Monthly Archives: October 2017

Katastrofpriser på el i Tyskland

Figur 1. Energiewende: Produktion och extrema elpriser under fyra dagar

Notera att den första dagen är från januari samt att det är 9 dagar mellan dag 2 och dag 3.

  1. Högsta börspris hittills i år är 163,52 €/MWh kl 07:00 den 24/1.
  2. Högsta börspris i oktober är 83,02 €/MWh kl 19:00 den 18/10.
  3. Lägsta börspris hittills i år är – 83,04 €/MWh kl 05:00 den 29/10.

 

Under de två dagarna 28:e och 29:e blev summan av ”försäljningen” till negativa priser:

Minus 69.199.543,05 €

Nära 12 ggr försäljningen till positiva priser under de dagarna.

Figur 2. Total produktion de aktuella dagarna.

(Notera att vertikala axelns siffror avser MW)

Detta visar hur illojal konkurrens från statligt subventionerad ”förnybar” och opålitlig kraft med privilegiet att alltid få avsättning för sin produktion, ruinerar producenterna av pålitlig el, den som landet inte kan klara sig utan. Staten måste således gå in med subventioner också till dessa producenter.

Och de företag, som konsumerar el, får ibland betala femdubbla priset. Denna nyckfullhet gör vissa processer orimliga, vilket får företag att flytta till länder med pålitlig el.

Energiewende är en nationell katastrof !   !   !

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Skrämmande okunnigt om Kolmården

Den rödlistade berguven häckar  i Kolmården

Norrköpings Tidningar

2017-10-31

I en artikel i NT den 20 oktober med rubriken ”Motvilliga beslut om vindkraft” hävdar vice ordförande i bygg- och miljöskyddsnämnden Lars Karlsson (S) att det vid Morkulleberget öster om Kvarsebo inte finns rödlistade fågelarter där uppe. ”Nu har vi nästan kommit in på individnivå när det gäller fåglar”.

Karlssons uttalande har gjorts med anledning av att nämnden tvingats konstatera att det är så stora naturvärden i området att det behövs en tillståndsansökan och att därmed kommunen inte själv kan besluta om bygglov för de sex vindkraftverken i området.

Uttalandet att det inte finns rödlistade fågelarter i området är så gravt missvisande att det kräver ett tillrättaläggande. Redan i den fågelinventering som Ramströms Vind låtit göra konstateras att det finns fem rödlistade arter på Morkulleberget. Deras inventering har missat att det finns ytterligare två rödlistade arter nämligen pilgrimsfalk och berguv, varav berguven tycks häcka i den planerade vindkraftparken. Totalt finns det ett femtontal artskyddade arter i området.

Vi blir skrämda av att ledande politiker visar sådan okunnighet om Kolmårdens naturvärden i viktiga beslut. Här har ändå funnits ett gott beslutsunderlag genom PM från kommunens tjänstemän, Sveriges ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen och Kvarsebo Hembygdsförening.

Styrelsen för Kvarsebo Hembygdsförening

Jan Moberg

+ – + – + – +

Skrämmande demokratisyn

Detta är ytterligare ett exempel på politikers och myndigheters bristande respekt för fakta, gällande lagar och för demokratins grundläggande krav på anständighet. Vindkraft ursäktar vad som helst.

Den välkända och förnuftiga socialdemokratiska skribenten Lotta Gröning gjorde den 4/9 ett känsloladdat inlägg på FaceBook, där hon beskrev en bys uppgång och kanske fall.

Här några citat:

Politiker som har en skrämmande demokratisyn.

I Olsbenning är det bästa beviset på korruption den fågelinventering som Vindkraftbolaget VKS beställde och betalade. Konsulterna de anlitade kom hit i oktober och konstaterade att det inte finns några flyttfåglar, eller rovfåglar. Fågelinventeringen var så urusel att vi tänkte det kan inte någon domstol gå på. Titta efter flyttfåglar i oktober när de redan har styrt kosan söderut! Men vi anlitande en egen internationell expert. Som visade med statistik och kartor att det går tre flyttfågelsträck över byn det är tranor Kanadagäss och svanar.

Både Miljödomstolen i Uppsala och Svea Hovrätt gick på vindkraftsbolagets rapport och såg den som objektiv och seriös. Det är korruption i mina ögon.

KLIMATSANS underrättar gång på gång politiker och myndigheter om de överväldigande bevis som finns för koldioxidens icke-verkan på klimatet. Men istället upprepar de ständigt osanningen att koldioxidens värmande effekt är bevisad.

Vindkraftverk gör absolut inget åt klimatet sedan de tagits i drift. Under deras produktion och byggnad däremot orsakar de stora miljöproblem främst under gruvdriften för de sällsynta jordartsmetallerna som krävs för deras generatorer, men också under uppförandet som ödelägger naturen för fundament, vägar och kabelgator. Och under driften dödas fåglar och fladdermöss. Infrabullret skadar människor och skrämmer iväg många djurarten från grannskapet. Nyligen har man konstaterat att maskar flyr från vindkraftverken.

Allt detta för den inbillade, icke existerande faran av ökad halt koldioxid i luften. Något som visat sig mycket välgörande, se här och här.

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Miljöpartiet är verklighetsfrämmande

Isabella Lövin, Språkrör, Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson, MP

2017-10-25

Lövin och Bergström är klimatmässigt ute i ogjort väder. Deras åsikt om Miljöpartiets betydelse för klimatet är ett klart exempel på hybris, skriver Lennart Back.

Centerpartiet har blivit Miljöpartiet light. Det är sannolikt för att misskreditera en oönskad konkurrent som Lövin och Bergström tar till brösttonerna och anklagar Centern för att äventyra jordens klimat. Bland annat verkar det bero på deras vägran att införa flygskatt. Mera om den nedan.

Miljöpartister har svårt för den fysikaliska verkligheten. Lövin och Bergström påstår att svenska utsläpp av koldioxid är ett hot mot vår framtid och rosar miljöpartiets politik för att minska dessa. Denna politik yttrar sig främst i ett närmast obscent intresse för att höja skatter och subventioner som främst drabbar landsbygden och är helt verkningslösa ur klimatsynpunkt.

Sverige står för 0,15 procent av människans utsläpp av växthusgaser och andelen är minskande. Kina och Indien med flera bygger med omvärldens goda minne ut sin elförsörjning med nya fossildrivna kraftverk och får fortsätta med det fram till 2030. Det beslöts vid klimatmötet i Paris. Det gör våra dyra ansträngningar för fossilfrihet ännu meningslösare. Det pratar man tyst om. Klimatnyttan är förstås obefintlig

Professor Björn Lomborg är inte skeptiker men har den i sammanhanget ovanliga vanan att inte argumentera med hörsägner och överdrifter utan använder statistik och uppmätta data, Han är följaktligen avskydd av de gröna. Han visar med beräkningsunderlag från FN:s klimatpanel att utsläppen borde minskas med 6 000 gigaton fram till 2030 för att klara temperaturmålet. Flygskatten sägs minska våra utsläpp med 180 000 ton per år. Jag tror minskningen blir mindre. Vi kommer att fortsätta flyga ungefär som förut. Men anta att beräkningen är korrekt. Om 6 000 gigaton motsvarar 1 mil så bidrar flygskatten fram till 2030 med 3,6 millimeter. Dess påverkan på klimatet? Noll!

Eldrift av bilar och cyklar subventioneras på initiativ från Miljöpartiet bland andra. De som inte har råd skall alltså via skatter stötta de som har råd. Subventionen för en Tesla är 40 000 kronor. Som vanligt har man inte tagit hänsyn till hela bilden. Tillverkning av batterier ger stora utsläpp. Tesla är extrem men anses miljövänlig trots att en dieselbil med motsvarande komfort kan köras 3 000 mil om året i fem år innan dess utsläpp motsvarar de från Teslas batteri innan den ens kört en meter. Efter fem år behöver sannolikt batteriet bytas.

Damerna har aldrig lärt sig skillnaden mellan klimat och väder. De ger exempel på extrema väder som inträffat i olika regioner även tidigare men påstår att de beror på utsläpps-drivna klimatförändringar. Det tar bortåt 30 år innan man kan avgöra om en extrem vädertyp börjat uppträda så ofta att det indikerar en klimatändring. Det ovanliga med orkanerna över Karibien och USA var att tre kom tätt efter varandra efter nära tolv år utan större orkaner. Att förödelsen ökar beror på att det med tiden blir mer att förstöra med fler människor och ökad levnadsstandard.

Lövin och Bergström är klimatmässigt ute i ogjort väder. Deras åsikt om Miljöpartiets betydelse för klimatet är ett klart exempel på hybris. Nyare forskning visar allt tydligare att den överdrivna tron på utsläppens farlighet snart hamnar på pseudovetenskapens sophög där den hör hemma i sällskap med lysenkoismen, den ljusbärande etern och flogiston. Det betyg kommande generationer kommer att ge vår generation som slösade med resurser och orörd natur i onödan blir inte nådigt.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Elefanten i rummet

Elefanten i klimatrummet, en replik till miljöministerns välkomsthälsning av IPCC:s konferens i Malmö för författare av nästa stora rapport

Här ett insändarmanus till Sydsvenskan, som mest troligt inte tas in där.

+ – + – + – +

Under Aktuella frågor 23/10 skriver Isabella Lövin, som värdinna för ännu en global klimatkonferens, en välkomsthälsning till deltagarna. Hon passar samtidigt på att klappa sig själv och Sverige på ryggen, peka med hela handen mot ett vetenskapligt klimatperspektiv, och hötta med näven mot den västerländska livsstilen. Det är förmodligen en av Sydsvenskans bildredaktörer som plockat fram halvsidesbilden med lämpligt motiv: jordklotet omringat av (stigande?) vatten.  (En vältajmad artikel på sidan A8 – under rubriken ”Havsvattenstigning” – lyfter fram en aspekt av Malmös beslutsamma kamp mot klimatförändringar.)

Ja, alla de sedvanliga ingredienserna finns med. The Science is Settled: männi-skans moderna livsstil orsakar katastrofal temperaturökning, havsnivåstigning och varje form av extremt väder. Nu kan de inflygande mötesdeltagarna i lugn och ro planera för hur IPCC:s nästa politiskt överenskomna rapport ska formu-leras, för att få bästa (ekonomiska) skrämseleffekt. Här ska människans utsläpp av koldioxid drastiskt reduceras på alla tänkbara sätt: beskattning, bearbetning, begravning, beskyllning, bestraffning. Här ska skapas enorma klimatfonder som sätter ett synligt pris på vår I-landsskuld. Här ska rättfärdigas att fattiga länder förnekas tillgång till de fossila bränslen som skapat och alltjämt bär upp vårt eget välstånd.

Och elefanten, då? Jo, Fru Miljöminister, det är du som är elefanten. Du och ditt s.k. Miljöparti som låtsas som om det bara finns ett ”vetenskapligt perspektiv”.

Du och dina politiska kollegor i Sverige och EU och FN vet att IPCC inte är en ”vetenskaplig” klimatpanel, utan en politisk förhandlingsorganisation, vars mandat och tillvägagångssätt begränsar sig till att demonisera människans bidrag av CO₂ till atmosfären. Ni vet att 1/3 del av detta bidrag lämnades under de senaste 20 åren, då den globala temperaturen inte har ökat alls, och att Sveriges berömda havsnivåforskare, Nils-Axel Mörner, konstaterar att havshöj-ningen ligger konstant på 1 – 3 mm per år.

Du och resten av det politiskt korrekta etablissemanget inklusive statliga verk såsom SMHI, Naturvårdsverket och SVT samt s.k. mainstream media (t ex denna tidning) vet att det finns flera vetenskapligt understödda teorier om vad som driver klimatet: t. ex. Milankovitchcyklerna; oceanernas varma och kalla perioder; solens växlande elektromagnetiska aktivitet och inflödet av kosmisk strålning. Ni får säkert rapporter om att isen på Antarktis växer hela tiden, att isen på Arktis växer igen efter en period av minskning och att fler och fler forskare varnar för en annalkande kallperiod, som man befarar kommer att likna den Lilla Istiden (1400 – 1800-talen).

Allt detta vet du, Fru Miljöminister, men du tiger still om det, och du låtsas vara bäst på att ta hand om vårt klimat. Hur kallt måste det bli innan din huttrande elefant ger sig till känna?

Kevin Benn

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Benhård faktaresistens i Sydsvenskans ledare

Heidi Avellan politisk chefredaktör, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Heidi Avellan är politisk chefredaktör på de sammanslagna tidningarna Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, vilka nu ingår I Bonnier-koncernen. Hon försvarar ivrigt den professionella journalistiken och hävdar dess oberoende och dess viktiga funktion i samhället.

Jag har haft flera meningsutbyten med henne om hennes tro på klimathotet. Hon utmärker sig bland flera andra ledarskribenter, som jag kontaktar ibland, genom att faktiskt svara på mejl och göra det artigt. Det är inte vanligt på stora redaktioner.

Hon hävdar att hon följer de pressetiska reglerna om allsidig information och att ge plats åt “båda sidor”. Min erfarenhet är att i Sydsvenskan gäller det inte klimatfrågan. Där har även ledarsidan agerat mest som aktivist.

Jag hickade till när hon skrev en mycket klok rad , som jag tydde till en sinnesändring. Därför nedanstående mejlväxling:

+ – + – + – +

Lör 21 okt. 2017 kl. 11:36 skrev Sture Åström:

Hej Heidi !

Jag läser med intresse dina kloka ord idag och särskilt:

En journalist får inte bli en aktivist. En reporter ska rapportera, inte agera.

En viktig målsättning med hög moral. Men då måste du rapportera att det finns många forskare, riktiga forskare, som hävdar att koldioxid inte påverkar klimatet märkbart. Dess effekt är NOLL i praktiska termer.

Och även att IPCC:s påstående, att de representerar 97 % av “klimatforskarna”, vilar på så undermåliga “studier” att de endast bevisar 3 – 36 PROMILLE:

IPCC:s naturvetenskapligt okunniga politiker kan inte se skillnad på kunniga och okunniga “forskare”. IPCC har ingen trovärdighet. Dess öppet förklarade agenda är att förmå världen att införa en “global fördelningspolitik”. OBSERVERA: Offentligt annonserade avsikter.

När flera hela uppslag i HD/SDS förmedlar skräckscenarier om havets stigning från IPCC via SMHI, agerar ni som AKTIVISTER, inte som neutrala journalister.

( Notera att även SMHI styrs av en naturvetenskapligt okunnig politiker från regeringskansliet.)

Du behöver inte studera naturvetenskap för att skriva om klimathotet. Som nyfiken och hederlig journalist lyssnar du bara på “båda sidor” och rapporterar det. Och, jag lovar dig, det är inte svårt att förstå:

1. att “växthuseffekten”, som gör planeter med atmosfär varmare än de utan atmosfär, beror på atmosfärens tjocklek, inte på gasblandningen. Mätningar på de andra planeterna visar att halten koldioxid har INGEN VERKAN.

2. att energibalans med rymden uppstår på den höjd, där luften blir för tunn  för turbulens, c:a 11 km på Jorden. De molekyler som därifrån boxas neråt får ökad energi av gravitationen och blir varmare. Helt enligt allmänna gaslagen:

3. att Jorden blivit 14 % grönare på 30 år, vilket beror på att den högre halten koldioxid gör växterna tåligare mot torka.

4. att FAO rapporterar 40 % ökade skördar per 20 år, vilket till största delen kan tillskrivas högre halt koldioxid i luften.

5. att detta givit mer och billigare mat åt de allra fattigaste, så att deras antal minskat med närmare 2 miljarder sedan 1990, enligt Världsbanken.

Konklusionen är uppenbar: Den lilla uppvärmning vi haft har varit BRA. Den högre halten koldioxid vi fått har varit BRA.

Det är ovedersägliga fakta. Kan du bortse från sådan information ?

MVH Sture Åström

+ – + – + – +

Den 2017-10-21 kl. 13:39, skrev Heidi Avellan:

Hej,

Jag är inte reporter utan ledarskribent. Mitt jobb är att framföra åsikter.

+ – + – + – +

22 okt. 2017 kl. 12:18 skrev Sture Åström:

Hej Heidi !

Stort tack för ditt snabba svar, som visar att du har höga ambitioner.

Men i ambitionerna ingår väl att leva som du lär ? Du gör faktiskt det helt motsatta beträffande klimatfrågan. Än så länge.

Att skriva ledare borde vara mer ansvarsfullt än att vara reporter. Anser du inte att en “ledare” skall visa vägen och sortera fram väsentligheter som hjälp till läsarna att förstå omvärlden ?

Även idag har ni flera utmärkta helsidor, som handlar om koldioxidens dominerande verkan på klimatet. Era läsare måste få veta att det finns forskning som visar att denna verkan är NOLL. Det är inte pressens ansvar att veta vad som är sant. Det skall läsarna få så allsidig information om, att de själva kan avgöra. Enligt dina ambitioner !

Titta på denna rapport, vars verkliga mätningar, obs inte datasimuleringar, visar att koldioxid inte påverkar “växthuseffekten” på våra grannplaneter.

Nyckelfrasen är: . . .despite great differences in atmospheric composition. . . Det betyder att mängden koldioxid inte gör någon skillnad.

Atmosfärens tjocklek tillsammans med gravitationen ger oss den värme, som gör Jorden beboelig.

Du anser väl inte att klimatfrågan är så obetydlig att du inte kan ta dig tid att ägna den de minuter det tar att läsa denna “Abstract”. Finner du facktermerna alltför svåra, hjälper jag dig gärna.

Kan du tänka dig några viktigare “väsentligheter” än de många rapporterna som visar att hotet från koldioxid är ett enda jättestort misstag, en bluff eller svindel. Och att Jorden håller på att bli kallare !  !  !

MVH Sture Åström

+ – + – + – +

Den 2017-10-22 kl. 16:30, skrev Heidi Avellan:

Hej,

Vad är det du inte förstod?

Som politisk chefredaktör är jag ansvarig för vad tidningen tycker. Och i klimatfrågan delar vi inte din åsikt, utan har den som merparten av forskarna står för. Jag har sagt detta förr och nej, vi har inte ändrat uppfattning.

+ – + – + – +

22 okt. 2017 kl. 17:36  skrev Sture Åström:

Tack igen för så snabbt svar !

Nu förstår jag ! Du hade inte tid att läsa mitt mejl.

IPCC representerar INTE merparten av forskarna. Deras studier bekräftar bara 3 – 36 PROMILLE. Dessa är så okunnigt gjorda, att du inte har någon svårighet att förstå det:

Din åsikt vilar på en lögn.

Att många av världens regeringar också har blivit lurade, fritar inte dig som “ledare” från ansvaret att kolla fakta. Det är du som skall underrätta regeringen. Pressens ansvar är KRITISK GRANSKNING AV MAKTEN.

Eller hur ?

MVH//Sture

+ – + – + – +

Den 2017-10-23 kl. 09:17, skrev Heidi Avellan:

Hej,

Vi baserar vår inställning på fakta och är helt trygga i detta. Oavsett vad du anser om IPCC:s hållning.  Tack för mejl, här tror jag inte vi kommer längre utan sätter punkt.

med vänlig hälsning

Heidi Avellan politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen Sydsvenskan Helsingborgs Dagblad

+ – + – + – +

Heidi Avellan visar sig vara en både ambitiös och flitig journalist. Hon svarade både lördag och söndag. Jag vet förstås inte om hon faktiskt läst mina mejl med länkar till bevis för mina påståenden.

Troligen är hon så religiöst övertygad om koldioxidens förbannelse, att hon inte gått till mina länkar. Den om de 97 % är så dräpande klar, att hon inte kan ha missförstått den, om hon faktiskt läst den.

I svenska riksmedia tycks religionen kristendom har ersatts av religionen ”bekämpa djävulen” i skepnad av koldioxid.

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Brundtlandkommissionen var klart vänstervriden

Figur 1. Kommissionen var Olof Palmes verk, som Gro Harlem Brundtland sedan övertog.

Man kan anta att den som mest påverkade innehållet i rapporten var kanadensaren Maurice Strong. Han var med redan i Stockholm 1972 och sedan så aktiv inom FN att han utsågs till generalsekreterare för den konferens som hölls i Rio 1992, Earth Summit. Följande är ett av hans mest kända citat:

Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring this about?

Är inte vårt enda hopp för planeten att de industrialiserade civilisationerna kollapsar ? Är det då inte vårt ansvar att se till att det händer ?

Han lämnade FN 2005 efter den skandal som avslöjades i the Oil for Food Program, där han uppges ha tagit emot miljoner dollar från Iraq och Nord-Korea.

Jim MacNeill var Strongs handgångne man under hela sin karriär. Jag räknar båda som socialister med planekonomi som ideal. Det gäller även Brundtland och Hauff. Fyra kommunistiska länder och sex muslimska får betraktas som diktaturer möjligen med undantag för Indonesien. Mugabe i Zimbabwe betraktade sitt land som en ”marxistisk frontstat”.

Av de 22 ledamöterna representerade således minst 14 socialistiska eller kommunistiska värderingar. Detta bekräftas övertydligt av nedanstående aktstycke. Det avslöjar total oförståelse för marknadsekonomins överlägsna funktionalitet.

Figur 2. Kommissionens värdering av energiproduktionens betydelse

Energin är alltför viktig för att få produceras utan politisk styrning. Man kan inte lita på den ”tillfälliga” privata produktionen.

En planmässig produktion är både nödvändig och möjlig. Det behövs bara ”en ny dimension av politisk vilja”.

Denna vilja har vi nu sett realiseras med ”förnybar” energi, vilket skapat kaos i länder som Tyskland, Storbritannien och Australien. Och vi är på väg att få samma problem här. . .  

+ – + – + – +

Man kan undra om detta så småningom skall få de socialistiska väljarna att inse att de politiker de röstat på är alltför okunniga och alltför lättlurade för att styra en planekonomi.

Med tack till uppmärksamme Søren från Danmark som försett mig med underlagen.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kommunerna omyndigförklaras i utredning om vindkraft

Över 3.000 vindkraftverk finns i Sverige. Till 2020 behövs tusen fler.

2017-10-14

I en remiss till 35 av Sveriges kommuner föreslår regeringen att kommunal vetorätt slopas. Svar senast 2017-12-04.

Före 2009 gällde dubbelprövning för kärnkraft och vindkraft. ”Vindkraftsprövning” enligt PBL togs bort 2009 och ersattes av ”Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan” för att kommunernas inflytande inte skulle minska vid nya projekt. Om ingen tillstyrkan – ingen byggnation.

Energiverket och Naturvårdsverket fick uppdraget att följa upp och analysera tillstånds-processen efter att en kompletterande ”Vägledning” togs fram 2015, och om mer behövs för att underlätta etableringar. I analysen av vägledningen av 2015 konstateras att den hittills har tillämpats i få processer. Istället ändrar utredarna uppdraget och har utvärderat från 2009 då vägledningen inte existerade.

Ett vedertaget förfaringssätt är att man följer upp följderna av tidigare tagna beslut och anvisningar, innan man utreder och föreslår nya beslut. I uppdraget ”Eventuellt fler åtgärder” anser Energiverket att det tar lång tid och blir dyrt att få fram beslut om byggnation.

Naturvårdsverket konstaterar däremot: ”Naturvårdsverket verkar inte se några generella problem med handläggningstiderna för just kommunal tillstyrkan eftersom en miljö-prövningsprocess generellt pågår under en lång tid.” Att projektera miljöfarlig verksamhet kostar mer och är normal verksamhet. Utredarna anser att inflytande genom PBL räcker. Om så vore hade vetorätten aldrig införts 2009. De anser att rättssäkerheten bör öka. För vem ?

I väst förknippas rättssäkerheten med demokrati, här görs inte den kopplingen. Man menar att rättsregler inte skall kunna missförstås. En lag som inte missförstås men berövar de direkt berörda rättigheter minskar rättssäkerheten. Vindindustrin är långt från beprövad och enligt miljöbalken miljöfarlig:

Kraftverk rasar, vingar slits av, skenar, står stilla trots god vind. Av 12 kontrollerade tillverkare har 10 fått försäljningsförbud. Arbetsmiljöverket har med hot om höga viten krävt att återkalla redan monterade. Stora områden inom och utom anläggningarna drabbas:

Biologisk mångfald, landskapsbild, friluftsliv, turism, rennäring, glesbygdsbor, fågelliv, naturvärden i form av flora oh fauna. Kommunikations- och bevakningssystem bl.a. inom försvar och civilflyg påverkas. Utredningar visar att mindre anläggningar blir olönsamma. Några står stilla, andra nedmonteras. Kvar blir de största som drabbar miljön än värre om man med sådana anläggningar strävar mot EU:s miljömål 2040 med helt förnybara kraftkällor. Utredarna anser att vindkraft spelar en avgörande roll.

Idag produceras elen av ca 10 % vindkraft och 50 % vattenkraft. Solceller och andra alternativ, som står för mindre än en procent idag måste enligt min mening vidareutvecklas och ersätta vindkraften. Om alla idag pågående landbaserade vindkraftsprojekt realiseras skulle hela dagens energibehov täckas. Det motsvarar ytterligare mer än tiotusen vindkraftverk av dagens storlek.

Dra tillbaka remissutskicket. Gör en konsekvensutredning av vad som sker. Det är inget riksintresse att kostsamt bygga en produktion som upp till 50 % varierar med vädret.

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor.

Remissen finns i sin helhet på regeringens hemsida, sökord remisser.

Övriga källor:

Svensk Energi: Förnybar elproduktion

Energimyndigheten: Elproduktion 2016

IVA-projektet: vägval el

Ny Teknik

Gösta Singstrand, Länghem

+ – + – + – +

2017-10-12

Kommunerna omyndigförklaras

+ – + – + – +

2017-10-16

Vindkraft och vetorätt

+ – + – + – +

Förtydligande:

Singstrand tar miste på svängningarna i vindkraftens effekt. De är inte 50 % utan 99,5 % räknat på anläggningarnas märkeffekt.

Nästan lika illa är det  om man räknar med hela nio länder.

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tony Abbott tvivlar på klimathotet

Hos GWPF i London den 9/10 håller förre premiärministern i federationen Australien ett offentligt föredrag med titeln Daring to Doubt, att våga tvivla.

När en man i den ställningen annonserar sitt tvivel, slår han upp en vid spricka i medias mur av tystnad omkring klimatets fakta. I landets parlament finns fler ledamöter med samma kritik av AGW-hypotesen. De kan inte behandlas som ”icke-personer” av media.

Detta sker sedan allmänheten blivit varse klimatpolitikens avigsidor:

Australiens miljörörelse har tryckt på minst lika mycket som den i Sverige för att landet skulle ”gå före”. Så införde den socialdemokratiska regeringen 2012 en koldioxidskatt utan hänsyn till varningar från en av landets viktigaste näringsgrenar, kolgruvorna. I valet 2013 vann Tony Abbotts liberaler på löftet att avskaffa skatten, vilket skedde 2014, se följande post:

Australien röstade emot koldioxidskatt

Socialdemokrater fortsatte att styra delstaten South Australia med omfattande satsningar på ”förnybar” elproduktion. De gick så långt att de sprängde det sista kolkraftverket. Nästan hela delstaten blev utan ström en halv dag:

Vindkraftkaos i Australien

I maj var det dags igen:

Australiens förutsedda problem med vindkraft

Under sommaren började man diskutera rationella lösningar:

Australien går tillbaka till pålitlig el

I en strid om partiledarskapet 2015 förlorade Abbott mot den tidigare ordföranden Malcolm Turnbull och lämnade därefter posten som premiärminister.

 Föredraget finns på video.
 Och i utskrift.

Nedan en komprimerad sammanfattning av Lars Gellerstad:

+ – + – + – +

Ytterligare en erfaren och känd politiker är nu befriad från klimatdogmens kedjor – Tony Abbott  fd. Australiensisk premiärminister. 

Tony Abbot levererade i söndags ett föredrag med titeln “Daring to Doubt” vid ett möte på “The Global Warming Policy Foundation” i London. 

Han summerade de aktuella och mera brännheta problemen i Väst som anemisk ekonomisk tillväxt, porösa nationsgränser, industriavveckling och brant fallande samhällsmoral. Förtroendet för samhällets valda representanter är gravt nedsatt. 

Med detta som bakgrund beskrev han hur Australiens klimatpolitik urholkat landets konkurrenskraft och lämnat el-konsumenterna utan leveransgarantier och med höjda energipriser. Han nämner hur vetenskapliga fakta flyter okontrollerat med  t.ex. påståendet att medeltemperaturen i Australien har ökat med en grad när det verkliga uppmätta värdet är 0,3 grader. 

Nu har även klimatförändringsöversteprästerna i Australien accepterat att det har varit en paus i temperaturökningen de senaste 25 åren. Resultatet är att subsidierna till alternativa energisystem bör avskaffas och att Australiens klimatmål troligen kommer att skrivas ner.  

De stora utsläppsbovarna – om nu detta är viktigare för klimatet än för medborgarnas andningsluft – är Kina och Indien, där 800 nya kolkraftverk – med 30% mindre utsläpp än äldre installationer – är under byggnad och planering. Kinas årliga ökning av utsläppen är lika med Australiens årliga utsläpp.  

Abbots konklusion var: Vi behöver gå tillbaka till en evidensbaserad politik i motsats till den nuvarande politikdrivna “sanningssägnen”.

 + – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Brundtlandrapporten tog fel på det mesta

I år är det 30 år sedan ett av världens mest betydelsefulla dokument publicerades: Brundtlandrapporten från Brundtlandkommissionen

Den fick stor uppmärksamhet för sina spådomar om framtiden. Dessa förutsade vad som närmast var världens undergång. Av domedagsprofetiorna skulle flera ha inträffat för länge sedan. Trots dess felslagna profetior har den präglat mycket av den efterföljande debatten.

Nu har det gått så lång tid att en utvärdering är meningsfull. Det har Morten Jødal i Norge gjort. Här följer ett sammandrag av hans kolumn:

Han var själv engagerad i utformandet av rapporten under sin tid på Universitetet i Oslo. Idag vill han beskriva den som ett fuskverk.

 

Miljö och utveckling

Rapporten lanserade begreppet hållbar utveckling , som särskilt kopplade ihop miljö- och fattigdomsproblem: Dålig miljö leder till fattigdom och fattigdom ödelägger miljön. Utgångspunkten var att världen är på väg mot stupet, eftersom vi ödelägger miljön. Eländighetsbesvärjelserna finns på nästan varje sida. De är otaliga, men inte särskilt konkreta.

De exempel som ges är felaktiga: Miljöproblem drabbar särskilt de fattiga och tvingar dessa att flytta. Begreppet miljöflyktingar skapades och vi skulle få miljoner av dessa. FN:s klimatpanel IPCC har följt upp detta och hävdar att vi kommer att få miljarder klimatflyktingar. Men hittills har vi inte sett några alls. Varför ?

En central uppfattning var att människan orsakar ökenspridning, som främst skulle drabba bönderna söder om Sahara, Sahel. De skulle drivas på flykt.

Brundtlandkommissionen negligerade naturens egna svängningar som så många andra. De tolkade alla förändringar som skapade av människan och negativa, så som miljörörelsen oftast gör. De torra områdena i Afrika har blivit grönare. Det kan tillskrivas lite högre temperatur och mera av växternas viktigaste näring: koldioxid. Klimat- och miljöflyktingar som följd av människoskapta skador är en politisk idé. De har inte kunnat ses i verkliga livet. De konflikter som olika FN-organ skyller på miljöproblem förklarar forskningen med usel politik och förvaltning.

(Ökenspridningen motiverade en ny FN-konvention: UNCCD, the United Nations Convention to Combat Desertification. Den har fortfarande ett sekretariat i Bonn, fast ingen ökenspridning konstaterats på 30 år. Där sammanträder berörda nationer, för att förhandla om problemens lösning. Ett FN-organ kan nog aldrig läggas ner.)

Otvivelaktigt är fattigdom och otillräcklig ekonomi orsak till miljöproblem. Utan tillgång till billig energi hugger folk ner skogarna till bränsle. Utan moderna odlingsmetoder tas större arealer än nödvändigt i bruk. Fattiga industrier har inte råd att ta hand om miljöfarligt avfall.

Men rapporten argumenterar inte om det motsatta: Att miljöförstörelse leder till fattigdom. Exempel finns, men de utgör inget allmänt hot. På denna centrala punkt är rapporten inte övertygande.

 

Eländesbeskrivningarna

Riktigt galet blir det med rapportens påstådda miljöproblem. Framtiden är hotad på många sätt:

  1. Skogsdöden skylldes på sur svavelhaltig nederbörd. Vi vet idag att det var helt fel. Skogen växte bättre.
  2. Varje klimatförändring kommer att ödelägga jordbrukssystem i områden som står för en stor del av världens spannmålsproduktion, vilket kan utlösa folkvandringar. Men empirisk kunskap säger det motsatta: Från 1969 till 2009, i en period då IPCC hävdar att temperaturen steg, ökade produktionen av de tio viktigaste grödorna med 130 %.
  3. De påstod att fiskebeståndet av exempelvis atlantisk sardin skulle bryta samman som följd av överfiske. Då var beståndet högt och på väg att öka, eftersom det främst beror på svängningarna i de stora havsströmmarna vid USA:s västkust.
  4. Livet i havet skulle brytas ner på grund av en uttunning av ozonlagret, som skulle orsaka död av känsliga fytoplankton och fiskyngel, vilket skulle ödelägga de näringskedjor som upprätthåller livet på jorden. På 30 år har inget därav märkts.
  5. De gick ren bärsäkragång beträffande hoten mot den biologiska mångfalden: Arterna försvinner i en omfattning som aldrig förr. Skogen i Amazonas skulle torka ut och arterna dö ut. Skogarna i Kongo skulle vara försvunna år 2000 och korallreven i början på 2000-talet. Enligt IUCN, Internationella naturvårdsunionen, har 860 arter försvunnit sedan 1500-talet. Siffran är inte större. De flesta försvann för flera hundra år sedan. Skogarna är kvar och de ökar i hela den västliga världen.
  6. Naturkatastrofer orsakade av människan skulle hota vår existens. Men det motsatta gäller. Aldrig förr har så få mist livet beroende på en vild natur. Antalet döda per år och miljon var c:a 240 på 20-talet, 50 på 70-talet och numera 5.

De flesta parametrarna för utveckling går i rätt riktning: Folk lever längre, är bättre utbildade, har bättre hälsa, bättre mathållning, större inkomster och bättre tillgång till rent vatten.

Rapporten tecknade motsatt bild: Analfabetismen skulle öka, de fattiga få sämre mat och fattigdomen öka.

Nästan otroligt är det att rapporten inte diskuterade den viktigaste kopplingen mellan fattigdom och miljö: Luftföroreningar inomhus. Enligt WHO dör fler än 4 miljoner människor årligen på grund av inomhus förbränning av ved, träkol och torkad kodynga. Idag saknar 3 miljarder människor tillgång till ren matlagning. Det kunde de få med tillgång till el- eller gas-spisar. Istället drar rapporten fram enskilda episoder av förorening, som i den stora bilden helt saknar betydelse.

De diskuterar inte behoven av rent dricksvatten och en hälsovård som kan behandla banala tropiska sjukdomar.

Rapporten hävdar att utbredningen av malaria är knuten till dåliga sanitär förhållanden. Den beror mer på felande inkomster. Rapporten påstår att hälsoläget blir radikalt bättre i distrikt med låga inkomster, om man satsar på att producera mer av de enkla grödorna de fattiga vanligen äter – spannmål och rotväxter.

Det kunde inte vara mer galet.

I stora delar av den fattiga världen har folk en alltför ensidig kost av kassawa, (maniok), kokbanan,  majs, ris och yamsrot. Ensidig kost av karbohydrater ger sjukdomar av brist på proteiner. Undernärda bör äta mera kött !

Rapporten är full av galna påståenden om miljö och utveckling. De hävdade att ekologiskt jordbruk släpper ut mindre närsalter till vattendragen. I verkligheten kan det vara över 30 % mera. De överdrev effekterna av radioaktiv strålning. De hade inga bra exempel på utrotade arter.

Rapporten var alltför pessimistisk.

Som man ropar i skogen . . .

Rapporten tecknar en bild av ett klot i full fart utför stupet. Det har gått 30 år och vi har inte märkt den påstådda katastrofen. Tvärt emot går det ständigt bättre för oss människor och för naturen. Då kan man undra: Varför blev det så fel ?

Brundtlandkommissionen hade en obegränsad tillit till NGO-sektorn, de frivilliga miljöorganisationerna. Gro Harlem Brundtland vände sig till denna ”bekymringsindustri”, som både har begränsade faktakunskaper och ett egenintresse av att teckna en dyster bild av världen. En sådan gör politiker och allmänhet villigare att skänka bidrag.

Morten Jødal/Sture Åström

+ – + – + – +

Jag ser detta som ytterligare en bekräftelse på att okunniga politiker inte kan se skillnad på kunniga och okunniga ”experter”, särskilt sådana som kallar sig ”forskare”. Samt att hjälporganisationer får större bidrag ju värre olyckor de kan skrämmas med. Det väldiga ”klimathotet” har visat sig vara helt omotiverat, men bidragen för dess bekämpande försörjer hundratals professionella och frivilliga organisationer, till stor del med skattepengar.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Nio länders vindkraft

Vindkraftens effekt i Tyskland och dess 8 grannländer i september 2017

Notera att under vecka 38, 17:e till 24:e, var effekten obetydlig under flera dagar och som mest 25 % av max-värdet den 13:e. Det gör back-up med batterier helt orealistisk. Det måste finnas pålitlig produktion med en effekt, som är lika stor som vindkraftens normala effekt.

Tron att “det blåser alltid någonstans” är helt verklighetsfrämmande.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather