Monthly Archives: October 2017

Brundtlandkommissionen var klart vänstervriden

Figur 1. Kommissionen var Olof Palmes verk, som Gro Harlem Brundtland sedan övertog.

Man kan anta att den som mest påverkade innehållet i rapporten var kanadensaren Maurice Strong. Han var med redan i Stockholm 1972 och sedan så aktiv inom FN att han utsågs till generalsekreterare för den konferens som hölls i Rio 1992, Earth Summit. Följande är ett av hans mest kända citat:

Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring this about?

Är inte vårt enda hopp för planeten att de industrialiserade civilisationerna kollapsar ? Är det då inte vårt ansvar att se till att det händer ?

Han lämnade FN 2005 efter den skandal som avslöjades i the Oil for Food Program, där han uppges ha tagit emot miljoner dollar från Iraq och Nord-Korea.

Jim MacNeill var Strongs handgångne man under hela sin karriär. Jag räknar båda som socialister med planekonomi som ideal. Det gäller även Brundtland och Hauff. Fyra kommunistiska länder och sex muslimska får betraktas som diktaturer möjligen med undantag för Indonesien. Mugabe i Zimbabwe betraktade sitt land som en ”marxistisk frontstat”.

Av de 22 ledamöterna representerade således minst 14 socialistiska eller kommunistiska värderingar. Detta bekräftas övertydligt av nedanstående aktstycke. Det avslöjar total oförståelse för marknadsekonomins överlägsna funktionalitet.

Figur 2. Kommissionens värdering av energiproduktionens betydelse

Energin är alltför viktig för att få produceras utan politisk styrning. Man kan inte lita på den ”tillfälliga” privata produktionen.

En planmässig produktion är både nödvändig och möjlig. Det behövs bara ”en ny dimension av politisk vilja”.

Denna vilja har vi nu sett realiseras med ”förnybar” energi, vilket skapat kaos i länder som Tyskland, Storbritannien och Australien. Och vi är på väg att få samma problem här. . .  

+ – + – + – +

Man kan undra om detta så småningom skall få de socialistiska väljarna att inse att de politiker de röstat på är alltför okunniga och alltför lättlurade för att styra en planekonomi.

Med tack till uppmärksamme Søren från Danmark som försett mig med underlagen.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kommunerna omyndigförklaras i utredning om vindkraft

Över 3.000 vindkraftverk finns i Sverige. Till 2020 behövs tusen fler.

2017-10-14

I en remiss till 35 av Sveriges kommuner föreslår regeringen att kommunal vetorätt slopas. Svar senast 2017-12-04.

Före 2009 gällde dubbelprövning för kärnkraft och vindkraft. ”Vindkraftsprövning” enligt PBL togs bort 2009 och ersattes av ”Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan” för att kommunernas inflytande inte skulle minska vid nya projekt. Om ingen tillstyrkan – ingen byggnation.

Energiverket och Naturvårdsverket fick uppdraget att följa upp och analysera tillstånds-processen efter att en kompletterande ”Vägledning” togs fram 2015, och om mer behövs för att underlätta etableringar. I analysen av vägledningen av 2015 konstateras att den hittills har tillämpats i få processer. Istället ändrar utredarna uppdraget och har utvärderat från 2009 då vägledningen inte existerade.

Ett vedertaget förfaringssätt är att man följer upp följderna av tidigare tagna beslut och anvisningar, innan man utreder och föreslår nya beslut. I uppdraget ”Eventuellt fler åtgärder” anser Energiverket att det tar lång tid och blir dyrt att få fram beslut om byggnation.

Naturvårdsverket konstaterar däremot: ”Naturvårdsverket verkar inte se några generella problem med handläggningstiderna för just kommunal tillstyrkan eftersom en miljö-prövningsprocess generellt pågår under en lång tid.” Att projektera miljöfarlig verksamhet kostar mer och är normal verksamhet. Utredarna anser att inflytande genom PBL räcker. Om så vore hade vetorätten aldrig införts 2009. De anser att rättssäkerheten bör öka. För vem ?

I väst förknippas rättssäkerheten med demokrati, här görs inte den kopplingen. Man menar att rättsregler inte skall kunna missförstås. En lag som inte missförstås men berövar de direkt berörda rättigheter minskar rättssäkerheten. Vindindustrin är långt från beprövad och enligt miljöbalken miljöfarlig:

Kraftverk rasar, vingar slits av, skenar, står stilla trots god vind. Av 12 kontrollerade tillverkare har 10 fått försäljningsförbud. Arbetsmiljöverket har med hot om höga viten krävt att återkalla redan monterade. Stora områden inom och utom anläggningarna drabbas:

Biologisk mångfald, landskapsbild, friluftsliv, turism, rennäring, glesbygdsbor, fågelliv, naturvärden i form av flora oh fauna. Kommunikations- och bevakningssystem bl.a. inom försvar och civilflyg påverkas. Utredningar visar att mindre anläggningar blir olönsamma. Några står stilla, andra nedmonteras. Kvar blir de största som drabbar miljön än värre om man med sådana anläggningar strävar mot EU:s miljömål 2040 med helt förnybara kraftkällor. Utredarna anser att vindkraft spelar en avgörande roll.

Idag produceras elen av ca 10 % vindkraft och 50 % vattenkraft. Solceller och andra alternativ, som står för mindre än en procent idag måste enligt min mening vidareutvecklas och ersätta vindkraften. Om alla idag pågående landbaserade vindkraftsprojekt realiseras skulle hela dagens energibehov täckas. Det motsvarar ytterligare mer än tiotusen vindkraftverk av dagens storlek.

Dra tillbaka remissutskicket. Gör en konsekvensutredning av vad som sker. Det är inget riksintresse att kostsamt bygga en produktion som upp till 50 % varierar med vädret.

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor.

Remissen finns i sin helhet på regeringens hemsida, sökord remisser.

Övriga källor:

Svensk Energi: Förnybar elproduktion

Energimyndigheten: Elproduktion 2016

IVA-projektet: vägval el

Ny Teknik

Gösta Singstrand, Länghem

+ – + – + – +

2017-10-12

Kommunerna omyndigförklaras

+ – + – + – +

2017-10-16

Vindkraft och vetorätt

+ – + – + – +

Förtydligande:

Singstrand tar miste på svängningarna i vindkraftens effekt. De är inte 50 % utan 99,5 % räknat på anläggningarnas märkeffekt.

Nästan lika illa är det  om man räknar med hela nio länder.

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tony Abbott tvivlar på klimathotet

Hos GWPF i London den 9/10 håller förre premiärministern i federationen Australien ett offentligt föredrag med titeln Daring to Doubt, att våga tvivla.

När en man i den ställningen annonserar sitt tvivel, slår han upp en vid spricka i medias mur av tystnad omkring klimatets fakta. I landets parlament finns fler ledamöter med samma kritik av AGW-hypotesen. De kan inte behandlas som ”icke-personer” av media.

Detta sker sedan allmänheten blivit varse klimatpolitikens avigsidor:

Australiens miljörörelse har tryckt på minst lika mycket som den i Sverige för att landet skulle ”gå före”. Så införde den socialdemokratiska regeringen 2012 en koldioxidskatt utan hänsyn till varningar från en av landets viktigaste näringsgrenar, kolgruvorna. I valet 2013 vann Tony Abbotts liberaler på löftet att avskaffa skatten, vilket skedde 2014, se följande post:

Australien röstade emot koldioxidskatt

Socialdemokrater fortsatte att styra delstaten South Australia med omfattande satsningar på ”förnybar” elproduktion. De gick så långt att de sprängde det sista kolkraftverket. Nästan hela delstaten blev utan ström en halv dag:

Vindkraftkaos i Australien

I maj var det dags igen:

Australiens förutsedda problem med vindkraft

Under sommaren började man diskutera rationella lösningar:

Australien går tillbaka till pålitlig el

I en strid om partiledarskapet 2015 förlorade Abbott mot den tidigare ordföranden Malcolm Turnbull och lämnade därefter posten som premiärminister.

 Föredraget finns på video.
 Och i utskrift.

Nedan en komprimerad sammanfattning av Lars Gellerstad:

+ – + – + – +

Ytterligare en erfaren och känd politiker är nu befriad från klimatdogmens kedjor – Tony Abbott  fd. Australiensisk premiärminister. 

Tony Abbot levererade i söndags ett föredrag med titeln “Daring to Doubt” vid ett möte på “The Global Warming Policy Foundation” i London. 

Han summerade de aktuella och mera brännheta problemen i Väst som anemisk ekonomisk tillväxt, porösa nationsgränser, industriavveckling och brant fallande samhällsmoral. Förtroendet för samhällets valda representanter är gravt nedsatt. 

Med detta som bakgrund beskrev han hur Australiens klimatpolitik urholkat landets konkurrenskraft och lämnat el-konsumenterna utan leveransgarantier och med höjda energipriser. Han nämner hur vetenskapliga fakta flyter okontrollerat med  t.ex. påståendet att medeltemperaturen i Australien har ökat med en grad när det verkliga uppmätta värdet är 0,3 grader. 

Nu har även klimatförändringsöversteprästerna i Australien accepterat att det har varit en paus i temperaturökningen de senaste 25 åren. Resultatet är att subsidierna till alternativa energisystem bör avskaffas och att Australiens klimatmål troligen kommer att skrivas ner.  

De stora utsläppsbovarna – om nu detta är viktigare för klimatet än för medborgarnas andningsluft – är Kina och Indien, där 800 nya kolkraftverk – med 30% mindre utsläpp än äldre installationer – är under byggnad och planering. Kinas årliga ökning av utsläppen är lika med Australiens årliga utsläpp.  

Abbots konklusion var: Vi behöver gå tillbaka till en evidensbaserad politik i motsats till den nuvarande politikdrivna “sanningssägnen”.

 + – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Brundtlandrapporten tog fel på det mesta

I år är det 30 år sedan ett av världens mest betydelsefulla dokument publicerades: Brundtlandrapporten från Brundtlandkommissionen

Den fick stor uppmärksamhet för sina spådomar om framtiden. Dessa förutsade vad som närmast var världens undergång. Av domedagsprofetiorna skulle flera ha inträffat för länge sedan. Trots dess felslagna profetior har den präglat mycket av den efterföljande debatten.

Nu har det gått så lång tid att en utvärdering är meningsfull. Det har Morten Jødal i Norge gjort. Här följer ett sammandrag av hans kolumn:

Han var själv engagerad i utformandet av rapporten under sin tid på Universitetet i Oslo. Idag vill han beskriva den som ett fuskverk.

 

Miljö och utveckling

Rapporten lanserade begreppet hållbar utveckling , som särskilt kopplade ihop miljö- och fattigdomsproblem: Dålig miljö leder till fattigdom och fattigdom ödelägger miljön. Utgångspunkten var att världen är på väg mot stupet, eftersom vi ödelägger miljön. Eländighetsbesvärjelserna finns på nästan varje sida. De är otaliga, men inte särskilt konkreta.

De exempel som ges är felaktiga: Miljöproblem drabbar särskilt de fattiga och tvingar dessa att flytta. Begreppet miljöflyktingar skapades och vi skulle få miljoner av dessa. FN:s klimatpanel IPCC har följt upp detta och hävdar att vi kommer att få miljarder klimatflyktingar. Men hittills har vi inte sett några alls. Varför ?

En central uppfattning var att människan orsakar ökenspridning, som främst skulle drabba bönderna söder om Sahara, Sahel. De skulle drivas på flykt.

Brundtlandkommissionen negligerade naturens egna svängningar som så många andra. De tolkade alla förändringar som skapade av människan och negativa, så som miljörörelsen oftast gör. De torra områdena i Afrika har blivit grönare. Det kan tillskrivas lite högre temperatur och mera av växternas viktigaste näring: koldioxid. Klimat- och miljöflyktingar som följd av människoskapta skador är en politisk idé. De har inte kunnat ses i verkliga livet. De konflikter som olika FN-organ skyller på miljöproblem förklarar forskningen med usel politik och förvaltning.

(Ökenspridningen motiverade en ny FN-konvention: UNCCD, the United Nations Convention to Combat Desertification. Den har fortfarande ett sekretariat i Bonn, fast ingen ökenspridning konstaterats på 30 år. Där sammanträder berörda nationer, för att förhandla om problemens lösning. Ett FN-organ kan nog aldrig läggas ner.)

Otvivelaktigt är fattigdom och otillräcklig ekonomi orsak till miljöproblem. Utan tillgång till billig energi hugger folk ner skogarna till bränsle. Utan moderna odlingsmetoder tas större arealer än nödvändigt i bruk. Fattiga industrier har inte råd att ta hand om miljöfarligt avfall.

Men rapporten argumenterar inte om det motsatta: Att miljöförstörelse leder till fattigdom. Exempel finns, men de utgör inget allmänt hot. På denna centrala punkt är rapporten inte övertygande.

 

Eländesbeskrivningarna

Riktigt galet blir det med rapportens påstådda miljöproblem. Framtiden är hotad på många sätt:

 1. Skogsdöden skylldes på sur svavelhaltig nederbörd. Vi vet idag att det var helt fel. Skogen växte bättre.
 2. Varje klimatförändring kommer att ödelägga jordbrukssystem i områden som står för en stor del av världens spannmålsproduktion, vilket kan utlösa folkvandringar. Men empirisk kunskap säger det motsatta: Från 1969 till 2009, i en period då IPCC hävdar att temperaturen steg, ökade produktionen av de tio viktigaste grödorna med 130 %.
 3. De påstod att fiskebeståndet av exempelvis atlantisk sardin skulle bryta samman som följd av överfiske. Då var beståndet högt och på väg att öka, eftersom det främst beror på svängningarna i de stora havsströmmarna vid USA:s västkust.
 4. Livet i havet skulle brytas ner på grund av en uttunning av ozonlagret, som skulle orsaka död av känsliga fytoplankton och fiskyngel, vilket skulle ödelägga de näringskedjor som upprätthåller livet på jorden. På 30 år har inget därav märkts.
 5. De gick ren bärsäkragång beträffande hoten mot den biologiska mångfalden: Arterna försvinner i en omfattning som aldrig förr. Skogen i Amazonas skulle torka ut och arterna dö ut. Skogarna i Kongo skulle vara försvunna år 2000 och korallreven i början på 2000-talet. Enligt IUCN, Internationella naturvårdsunionen, har 860 arter försvunnit sedan 1500-talet. Siffran är inte större. De flesta försvann för flera hundra år sedan. Skogarna är kvar och de ökar i hela den västliga världen.
 6. Naturkatastrofer orsakade av människan skulle hota vår existens. Men det motsatta gäller. Aldrig förr har så få mist livet beroende på en vild natur. Antalet döda per år och miljon var c:a 240 på 20-talet, 50 på 70-talet och numera 5.

De flesta parametrarna för utveckling går i rätt riktning: Folk lever längre, är bättre utbildade, har bättre hälsa, bättre mathållning, större inkomster och bättre tillgång till rent vatten.

Rapporten tecknade motsatt bild: Analfabetismen skulle öka, de fattiga få sämre mat och fattigdomen öka.

Nästan otroligt är det att rapporten inte diskuterade den viktigaste kopplingen mellan fattigdom och miljö: Luftföroreningar inomhus. Enligt WHO dör fler än 4 miljoner människor årligen på grund av inomhus förbränning av ved, träkol och torkad kodynga. Idag saknar 3 miljarder människor tillgång till ren matlagning. Det kunde de få med tillgång till el- eller gas-spisar. Istället drar rapporten fram enskilda episoder av förorening, som i den stora bilden helt saknar betydelse.

De diskuterar inte behoven av rent dricksvatten och en hälsovård som kan behandla banala tropiska sjukdomar.

Rapporten hävdar att utbredningen av malaria är knuten till dåliga sanitär förhållanden. Den beror mer på felande inkomster. Rapporten påstår att hälsoläget blir radikalt bättre i distrikt med låga inkomster, om man satsar på att producera mer av de enkla grödorna de fattiga vanligen äter – spannmål och rotväxter.

Det kunde inte vara mer galet.

I stora delar av den fattiga världen har folk en alltför ensidig kost av kassawa, (maniok), kokbanan,  majs, ris och yamsrot. Ensidig kost av karbohydrater ger sjukdomar av brist på proteiner. Undernärda bör äta mera kött !

Rapporten är full av galna påståenden om miljö och utveckling. De hävdade att ekologiskt jordbruk släpper ut mindre närsalter till vattendragen. I verkligheten kan det vara över 30 % mera. De överdrev effekterna av radioaktiv strålning. De hade inga bra exempel på utrotade arter.

Rapporten var alltför pessimistisk.

Som man ropar i skogen . . .

Rapporten tecknar en bild av ett klot i full fart utför stupet. Det har gått 30 år och vi har inte märkt den påstådda katastrofen. Tvärt emot går det ständigt bättre för oss människor och för naturen. Då kan man undra: Varför blev det så fel ?

Brundtlandkommissionen hade en obegränsad tillit till NGO-sektorn, de frivilliga miljöorganisationerna. Gro Harlem Brundtland vände sig till denna ”bekymringsindustri”, som både har begränsade faktakunskaper och ett egenintresse av att teckna en dyster bild av världen. En sådan gör politiker och allmänhet villigare att skänka bidrag.

Morten Jødal/Sture Åström

+ – + – + – +

Jag ser detta som ytterligare en bekräftelse på att okunniga politiker inte kan se skillnad på kunniga och okunniga ”experter”, särskilt sådana som kallar sig ”forskare”. Samt att hjälporganisationer får större bidrag ju värre olyckor de kan skrämmas med. Det väldiga ”klimathotet” har visat sig vara helt omotiverat, men bidragen för dess bekämpande försörjer hundratals professionella och frivilliga organisationer, till stor del med skattepengar.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Nio länders vindkraft

Vindkraftens effekt i Tyskland och dess 8 grannländer i september 2017

Notera att under vecka 38, 17:e till 24:e, var effekten obetydlig under flera dagar och som mest 25 % av max-värdet den 13:e. Det gör back-up med batterier helt orealistisk. Det måste finnas pålitlig produktion med en effekt, som är lika stor som vindkraftens normala effekt.

Tron att “det blåser alltid någonstans” är helt verklighetsfrämmande.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Okunniga partiledare styr Sverige åt fel håll

Partiledarna vid debatten i Agenda 2017-10-08.

Partiledardebatten i söndags avslöjade djup okunskap om klimatet. Alla föreslog mera subventioner för att minska utsläppen av koldioxid. Gustaf Fridolin anförde den senaste tidens orkaner som ökad fara för katastrofal uppvärmning.

Är man ”ledare” skall man givetvis underrätta sig om de fakta som gäller:

1.     Mer koldioxid i luften är inte skadlig utan nyttig. Den är växternas viktigaste näring, vilket betytt en 14 procent grönare Jord med minskade öknar och ökade skördar.

2.     Det har lyft nära 2 miljarder människor ur extrem fattigdom sedan 1990 enligt Världsbanken.

3.     Atmosfärens temperatur vid marken beror på dess tjocklek samt Jordens gravitation, inte på dess sammansättning. Andelen koldioxid spelar ingen roll enligt mätningar av planeternas atmosfärer.

4.     Den viktigaste faktorn för vårt växlande klimat är Solens växlande aktivitet. Denna är nu lika låg som för 200 år sedan. Då var klimatet kallare än idag, så vi kan vänta oss ett par kalla decennier.

5.     Det blir inte varmare. ”Parisavtalets” mål om en uppvärmning om högst 1½ grad är redan uppfyllt!

6.     Extremväder som orkaner och lokala översvämningar är naturliga inslag i vårt vanliga klimat. Koldioxid har ingen inverkan på dem.

Vi har meddelat dessa fakta till alla partier, men de har istället litat på klimatpanelen IPCC. Denna hävdar stöd av 97 procent av klimatforskarna med hänvisning till ett antal ”studier”. Dessa har varit så undermåliga att de bara bevisat ett par procent eller promille. Det avslöjar IPCC:s inkompetens.

Istället för mera subventioner kan vi ta bort dem. De till vindkraft, solpaneler och elbilar påverkar inte klimatet märkbart. De kan sparas in. Det är den största besparingen av skattepengar som kan göras omedelbart och utan negativa följder.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

För en utförligare recension, se Per Welanders inlägg på Klimatupplysningen:

Meningslös grön symbolpolitik från svenska riksdagspartier ska späka svenska folket

+ – + – + – +

2017-10-12

Okunniga partiledare styr Sverige åt fel håll

+ – + – + – +

2017-10-13

Detta kan vi spara in

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

An introduction to climate facts for interested students

In the Universe everything moves. It spins, orbits and swings. Changes occur as cyclical variations of superimposed waves. There are no straight-line developments.

Several times I have been asked to translate our blog posts. Now this request has come from two university lecturers who teach foreign students. Hence the following:

(A klick on red text takes you to the source.)

 The Atmosphere

Science made it possible to measure the temperature of the Sun and calculate how much its radiated energy would warm the Earth in the very cold Space. Then it became clear that the surface of the Earth is warmer than expected.

Studies of the planets and their moons revealed the same conditions on all celestial bodies with an atmosphere unlike those without an atmosphere. For the latter actual temperatures matched those calculated.

Thus, when finding a systematic difference between bodies with an atmosphere and those without an atmosphere, the obvious path is, of course, to study more closely how atmospheres work. Many scientists have done so.

T. D. Robinson and D. C. Catling have published a report on the matter:

Common 0.1 bar tropopause in thick atmospheres set by pressure-dependent infrared transparency

On several planets and the moon Titan they have measured how the temperature relates to atmospheric pressure and altitude. They conclude the following:

 1. Energy balance with space occurs at a pressure around 0.1 bar, an altitude of approximately 11 km on Earth.
 2. The atmospheric composition of gases has no importance, i.e. carbon dioxide has no measurable influence.
 3. At lower altitudes the pressure is higher and the atmosphere becomes opaque to thermal radiation. As the altitude is lowered, the pressure increases and so the temperature, what is entirely compatible with the general gas law.

In a gas the molecules are always in motion with countless collisions with each other. The temperature is a measure of their velocity. When they happen to move downwards, gravity increases their velocity, i.e. their temperature. This cnstitutes what is incorrectly called the ”greenhouse effect”.

The  added energy, i.e. temperature, is due to gravity !

 

This has also been explained by Hans Jelbring:

The Greenhouse Effect as a function of atmospheric Mass

Conclusion: The mass of atmospheric gases creates a pressure at sea level which is a measure of the so called ”greenhouse effect”.

Carbon dioxide, CO

There is so little carbon dioxide, CO₂, in the atmosphere that it is called a ”trace gas”, i. e. 0.04 % or 400 parts per million, ppm. Thus, of 10,000 air molecules only 4 are CO₂. However, three have been there for ages. It is only the last single one, that has been added after mankind started to burn coal and oil.

Carbon cycles

CO₂ is the carrier of coal in the natural ”carbon cycle” which is the prime condition of life, i.e. our existence. With the power of sunlight plants use the photosynthesis to break up CO₂ into oxygen and carbon. Together with water the latter is used to build plant tissues.

When plants die, their tissues are broken down to water, CO₂ and, occasionally, some methane. In early eras black and brown coal was formed.

Very large amounts of CO₂ are exchanged between air and plants, the biosphere.

The same happens between air and sea: Warm water around the equator emits CO₂, which is absorbed by cold water at the poles.

Due to the warming of last century both of these cycles have increased the volumes of CO₂.

How much CO₂ that is circulating is, of course, difficult to ascertain. It is further complicated by vulcanoes, which at times spew out large quantities of both carbon and sulfur dioxide.

Serious estimates show that only about one fifth of that last molecule of  CO₂ can be attributed to human activity, i.e. one molecule of 50,000.

The carbon cycle is treated in many places on the Internet. However, most of them add erroneous statements about the impact of CO₂ on climate.

The IPCC hypothesis of carbon dioxide influence on temperature

The UN Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, has launched the hypothesis of Anthropogenic Global Warming, AGW. Note that this is a political body, not a scientific one.

The hypothesis assumes that most of the global warming in the last century was caused by mankind’s emissions of CO₂. It is the open or hidden basis for all of their work.

The first chairman of IPCC, the Swedish professor Bert Bolin, claimed that CO₂ is driving the warming of Earth and this will become catastrophic unless we stop it, CAGW. For more than 25 years IPCC has tried to prove this with no success.

Because the Sun is hot, its radiation is short-wave. This incoming energy is balanced by outbound radiation, that is long-wave, infrared, from the cooler Earth, in order to keep the temperature stable.

According to the hypothesis emissions of CO₂ generate a warming as follows:

 1. CO₂ is assumed to absorb infrared radiation and so prevent this from leaving Earth. Addition of CO₂ will then cause a little warming of the atmosphere.
 2. This effect is so small that it does not worry. But the hypothesis assumes that more water vapor, H₂O, will evaporate from land and sea. It is some hundred times more powerful, because its content in the air is 10 – 40 times that of CO₂ and it has much wider spectral bands, that absorb radiation.
 3. H₂O would then increase the warming .
 4. Therefore the evaporation would increase again.
 5. This would continue, turn-by-turn, so-called feedback, so that H₂O would cause uncontrolled warming, which would be catastrophic.

Note that the hypotesis of the disaster rests on two assumptions and three speculative ”would” on top of each other, that is, uncertainty in the fifth potency.

The AGW hypothesis is so extremely farfetched an explanation to the warming of the last century, that it is simply absurd.

The warming stopped 20 years ago, whilst the concentration of CO₂ steadily increased. The Sun is now behaving like it did 200 years ago when the climate was cold, thereby announcing a few cooler decades.

It is now thoroughly proven that:

 1. Carbon dioxide has no measurable effect on the global temperature.
 2. The main drivers of our climate changes are cyclic variations of the Sun’s activity and of the orbit of Earth.

 

The Climate Warming Debate

In the current debate most arguments from media, politicians and activists are completely irrelevant. The occurrence of record temperatures, hurricanes, melting of glaciers or corals bleaching prove nothing about effects of CO₂. Nor do computer simulated ”climate models”, because nobody knows enough about the driving forces of climate to feed the computers with real data rather than guesses.

Guesses in equals guesses out !

 

Sture Åström

 

 + – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tysk el september 2017

Figur 1. Total elproduktion i september 2017

Figur 2. Max-, Medel- och Minimivärden av effekten från vind och sol

Figur 3. Detalj 10:e t.o.m. 15:e plus 21:e t.o.m. 24:e, som visar motsatta extremer.

(Skiljelinjen mellan de två perioderna visas inte.)

Först sammanfaller topparna från stark vind och sol, vilket skapar problem för “reglerkraften”. Sedan sammanfaller deras effektminima, varför “reglerkraften” måste ta över hela effektbehovet.

Figur 4. Vindkraftens levererade energi.

Figur 5. Levererad effekt från samtliga energislag.

Notera hur de sammanfallande topparna för sol och vind skapar problem för alla andra energislag. Kolkraften fick stänga ner, brunkolet minska till hälften, och t.o.m. kärnkraften fick dra ner sin effekt.

Figur 6. Sol- och vindkraft med export och börspris.

Notera att elpriset går under 20 €/MWh vid 9 tillfällen och blir negativt vid två av dessa.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

“Parisavtalet” om klimatet är redan uppfyllt

Med citationstecken markerar vi att “Parisavtalet” inte är en bindande “Treaty” utan ett löst “Accord”, d.v.s. en frivillig, icke bindande överenskommelse.

2017-10-02

I Paris lovade delegater för 195 nationer att de skulle försöka begränsa den globala medeltemperaturens stigning till 2 grader över förindustriell nivå.

Helst skulle de hålla den under 1½ grad.

Men delegaterna var så upptagna av att förhandla, att de missade att kolla klimatets fakta. Dessa är oftast lätta att finna. Många mätserier finns på nätet:

Googla ”Latest Global Temps” för månatlig uppdatering av den globala temperaturen enligt pålitliga satellitmätningar. De visar att temperaturen inte stigit de senaste 20 åren.

De påståenden som cirkulerat om nya värmerekord de senaste tre åren har varit baserade på “justeringar” av gamla data: Temperaturen för rekordåret 1934 har man helt sonika sänkt i databasen. Så gör inte riktiga forskare.

Isen på havet i Arktis växer. Men i sitt program Morgonstudion den 26/9 visade SVT en karta, där isens utbredning nu var mindre än ”normalt”. Meteorologen visste inte att isen växer och krymper i en 60-årig cykel.

Dess minimum i år var faktiskt en halv miljon kvadratkilometer större än det som noterades 2016 och även större än 2015. Isen befinner sig i tillväxt. Dagliga data erhålles från Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, googla ”dmi halvkugle”.

Mätningar på våra grannplaneters atmosfärer visar att den uppvärmning som uppstår i atmosfären inte påverkas av mängden koldioxid, googla “catling tropopause”. Energin till uppvärmningen erhålls av gravitationen.

Redan 1801 rapporterade William Herschel ett samband mellan klimatet och antalet solfläckar. I mars i år noterades två veckor nästan utan sådana. Det indikerar ovanligt låg aktivitet. Med stor sannolikhet betyder det att de närmaste decennierna blir kalla, googla “mini ice age fears”.

Det finns inga tecken på att den globala temperaturen kan stiga. Mest troligt kommer den att sjunka. “Parisavtalets” mål 1½ grad är således redan uppnått.

Koldioxid påverkar inte klimatet. Vi behöver inga subventioner av vindkraft, solpaneler eller elbilar.

Sture Åström

+ – + – + – +

2017-10-03

Målet är redan uppnått

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather