlemmarna finns här:
http://www.bt.se/debatt/kan-vi-lita-pa-fns-klimatpanel(3997776).gm

Granskningsnämndens uppdrag
Nämnden har att övervaka om program står i överensstämmelse med radio‐ och tv‐lagen. I sändnings-tillstånden för SR och SVT anges: ”Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.”
Hittills har GRN rutinmässigt avslagit klagomål avseende mediebolagens framställning av klimatet som ett hot om katastrofer med utsläpp av koldioxid som drivande faktor med formuleringen att detta: ” har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet.”
Denna formulering är helt oacceptabel i en demokrati av flera skäl.
1. Det måste vara en av GRN:s viktigaste uppgifter att bevaka medias oberoende av politiker. Allt annat är ett steg på vägen mot totalitarism.
2. Eftersom klimatet handlar om naturvetenskap och politiker i allmänhet är okunniga i sådana frågor, är det helt irrelevant vad politiker anser om klimatvetenskapen.
3. Det breda stödet bland klimatforskare är en lögn. Den ofta citerade siffran 97 % vilar på en enkät, som genomförts så dilettantmässigt att de 97 % egentligen endast avser 0,7 promille. Dessutom var den avgörande frågan så felformulerad att även kritiker skulle svarat det ”ja” man räknade som stöd för IPCC:s hypotes. Se en redovisning här:
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article1628520/Fusk-i-klimatdebatten.html
Det är graverande att IPCC anfört så undermåliga undersökningar i en fråga de givit så stor vikt.
Flera andra ”undersökningar” har gjorts i avsikt att styrka det ”breda stödet” bland klimatforskare, men ingen har genomförts på ett kompetent sätt. Dock visar samtliga undersökningar att de som kallar sig ”klimatforskare” saknar grundläggande förståelse för vetenskapens förutsättningar: Det spelar ingen roll hur många som stöder en hypotes. Det enda som räknas är experiment som bekräftar eller falsifierar den. De som anför ”konsensus” eller ”en stor majoritet” visar att de inte är riktiga forskare. Dem kan man inte tro på. Den ”grundsyn” GRN anfört är visad felaktig.
4. Ingen ”grundsyn” av någon sort kan ursäkta faktafel. Sådana måste media förutsättas korrigera, i en så allvarlig fråga som klimatet är. Det borde vara GRN:s uppgift att påtala sådant.
5. Klimatet har i riksdagen betecknats som en fråga om civilisationens överlevnad. De politiska program, som börjat genomföras, torde innebära den största omställningen av landets ekonomi sedan krigsåren. Det finns knappast någon fråga, där det är viktigare att väljarna får korrekta informationer. Ännu viktigare blir det av den anledningen att den ”rådande grundsynen” saknar grund i faktiska data. Den vilar på datorsimuleringar avseende framtida klimat, vilka visats sakna kontakt med verkligheten. Observera att mer seriös forskning än IPCC:s visar på större sannolikhet för att det blir kallare än att det blir varmare.
6. GRN:s rutinmässiga avslag har inneburit en sanktion av att ” väsentliga uppgifter utelämnas”, vilket är precis vad GRN har i uppdrag att påtala ! !

Vi ser inte att GRN kan acceptera någon annan ”grundsyn” än att ”sanning och fakta” skall respekteras när det gäller något så viktigt som klimatet. Vi utgår från att GRN vill försvara sitt existensberättigande genom att behandla nedanstående anmärkningar omsorgsfullt och sakligt.

Programmets innehåll
Nedan anges tider med därefter följande yttranden, där vi med kursiv stil markerar påståenden, som vi kommenterar med numrerade noter i nästa avsnitt.
Vid påannonseringen säger BA: ”Besök Venedig innan det är för sent. Flera av världens turistmål hotas av klimatförändringar.” 1)
33.20 Unikt vinterlandskap på en av de stora sjöarna i USA. Efter en ovanligt kall vinter har unika snö- och isformationer bildats. Med ett allt varmare klimat är risken att det kan ta många år innan det går att nå platsen igen. 2)
35.02 Det finns fler underverk som forskare tror försvinner snart. Några är riktigt akut hotade. Maldiverna i Indiska Oceanen. Det kan bli världens första land som havet kan ta med sig när det stiger. 3)
35.46 Stora Barriär-revet. Reven minskar för varje dag nu. 4)
36.09 I Venedig trampar turister redan vatten i ett delta som sjunker. Ansträngningar görs för att bevara en kulturskatt undan ett klimat i förändring. 5)
36.40 Johan Kleman, JK, professor i naturgeografi vid Stockholms Universitet: Mest bekymmersamt är att havsytans stegring är obeveklig och kommer att fortsätta under lång tid. 6)
De stora floddeltana sjunker, Nildeltat, Mekong-deltat, de stora kinesiska floderna. De berör på varje plats tiotals miljoner människor.
De påverkas dels av att man byggt dammar, som gör att det inte kommer mer slam, så att marken hålls uppe och dels av att havsytan stiger. Jag vet att Nildeltat förlorar 50 kvadratkilometer per år. 7)
Sverige är gynnat eftersom landhöjningen tar hand om havsytehöjningen. Skåne kommer att förlora lite land. 8)
På sikt kommer Mälaren att bli en havsvik. Sötvattenreservoaren försvinner. 9)
39.14 Förklaringen till stigningen är enkel. Planeten har blivit varmare under 100 år. Vi ser inget stopp på den utvecklingen. Det betyder att framför allt Grönland och många glaciärer förlorar vatten och dessutom blir havet sakta varmare. Då tar vattnet mera plats. 10)
39.30 BA: Nu vet vi ju att det är inte mycket som tyder på att klimatförändringarna skulle avstanna. Finns det nånting som skulle kunna påverka processen ? 11)
JK: Det som sker är obevekligt. Det som nu sker är svaret på den uppvärmning som skedde på 1900-talet. 12)
40.00 Slut.

Anmärkningar
1) Begreppet ”klimatförändringar” är alltför obestämt för att användas i ett seriöst nyhetsprogram. Det har introducerats av IPCC som en omskrivning av ”den globala uppvärmningen” för att dölja det faktum att någon sådan inte konstaterats på 17 år. I detta sammanhang blir begreppet vilseledande.
2) BA förutsätter att klimatet blir ”allt varnare”. Det finns idag inga tecken på att det blir fallet de närmaste decennierna. Det finns istället tydliga tecken på att solens uppförande aviserar några kallare decennier. Professor Lockwood anser att solen ändrat sig snabbare än på 10.000 år:
http://www.bbc.com/news/science-environment-25743806
3) Maldiverna riskerar inte att översvämmas inom överskådlig tid. Den internationelle auktoriteten, Nils-Axel Mörner, har forskat på havets nivå och stränder under flera decennier. Han har personligen besökt de flesta av de länder där man larmat om kommande översvämningar. Således har han flera gånger besökt några av Maldivernas öar och gjort grundliga mätningar av historisk och aktuell havsnivå. Havet visar ingen oroande tendens att stiga. Däremot gjorde den dåvarande presidenten stort propagandanummer av IPCC:s nu falskförklarade larm om stigande nivå genom att filma ett samman-träde med regeringen under vatten iförda snorklar. Det lokala TV-bolaget gjorde en film med Mörner och hans team, där fakta visades. Presidenten förbjöd visning av den. Larmen om Maldivernas över-svämning är en rent politisk aktion, för att utverka finansiellt stöd till en korrupt regim. För svenska skattebetalares intresse borde SVT visa hur klimatfrågan missbrukas av flera regimer.
4) Programmet har ”klimatförändringar” som övergripande introduktion. För problemen med Stora Barriärrevet anförs inga sådana, endast utsläpp av orenade avlopp. Det blir vilseledande.
5) Venedigs problem är inte ”klimatförändringar”. Som JK förklarar senare, ligger Venedig på ett floddelta, där markytan sjunkit i sekler. Med märken på dess byggnader kan processen följas sedan 1700-talet. Dess problem är trefaldigt: a) Det uppslammade materialet i alla deltan sjunker sakta ihop. b) Venedig ligger på en tektonisk platta som sakta trycks in under Alperna. c) Samhällets utveckling med avskogning, dränering av uppodlade arealer och hårdgöring, asfaltering, av vägar och expanderande bostadsområden, har gjort att regn flyter ner i floden snabbare än förr med översvämningar efter skyfall. Detta är en avgörande orsak till de aktuella översvämningarna i England. Samma problem noteras längs Rehn, Donau och andra stora floder. Det har inget med ”klimatförändringar” att göra.
6) Ett återkommande påstående är att havsytan stiger. Det är den absolut allvarligaste följden av den påstådda uppvärmningen, eftersom hela länder skulle översvämmas. Det måste således behandlas med den allra största seriositet av Public Service. Påståendet härstammar från IPCC:s rapporter. Det är fel, vilket visar den inkompetens varmed dessa produceras. De innehåller två grundläggande misstag: a) Mätningar från satelliter på flera mils höjd antas kunna ske med lika stor noggrannhet som man har vid de mätstationer för tidvattnet som finns i hundratals hamnar runt jorden. Då satellitmätningarna skiljer sig från de jordnära mätningarna tar man ett medelvärde av de två istället för att justera de förra, så att de överensstämmer med den observerade verkligheten. b) För sina förutsägelser har IPCC valt data från de stationer som ligger där landet sjunker, ex.vis på floddeltan.

130308-Mörner-Gauge stations

Diagram 130308 bifogas. Där har Mörner sammanställt de data IPCC år 2007 använt från mätstationer i 159 hamnar. Y-axeln anger vilken stigning av havsytan som noterats över ett antal år. Längs X-axeln har han först placerat data från stationen med lägst notering för havets stigning, en faktisk sänkning. Allt eftersom stationernas värden stiger placeras de in i diagrammet, så att en S-kurva bildas. Svansen neråt avser uppenbarligen stationer som ligger i områden med en landhöjning, ex.vis då deras tekto-niska platta rör sig. Lika uppenbart är att svansen uppåt avser stationer på mark som sjunker. Ett stort antal stationer ligger i det röda fältet mellan noll och två mm/år, vilket måste anses motsvara havets verkliga rörelse. Notera dock att för sina förutsägelser har IPCC valt det rosa fältet mellan två och sex mm/år, vilket motsvarar områden med landsänkning. Samma förhållanden gäller deras rapport 2013. Det kan bara betraktas som avsiktlig vilseledning, något som SVT inte borde falla för.
7) Det finns inget som indikerar att havet kommer att stiga med mer än de nämnda 2 mm/år. Större stigning är fysiskt omöjlig. Det visas av de undersökningar professor Gerhard De Geer gjorde på 30-talet. Han studerade tecknen efter den senaste inlandsisens tillbakadragande förbi Mälartrakten. Den var c:a tre km tjock, vilket innebär att det var 20 grader kallare vid dess yta än vid marken, varför den inte kunde tina märkbart på ovansidan. Avsmältningen skedde därför i fronten, som förlorade 800 meter per år. Man vet att samtidigt steg havet med 10 mm/år.
Då täckte landisarna stora områden från Sibirien över Nordeuropa till Nordamerika. Idag finns inte ens tiondelen så mycket landis och glaciärer på sådana breddgrader att de kan tänkas smälta. Antarktis ligger så till, att någon nämnvärd avsmältning där inte är tänkbar. Således kan isarna på land inte tillföra havet mer vatten än att det stiger med 1 mm/år. Därutöver tillkommer något mindre på grund av den expansion vattnet gör vid uppvärmning. Det kan alltså högst bli 20 cm på hundra år. Mer är inte fysiskt möjligt. Naturlagarna sätter denna gräns.
Emellertid sker det motsatta, om klimatet istället blir kallare, vilket solens uppträdande nu indikerar. Således är allt tal om att havets stigning kan orsaka stora katastrofer helt grundlöst.
8) Skåne kommer inte att förlora land på grund av stigande havsnivå. Landhöjningen är c:a 1 mm/år i nordväst och 2 mm/år i sydost. Det kompenserar tänkbar stigning av havet. Däremot kan ”normalt” extremväder med stormar gröpa ur kusten på utsatta lokaler.
9) Förutsägelsen att Mälaren kan bli en havsvik vittnar om bristande kunskap. Som anförts ovan är det helt orimligt. Så långt norrut är landhöjningen betydligt större än den tänkbara höjningen av havsnivån.
10) Den enda, observera enda, uppmätta ”klimatförändringen” är knappt en grads uppvärmning sedan 1800-talet. Detta var kallt, varför uppvärmningen måste betraktas som en önskvärd återhämtning. Liknande kalla perioder har uppmätts under de senaste tusen åren. Ingen uppvärmning har noterats de senaste 17 åren. Flera internationella solforskare ser det som mer sannolikt att de närmaste decennierna blir kallare än att de blir varmare.
11) BA är grovt vilseledd av IPCC:s falska larm. Hennes antagande att vi vet att det bara kan bli värre är helt obefogat. Det baseras på IPCC:s datorsimuleringar, som den senaste 17 åren visats vara meningslösa. Det senare fastslås dessutom av dess egen arbetsgrupp I i rapporten 2001. På dess sida 505 kan man läsa att klimatet är ett kaosartat system med ickelinjära parametrar, vars inbördes beroende ofta är okänt och därför måste gissas. Sedan dessa gissningar multiplicerats med varandra någon miljon gånger blir resultatet inte bättre än en gissning. Arbetsgruppen slår fast att simuleringar i avsikt att spå klimatet på lång sikt är meningslösa. Ändå har IPCC fortsatt med sådana och har inget annat underlag för sina förutsägelser för år 2040 och 2100. Det är alltså matematiskt omöjligt att få meningsfulla resultat, då flera faktorer är okända. IPCC har erkänt att de inte förstår mekanismerna för molnbildningen, värmeöverföringen mellan hav och atmosfär eller havens stora strömmar, vilka förmodligen är de allra viktigaste faktorerna. Därtill kommer att de har de försummat forskningen om solens aktivitet, varför de helt missat tecknen på kommande kalla decennier.
12) Det sista påståendet är det enda som är helt sant, men inte på det sätt det var menat. JK menade att havet kommer att stiga mer än 70 cm, vilket behövs för att göra Mälaren till en havsvik. Detta är helt uteslutet, som förklarats ovan. Emellertid finns det inga som helst indikationer på att utsläppen av koldioxid påverkar klimatet så mycket att det kan märkas. Dessutom finns det alternativa teorier som säger att växthuseffekten är oberoende av de gaser som ingår i atmosfären. Det bekräftas av mätningar i de andra planeternas atmosfärer:
http://www.nature.com/ngeo/journal/v7/n1/full/ngeo2020.html
Utsläppen av koldioxid är den enda klimatfaktor, som människan kan påverka. Då utsläppen nu visat sig sakna betydelse, blir ”klimatförändringarna ” obevekliga. Klimatet styrs av sol, måne, planeter, moln och kosmiska strålar i en samverkan, som ännu inte är väl förstådd. Människan påverkar genom att skövla skogar och ploga åkrar, genom att lägga svart asfalt på vägar och parkeringsplatser samt genom byggandet av hus och industrier, m.m. Inverkan därav är dock lokal och mest att betrakta som miljöproblem. De globala förändringarna är obevekliga.

Krav
Vi kräver följande åtgärder för att kompensera de vilseledande åsikter man presenterat som sanna:
A. Redaktionen måste införa en regel att alltid strikt redovisa vilka påståenden och uppgifter som vilar på uppmätta och observerade fakta respektive de som vilar på obevisade hypoteser, osäkra datorsimuleringar, spekulationer, antaganden och gissningar. En programledare får naturligtvis inte uttala sig om en obevisad hypotes som om den var sann.
B. Då stigningen av havets nivå är potentiellt farligast, måste en kunnig expert få redovisa fakta.
C. Tvivlen på att koldioxiden har någon märkbar verkan måste presenteras utförligt. Bland de 125 forskare som skrev till FN 2012-11-29 fanns 7 svenskar, som kan redovisa fakta.
D. Då solen torde vara den starkaste drivkraften i klimatet, måste solforskarnas senaste rön redovisas.
E. Organisationen IPCC har en position av unikt inflytande i hela världen. Dess verksamhet måste granskas, där dess kritiker får tillräckligt utrymme. Exempelvis måste den genomgång av dess arbete som Donna Laframboise gjort redovisas. Vidare bör forskare som lämnat IPCC och därför har gedigen kännedom om dess arbete intervjuas.

Eftersom titeln ”professor” i Sverige inte längre är någon garanti för djup kunskap och gott omdöme står vi gärna till tjänst med förslag på lämpliga experter att engagera.

Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström, sekreterare