Monthly Archives: June 2015

Grilla köttet som vanligt

150630-Grill-kött

KK-Logga

2015-06-30

Den 25 juni startade TV en kampanj i Rapport och Aktuellt, för att få till en skatt på kött. Där påstod en professor vid Lantbruksuniversitet att ett kg kött orsakar lika mycket klimatutsläpp av koldioxid och metan som 10 liter bensin. Den uppgiften är förstås osäker innan den blivit vetenskapligt granskad. Men hur stora utsläppen än är, så påverkar de inte klimatet så mycket att det kunnat mätas, kanske inget alls.

Sedan 1989 har FN:s klimatpanel IPCC initierat satsningar av hundratalet miljarder dollar för att bevisa en verkan av dessa gaser på klimatet. Jovisst, miljarder, inte miljoner. Flera gånger har de sagt att bevisen finns, men dessa har varit så dilettantmässiga, att de alltid avfärdats av kompetenta forskare.

Otaliga gånger har IPCC larmat om katastrofer: Det skulle bli mycket varmare, men det har inte skett alls på 18 år. Denna vinter har varit ovanligt kall i Nordamerika, hela Europa och stora delar av Asien. Det gäller även vår maj och juni. Polarisarna skulle smälta, men de växer. Isbjörnarna skulle dö ut, men de frodas och har normalt antal ungar. Haven skulle svämma över, men har inte stigit mer än vanligt, 1 à 2 mm per år. IPCC har oftast haft fel.

IPCC har bara datorsimuleringar, som talar för att koldioxid värmer klimatet. De har visat sig lika bra som gissningar. IPCC styrs av politiker från FN:s nationer, varav en majoritet är U-länder, där diktatur och korruption ofta förekommer. Miljöpartister i våra länder har inbillat dem att våra utsläpp varit skadliga och att vi därför har en klimatskuld till dem. Men utsläppen har varit välgörande för hela mänskligheten.

Den naturliga uppvärmning om trekvarts grad, som vi haft under förra seklet, har tillsammans med mera koldioxid i luften givit oss dramatiskt ökade skördar, vilket lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom och svält. Utsläppen har varit bra!

Det finns inga klimatskäl att minska vårt köttätande.

Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström
Nätverkets sekreterare

BT-Logga

2015-07-03

Grilla köttet som vanligt

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Havet stiger inte

HD-150612-Söder-Frank-1

Syd-Logga-HD

2015-06-12

Ovanstående insändare uttryckte ett bekymmer som ofta luftats i tidningen. Stadsdelen Söder ligger 13 meter över havet. Jag skrev genast ett svar, som redaktören dock inte ansåg passade på sidan. Då det har en viktigt redogörelse för det som gäller havens nivå, har jag uppmanats att lägga ut manuset här:

+ – + – + – +

I Helsingborg stiger havet inte de närmaste hundra åren.

Philip Frank är orolig för att Söder skall översvämmas, 12/6. Han har kanske hört på TV att Östersjön kan stiga 7 meter. Ett fullständigt horribelt påstående, som SVT vägrat att beriktiga.

Sedan hundratals år mäts havets nivå i hamnarna, för att fartygen skall anpassa sig till tiden för ebb och flod. Nu sker detta på tusentals ställen. De data som loggas därifrån, visar att havet stigit en dryg millimeter om året det senaste halva seklet. Det förklaras av den lilla höjningen vi haft av den globala temperaturen med en knapp grad. Vattnet har blivit lite varmare och expanderat.

Skall havet stiga mera, fordras att inlandsisarna smälter. Under senaste istiden var isen upp till tre km tjock och täckte landet från Sibirien i öster, till Nordeuropa och Nordamerika bort till Alaska i väster. På tre km höjd är det 20 grader kallare än vid marken. När isen smälter, sker det därför i huvudsak längs fronten. När det gick som snabbast, steg havet med 10 mm om året.

Skulle vi få en lika dramatisk uppvärmning av klimatet, som då istiden slutade, kan bara landisen på Grönland ge smältvatten. Världens alla glaciärer är små i jämförelse. Antarktis ligger så nära polen att det skulle behövas ett nedslag av en asteroid, för att smälta dess is.

