Monthly Archives: March 2014

Klimatet för våra barn och barnbarn

Jag höll föredrag i Västerås den 24/2 inför ungefär hundra pensionärer. Därefter publicerade lokaltidningen VLT, tidigare Vestmanlands Läns Tidning, följande insändare den 6/3:

VLT-140306-Garde

Jag fick ett svar infört den 12/3. Det finns dock ej på nätet, varför jag använder mitt manus här:

Klimatet för våra barnbarn

Lisbeth Garde är en god människa, som vill lämna en fin jord till sina och mina barnbarn. Det vill jag också. Det är därför jag håller föredrag ibland, där jag visar på de fakta som inte kommer fram i debatten annars. De viktigaste frågorna om klimatet är så enkla att man bara behöver sunt förnuft för att förstå dem. Jag lade fram följande fakta.

1. För 25 år sedan lanserade klimatpanelen IPCC hypotesen att halten koldioxid styr klimatet. Den är fortfarande obevisad. Notera att vare sig det blivit varmare eller kallare, visar det inte att koldioxid är orsaken.

2. Naturliga drivkrafter har skapat betydligt varmare klimat under Medeltiden och kallare klimat under 1600-talet. Nu har temperaturen inte stigit på 17 år, trots att halten koldioxid stigit.

3. IPCC visar sin brist på förståelse för vetenskap genom att ständigt hänvisa till hur många “forskare” som tror på deras hypotes. Inom vetenskapen räcker det med en man som kan visa mätresultat. Dessutom visar IPCC ren inkompetens genom att använda helt undermåliga studier. Googla “fusk i klimatdebatten” för en beskrivning hur den ofta citerade siffran 97 procent egentligen var 0,7 procent.

4. Ett stort antal forskare anser IPCC ovederhäftiga. 3.000 har skrivit till Kongressen i USA. För FN:s generalsekreterare har 125 förklarat att inget tyder på att koldioxid har någon märkbar effekt på klimatet.

5. Solforskare konstaterar nu att solens uppförande liknar det för 200 år sedan, då det var kallt. De har uppmätta data som grund för sina förutsägelser om ett par kalla decennier framöver. Det är trovärdigare än IPCC:s hänvisning till datorsimuleringar.

6. Lisbeth Garde tycker att vi ändå skall trappa ner vår konsumtion. Det håller jag med om så länge det sker utan subventioner. Men nu använder vi enorma resurser till olönsamma investeringar i solceller, elbilar och vindkraftverk. Närmare 20.000 vindkraftverk planeras nu i landet. De påverkar inte klimatet och är därför meningslösa, men gör oss alla fattigare och tar resurser från verklig miljövård.

Sture Åström
klimatsans.com

Ytterligare kommentarer:

Här vill jag peka på några märkligheter i Lisbeth Gardes insändare, som många andra också omfattar.

I föredraget visade jag boken “Solen driver vårt klimat” av Tege Tornvall, och förklarade att den innehåller så mycket fakta att man bör läsa den, om man vill föra en seriös debatt om klimatet. Det förvånar mig att bibliotekarien Lisbeth Garde så ringaktat boklig information att hon skyndar sig att skriva en insändare innan hon läst den.

Hon diskuterar inga fakta. Hon försöker inte ens förstå vad debatten handlar om. Istället diskuterar hon vad som kan ha motiverat andra, forskare och politiker att tro på IPCC:s hypotes. Vad man än säger om det, blir det rena spekulationer. Men jag skall försöka ge svar som gäller för några av dem.

Bland forskare finns de som av idealistiskt nit börjat forska om någon aspekt av klimatet. Många har varit unga och naiva. Under 80-och 90-talen såg de hur kurvorna för den globala temperaturen och halten koldioxid i luften steg samtidigt. Därav drog de den förhastade slutsatsen att koldioxiden drev fram en uppvärmning, AGW-hypotesen. Men det kunde lika gärna ha varit tvärtom. Eller inget samband alls.

Hypotesen togs emot av många politiker med öppna armar, de politiker som ville vara godare än alla andra och rädda världen. Om utsläppen orsakade en uppvärmning som kunde bli farlig, kunde politikerna visa beslutsamhet genom att lagstifta om begränsningar av utsläppen. Och skryta med sina insatser för väljarna. Det är precis vad som hände.

Lika viktigt är att politikerna fann detta så intressant att de kanaliserade pengar för forskning just till sådana projekt som kunde visa på stöd för hypotesen. Denna fälla gick många forskare villigt in i. De fann sedan att deras lön hängde på att hypotesen hölls vid liv. Det bildades en osund atmosfär på många institutioner, som mobbade forskare med kritik av hypotesen. De kunde ju göra kollegerna arbetslösa. Därav kom okvädinsord in i forskningen och rent fusk blev accepterat. Sedan ordföranden i den kommitté, som skulle bevaka den “vetenskapliga etiken”, Peter Gleick, erkänt bedrägeri och smutskastning av kritiker, hyllades han av de 23.000 forskare som närvarade vid deras årskongress. Stora tidningar som engelska Guardian tyckte att han tagit ett gott initiativ. Han hade ju menat att “rädda världen”. Alltså de gamla jesuiternas valspråk: “Ändamålet helgar medlen”.

Därefter har ohederligheterna i forskningen blivit så vanliga att man inte längre kan lita på de mätresultat som publiceras. NASA “justerar” nu temperaturer som är 50 och 100 år gamla. Det är närmast löjligt.

Beträffande politikerna så har de målat in sig i ett hörn. De har satsat enorma resurser på propaganda för IPCC:s hypotes. De stora miljöföreningarna, WWF, Greenpeace, Svenska Naturskydds Föreningen är till stor del finansierade av skattemedel. Dessutom finns det många dussin mindre föreningar och “tankesmedjor” som ägnar sig åt propaganda för IPCC:s hypotes, som de menar skall “rädda världen”. EU och FN finansierar motsvarande rörelser i ännu större skala.

Nu har så många väljare blivit övertygade, att inga politiker vågar tala om att det är en bluff.

Lisbeth Garde har missat en viktig grupp: Journalisterna. Som alla vet är de flesta miljöpartister. Deras parti har satsat så hårt på kampen mot utsläppen, att det tämligen totalt tappar trovärdigheten, då bluffen synas. Det har gjort att media släppt fram domedagspredikanterna, men stoppat oss som önskat redovisa fakta. Och okunniga som de verkligen är, har de varit lika ovilliga som Lisbeth Garde att anstränga sig att förstå fakta.

Om hon menar allvar med sin tredje paragraf, skulle hon genast avfärda IPCC och dess hypotes. Är det några som i modern tid förfäktat att “vetenskapen ligger fast”, så är det IPCC. Det visar att IPCC inte förstår vad vetenskap är.

I den fjärde paragrafen tycker hon vi skall följa IPCC:s rekommendationer även om koldioxiden kanske inte gör någon skada. Det betyder att vi skall beskatta energi och subventionera solceller, elbilar, biobränsle och vindkraftverk. Det gör oss alla fattigare. Då får vi inte alls råd med de verkliga miljöproblem, som det faktiskt finns gott om.

Högre pris på energi gör alla livsmedel dyrare. Det drabbar allra värst de fattigaste. Om vi dessutom subventionerar omvandling av livsmedel till bränsle, skapar vi svält på många håll i världen.

Varje väljare har eget ansvar att bilda sig en uppfattning om klimatets fakta. Den lilla uppvärmning som vi haft, har varit mycket välgörande för mänskligheten, eftersom skördarna ökat. Även den ökade halten koldioxid i luften har bidragit till det.

Framtidens historiker kommer att ha svårt att förstå hur den fullständigt vanvettiga kampen mot utsläppen kunde uppstå och fortgå så länge. Hur kunde så många låta sig luras så radikalt till att göra något helt bakvänt, när alla varit läskunniga och det funnits rikligt med information om bluffen.

Det, Watson, är en svår fråga!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Översvämningar som miljöpolitik

Katrineholms Kuriren införde nedanstående insändare den 13/3.

Översvämningarna i England är katastrofala. Tanklöst skylls de ofta på “klimatförändringarna”. Men några sådana har inte noterats på 17 år. Sanningen är att mänskliga misstag är mest ansvariga.

EU införde 2004 direktiv som avsåg att göra översvämningar vanligare, alltså avsiktligt, för att öka “den biologiska mångfalden”. Vattnet skulle inte längre bekämpas utan styras. Mycket lojalt ändrade Labours miljömedvetna regering direktiv och anslag för underhåll av dammar och pumpstationer. De fick förfalla, eftersom de inte skulle behövas. Vattnet skulle tillåtas stiga över stora arealer. Något som givetvis skulle innebära stora förluster för bönder och fastighetsägare.

Men miljöbyråkraterna i EU beslöt om fler direktiv: Muddringsmassor som kunde tänkas innehålla något miljöfarligt fick inte läggas upp i deponier förrän de sanerats. Och flodslam kan ju misstänkas för vad som helst. Sanering av något man inte vet vad det är, blir mycket dyr. Då man inte visste hur muddringsmassorna skulle tas om hand, slutade man med de rutinmässiga muddringarna av floderna, vars kapacitet därför minskat.

Väderstatistik får hanteras försiktigt. Medelvärden döljer lokala extremer. Dock publicerar BBC uppgiften att vintern var den sjätte våtaste fram till den 31 januari, där de största arealerna drabbats. Pålitlig statistik finns sedan åtminstone 1855. Våtast var 1915. En viktig faktor är samhällets utbyggnad sedan dess: Stora ytor har asfalterats och bebyggts med snabb avrinning. Åkrar har dränerats för att inte komma under vatten. Det har höjt kraven på flodernas kapacitet.

Till största delen är översvämningarna således orsakade av människor, där grön idioti och inkompetens dominerar. Extremt väder är naturligt i vårt normala klimat. “Klimatförändringarna” är helt oskyldiga.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Katrineholms Kuriren: “Värmen går ner i haven”

Den 3/3 tog tidningen in en insändare med flera av de vanliga missförstånden i klimatdebatten. Här först insändaren av Hans Holmgren, som jag inte känner till, sedan mitt korta svar, samt några mer utförliga kommentarer. I ett svar på en insändarsida får man ju inte plats att bemöta alla tokigheter.

KK-140303-Holmgren

Här mitt svar infört den 7/3.

KK-140307

Kompletterande kommentarer

Typiskt är att Hans Holmgren använder IPCC:s ologiska resonemang. Han påstår att det fortfarande blir varmare och drar av det slutsatsen att det kommer att fortsätta och bli farligt, om vi inte slutar med utsläppen av koldioxid.

Men, vare sig det blivit varmare eller kallare bevisar det inte att orsaken är halten koldioxid i luften. Trots 25 års arbete med uppgiften att bevisa koldioxidens verkan på klimatet har IPCC misslyckats totalt. De har helt enkelt utgått från att all uppvärmning orsakas av koldioxid, AGW-hypotesen, Anthropogenic Global Warming, d.v.s. uppvärmning orsakad av människan.

Det är så oprofessionellt och ovetenskapligt att de borde ha fått avsked för länge sedan. Baserat på den obevisaade hypotesen har de agerat som om den varit sann, fast det från första början varit uppenbart att naturliga drivkrafter är synnerligen mäktiga. De har dels orsakat istiderna för länge sedan och dels de mer närliggande varma och kalla perioderna under Medeltiden och Lilla Istiden på 1600-talet.

Lika oprofessionella är de forskare Holmgren refererar till. De har börjat mäta temperaturen på djupet i haven och konstaterar att i Stilla Havet har varmt vatten tryckts ner på stora djup, genom att starka passadvindar blåser varmt ytvatten mot Australien, Borneo, etc. Där blir det stopp, varför det ansamlas och tränger neråt. Därför ANTAR forskaren att det kan förklara de 17 åren utan uppvärmning av atmosfären och spekulerar vidare att jorden fortfarande tar emot mer värme än den avger.

Det är inget bevis förrän man kan jämföra med det som hände på 80- och 90- talet. Därifrån har man mycket lite data om havsdjupen.

Processen är en naturlig del i det fenomen som kallas El Niño. Passadvindarna trycker ytvattnet mot Australien, där havets nivå kan stiga mer än en halv meter. Det varma vattnet trycks ner ända till 300 meters djup. När havsnivån blivit så hög, stannar processen upp, det varma vattnet börjar strömma mot Peru. Då sprids det varma vattnet över stora delar av oceanen, vilket ändrar väderförhållandena på hela planeten. Det är vad som kallas El Niño. Det är inget nytt.

Hans Holmgren har alltså fallit i en annan av IPCC:s fällor: De vill betrakta hypoteser som fakta. Och media tycks oförmögna att skilja på de två sorternas uppgifter.

Notera särskilt att även om denna hypotesen skulle vara sann, betyder det inte att vi kan göra något åt det genom att minska utsläppen.

Holmgren avslutar med att prisa Danmark. De klarar sig med hälften så mycket el som vi. Javisst, de eldar med kol för sin värme. De har inga elslukande industrier som vi har. De har en stor andel vindkraftverk, vilket givit dem bland de allra högsta elpriserna i Europa. Vi skulle få 110.000 nya jobb om vi gjorde som i Danmark. Det är grönt önsketänkande i kvadrat och visar hur naiva de gröna är. Eftersom vindkraftverk kräver statliga subventioner för att byggas och drivas, betyder det att varje jobb som de skapar eliminerar två eller tre riktiga jobb, som vi skulle behöva för att behålla vår konkurrenskraft. Pengarna går till olönsam verksamhet. Det är en nationell katastrof.

Den tyska omvandlingen av energisektorn, die Energiewende, är nu en fulltutvecklad nationell katastrof där.

Hela resonemanget blir stor komik, då det snart visar sig att klimatet blir KALLARE.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Förstår Romson så lite ?

Det är närmast penibelt att se hur en av våra högsta politiska företrädare bluffar i förakt för läsarens fattningsförmåga. Romson vänder mitt argument, fakta, emot mig med påståendet att det är jag som förnekar fakta, när det faktiskt är hon som gör det. Hon tillbakavisar inte en enda av mina uppgifter och räknar med att läsaren inte kan tänka själv.

Och hon förväxlar de lögner hon vädrar. Jag känner inte till någon undersökning som säger att 97 % av artiklarna stöder AGW-hypotesen. Däremot finns det en som IPCC och miljöpartister brukar hänvisa till, som säger att 97 % av “klimatforskarna” stöder hypotesen. Den utfördes vid University of Illinois 2008. Den granskas här:

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article1628520/Fusk-i-klimatdebatten.html

Det var en enkät där 10.257 forskare tillfrågades om sina åsikter, 3.146 svarade och arrangörerna beslöt att endast 77 skulle anses som “klimatforskare”. Av dem svarade 75 personer “ja” på rätt fråga, vilket alltså blev 97 % av alla 77. Vem som helst inser att världens klimatforskare är hundrafalt fler än 77. De 75 blir 7 promille av de tillfrågade.

En så usel undersökning stöder sig alltså Romson och IPCC:s ordförande Pachauri på. Det är värre än genant.

Istället för klimatfakta talar hon om tandtråd.

Hon anklagar mig för “förnekelse” och visar samtidigt att det är hon som just lider av “förnekelse”. Det vore rent komiskt, om det inte vore så allvarligt. Hon kanske tillhör den generation som skolan inte lyckades utbilda så pass att de kan skilja “fakta” och “åsikter”. Hon tror att allt hennes profeter predikar är fakta.

Hennes förnekelse kan förklaras av att hon sitter fast i behovet att “kämpa” mot koldioxiden. Eftersom den kampen är meningslös, behövs knappast Miljöpartiet längre. Romsons värld rasar samman.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Romsons klimathot i Aftonbladet

Åsa Romson skrev i Aftonbladet den 2/3:

Kommer våra barnbarn kunna åka Vasaloppet

http://www.aftonbladet.se/debatt/article18456678.ab

Vi fick in en replik på nätsidan den 3/3 och i pappersupplagan den 4/3:

AB-140304-Romson

Jag hade kunnat önska en mer korrekt rubrik. Texten säger inte att klimatförändringarna är nonsens, men att accelererande sådana är nonsens. Det finns inga tecken på det. Snarare att de håller på att vändas mot avkylning istället för uppvärmning.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather