Verkningslös klimatmedicin

151111-Al Gore

HH-Logga

2015-11-11

Grunden i Al Gores klimatbudskap var att koldioxidhalt och temperatur hänger i hop. Så långt var allt rätt, men han glömde att kolla hur de hänger i hop, skriver Härje Thunholm.

Vad kom först, hönan eller ägget, är en klassisk fråga och på samma sätt kan vi fråga vad kommer först, koldioxidhalt eller temperatur? Både koldioxidhalt och temperatur varierar och man kan därför i en tidsregistrering av förändringshastigheter lätt se vad som är orsak och vad som är verkan, det så kallade fasläget. Redan i de mätningar på borrkärnor som Al Gore hänvisade till kunde man se att en ändring i temperaturen kommer först och att ändring i koldioxidhalten följer hundratals år senare. Nutida registreringar visar samma sak, men i det korta mätintervallet ser vi en fasförskjutning på 9-12 månader. Förskjutningens storlek förklaras av inblandade processers tröghet. Havsytan värms upp och allt eftersom värmen tränger djupare avges mer koldioxid till atmosfären. När havsytan kyls av går processen åt motsatt håll.

De datormodeller som används för att prediktera klimat visar att ökad koldioxidhalt leder till ökad temperatur. Mätningar visar alltså att det är tvärtom, ökad temperatur leder till att koldioxidhalten ökar. Orsak och verkan i modellerna är således fel.

De variationer i jordens klimat som vi upplever kan på grund av denna koppling mellan orsak och verkan inte till nämnvärd del ha orsakas av våra koldioxidutsläpp. Vad värre är att minskning av koldioxidutsläpp inte är någon effektiv bot mot klimatförändringar. Som medicinering är metoden närmast att betrakta som kvacksalveri.

Om några veckor ska våra regeringar försöka komma överens om att spendera ofattbara summor för att söka sänka jordens medeltemperatur genom minskade utsläpp av koldioxid. Borde man inte kolla först genom mätningar att medicinen är verkningsfull innan man spenderar? Datorberäkningar kan vi inte lita på eftersom modellerna inte klarar av att reda ut vad som är orsak och vad som är verkan.

Den som själv vill övertyga sig om faslägen kan hitta mätdata genom att googla “climate4you” och sedan söka efter rubrik CO2.

Härje Thunholm
tekn. lic.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Verkningslös klimatmedicin

 1. FN:s klimatpanel IPCC hävdar också att borrkärnor i Antarktis visar jämnt 280 ppm (miljondelar) CO2-halt i tiotusentals år före vår sentida ökning. Men CO2-molekylen vandrar i isen och bildar föreningar med andra ämnen. Gamla växters klyvöppningar, trädringar och kemiska analyser av gamla lämningar visar växlande halter på 300-400 ppm och motbevisar påståendet att nutida halt skulle vara oroande hög.

  Den är tvärtom fortfarande historiskt låg över längre sikt. Sitt rikaste växt- och djurliv hade Jorden under långa perioder för ca 300-65 miljoner år sedan. Då var det 5-10 grader varmare med flera gånger högre CO2-halt och även högre syrehalt.

  Sedan dess har upprepade istider med kalla hav samt sediment i haven tagit upp så mycket koldioxid att det närmar sig den nedre gränsen 150-200 ppm för även härdiga växters överlevnad. Nuvarande CO2-utsläpp återför en liten del av denna bundna koldioxid till atmosfären och stimulerar mer växtlighet.

  Så har också världens skördar sedan 1930 ökat fem gånger. Jordens från satellit synliga växtlighet har de senaste 30 åren ökat med 11 procent. Hundramiljontals har lyfts ur svält och nöd. Fler har fått det bättre – som Hans Rosling också påpekar.

  Problemet är snarare att behålla och helst höja denna gynnsamma CO2-nivå utan att sprida verkliga gifter. Koldioxid är nämligen inget gift utan växtlighetens livsnödvändiga näring. Den förutan funnes inget liv!

 2. Jag vill lägga till att den räkning av solfläckar, som har pågått i flera hundra år, visar på ett samband mellan antal och jordens temperatur.

  Det är även så att om koldioxiden skulle orsaka att mindre solstrålning reflekteras ut i rymden igen skulle det innebära att den koldioxiden skulle värmas upp. Några mätningar att så är fallet finns inte vad jag vet.

 3. Kvacksalveri är ett välfunnet ord i sammanhanget. Patrick Moore visar i sitt Annual Lecture i UK att 88 procent av världens energikonsumtion är fossil. Naturgas, kol och olja. Förnybar utöver vattenkraft är ungefär 1 procent. Samtidigt om man bara ser till elektricitet så saknar 1,2 miljarder människor det. Så hur vindsnurror och solceller ska fixa tvågradersmålet är med det perspektivet precis som Thunholm skriver rent kvacksalveri.

Comments are closed.