Grönlands isfront är inte ens tiondelen av den från Sibirien till Alaska. Således skulle en dramatisk uppvärmning av klimatet inte kunna ge en snabbare stigning av havet än en mm per år. Naturlagarna sätter den gränsen.

Den uppvärmning vi haft slutade för 18 år sedan och inget tyder på att den kan fortsätta. Då får vi räkna med att havet stiger en mm per år ett tag till. Men för Helsingborg kompenseras det av att landet höjs med en mm per år.

I Helsingborg stiger havet inte ens en mm per år.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Öknar och hav – kört är det inte

31-Sahel-Zone

IVA Aktuellt nr 3/2015, husorgan för Ingenjörsvetenskapsakademien, presenterar mottagaren av IVA:s Journalistpris i år, Anders Bolling, DN. Under ovanstående rubrik återges en av hans poster på Framstegsbloggen, se här:

http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/2015/02/27/oknar-och-hav-kort-ar-det-inte/

Han konstaterar att öknarna inte är utsatta för spridning utan för ”förgröning”, vilket illustreras av ovanstående klipp från der Spiegel.

Fast detta varit känt i decennier uppehåller FN en särskild organisation för att sköta de globala förhandlingarna om att bekämpa ”Desertification”, se listan för UN Campus.

Han börjar med följande förnumstiga konstaterande:

Fastgjutna föreställningar om sakernas tillstånd kan vara svåra och tidsödande att bända upp, i synnerhet om det finns aktörer som bundit karriärer vid föreställningarna i fråga.

Jag undrar just vilka av sina kollegor på DN han då tänker på. . .

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatförhandlingarnas högkvarter, UN Campus

IMG_0560
När tyska parlamentet Bundestag flyttades till Berlin, blev dessa lokaler i Bonn lediga. De byggdes då om för att brukas av FN.

IMG_0554-1

Nu har FN följande verksamheter där:

IMG_0558-1

Där hölls den 1:e – 11:e juni 2015 förhandlingar om texten i utkastet till det kommande Parisavtalet i regi av UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Dagliga rapporter om förhandlingarna finner man här:

http://www.iisd.ca/climate/sb42/enb/

Där finner man också ett omfattande porträttgalleri över deltagarna.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Parisavtalet förhandlas utan vetenskapsgrund

150614-Maldives-Majeed
I Bonn hölls förhandlingar om texten i ett utkast till Parisavtalet 1 – 11 juni. Här talar miljömministern i Maldiverna.

Dess regering har ständigt krävt hjälp för den översvämning, som blir följden av havets stigande nivå enligt IPCC:s scenarior. Emellertid har en av världens främsta experter på havets nivå, svensken dr. Nils-Axel Mörner, vid sex besök under flera decennier kunnat visa att ingen höjning av havets nivå skett på 50 år. År 2001 spelade ett lokalt TV-bolag in en film, i vilken han visade dessa rön, något som skulle lugna invånarna. Regeringen ingrep dock och stoppade dess utsändning. Den fortsätter att kräva internationella bidrag som kompensation för en förväntad översvämning. . .

Nedan en insändare i en lokal duell, vilket vi normalt inte visar här. Dock har den viktig information om förberedelserna för Parisavtalet.

+ – + – + – +

NoT-Logga

2015-06-14

Under rubriken ”Sverige har framförhandlat massor av avtal”, kritiserar Gunnar Kjelldahl den 3 juni min debattartikel den 20 maj, ”Klimathotet som förevändning för grön planekonomi”. Jag gör här ett försök att kortfattat bemöta honom i sakfrågorna.

FN:s klimatpanel IPCC har inte fäst något avseende vid de naturliga krafter som driver klimatförändringar sedan miljontals år. Man har inte kunnat skapa någon nollhypotes som säger något om hur klimatet skulle varit om ingen ökning av koldioxidhalten skett. Det är därför inte möjligt att urskilja någon effekt som kan bindas till antropogena utsläpp.

Det så kallade 2-gradersmålet är en godtycklig politisk målsättning vars eventuella uppfyllelse aldrig kan hänföras till några ”klimatåtgärder” så länge vi inte vet hur de naturliga drivkrafterna nu eller i framtiden kommer att verka.

Moderna temperaturmätningar med satellit visar utplanad temperaturkurva. Det exceptionella värmeåret 1998 har därvid ingen betydelse. Om temperaturdata; googla ”skandal eller vetenskap” och ”historien om ett värmerekord”.

Mycket kort om avtalet: Att det inte finns något avtalsförslag inför COP21-mötet i Paris december 2015 är ett häpnadsväckande påstående. I själva verket är dokumentationen mycket omfattande.

Parterna i avtalet definieras som de utvecklade länderna, länder under stark utveckling dit bland annat Kina och Indien räknas, samt mindre utvecklade länder. Det övergripande syftet med avtalet är att klara det så kallade 2-gradersmålet. På sikt gäller den utopiska visionen om nollutsläpp.

De utvecklade länderna åläggs att betala minst 100 miljarder dollar årligen fram till 2020 och därefter 50 miljarder dollar till en klimatfond för utvecklingsländernas klimatåtgärder.

Ett mycket komplicerat rapportsystem skall inrättas. En Governing Body får det övergripande ansvaret för att överenskommelserna i COP21 följs och en Compliance Committee skall övervaka och korrigera de länder som avviker.

En Climate Justice Tribunal (domstol) inrättas med befogenhet att utdöma sanktioner mot länder som inte uppfyller sina åtaganden.

Om det blir ett bindande avtal vid COP21-mötet innebär det en enorm satsning för ett ändamål med mycket bräcklig vetenskaplig grund.

Flera länder opponerar mot att lämna ifrån sig sin suveränitet och förordar individuella mål och medel för sitt klimatarbete. Sverige är ivrigt att få ett bindande avtal.

Miljöminister Åsa Romson (MP) bör berätta för svenska folket och stimulera demokratisk opinionsbildning!

Sigvard Eriksson, Norrtälje
Medlem i Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Massageinstitut värmer klimatet

150223-Puerto Casado
Här visas de officiella dataserierna för temperaturen från mätstationen Puerto Casado i Paraguay från den stora databasen hos NASA/GISS. Till höger vad man visade före 2005: En tydlig trend nedåt. Men någon gång därefter har man “justerat” eller “homogeniserat” data, d.v.s. “masserat” dem, så att man fått kurvan till vänster, som är vad man visar nu. Trenden har blivit tydligt stigande.

Hur någon som ínte var med där för 60 år sedan, kan bedöma att avläsningarna då gjordes med nästan två graders fel återstår att förklara. GISS har behandlat nästan alla mätstationer på liknande sätt. Tidiga temperaturer, ibland mer än 100 år gamla, har sänkts och sena temperaturer har höjts.

DT-Logga

2015-06-13

Både den amerikanska rymdstyrelsen NASA och vädertjänsten NOAA har knappt om pengar när USA:s rymdprogram kraftigt bantats. Därför söker de nya möjligheter till intäkter.

En uppenbar sådan är klimatet, särskilt om det kan skildras som ett hot. Varken NASA eller NOAA har missat detta utan eldar kraftigt på med ideliga hot om global uppvärmning, påstått orsakad av ökande utsläpp av koldioxid från mänsklig verksamhet.

Men förargligt nog visar sig temperaturen inte följa atmosfärens koldioxidhalt. Den senare har ökat hela 1900-talet och fortsatt in i detta sekel. Temperaturen däremot minskade några tiondels grader runt 1940–70. Sedan före sekelskiftet har den knappast ökat alls – trots fortsatt ökande koldioxidhalt.

Men skam den som ger sig. Nu har NOAA öppnat massageinstitut och börjat massera tidigare temperaturdata genom vad de kallar “korrigerad analys”. För att få dagens temperatur att framstå som varmare har de helt enkelt bantat (korrigerat) tidigare data. Häpp – lätt som en plätt!

Tyvärr stämmer inte detta med data från andra institut som följer den globala temperaturen. Varken satellitdata från RSS (NOAA:s eget Remote Sensing Systems) och UAH (Alabama/Huntsville-universitetet) eller landdata från brittiska HadCRUT respektive amerikanska NCDC visar någon nämnvärd ökning.

Likaså tyvärr tycks svenska media inte känna till detta utan vidarebefordrar tjänstvilligt NOAA:s bantningstrick.

Illa!

Tege Tornvall, Leksand

För nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Är den globala uppvärmningen en gigantisk myt?

150608-Istider-Climate4you
Den globala temperaturen de senaste 420.000 åren rekonstruerad från borrkärnor tagna ur landisen på Antarktis. Temperaturen är den s.k. anomalin, d.v.s. avvikelsen från dagens temperatur, som anges med linjen vid noll grader. Blå fält visar istider och röda fält varma perioder däremellan, interglacialer. CR Climate4you.

Här en populärt hållen artikel från månadsbladet “Svenska Magasinet” för svenskar på sydkusten i Spanien.

Kan människan verkligen påverka klimatet?

De flesta människor vill värna om miljön och de av oss som är medvetna om farorna att släppa ut gifter i naturen och i storstäderna vill gärna medverka till att förbättra miljön. Och på lokal nivå är detta både möjligt och nödvändigt. Men kan vi påverka den globala miljön och hindra en hotande global uppvärmning?

Mitt barnbarn fick i uppgift från skolan att nämna tre av de värsta luftföroreningarna. Tro det eller inte – de är alla naturliga och finns samlade i de övre delarna av atmosfären: saltpartiklar från oceanerna, svaveldioxid från vulkanerna och finsand från de stora ökenområdena (uppgift från NASA). Sotpartiklar från skogsbränder ger även sitt tillskott. Ibland sänker sig dessa ansamlingar av partiklar ned över städerna och orsakar allergier och retningar i luftsystemen hos människorna. Den nu aktiva vulkanen Holuhraun på Island släpper dagligen ut 60 000 ton svaveldioxid samt även vatten och koldioxid. Detta kan jäm-föras med Sveriges årliga utsläpp på 28 000 ton.

Senare tids överdrivna tro på att en växthuseffekt – orsakad av människans utsläpp av koldioxid – leder till ökad temperatur, kan starkt ifrågasättas. Termiterna producerar mer än dubbelt så mycket metangaser som den aktuella förbränningen av fossila bränslen. Det kan tilläggas att metan är 23 gånger effektivare växthusgas än koldioxid. Utbytet av CO2 mellan haven, landmassan och atmosfären äger rum kontinuerligt och i jämförelse är det mänskliga bidraget otroligt litet. I december 2014 uppmättes 0,04% (nära 400 ppm = parts per million) koldioxid i atmosfären. Människan andel är cirka 1% av dessa 400 ppm. Mätningar har visat att koldioxiden i atmosfären stiger – men den är inte på väg mot höga rekordnivåer. Ökningen är snarare på väg bort från rekordlåga nivåer. En ynklig förändring av balansen mellan hav och luft skulle orsaka betydligt större klimatförändringar än någonting som människan är i stånd att producera.

Den lilla höjning vi sett av luftens halt från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten. Öknarna har minskat, skördarna ökat och Jorden har blivit cirka 10 procent grönare. Någon annan inverkan på klimatet tycks den inte ha. IPCC:s påstående att det är 95 procent säkert att den antropogena koldioxiden har orsakat minst hälften av temperaturökningen är grundlöst. (IPCC är förkortningen till ”The Intergovernmental Panel on Climate Change” , som är en mellanstatlig, helpolitisk organisation). En minskning av molnmängden med två procent, skulle vara tillräckligt för att förklara hela temperatur-ökningen sedan 1870-talet.

Om vi ser klimatförändringar i ett litet längre perspektiv känner vi till att jorden har drabbats av minst fyra stora nedisningar under de senaste 400 000 åren. Istiderna har varat i omkring 85 000 år och varmare mellanliggande perioder (s k interglacialer) har varat under mellan 8 000 och 12 000 år, se grafen ovan. Den senaste istiden slutade för lite mer än 10 000 år sedan. Under dess klimax var Atlanten 10 grader kallare än idag och havsytan var 120 meter lägre.

Under de senaste århundradena har forskare visat att istider och jordens klimat i allmänhet påverkas av planeten Jordens bana i rymden och variationer i jordaxels lutning. Lutningen är inte konstant utan växlar mellan 22 och 24 grader under cykler på 41 000 år. När lutningen är som minst blir vintrarna mildare och somrarna svalare. Förutom Jordens elliptiska bana runt solen och jordaxelns lutning måste vi även ta hänsyn till att jordaxel ”kränger” på grund av påverkan från de andra planeterna i vårt solsystem. Denna effekt kallas precession och påverkar årstidernas längd.

En bidragande orsak till att en istid inträffar har visat sig vara variationerna i styrka hos de solstrålar som träffar jordytan. Solens eruptioner och solfläckarna har en direkt påverkan av klimatet på vår jord. Solstrålningen är jordens primära energikälla, och därmed huvud-orsaken till vårt klimat. Solfläckar har observerats sedan mer än 300 år, och man har noterat ett samband mellan solfläcksintensitet och klimat. Korrelationen mellan antalet solfläckar och solinstrålningen är tydlig, betydligt starkare än korrelationen mellan koldi-oxidhalt och global medeltemperatur. Temperaturen kontrolleras också av atmosfären, vars växthuseffekt bromsar avkylningen.

Enligt flera forskare är den mest sannolika klimatförändringen på sikt att vi går in i en ny istid. Det är inte osannolikt att en markant temperatursänkning inträffar inom de närmaste två hundra åren. Följderna blir i så fall ödesdigra för de tempererade och högt industrialiserade områdena på jorden.

Det hävdas att jordens isar håller på att försvinna. I själva verket har vi gott om is. Arktis återhämtar sig och Antarktis har slagit isrekord tre år i rad. Avsmältningen av glaciärer i Antarktis beror på geotermisk värme (aktiva vulkaner under isarna). De smälter underifrån vilket har ingenting att göra med IPCC:s felaktiga påstående om ett samband med ökad halt av koldioxid i atmosfären. Delar av kusten på Grönland har höjt sig 120 m efter det att den sista nedisningsperioden avtog. För 4 miljoner år sedan var Grönland isfritt.

Motståndet mot den rådande uppfattningen att människans utsläpp av koldioxid leder till ökande temperaturer står inte i motsats till inställningen att vi bör värna om vår miljö, minska onödiga utsläpp och framför allt se till att våra tropiska skogar inte skövlas.

Robert Lilljequist
Eurogeolog
Malaga

Lite svårbegripliga siffror kan illustrera fördelningen av koldioxid i vattnen, på jorden och i luften. Oceanerna innehåller suspenderat 37.400 miljarder ton kol i form av koldioxid, landmassorna omkring 3.000 miljarder ton medan atmosfären endast hyser 720 miljarder ton. Detta kan sättas i relation till att vi människor bidrar med 6 miljarder ton kol.

+ – + – + – +

Utförligare information

Här redovisar jag lite mer information. Klicka på röd text, så kommer du till en ny post. Om du redan förstått att klimathotet är ett gigantiskt bedrägeri, ber jag dig gå till punkt 12 och sända oss ett bidrag så att vi kan avslöja det :

 1. IPCC är ett mellanstatligt, d.v.s. politiskt organ, se posten: IPCC var fel-tänkt. Dess politiker och byråkrater är naturvetenskapligt okunniga och har inte visat att de kan skilja på kunniga och okunniga forskare.
 2. IPCC:s hypotes består av två antaganden och tre spekulativa ”skulle” ovanpå varandra, det vill säga osäkerhet i femte potens. Således fem gissningar staplade på varandra, IPCC bluffar del 3, hypotesen.
 3. Se posterna: Den absurda hypotesen om koldioxid och klimat samt IPCC:s hypotes är absurd.
 4. Det är omsorgsfullt bevisat att verkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat mätas. Här visas hur ett par klimatiska processer är helt opåverkade av mängden fossila bränslen som använts. Därmed slipper man dividera om storleken på förbränningens andel av koldioxidens halt i atmosfären, se: Koldioxidens verkan på klimatet.
 5. Både värme och mer koldioxid i luften har visat sig välgörande utan menliga följder, Klimatet blir bättre.
 6. FN och IPCC driver inte klimatfrågan för miljöns skull utan för att skapa ett nytt ”ekonomiskt system” med ”global omfördelning” av klotets resurser, Fakta eller hypoteser.
 7. I den goda ivern att rädda mänskligheten måste man, som jesuiterna, ljuga lite grann. Sedan har det blivit storskaligt. Gamla temperaturer har sänkts och sena temperaturer har höjt, systematiskt. När man annonserat ständiga värmerekord för de senaste åren, har det blivit möjligt bara sedan man förfalskat rekorden från 30-talet.
 8. Det finns många forskargrupper, som noterat att klimatet samvarierar med solens aktivitet, vilken indikeras av antalet solfläckar, Solen och Jorden. De visar att de närmaste decennierna med största sannolikhet blir kallare.
 9. Redan på 20-talet förstod man att klimatet huvudsakligen bestäms av Jordens relation till Solen, de så kallade Milankovitch cyklerna. CIA och NASA var på det klara med Solens inflytande på 70-talet.
 10. Dagens klimatpolitik går ut på att minska utsläppen av koldioxid, vilket föranlett enorma subventioner av elbilar, vind- och solel. Dessutom styr man byggandet fel med antaganden om en höjning av havets nivå med flera meter. Kunniga forskare konstaterar att naturlagarna inte gör mer än 20 cm höjning möjlig till år 2100. Mest troligt har havet då sänkts, eftersom de närmaste decennierna blir kallare.
 11. Av ovanstående fakta är det inte mycket du fått veta i media. Dagens helgalna klimatpolitik är möjlig bara därför att svenska riksmedia samfällt vägrar att ge plats åt kritik av den ”gigantiska myten”.
 12. Väljarna har blivit systematiskt felinformerade. Då kan de inte ”rösta rätt” d.v.s. för den utveckling som de själva verkligen vill se. Klimatsans försöker skapa uppmärksamhet för denna seklets största svindel. Det tänker vi göra med en Nordisk Klimatkonferens på nyåret, till vilken vi bjuder in politiker och media. Den blir möjlig bara om vi får in tillräckligt stora bidrag, se posten Vrid klimatpolitiken åt rätt håll.

 

Dra ditt strå till stacken och sänd oss ett bidrag. Det är Sverige du räddar då !

Bidraget kan du överföra: Länsförsäkringar 9023 9467711, kontobeteckning “Klimatsans”. Var snäll och uppge ditt namn i rutan “Meddelande till mottagaren”, så att vi kan tacka dig. IBAN-nummer: SE67 9020 0000 0902 3946 7711 BIC/SWIFT-adress: ELLFSESS

Eller swisha: +46707730756 (Pengarna går till kontot för Klimatsans, men jag står som mottagare, eftersom telefonen är min.)

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

IPCC är uppbyggt som FIFA

DT-Logga

2015-06-06

En mängd länder helt eller delvis utan demokrati stöder fotbollens president Sepp Blatter. De flesta av dessa länder har också stort inflytande över FN:s klimatpanel IPCC.

Drivande bakom rådande klimatlarm är just IPCC, som många tror garanterar oväld och sakkunskap. Men panelen har ingen egen forskning. Den sätts samman av regeringar i FN:s medlemsländer.

Totalt räknar IPCC:s hemsida jämnt 200 regeringar som medlemmar. Bara ett fåtal har egen klimatforskning. Få är demokratier.

Enligt demokratiindex 2014 är bara 24 av världens länder fullvärdiga demokratier. 53 har demokratiska brister. 40 har starka totalitära inslag. 52 är rena diktaturer. Utanför listan finns ö-stater och andra små länder.

Enligt FN:s stadgar har alla en röst i IPCC. Det ger stor övervikt för länder utan vare sig demokratiskt styre eller klimatkunnande. Sedan IPCC grundades 1988 har totalt 53 länder suttit i ledningen för dess administration och arbetsgrupper. Bara 17 är fullvärdiga demokratier och resten demokratiskt osäkra eller rena skurkstater.

Enligt FN:s stadgar måste alla dess organ återspegla geografisk, etnisk, social och ekonomisk mångfald snarare än sakkunskap och kompetens, även IPCC.

Dess politiskt tillsatta ledamöter förhandlar i långa möten fram sammanfattningar för beslutsfattare. Där hävdas 95 procent säkerhet för att mänsklig verksamhet hotar klimatet. Det räknas fram i datormodeller.

Men datormodellerna har helt missat att ingen nämnvärd uppvärmning skett sedan sekelskiftet.

För Nätverket Klimatsans

Hans Brise
Jubeldoktor i medicin, Göteborgs Universitet

Tege Tornvall
Faktajournalist

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Öppen debatt inför klimatmötet?

150606-NOAA 50 år medeltemp
Diagram över jordens årsmedeltemperatur de senaste 50 åren. Med “anomaly” menas avvikelsen från tidigare medelvärde. Det har laddats ner från NOAA hemsida och publiceras med speciellt tillstånd från NOAA/National Centres for Environmental Information. Trots taggigheten framgår det att någon påvisbar uppvärmning inte skett under de senaste 18 åren.

HH-Logga

2015-06-06

Någon påvisbar uppvärmning av jordens marknära atmosfär har inte skett under de senaste 18 åren. Detta är ett trendbrott i jämförelse med uppvärmningen under förra århundradet.

Fenomenet har av klimatforskare döpts till “hiatus” (engelska för uppehåll) och har viktiga vetenskapliga och politiska konsekvenser. Se också diagram ovan (helahälsingland.se 18/5).

Vetenskapligt tyder hiatus på att den uppvärmningseffekt som orsakas av utsläpp av fossil koldioxid, och som beskrivits av en grupp forskare (alarmisterna), är kraftigt överdriven. Politiskt innebär det att den datormodell som framtagits av FN klimatpanel och som används för att prediktera klimatkatastrofer och därmed skapa grunden för beslut vid klimatkonferenser inte är pålitlig. Man har med modellen inte kunnat förutse hiatus, det vill säga få en tillförlitlig prognos i ett femårigt perspektiv och ambitionen har varit att kunna ge pålitliga prognoser i ett hundraårsperspektiv.

Hiatus med sina vetenskapliga och politiska konsekvenser ses naturligtvis som ett stort hot för de samhällkrafter som vill att agendan för klimatmötet i Paris till varje pris ska genomföras. Dessa krafter förefaller använda den gamla härskartekniken att hålla massorna i okunskap för att nå sina syften. Hur ska man annars förklara att alla klimatdebatter kring hiatus stoppas i massmedia på riksnivå, att SMHI inte informerar om hiatus utan bryter mot sitt myndighetsansvar att informera i klimatfrågor och dessutom vägrar att svara på frågor kring sitt agerande i ett öppet brev (Insänt helahalsingland.se 6/5)? Vi har i massmedia fått läsa och höra åtskilligt om ur vetenskaplig synpunkt irrelevanta värmerekord på några hundradels grader, smältande isar vid både syd- och nordpolen, i framtiden flyttade Vasalopp och allt övrigt, som ökar den oinsattes klimatångest genom att skapa en känsla av fortsatt uppvärmning, har basuneras ut, men inte ett ord har hörts om hiatus.

Vågar man hoppas på en omsvängning i massmedias attityd på riksnivå så att vi kan få en öppen och informativ debatt inför klimatmötet i Paris?

Härje Thunholm
pensionär

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather