Monthly Archives: October 2016

Om klimat, orsaker och verkan

161028-moln-hh

2016-10-28

HH-Logga

En gammal god regel när man analyserar skeenden är att orsak alltid måste komma före verkan. Kommer man till slutsatsen att verkan kommer först så har man begått något fundamentalt fel i analysen. Härje Thunholm förklarar.

Ur mätningar av luftens koldioxidhalt och temperatur kan man se hur dessa storheter förändrats med tiden. Presenterar man förändringarna i ett tidsdiagram så framgår det klart att båda storheterna förändras på ett likartat sätt, men att det finns en förskjutning i tiden på 10–12 månader. Det framgår också att det är temperaturen som leder och koldioxiden som följer. Temperaturförändringen är med andra ord orsaken och koldioxidhalten verkan. Rent fysikaliskt förklaras detta med att världshaven innehåller jättestora mängder koldioxid löst i vatten och att ytvattnet avger koldioxid när det uppvärms. När det kyls löses mer koldioxid i vattnet. Den tröghet med vilken denna process löper förklarar nyss nämnda förskjutning.

Dessa förhållandevis enkla samband har stora konsekvenser i den pågående klimatdebatten. Det är alltså fysikaliskt orimligt att den klimatförändring vi upplevt sedan början av 1800-talet kan ha ökad koldioxidhalt som dominerande orsak. Uppvärmningen måste ha en annan orsak och i dag känner man inte fullständigt till den. Att uppvärmningen till en del orsakas av solens variationer är ett hett tips, men det är också så att orsaken inte ligger i en enda faktor utan förmodligen utgörs av ett mycket komplext samspel mellan jorden och rymden.

Kontentan av samspelet mellan temperatur och koldioxidhalt är att vi inte kan räkna med att nämnvärt kunna påverka klimatet genom att sluta använda fossila bränslen och därmed inte heller genom att bygga vindkraftverk.

Härje Thunholm

tekn.lic.

+ – + – + – +

Förhållandet illustreras mycket tydligt i följande post:

Fasläget visar om koldioxid eller temperatur styr

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Förutfattade meningar, forskning och media

161027-upplysningstiden-1372680_orig

“Upplysningen” på bild, den tid då värden som frihet, yttrandefrihet, förnuft och vetenskap började bli verklighet. Den personifieras i hög grad av Voltaire, vars staty här utgör centrum i madame Geoffrins salong, dit hon bjudit in många av samtidens tänkare, ex.vis Rousseau och Montesquieu. Själv sitter hon i främsta raden till höger. Allas namn visas på Wikimedia Commons.

Framför statyn läser skådespelaren Lekain år 1755 Voltaires nya tragedi L’Orphelin de la Chine (Den föräldralöse från Kina eller Djingis Khan.)

(Klicka på röd text, så kommer du till källan.)

Den förra posten visar hur DN utgår från sina förutfattade meningar: Klimathotet handlar om civilisationens överlevnad och måste bemötas med samhällets alla krafter. Klimatförnekare är inte tillräkneliga och behöver därför inte höras.

Vad värre är: Detsamma gäller alla riksmedia!

Det går igen i den forskning som politikerna stöder sig på. Den drivs inte längre av nyfikna vetenskapare, som söker sanningen om den komplicerade naturen. Den drivs av aktivister som vill finna bekräftelse på sina uppfattningar, vilka oftast är bestämda av en politisk agenda. Det är inte “vetenskap” utan istället “pseudovetenskap” enligt professor Ivar Giaever, 1973 års nobelpristagare i fysik.

Vi upplever detta dagligen beträffande klimatpolitiken. Men problemet är mycket vidare än så.

Marian Radetzki tipsar om en artikel i Ekonomisk Debatt med tydliga paralleller. Författare är professorn i statistik vid Uppsala universitet, Per Johansson. Dess titel är:

Förutfattade meningar, statistik och jämställdhet

Artikeln har mer än 20.000 tkn, varför jag här tar upp några få poänger:

Artikeln handlar primärt om framställningen av jämställdhet mellan kvinnor och män, eller snarare felande jämställdhet. Per Johanson utgår från relevansen i kompareringen “Lögn, förbannad lögn och statistik”. Problemet är inte statistiken utan att aktivister noga väljer ut viss statistik utan vilja till analys.

Han menar att vår tro om verkligheten oftast baseras på hur ofta vi ser/läser eller hör om ett fenomen snarare än på ett fenomens verkliga (dvs statistiska) omfattning. Om ett budskap upprepas, ges utrymme och konfirmeras, blir därför dessa budskap en sanning.

Aldrig har vi haft så mycket saklig information tillgänglig, men aldrig har det hel¬ler varit så lätt att nå ut med skeva verklighetsuppfattningar.

Slutsatsen för den politiska agendan har varit att vinna medierna för att föra ut sitt budskap och även medvetna lögner.

Dagens jämställdhetsdebatt styrs i mycket hög grad av feministiska idéer som i stor utsträckning utgår från genomsnittsskillnader mellan män och kvinnor inom vissa specifika områden, primärt löner, inkomster och toppositioner i samhället och att detta genomsnitt anses representera hela kollektivet. Utgångspunkten är att kvinnor är missgynnade eller diskrimi¬nerade. Detta stämmer mycket sällan vid närmare analyser. Män misshandlas oftare, får inte bättre sjukhusvård och dör tidigare än kvinnor, vilket motsäger påståendena om strukturell diskriminering av kvinnor.

Jag känner ingen lättnad över att klimatdebattens missförhållanden återfinns även i andra frågor. Snarare blir jag bekymrad över utsikterna till civilisationens, demokratins, överlevnad, när upplysningstidens respekt för sanning, fakta, anständighet och ärlighet tycks bli allt mer devalverad för varje dag som går.

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

DN mörkar klimatfakta

161027-humlum-polarisar

Polarhavens istäcke. Graf från databasen “climate4you”, som drivs av professor Ole Humlum i Oslo.

Blått visar utbredningen i Arktis och rött visar den runt Antarktis. De streckade kurvorna visar 12 månaders medelvärden. Sedan 1979 har istäcket i norr minskat c:a 1,8 miljoner kvadratkilometer. Det motsvarar ungefär tre gånger Sveriges areal.

I söder har istäcket samtidigt växt med 1 miljon kvadratkilometer , c:a två gånger Sveriges yta.

+ – + – + – +

Våra riksmedia berömmer sig av att ägna klimatet, den viktiga frågan om civilisationens överlevnad, stor uppmärksamhet. Den är emellertid synnerligen ensidig. På ett år kan DN, SvD och GP ha 40 debattartiklar var om temat. Då jag kollade ett år hade de högst tre som icke tydligt erkände koldioxidens skadliga verkan. Ingen enda artikel yttrade kritik mot denna hypotes. Manus från oss och andra med faktabaserad kritik av hypotesen har konsekvent avvisats.

Nyligen exponerades denna praxis av DN med behandlingen av repliker till en artikel den 21/10 under rubriken:

Oansvarigt välja oprövad teknik för att rädda klimatet

Den var undertecknad av fem professorer, en docent och den kände f. d. meteorologen Pär Holmgren, numera anställd som “naturskadespecialist” på Länsförsäkringar, och bär i hög grad dennes signum med krav på “skarpare klimatpolitik”. Observera: Det gäller den stora uppgiften att “rädda klimatet”.

Utgångspunkten är “Parisöverenskommelsen” (notera att den felaktiga beteckningen “Parisavtalet” inte används). Denna kräver att accepterade utsläpp av växthusgaser ba-lanseras av att kol binds i marken, i så kallade ”negativa utsläpp” (språkligt nytänkande). Bl.a. skall koldioxid injiceras i berg-grunden i mycket stor skala:

“Den teknik som fordras för detta är ännu oprövad och delvis okänd. Man spelar därför med planetens framtid på ett mycket riskfyllt sätt så länge man inte gör allt som kan göras redan i dag för att minska utsläppen.”

Man är alltså ängslig för att hoppet om sådan ny teknik skall dämpa politikernas beslutsamhet att bekämpa utsläpp.

Redan dagen efter kom en replik från Filip Johnsson, professor Uthålliga energisystem, CTH:

Ologiska slutsatser om negativa utsläpp

Han anser istället att det är oansvarigt att avstå från att utveckla den teknik som behövs för “negativa utsläpp”. Det är knappast fråga om att förlita sig på negativa utsläpp utan istället att alla åtgärder behövs och det snabbt – minskad energianvändning, mer förnybart, ändrad markanvändning samt avskiljning och lagring av koldioxid.

Faran med koldioxiden är stå stor att alla medel måste till !

Samma dag kom Peter Sylwan, vetenskapsjournalist, med rubriken:

Nytt sätt att odla kan fånga koldioxid

Om man slutar plöja och odlar växter som växer år efter år från samma rötter – som skogens träd och markens gräs – så kryper kolet tillbaka ner i marken igen. Så som man gjorde innan plogen uppfanns.

Den 24/10 kom så Anders Lyngfelt, professor, Energi och miljö, CTH med rubriken:

Respektlös argumentation utan kunskaper

“(Författarna) har helt rätt i att vi inte kan förlita oss på mycket stora framtida negativa utsläpp av koldioxid och att en snabb avveckling av koldioxid-utsläppen är nödvändig. Den globala koldioxidbudgeten är snart förbrukad. . . Därför framstår negativa utsläpp som nödvändiga för att nå klimatmålen. . . de flesta metoder för koldioxidinfångning är tekniskt enkla. Infångning i stor skala gjordes redan på sjuttiotalet för att få koldioxid till oljeutvinning”

Alla repliker diskuterar således bara hur man skall minska atmosfärens innehåll av koldioxid.

Den sistnämnda dagen refuserades ett manus, som enkelt och lättförståeligt visade att hypotesen om koldioxidens verkan på klimatet är falsk. Här ett utdrag ur detta av Hans Jelbring, civ.ing. fil.dr. klimatologi:

OANSVARIG TEKNIK MOT KLIMATHOT?

Inom seriös vetenskap gäller att korrekta observationer med nödvändighet måste gälla oberoende av vad modeller konstruerade av människan än förespeglar. Koldioxidens mängd i atmosfären har onekligen ökat under de senast 50 åren. Denna ökning är lika stor på bägge halvkloten. Om hypotesen om koldioxidens inverkan på temperaturen är korrekt, måste en eventuell temperaturhöjning ske samtidigt i bägge polarområdena.

Istäckena vid båda polerna skulle i så fall minska. Många politiskt korrekta professorer har också påpekat att istäcket har minskat på haven vid Nordpolen, vilket är sant, se figuren ovan. Men istäcket har vuxit runt Sydpolen.

En verklig global ökning av koldioxidhalten kan omöjligen orsaka mindre istäcke vid Nordpolen och ett större runt Sydpolen. Det strider mot elementär logik, ifall det faktiskt vore så att växthusgaser skulle öka atmosfärens temperatur.

Slutsatsen är enkel:

VÄXTHUSGASHYPOTESEN MÅSTE VARA FEL, EFTERSOM VÄXTHUSGASERNA SKULLE VÄRMA UPP BÄGGE POLAROMRÅDENA LIKA MYCKET, OM DEN STÄMMER. OBSERVATIONER MOTSÄGER SÅLEDES HYPOTESEN OCH DEN MÅSTE FÖRKASTAS.

Det finns många fler exempel som pekar i samma riktning. Det här exemplet har fördelen att alla människor kan begripa dess giltighet utan att vara en klimatexpert. Planeten behöver därmed inte ”räddas”, eftersom någon uppvärmning inte sker på grund av ökande koldioxidhalt. Det måste vara andra faktorer som påverkar temperaturen (och istäcket) i polarområdena.

Ingen ärlig vetenskapsman kan med gott samvete hävda att koldioxiden orsakar uppvärmning och än mindre en farlig sådan med hänsyn till de fakta som redovisats här. Dessa kan inte få ignoreras längre. Alla tänkande människor begriper logiken. De begriper relevansen i bilden ovan, som utgör ett koncentrat av 36 års kontinuerliga observationer, vilka inte kan förnekas.

Självklart är det oansvarigt att vidta åtgärder mot ett fiktivt hot (global uppvärmning som inte existerar). Det skulle leda till fortsatt enormt resursslöseri.

Men det är också oansvarigt av svenska professorer att stödja en hypotes vars grunder och korrekthet de inte själva orkar ifrågasätta och pröva. Om en sådan prövning är utanför deras kompetens bör de inte uttala sig med angivande av professorstitel som ett auktoritetsbevis. Vetenskap har ingenting med politiskt fattade konsensusbeslut (exempelvis Parisöverenskommelsen) att göra.

Svenska professorer ska ansvara för att kompetens inom vetenskapen upprätthålls i vårt land. Hur det ska ske finns beskrivet i Högskoleförordningen. Vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet ska ligga till grund för vad som enligt lag får undervisas vid Sveriges universitet.

Att stödja en politisk opinion baserad på en hypotes, som kan motbevisas på ett dussin olika sätt, hör inte till professorers uppgift i vårt land.

Hans Jelbring
civ.ing. fil. dr. klimatologi
en av talarna på den vetenskapliga klimatkonferensen på Lidingö den 8/10

+ – + – + – +

De två första replikerna kom redan dagen efter originalartikelns införande. Det torde inte ha varit möjligt, om inte författarna i förväg fått manuset att replikera på.

Som Jelbring anför finns många forskningsrön, som visar att koldioxid INTE påverkar klimatet så mycket att det kunnat mätas, se följande bloggposter:

Fasläget visar om koldioxid eller temperatur styr

Klimatförändringarna är naturliga

Det finns inga växthusgaser

Detta är solida BEVIS för att koldioxiden inte påverkar klimatet. FÖR hypotesen talar bara IPCC:s “klimatmodeller” som deras egna experter förklarat meningslösa redan 2001. Modellerna har också visat sig alltmera fel för varje år som går utan stigande temperatur.

Datasimulering dålig metod

DN och övriga riksmedia driver fiktiva, ensidiga “debatter”, som svävar högt uppe bland molnen utan kontakt med verkligheten. Där vill man minska på växtlighetens viktigaste näring, koldioxid, utan att beröra följderna med minskade skördar för en ökande befolkning.

Klimatförändringarnas verklighet

Ett liv utan koldioxid – omöjligt

Koldioxid är en bristvara

Klimathotet är en bluff

Framtidens historiker kommer att skratta åt den kollektiva idioti dagens media samfällt visar i klimatfrågan.

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatförändringarna är naturliga

161021-weiss-0

Föreläsning av professor Carl-Otto Weiss i Paris 13 – 14 Juni 2015.

På YouTube: All Climate Change is Natural

Sammandrag av Rudolf Sillén.

(Vi ber om överseende med några bilders kvalitet, då de tagits från videosekvenser.)

Inledning

Professor Weiss föreläsning baseras på spektral analys av temperaturdata. Spektralanalys är en metod inom signalbehandling för att upptäcka dolda frekvenser eller cykler.

Metoden baseras på en matematik som kallas Fouriertransformation. Exempel: Om man konstruerar en kurva bestående av summan av två sinusfunktioner med frekvenserna 50 och 100 Hz och även lägger till lite slumpvist brus så får man en kurva där det är svårt att utläsa någon trend eller periodicitet. Genom att applicera Fouriertransformation på kurvan hittar man två tydliga frekvenser nämligen 50 och 100. Funktionen finns tillgänglig i Matlab.

Professor Weiss och hans kollegor fick idén till att applicera spektral analys för att beskriva klimatvariationer, när man fann att praktiskt taget inga vetenskapliga publikationer fanns som analyserat globala temperaturdata.

Spektralanalys av temperaturdata från 1750 till 2015.

Tillförlitliga temperaturdata från direkta mätningar finns tillgängliga sedan 1750 från flera Europeiska städer. Data från Paris, Prag, Venedig, München och två andra Tyska städer ansågs vara tillförlitliga och valdes för studien. Temperaturkurvorna visade sig vara praktiskt taget identiska för de olika platserna. Temperaturerna integrerades till en dataserie som användes för spektralanalys, figur 1. Denna visar flera olika frekvenser, men den dominerande motsvarar en 248-årig periodicitet.

161021-weiss-2

Figur 1. Spektralanalys av temperaturer uppmätta i sex Europeiska städer. Notera att inga andra faktorer än temperaturer har använts.

Temperaturdata från borrkärnor

Nästa steg var att jämföra med temperaturdata från Antarktis. Man fann att temperatur-data från de sex Europeiska städerna på norra halvklotet stämde väl med temperaturerna för borrkärnor på södra halvklotet, se figur 2. Slutsatsen var att resultatet var representativt för det globala klimatet och att dataserien var användbar för fortsatta analyser.

161021-weiss-3

Figur 2. Temperaturanomalier, svart från Europa, blått från Antarktis borrkärnor

Temperaturdata sedan 2500 år tillbaka
Temperaturdata baserade på geologiska data, sediment och biologiskt material, s.k. proxies, insamlades från olika platser på hela jorden, figur 3.

161021-weiss-5-temperature-proxies

Figur 3. Platser där proxy-data samlats in.

För att se om något generellt mönster kunde upptäckas, som skulle stärka de perioder som framkommit vid de spektrala analyserna, skapades en sinusfunktion. Vid en period av ca 250 år visade sig sinuskurvan väl överensstämma med både maxima och minima i temperaturkurvan, figur 4. Detta tydde på att hypotesen om att cykliska förlopp styr den globala temperaturen verkar trovärdig.

161021-weiss-6-bue-temperature-proxies

Figur 4. Här jämförs proxy data med en sinusvåg med perioden 250 år. Det är påfallande hur väl kurvorna ansluter till varandra.

Globala temperaturvariationer kan beskrivas med cykliska förlopp!

Weiss menar att globala temperaturvariationer kan beskrivas med ett antal cykliska förlopp överlagrade över varandra. Med spektralanalys har man funnit två distinkta perioder, nämligen en 230-årig och en 65-årig, se figur 5.

161021-weiss-7-cru

Figur 5. Här visas de senaste 165 årens temperaturdata från CRU med överlagrade cykler på dels 230 år och dels 65 år samt med andra oregelbundna effekter som El Niño och stora vulkanutbrott. (CRU, Climate Research Unit vid East Anglia University.)

Weiss sammanfattar resultaten i en kurva baserad på 6 av de mest dominerande perioderna som upptäcktes med spektralanalys, figur 6.

161021-weiss-8-2050

Figur 6. Den röda kurvan efterliknar de verkliga temperaturerna sedan 1750 med ett minimum ca 1870. Kurvan tyder på att vi för närvarande befinner oss på en max-platå, vilket kan förklara den s.k. ”pausen” i den globala uppvärmningen. Kurvorna tyder på att vi går mot ett kallare klimat med ett minimum någon gång vid 2030-talet eller kanske 2070-talet.

Koldioxidhalten har ökat monotont under tiden och uppvisar inte något cykliskt beteende. Weiss menar därför att den låga koldioxidnivå som vi har nu, ca 0.04 %, inte påverkar klimatet långsiktigt.

Halten koldioxid i atmosfären är en verkan av temperaturförändringarna och inte deras orsak.

I föreläsningen går Weiss inte närmare in på de primära orsakerna till de cykliska variationer som beskriver klimatet, men han antyder att variationer i solinstrålningen är en grundläggande orsak. Figur 7 visar en spektral analys av solens aktivitet. Bl.a. uppvisar aktiviteten en topp som uppträder vart 208:e år vilket är liknande den som Weiss funnit för global temperatur.

161021-weiss-4-solen

Figur 7. Spektralanalys av solens varierande instrålning. Den visar en topp för perioden 208 år, vilket stämmer väl med den globala temperaturens variationer.


Sammanfattning

Spektralanalys av temperaturdata visar att globala klimatförändringar under de senaste århundradena är periodiska.

Den globala uppvärmning som skett sedan 1870 och som påstås bero på koldioxid, är i verkligheten i överensstämmelse med De Vries 200-åriga solcykel.

De variationer i temperatur som skett mellan 1970 till 1997 beror på 65-åriga, periodiska variationer i ytvattenströmmar i atlanten och stilla havet (AMO/PDO).

Analys av temperaturdata visar på cykliska förlopp som överlagras och ger upphov till naturliga variationer i klimatet.

Den nuvarande ”pausen” i global temperatur beror på att både de 200-åriga och 65-åriga cyklerna sammanfaller till en maximiplatå.

Någon inverkan av koldioxid, som ökar monotont, kan inte spåras i spektralanalyserna. Enligt Weiss är den inte orsak till variationer i den globala temperaturen.

Baserat på de cykliska variationer som fastställts genom analys av temperaturdata är det sannolikt att den globala temperaturen kommer att sjunka och nå ett minimum mellan åren 2030 och 2070.

Den som vill fördjupa sig ytterligare kan studera följande rapporter:

Paleoclimate Forcing by the De Vries/Suess Cycle.

Multi-periodic climate dynamics:

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Fasläget visar om koldioxid eller temperatur styr

121-faslaget-konklusion

Figur 1. Under konferensen på Högberga Gård visade professor Ole Humlum grafen ovan. Både temperatur och halten koldioxid i luften har små oregelbundenheter i sin utveckling. Det går fortare ibland och långsammare ibland samt helt bakåt någon gång. För att få fram detta ur de långsiktiga trenderna har han subtraherat det ena årets data från det efterkommande årets data. Grafen visar de skillnader som då uppstår.

Blått visar den globala havstemperaturen, rött den globala temperaturen i luften nära marken och grönt halten koldioxid.

Här ser man en tydlig och regelbunden fasförskjutning av svängningarna upp och ner. Först kommer toppar i havets temperatur, kort därefter luftens temperatur och en tid därefter kommer halten koldioxid. Temperaturen kommer alltid före koldioxiden.

Detta visar entydigt att det är temperaturen som styr halten koldioxid, inte tvärtom, som IPCC hävdat i 25 år utan att kunna bevisa det.

Detta är bara en dataserie, som visar att IPCC har fullständigt fel. Nedan visas ytterligare två, som är enkla att förstå:

122-soon

Figur 2. Arthur B. Robinson, Noah E. Robinson, and Willie Soon, Oregon, visar till väns-ter hur 169 glaciärer har växt och krympt sedan 1700. Krympningen börjar tidigt 1800-tal och fortsätter till år 2000 med en trend som inte påverkas av produktionen av fossila bränslen, som visas i nedre högra hörnet.

Till höger visas motsvarande data för havsnivåns stigning. Inte heller där har förbränningen av kol påverkat trenden.

Koldioxid har alltså ingen verkan på klimatet !

Jakten på “utsläpp” är meningslös och egentligen kontraproduktiv: Utsläppen bidrar till att skördarna ökar och svälten på Jorden minskar.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Mässfall

På konferensen hamnade jag framför en man som hade ständiga anfall av hosta och nysningar. Jag fick nog något av det med mig hem, för på måndagen började näsan rinna och nu är det jag som hostar och nyser med lite feber i kroppen. Jag ställer därför in verksamheten här på bloggen några dagar.

MEN, en av deltagarna har lagt ut flera poster om konferensens vetenskapliga rön. Mats Jangdal gör dessutom mycket skärpta egna funderingar däremellan:

http://www.frihetsportalen.se/2016/10/klimatkonferens-hogberga-3/

Ett par av föredragen finns nu som video:

http://www.cooltv.se/

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Fred Goldbergs verk

goldberg-k

Fred i sitt rätta element framför en glaciär i Japan

Klimatkonferensen på Lidingö var främst Fred Goldbergs verk. Ute i världen är han ett välkänt namn bland klimatforskare, vilket gör att han anlitas för föredrag och forskarmöten i många länder. Det var därför naturligt för honom att aktivt bidra till verksamheten både i norska föreningen Klimarealistene och i svenska nätverket Klimatsans. Han tog initiativet till konferensen, med talare från båda länderna och ordnade konferenslokal, m.m. Då han blev sjuk fick vi frivilliga amatörer gripa in och göra så gott vi kunde. Han kunde inte själv närvara på konferensen på grund av smittorisken, men ville sända en hälsning, som ligger i förrförra posten.

Innan jag engagerade mig i Klimatsans kände jag till Fred, men det var först sedan jag fått hans rapport om sina historiska observationer, som jag insåg hans storhet.

Där redogör han för vad man vet om isen sedan vikingarnas tid. Från Island finns loggar från hamnarna som visar hur länge de var stängda av isen varje år. Han har studerat vad de första upptäcktsresandena rapporterat, Amundsen, Nansen, Nordenskjöld, Andrée, m. fl. När SAS började flyga över Nordpolen tog han kontakt med piloterna och fick deras fotografier av isvidderna. Från en tur till Seattle minns jag själv hur magnifik landisen var. Närmast kusten delade den upp sig i glaciärer som flöt mot havet mellan bergsryggarna. Det liknade vispgrädde.

Fred besökte mätstationer från olika länder och deltog i expeditioner både i norr och söder. Han insåg att när havens varma vatten går mot norr och smälter isen där. Då får isen i söder kallare vatten och växer i utbredning. Detta sker i en period om c:a 60 år knuten till Stilla Havets PDO, Pacific Decadal Oscillation, som växlar riktning med den perioden.

Han följer klimatforskningens utveckling och tar på allvar rapporter om solens och andra himlakroppars interaktion med Jorden och Månen, vilket man mera allmänt börjat förstå att de påverkar vårt klimat.

I mina ögon är Fred en “Riktig Forskare”, med den nyfikenhet och ärlighet, som är grunden för sanningssökande om det okända. Han har dessutom en uthållighet som tillsammans med uppfinningsrikedom och initiativförmåga givit honom en livstids erfarenhet av klimatet vid polerna, det som antas ge de tidigaste indikationerna på globala klimatförändringar. Han har också en personlighet med resning, vänsällhet och omtänksamhet, som givit honom många nära vänner bland världens mest kvalificerade klimatforskare. Han är en nationell tillgång, om våra politiker bara förstår att använda den.

Generaldirektören för SMHI kunde inte avsätta tid för någon av sina medarbetare, för att följa konferensen med dess myckenhet av hårda fakta om det verkliga klimatet. På SMHI utgår man istället från IPCC:s datorsimulerade “klimatmodeller”, som svävar högt uppe i fablernas land.

Vi är många som tackar Fred för initiativet till denna epokgörande konferens.

Sture Åström
Sekreterare i nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Konferensen blev succé

img_3612-y

Deltagarna samlar sig efter första pausen.

Konferensen blev en stor framgång med 80 nöjda deltagare från både Sverige och Norge, men även från Danmark och Nederländerna. Talarna och deras teman framgår av posten “Klimatfakta på video”.

Tyvärr fungerade inte tekniken, så att vi nu kan visa föredragen på video, men de använda illustrationerna finns här.

Vi hoppas kunna återkomma med åtminstone några videor.

Detta är första gången sedan 2006 som en öppen vetenskaplig konferens om klimatet hålls i Sverige. En konferens där alla deltagare kan få ordet.

Talarna refererade en myckenhet hårda fakta, som klargjorde väsentliga förhållanden:

Koldioxid har inte kunnat visas bidra märkbart till klimatförändringarna. Ole Humlum refererade flera mätserier som visade att det är temperaturen som driver upp halten koldioxid i luften, inte tvärtom. IPCC har alltså tagit fel på orsak och verkan ! ! Han konstaterade också att på 2.000 meters djup är havet lite varmare än ovanför. Värme måste således komma nerifrån på något sätt, än så länge oklart vilket.

Jan-Erik Solheim visade hur iskanten på havet som mest sträckt sig nästan ända till Skottland 1888, men slutat långt norr om Spetsbergen 1769. Åren 1866 och 1966 nådde den inte Island. Det är alltså naturligt med stora variationer.

Värdet av intelligenta observationer illustrerades på flera sätt. Hans Jelbring hade fotograferat ett sandtag med hjulspår, där nattfrosten bara satt sig på sandkorn av viss storlek, men inte på alla. Nils-Axel Mörner visade bilder på träd som vittnade om att havet inte stigit, dels för att landet eroderats på grund av oklok odling och dels för att ett mycket gammalt träd stod kvar i strandlinjen.

Jag berättar mera i kommande poster.

Med stor tillfredsställelse noterar vi att Norden har många ytterst kvalificerade klimatforskare. Men media, myndigheter och politiker har inte varit intresserade att ta del av klimatfakta. De ägnar sig hellre åt faktaresistens.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Freds välkomsthälsning

fred-foto-2

Tekn. dr, docent Fred Goldberg, VD Svenska Polarinstitutet

Som representant för Svenska Polarinstitutet och en av initiativtagarna till denna konferens, vill jag hälsa alla hjääärtligt välkomna. Tyvärr kan jag ej själv närvara på grund av sjukdom och av känslighet för infektioner.

Jag hoppas denna konferensdag ska bli intressant och givande på många sätt och motsvara era förväntningar. Klimatfrågan och dess hysteri är ju inte enbart en vetenskaplig fråga utan har en bakomliggande dold politisk agenda som kan sammanfattas av den kände klimatforskaren vid NASA, James Hansen som kärnfullt sagt att vi måste avskaffa kapitalismen för att rädda klimatet.

Jag vill också passa på att tacka mina medorganisatörer som lagt ner ett oerhört arbete för att denna konferens skulle kunna bli genomförd. Vidare vill jag framföra ett stort och varmt tack till våra sponsorer, ingen nämnd och ingen glömd.

Lycka till med konferensen.

+ – + – + – +

Som ett memento ville Fred visa följande bild och citat av Fridtjof Nansen:

fred-nansen

Således: Visa män har vetat att klimatförändringar alltid har förekommit och de kommer alltid att förekomma.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatfakta på video

161005-konferensen-3

Ovanstående arrangemang ser ut att bli en succé. Där presenterar forskare med högt anseende i världen klimatets grundläggande fakta samt sina senaste rön. Under lördagen kommer alla föredrag att videofilmas och, såvitt möjligt, läggas ut på nätet:

http://www.cooltv.se/

Så småningom kommer materialet att redigeras, så att visade bilder och grafer blir tydligare.

Programmet ser ut som följer:

Lördag 8. Oktober
0830: Registrering, morgonkaffe
0850: Välkommen, hälsning från Polarinstitutets Fred Goldberg

0900-1030: Mötesledare: Nils Axel Mörner
0900-0930: Ole Humlum: Global klimatöversikt 2015/2016
0930-1000: Jan-Erik Solheim: Iskanter, sol och planeter
1000-1030: Hans Jelbring: Klimatväxlingarnas orsaker

1030-1050: Kaffepaus

1050-1200: Mötesledare: Jan-Erik Solheim
1050-1130: Nils Axel Mörner: Havsnivåer globalt och i närområdet
(inkl. Martin Hovland: pH och temperatur i djuphaven)
1130-1200: Stein Bergsmark: Grön växling

1200-1300: Lunch

1300-1430: Mötesledare: Tege Tornvall
1300-1340: Anders Lindroth: ICO:s mätprogram för klimatgaser i Sverige
1340-1400: Jan-Erik Solheim och Thorstein Seim: Skolexperiment med koldioxid
1400-1430: Presentation av Klimarealistenes böcker och skrifter (Nicolay Stang, Stein
Bergsmark, Jan-Erik Solheim m. fl.)

1430-1500 Kaffepaus

1500-1630 Mötesledare: Ole Humlum
1500-1530: Nils Axel Mörner: Rapport om klimatkonferens i London, Clexit m. m.
1530-1630: Presentation av böcker och skrifter från aktiva i nätverket Klimatsans (Pia Hellertz, Jacob Nordangård, Tege Tornvall m. fl.)

1630-1800: Frågor och samtal under ledning av Klimarealistenes ordf. Trygve Eklund och Tege Tornvall från Klimatsans.

Under hela konferensen: Utställning av böcker och skrifter.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather