Monthly Archives: November 2016

Nutidens största och snabbaste avkylning

161129-mail-nino

Så illustrerar brittiska Daily Mail Nasas sensationella nyheter den 26/11.

Artikeln börjar så här:

Global average temperatures over land have plummeted by more than 1C since the middle of this year – their biggest and steepest fall on record.

(De globala medeltemperaturerna över land har störtdykt med mer än 1 grad Celsius sedan mitten av året – de största och snabbaste fall som noterats.)

Diagrammet visar längst till höger den temperaturtopp som orsakades av fjolårets särdeles starka El Niño. Temperaturen har nu fallit mer och snabbare än någonsin tidigare sedan vi fick satelliter, som kunde mäta över hela globen. I jämförelse med den tidigare högsta toppen längst till vänster, var den nya toppen “tunnare”, kortvarigare. Den visade avkylningen kommer troligen att fortsätta att döma av historien för tidigare La Niña.

Satellitbilderna nertill visar temperaturen på ytvattnet för november i fjol och augusti i år. Stilla Havet är stort. Avståndet från Peru till Nya Guinea är nästan hälften av Jorden omkrets. När så stora ytor ändrar temperatur, påverkar det vädret över hela globen.

Mails slutsats är tydlig: Det senaste årets rekordtemperaturer har drivits fram av väderfenomenet El Niño, inte av människans utsläpp av koldioxid.

När Mail fick NASA:s data, blev de också tillgängliga för SVT, TV4 och DN. Det är avslöjande för deras nyhetsbevakning att de inte meddelar nyheten om den snabba avkylningen utan istället ger Johan Rockström fritt fram att skrämmas med sina spekulationer om farlig uppvärmning. Därmed visar han ånyo sina brister i kunnande och förmågan att bedöma proportioner.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Rockström fabulerar om Arktis

humlum-161127-arktis-is

Sammanställning av historiska uppgifter om det arktiska istäckets utbredning på vint-rarna, professor Ole Humlum, Oslo. Uppgifter för tiden innan satellitåldern har erhållits från sjöfarares loggböcker.

Bilden visar fler detaljer än jag förklarar här. Avsikten är att visa hur mycket kunskap “riktiga forskare” har samlat om Arktis. Isens utbredning har varierat inom mycket visa gränser. År 1888 nådde den nästan fram till Skottland.

Professor Johan Rockström har en ovanlig talang att attrahera journalisters uppmärk-samhet. På en och samma dag fick han tillträde till Rapport i SVT och Nyhetsmorgon i TV4 samt en artikel i DN 2016-11-26: Risk för oväntade effekter i Arktis.

Publiken, journalisterna, fascineras av domedagspredikantens skräckskildringar av Jordens undergång och hans löften om frälsning, ifall vi bara offrar vår bekvämlighet och slutar använda fossila bränslen. Och han får alltid tala oemotsagd utan kritiska frågor.

Artikeln visar främst den okunnighet som Rockström och hans VD-kollega Johan Kuylenstierna avslöjar. Arktis uppvisar inga snabba, oväntade förändringar. Och det är omsorgs-fullt bevisat att koldioxid gör så lite åt klimatet att det inte kunnat mätas. Både sjukan och medicinen är påhittade.

Isen på havet växer och krymper i cykler med perioden 60 år och har nu gått in i en tillväxt-fas, som väntas pågå i c:a 30 år. Minns att Rockström har larmat om smältande Arktis i många år och om dramatiskt stigande havsnivå. Han har aldrig fått rätt i sina larm.

Året 2013 skulle Arktis bli isfritt i september enligt Rockströms kollegor, men isen blev en miljon kvadratkilometer större än 2012. Under de senaste tio åren har årsminimum stabilt varierat mellan 4 och 5 miljoner kvadratkilometer med undantag av år 2012, som slog minimirekord. Då hade ovanligt långvariga stormar under augusti blåst ihop drivisbälten med 20 m tjocklek, så isens massa var ingalunda exceptionellt låg. Sedan växte utbredningen snabbt och blev på vintern efteråt större än flera tidigare år.

Den senaste dryga veckan har utbredningen plötsligt blivit nästan en halv miljon kvadrat-kilometer mindre än år 2012 sedan den legat precis lika i över en månad, enligt DMI:s dagliga rapportering. Luftens temperatur har tillfälligt nått 20 grader över det normala. Värmen måste anses vara ett kortvarigt väderfenomen med ursprung i senaste vinterns ovanligt starka el Niño, som påverkat vädret över hela globen. Värmen i Arktis balanseras av lika extrem kyla över Sibirien.

Det är i högsta grad okvalificerat att börja tala om klimatförändringar efter extrem-väder i en vecka.

Artikelns okunskap accentueras av påståendet: “Om isen i Arktis smälter kommer havsni-våerna att stiga med sju meter”. Det är dubbelt okunnigt.

1. Påståendet kan bara avse landisen på Grönland. Havsisen påverkar inte havets nivå alls. Och landisen har vuxit det senaste året. Den håller inte på att smälta bort. Notera att den är tre km tjock och på den höjden är temperaturen 20 grader lägre än vid havsytan.

2. OM klimatet skulle bli så varmt att landisen verkligen skulle börja smälta, kan det alltså bara ske närmast marken. Därmed skulle det ta flera tiotusentals år innan den var borta. Dessförinnan har vi en ny riktig istid både på Grönland och här i Sverige.

Artikeln visar hur okunnigt Sveriges klimatdebatt bedrivs. Det är ett underbetyg till svenska media. Det dessa publicerar om klimatet är nästan alltid endera vilseledan-de eller rena lögner.

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vett i vetenskapen

161125-filosofer

Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein och Karl Popper

Bertrand Russell formulerade “tio budord” om vetenskapen, vilka jag tycker det är viktigt att påminna om inför dagens debatter, särskilt beträffande klimatet. Dock först några ord om hans omgivning och kollegor, som bidragit till vår tids vetenskapliga framsteg.

Han var en av 1900-talets stora filosofer och akademiker. Ändå är han idag nästan bortglömd, när filosofi och vetenskap kommer på tal. Det kan bero på att han i våra ögon inte var det minsta kontroversiell. Allt han gjorde och sa är tämligen självklart idag, men det var han som sa det!

Han var född i en adlig familj 1872 och hans farfar, lord John Russell var liberal och hade varit Englands premiärminister. När Bertrand växte upp, var hela Englands elit en del av familjens bekantskapskrets. Men han nöjde sig inte med att bara lita till familjens goda namn, han skaffade sig egna meriter och ett gott anseende.

Det är nog inte orättvist eller på något sätt förminskande att påstå att hans största akademiska framgångar kom inom matematik, logik och historia. De insikter han förvärvat inom dessa områden tillämpade han inom exempelvis filosofi, politik, psykologi, lingvistik och litteratur. För sin omfattande och insiktsfulla litterära produktion belönades han 1950 med Nobelpriset i litteratur. Än idag används hans resonemang om logik inom försöken att skapa artificiell intelligens.

Han var Cambridge-man, men sökte på 40-talet en tjänst som professor vid New York City University. Efter klagomål från en katolsk kvinna som var orolig för sin dotters moraliska danande, bestämde emellertid en domstol att han med sin ateistiska hållning och hans enligt advokaten “liderliga, osedliga, obscena, skabrösa, erotomana, uppeggande, vanvördiga, trångsynta, lögnaktiga och i avsaknad av all moralisk ryggrad”, skulle vara olämplig som professor. Russell var redan då pacifist och snarast en av samtidens främsta väktare av moral och etik. Men när religion och andra fördunklade tankar tillåts styra över logik och förnuft, kan vi alla bli dömda som kättare.

Ludwig Wittgenstein född 1889 i Österrike är en annan av de mest kända filosoferna från 1900-talet. Han var av judisk härkomst men icke praktiserande. När Hitler kom till makten uppmanades han av vänner att flytta till England eller USA. Från 1939 var han professor i filosofi i Cambridge, där hans främsta arbete rörde logik och språkfilosofi. Hans efterträdare på professorsstolen var finlandssvenske George Henrik von Wright. Wittgenstein bodde en tid hos Russell, som beundrade honom mycket för hans logik. Men Wittengensteins märkliga och vresiga humör gjorde att de inte drog jämnt. Det har spekulerats i att han hade en hörselnedsättning efter att ha deltagit i första världskriget, och att han helt enkelt inte hörde ordentligt vad folk sa och därför missuppfattade dem. Med en grov generalisering kan man säga att Wittgensteins filosofi gick hem bättre hos humanister än hos naturvetare.

Karl Popper var väsentlig yngre än Russell och Wittgenstein. Också han var född i Österrike (1902) och av judisk börd, men praktiserande kristen. Även han tvingades lämna Wien när nazisterna kom till makten. Först bosatte han sig i Nya Zeeland, men ganska snart kom också han till England. Popper intresserade sig för vetenskapsfilosofi och inte minst hur man kan nå visshet om något. Jag tror det är någorlunda säkert att säga att han konstaterade, att man inte kan veta något med fullständig säkerhet.

Man brukar sammanfatta hans vetenskapsfilosofi med att sann vetenskap formulerar en hypotes, ett påstående (ett antagande), som bär på en fråga som kan besvaras med nej, om antagandet var oriktigt. Om det visar sig att ett nej dyker upp, är hypotesen falsifierad och hypotesen måste ersättas av en bättre, också den falsifierbar, om den inte är korrekt.

Man kan alltså inte veta säkert att något är sant. Däremot kan man veta säkert när något är osant. All vetenskap kan därmed sägas vara provisorisk, temporär, i väntan på falsifiering och en ännu bättre hypotes, som ger bättre kunskap. Denna hållning i vetenskapsfrågor är den idag dominerande, för att inte säga allenarådande, inom naturvetenskapen.

Tillsammans med vännerna och ekonomerna Ludwig von Mises, Friedrich Hayek (båda österrikare) och Milton Friedman bildade Popper 1947 the Mont Pelerin Society för att försvara klassisk liberalism. De två senare har båda erhållit Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Den på senare år aktuelle finansmannen med politiska ambitioner, George Soros, var elev till Popper.

Popper och Wittgenstein blev något av antagonister i Cambridge. De möttes i debatt endast ett fåtal gånger. Ett av dessa tillfällen kallas för eldgaffelincidenten, för att Wittgenstein i efterhand anklagade Popper för att ha hotat honom med en eldgaffel. Om detta verkligen är sant har aldrig blivit med visshet konstaterat. Vittnesuppgifterna är långt ifrån entydiga i frågan.

Bertrand Russell befann sig mitt i denna kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska debatt. Detta utspelade sig huvudsakligen efter Russells egen högproduktiva tid, men hans tio budord, att hålla i minnet i klimatdebatten, i vetenskapliga och politiska debatter, är väl värd att håll i minnet. Inte minst med tanke på både hur han blev behandlad vid professorstillsättningen i New York, och hur frågan om ett klimathot från antropogena utsläpp av koldioxid idag förs utifrån auktoritetsargument utan att falsifierbara hypoteser uppställts och kontrollerats.

Bertrand Russells “Tio Budord” om vetande:

1. Var aldrig absolut säker på något.
2. Tro aldrig att det är lönt att dölja bevis; bevisen kommer alltid fram till slut.
3. Inled dig aldrig i försök att motarbeta tänkande.
4. När du möter motstånd, även om det är från familjen, ansträng dig att övervinna det med argument och inte med auktoritet. Seger beroende av auktoritet är inbillad.
5. Böj dig inte för andras auktoritet, ty det finns alltid auktoriteter med motsatt ståndpunkt att finna.
6. Använd aldrig makt för att förtrycka åsikter som du finner skadliga, för då kommer åsikterna att förtrycka dig.
7. Var inte rädd att vara excentrisk i dina åsikter, för varje idag accepterad åsikt var en gång excentrisk.
8. Sök större nöje i intelligent motstånd än i passivt medhåll.
9. Var sanningsenlig, även när sanningen är obekväm, för det blir mer obekvämt att försöka dölja sanningen.
10. Var inte avundsjuk mot dårars lycka i deras eget paradis, ty det är endast dårar som tror att det är sann lycka.

Mats Jangdal
Skogsägare, idéhistoriker och bloggare
http://www.frihetsportalen.se/

Referenser:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
https://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_Henrik_von_Wright

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

När larmen tystnar

161124-lovin-fridolin-1920-jpg

Symbolpolitikens symboler: Gustav Fridolin och Isabella Lövin.

nwt-logga-stor

2016-11-24

Replik: Klimatet

USA:s agerande bör avlägsna den politiska tvångströja som FN:s klimatpanel försett klimatforskningen med. Seriösa klimatforskare får chansen att överrösta larmen och koldioxidens påtvungna roll som framtida riskfaktor tonas ner, skriver Lennart Back.

Svar till Mattias Goldmann (NWT 17/11) och Per Bolund och Stina Bergström (NWT 21/11) (Manus införda i flera lokaltidningar)

Efterspelet till årets klimatmöte i Marrakesh, det 22:a (!) i ordningen, har nu börjat. Flera inhemska klimatlarmare, som den extremt flitige Mattias Goldmann (NWT 17/11), var snabbt ute i spalterna. De hoppas att mötet blir den avstamp för det de kallar klimatarbete som de 21 föregående inte blev. De har emellertid goda skäl att vara oroliga.

Republikaner anser nämligen korrekt klimatlarmen som överdrivna eller falska. Om president Trump följer partiprogrammet kommer USA:s finansiering av inhemska klimatlarmare och FN:s klimatfond att upphöra. Det påverkar många som inte stillatigande accepterar att mista sin födkrok eller roll som klimatorakel. Att FN och utvecklingsländer som Kina gnäller är logiskt. De vill inte se de framtida gratispengarna till/från FN:s klimatfond, där USA skulle stå för en stor del, försvinna i fjärran.

USA:s agerande bör avlägsna den politiska tvångströja som FN:s klimatpanel försett klimatforskningen med. Seriösa klimatforskare får chansen att överrösta larmen och koldioxidens påtvungna roll som framtida riskfaktor tonas ner. All statistik visar att inget olycksbådande skett med klimatet medan halten koldioxid stigit. Det påhittade tvågradersmålet, som nästa år fyller 40, kan diskret överges. Ökad halt koldioxid ger fördelar. Planeten kan föda sina invånare bättre då öknar krymper och skördarna av flera grödor ökat med 40 procent på 20 år enligt FAO. Det har en grupp präster, som även anslutit sig till klimatkyrkan och likt andra troende i den visar stora kunskapsbrister, glömt att nämna i sitt inlägg.

Trumps seger kan bidra till att lösa ett verkligt miljöhot – fattigdom orsakad av energibrist. Om hysterin kring koldioxid försvinner slipper fattiga länder bli påtvingade de av FN sanktionerade väderberoende så kallade förnybara energisystem som de varken vill ha eller har råd med. I stället kan de använda billig fossil energi. Dessutom skulle västländerna slippa bekosta och underordna sig FN:s storslagna planer på en resurskontrollerande världsregering med tillhörande ständigt växande byråkrati.

Bulletinerna från Marrakesh är förvånansvärt diskreta. Det finns indikationer på att resultatet inte uppfyllt förväntningarna i år heller. Mötet i Paris ifjol blev ett fiasko. Inget avtal nåddes – bara överenskommelser om till intet förpliktigande åtaganden. USA har inte ratificerat slutdokumentet då Obama inte hade kongressens godkännande. Flera länder som Kina och Indien tänker på sina befolkningar och minskar inte sina utsläpp alls utan får öka dem i nästan femton år till.

Miljöpartister använder gärna nonsensbegrepp. Förnybar energi och klimatförnekare är populärt men beskriver något som inte finns. I NWT den 21 november får vi veta att borgarna hotar klimatomställningen. Inbillar de sig på fullt allvar att vi svenskar kan ställa om klimatet? Tala om hybris. Krav på att Sverige skall ”gå före” blir meningsfulla bara om man menar en förutsättningslös forskning kring nya realistiska energialternativ.

Gäller det att till varje pris minska utsläpp fortsätter bara den hittills förda symbolpolitiken som inte påverkar klimatet ett skvatt utan bara åstadkommer miljöförstöring, ökade kostnader och sämre konkurrenskraft. Exempel på detta är förslag på åtgärder som verkar speciellt framtagna för att avfolka landsbygden som den så kallade kilometerskatten och köttskatt.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

IPCC bluffar del 3, hypotesen

161119-atmospheric-transmission

Strålningsenergins absorption av atmosfärens gaser i deras respektive spektralband. Rött avser inkommande strålning från solen och blått den utgående infraröda strålningen från marken.

Notera att de grå markeringarna avser procent av den totala strålningen, som visas med heldragen röd respektive blå linje. Koldioxid, CO₂, har bara ett band med någon betydan-de nivå på strålningen, vid c:a 14 µm. Där har även vattenånga en betydande absorption.

+ – + – + – +

IPCC:s förste ordförande, svensken Bert Bolin, gjorde som i Jeopardy: Började med svaret: Det är CO₂ som driver Jordens uppvärmning och denna blir katastrofal om vi inte stoppar den. Detta stödde han på hypotesen om Anthropogenic Global Warming, AGW.

Från Solen tar Jorden emot strålning som är kortvågig, eftersom Solen är het. Den energin balanseras av utgående strålning, som är långvågig, infraröd, eftersom Jordens temperatur är mycket lägre än Solens. Den infraröda energin måste bli lika stor som den inkommande strålningens, för att Jordens temperatur skall vara stabil. Enligt hypotesen skapar utsläpp av CO₂ en uppvärmning på följande sätt:

1. CO₂ antas absorbera infraröd strålning och hindra denna från att lämna Jorden. Ett tillskott av CO₂ kommer då att värma atmosfären marginellt.

2. Det är så litet att det inte oroar, men man antar att därigenom kommer mer vatten-ånga, H₂O, att avdunsta från haven, och den har mångfalt större effekt som ses på grafen ovan.

3. H₂O skulle då öka uppvärmningen.

4. Därmed skulle avdunstningen öka igen.

5. Det skulle fortsätta, varv efter varv, så kallad återkoppling, så att H₂O skulle orsaka en okontrollerad uppvärmning, som skulle bli katastrofal.

Notera att hypotesen om katastrofen vilar på två antaganden och tre spekulativa ”skulle” ovanpå varandra, det vill säga osäkerhet i femte potens.

Det är stor skillnad på mängderna av CO₂ och H₂O i atmosfären, 400 ppm respektive 10.000 till 40.000 ppm. Därför uppskattas H₂O stå för 95 % av det man kallar “växthus-effekten” och CO₂ för större delen av resten, kanske 4 %.

Effekten av gasernas absorption är logaritmiskt avtagande. De första 100 ppm svarar för en stor andel v de 4 %, medan varje 100 ppm därefter svarar för en successivt mindre andel. Av dagens 400 ppm kan 300 ppm anses vara naturliga och de svarar då för kanske 3,5 procentenheter av de 4 %. Återstår ½ % av “växthuseffekten”, som skulle kunna vara orsakad av människans användning av fossila bränslen.

I den turbulenta atmosfären med ständigt växlande tillstånd är detta en så liten faktor att den aldrig kan mätas. Om den existerar överhuvudtaget. I detta resonemang har inte molnens verkan medräknats. Man behöver bara minnas hur det kändes på badstranden då molnen gled förbi solen, för att inse deras stora betydelse.

CO₂ blockerar strålning inom sitt spektralband. Allmänt har man förutsatt att gasen då omvandlar fotonernas energi till värme. Men vissa fysiker säger att det inte sker.

Dess molekyler vibrerar så snabbt att de skickar iväg de inkommande fotonerna åt något håll, innan molekylerna hunnit ändra sin hastighet och därmed sin temperatur. Nyligen gjorda försök har inte lyckats mäta någon uppvärmning av gasen vid bestrålning med infrarött ljus. Punkt 1 ovan är alltså ett antagande.

Svenska SMHI är en av “delägarna” till IPCC och därför delansvarig för IPCC:s resultat. I brev till Klimatsans hänvisar SMHI till datorsimulerade “klimatmodeller” som bevis för att utsläppen har orsakat den uppvärmning som noterats, se posten “Genmäle till SMHI“.

Vi ställde följande fråga som nr 2:

Kan SMHI förklara hur väl dagens naturliga klimat är känt?

SMHI, d.v.s. IPCC, förklarar att jämförelser av olika klimatmodeller visar entydigt att den uppvärmning som inträffat inte går att förklara utan människans påverkan.

Vidare skriver man att det finns inte något sådant som dagens naturliga klimat.

Man har inte forskat tillräckligt, för att kunna bilda sig en uppfattning om hur klimatet skulle varit utan utsläpp av CO₂ .

Den inverkan som människan har är uppenbarligen SKILLNADEN mellan det som skulle uppstått NATURLIGT och det man nu kunnat MÄTA. Det är en enkel subtraktion, som måste ha TRE termer, men IPCC gör den med bara TVÅ.

Det är småskolans matematik !

Liksom i Jeopardy började man med svaret, och har sedan bara låtsats att frågan inte finns. Och svaret har visat sig vara fel.

Under de senaste 20 åren har ingen stigande trend noterats för den globala temperaturen. Det senaste årets något högre temperatur är ett resultat av det tillfälliga väderfenomenet El Niño, vars effekt regelmässigt neutraliseras av den efterföljande La Niña. Under denna tid har klimatmodellernas förutsägelser fjärmat sig allt mer från verkligheten, se posten “SMHI och klimatmålen“.

Mot den bakgrunden kan vi endast se IPCC:s förlitan på modellernas bevisvärde som ytterligare en bekräftelse på dess inkompetens.

Trots 25 år av forskning för 100 miljarder dollar har hypotesen inte kunnat bevisas. Hypotesen kan numera anses motbevisad.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Make science great again

161122-make-science-great-again

HH-Logga

Ledare av Patrik Oksanen

2016-11-18

Nej, det är inte “game over” för klimatet – än

2016-11-22

Ge vetenskapen möjlighet att återställa förtroendet

Under COP22 november jublade deltagarna över att människans utsläpp av koldioxid planat ut. Inget spår av utplaningen syns dock i atmosfärens totala koldioxidnivå. Det visar hur liten betydelse de mänskliga utsläppen har i det hela.

Man borde i stället glatts åt att temperaturen sjunkit eller nu blivit i det närmaste oförändrad efter 20 år och att fasläget mellan ändringar i temperatur och koldioxidhalt visar att koldioxid inte är en “klimatbov”. Samma sak framgår av att temperaturen visar ett helt annat tidsförlopp än koldioxiden.

Under COP22 borde man deklarerat “Game over” och åkt hem och ägnat sig åt viktiga verkliga problem i stället.

Donald Trump må vara en flåbuse, men det är kanske så att dessa egenskaper är nödvän-diga för att ge vetenskapen en möjlighet att återställa förtroendet efter all skada FN:s klimatpanel, av politiska skäl, åstadkommit då man hyllat pseudovetenskap och organi-serat grupptänkande.

Make science great again, som man säger i USA.

Härje Thunholm

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Har klimatfrågan blivit religion?

161121-nidgardsbreen-828

Figur 1. Denna bild illustrerade debattartikeln, som förklarar att isen i Arktis inte visar tecken på avsmältning. Men redaktionen väljer vanemässigt en illustration, som lätt associeras till isarnas avsmältning, d.v.s. motsatsen. Nu finns mycket exakta data på de norska glaciärerna, vilket redovisas nedan efter artikeln.

Det kan också vara notabelt att en annan debattartikel samma dag lagts ut på nätet, medan texten nedan inte vederfarits den äran. Ännu.

+ – + – + – +

NA-Logga

2016-11-21

Larmet om klimathotet har övergått i religion. Vi måste bekänna vår synd och tro. Påven inkluderar numera hotet i sitt budskap. Men verklighet och vetenskap kommer att vinna över tron, lika säkert som de gjorde under Galileis tid.

Fakta om klimatet är :

• IPCC-prognoserna har hittills slagit fel. Ökningen i temperatur är ca 1 grad Celsius sedan 1850. Historiskt har i stället globala köldperioder medfört farsoter, svält och massflykt.

• Havsnivån ökar sedan 1800-talet i en jämn takt med i genomsnitt 1,7 mm/år. (Dr. N-A Mörner).

• Arktis istäcke ligger inom normal spridning. (EUMETSAT) Det har 2016 ökat jämfört med minimum 2012 . Antalet isbjörnar är 25000 en ökning med 100% jämfört med 1950. Istäcket i Antarktis växer. Väderkatastroferna har inte blivit fler – bara mer omskrivna.

Fakta vad gäller utsläppen av koldioxid från jorden är, räknat på mängden kol som ingår:

• Till atmosfären avges per år totalt ca 800 gigaton (IPCC). 97% kommer från hav och land. Ingen koppling till fossil förbränning finns för dessa volymer.

• Från fossil förbränning avges 10 gigaton, som utgör 1.3 procent av den totalt avgivna årsvolymen koldioxid till atmosfären!

• Bidraget från hav och land är inte konstant, utan avgasningen ökar och upptagningen minskar med ökande temperatur. (Dr. F. Goldberg)
.
• Temperaturen ökar därför först, därefter koldioxidhalten efter ca 800 år. Ökande koldioxidhalt är alltså ”verkan” och inte ”orsak”. (Prof. G. Pettersson)

• Den totala koncentrationen av koldioxid i atmosfären (400 PPM) är mindre än 2% av koncentrationen vattenånga. (30000 PPM). (Dr. Fred Goldberg)

Vattenångan är därför den helt dominerande växthusgasen. Den gör vår planet beboelig med en medeltemperatur på +15 grader Celsius.

Utan vattenångan skulle medeltemperaturen vara –20 grader Celsius, det vill säga permanent istid!

Tror du mot denna bakgrund att fossil koldioxid kan ha en avgörande påverkan på klimatet? Bilda dig en egen uppfattning!!

Vad var då orsaken till de uppvärmningar till högre temperaturer än idag, som följde på 8 stycken historiska istider?

Med säkerhet inte koldioxid från fossil förbränning!

Senaste istiden slutade för ca 10000 år sedan med en uppvärmning, som vi bör vara glada för. Annars hade vi haft en 2 km tjock is över oss i Sverige! Jorden har därefter haft 4 stycken värmeperioder med högre temperaturer än idag. (Prof. Gösta Petterson)

Alla dessa värmeperioder förklaras av naturliga klimatvariationer då fossil förbränning varit noll.

”Klimathotsrörelsen” ger dem som leder den legitimitet till en överstatlig maktutövning med drag av sekterism. Agendan är klart uttalad, i Sverige med Johan Rockström i spetsen.

Enorma pengafloder strömmar i projekt för att ”frälsa oss från klimathotet”. Vi ser det på närhåll i Örebro. (Skattepengar i vindkraft och biogasprojekt etc.). Exemplen är otaliga, i övriga Sverige och Europa.

Vi kan se det öka i en nära framtid. På multilateral nivå i IPCC-regi kommer gigantiska belopp att flöda in i en grön, överstatlig fond för att minska koldioxidutsläpp i utvecklingsländer.

Från 2020 ska rika länder bidra med ofattbara100 miljarder USD varje år. Beloppet är lika stort som Sveriges statsbudget 2015, 800 miljarder kr!

Pengar dras undan från att bekämpa sjukdomar, svält och fattigdom. Bidragen från Sverige tar skattepengar från skola, vård och omsorg. De i ledningen för ”rörelsen”, vill självklart inte att flödena skall sina, de får ju sin försörjning och framtid därifrån. De gör allt för att förhindra spridning av faktabaserade ”irrläror”. Ifrågasättande av läran och debatt om den är bannlyst.


Mats Kälvemark

Fri debattör

2016-11-22

NA skall ha stor heder av att mycket snabbt ta in ett tillägg till denna artikel:

Glaciärer har krympt i 200 år

Min artikel “Har klimatfrågan blivit religion” blev införd under NA debatt 21/11 .
Den illustrerande bilden (smältande glaciär i Norge) var dock ensidigt vald av NA:s redaktion.

Fakta är:

Den globala uppvärmningen är en realitet som jag och andra “skeptiker” inte förnekar.
Däremot förnekar vi, baserat på solida fakta, att fossil koldioxid kan vara dominerande orsak.
Glaciärerna smälter, det är riktigt. Avsmältningstakten är jämn över snart 200 år och inleddes ca 1825 långt innan fossila utsläpp nådde “mätbara” nivåer i mitten av 1900-talet.

Mats Kälvemark
fri debattör

+ – + – + – +

Norges Glaciärer

NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, visar detaljerade data för ett urval glaciärer på sin hemsida nve.no/hydrology.

De räknar totalt 2.534 glaciärer, varav de tio största täcker 26 – 474 km². De mindre glaciärerna täcker ner till enstaka km². De flesta av dessa har bildats under Lilla Istiden, varför det är naturligt att de nu krymper, sedan vi fått en uppvärmning av närmare en grad. En sådan ändring tar lång tid att tränga ner de hundratals meter deras tjocklek kan räkna.

För många av glaciärerna visas hur många meter de dragit sig tillbaka för varje år sedan omkring 1900. De flesta av de små glaciärerna har backat snabbt under 30-talet fram till 1970. Många har avancerat under 90-talet, för att sedan backa med bara någon bråkdel av den tidigare takten. Förutom av temperaturen bestäms deras massbalans av mängden nederbörd.

Att de nu drar sig tillbaka är inte ett tecken på att klimatet håller på att bli varmare utan främst ett resultat av att klimatet redan har blivit varmare de senaste hundra åren.
122-soon
Figur 2. Arthur B. Robinson, Noah E. Robinson, and Willie Soon, Oregon, visar till väns-ter hur 169 glaciärer har växt och krympt sedan 1700. Krympningen börjar tidigt 1800-tal och fortsätter till år 2000 med en trend som inte påverkas av produktionen av fossila bränslen, som visas i nedre högra hörnet.

Till höger visas motsvarande data för havsnivåns stigning. Inte heller där har förbränningen av kol påverkat trenden.

Koldioxid har alltså ingen verkan på klimatet !

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Benn svarar Avellan

160324-avellan

Ett svar från Kevin Benn till Heidi Avellan på Sydsvenskan, vilket inte tycks bli infört där:

+ – + – + – +

I en artikel i SDS 2016/11/09 under tidningens rubrik ”Klimatet och kunskap” skriver jag att jag funnit stöd för att andra faktorer än mänskliga utsläpp av koldioxid driver klimatförändringar. En som söker kunskap om klimatet kunde då förväntas svara: ”Wow, berätta mer! Vilket bevis finns för det. . . ?

Dock inte Heidi Avellan, som avfärdar mig med en klapp på axeln: ”Med mycket sökande och läsning kan i stort sett vilka teorier som helst bekräftas.” Denna nedlåtande attityd, som signalerar att den som inte tycker som jag är en idiot, en skeptiker eller en förnekare, är en kunskapens dödgrävare och faktiskt en gemenskapens dödgrävare. Det märks, inte bara i denna fullkomligt politiserade fråga, hur respektlösa och hatiska vi har blivit. Vetenskapen har förvridits och förträngts; politiken har blivit så korrekt att oliktänkande belagts med förbud och straff; och vanligt folk behandlar varandra som ohyra.

Chefredaktörens svar fortsätter: ”tidningen har valt samma sida som merparten av forskarna och utgår från att människan påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser. Uppvärmningen riskerar att leda till katastrofer och bör vändas nu.” Att koldioxid, CO₂, är en s.k. växthusgas som kan bidra till att behålla en del av jordens värme är nog de flesta forskare överens om. Att våra bidrag av CO₂ kommer att orsaka katastrofal värmning eller ändring av klimatet råder det däremot ingen konsensus om.

För några år sedan skrev över 30 000 amerikanska forskare på en petition till regeringen att göra ungefär vad Donald Trump nu hotar med: att förkasta överenskommelsen om den globala uppvärmningen som då hette Kyotoprotokollet med orden: ”Det finns inget övertygande vetenskapligt bevis för att mänskliga utsläpp av koldioxid, metan eller andra växthus-gaser orsakar eller kommer inom en nära framtid att orsaka katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär och rubbning av jordens klimat. Dessutom finns det betydande bevis för att förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till många välgörande effekter på jordens naturliga växt- och djurmiljöer.” Skrivelsen backades upp av en sammanfattning av s.k. peer-reviewed forskning, som man kan ta del av här: http://www.petitionproject.org/

Nu har miljöministrar från världens länder träffats i Marrakech för att planera nästa steg i kampen mot en inbillad fiende – den gas som är nödvändig för allt liv på jorden. Och i början av december samlas andra klimatexperter till en konferens i Phoenix, Arizona med rubriken ”Global Warming; an Inconvenient Lie”. Hur tänker Sydsvenskan? Ännu en samling idioter och förnekare? Eller kunde tidningen i stället undra: Hur resonerar de egentligen? Har de nåt bevis för sina påståenden? Kanske nåt att bjuda läsarna på.

Kevin Benn

+ – + – + – +

Benn fick anledning att skriva en gång till:

PS och PK om kunskap om klimatet

Heidi Avellan (Opinion 2016-11-19) ser i Brexit och Trumps seger tecken på slutet för den liberala demokratin. Nu glider vi in i PS, ett post-sanningens samhälle där ”objektiva fakta påverkar den allmänna opinionen mindre än det som spelar på känslor och personliga uppfattningar.”

HA frågar: ”Så hur hanterar vi detta – beslutsfattare, opinionsbildare, demokratiskt sinnade människor? Alla som vägrar dela in mänskligheten i ‘vi och dom’ och inte tror att det finns enkla svar på svåra frågor?” Hon förordar ett nytt politiskt korrekt språk enligt Nyordsbokens definition av PK, det som ”stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle”. På så vis kan det offentliga samtalet åter bli anständigt.

Här, som så många gånger förr när jag läser artiklar i svenska medier, lägger jag Klimatet som ett raster över texten: här är folk sannerligen indelade i ”vi och dom” där ”dom” förses med olika grader av förnedrande epitet. Här intoneras till envishetens gräns ett enkelt svar på en oerhört komplex fråga: strypa mänskliga utsläpp av koldioxid! Här har PS-samhället hållit hov i en mansålder.

I Romklubbens bok The First Global Revolution (1993) står det utan omsvep: ”Mänsklighetens gemensamma fiende är människan. I sökandet efter en ny fiende kom vi på idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning; vattenbrist, svält och liknande skulle passa väl.” (min övers).

IPCC grundades av FN uttryckligen för att samla bevis för människans skadliga påverkan på atmosfären genom utsläpp av växthusgaser. Sedan dess har politiker och journalister aldrig missat chansen att basunera ut domedagsprofetiorna i IPCCs förvrängda sammanfattningar för beslutsfattare. Utan tvivel stämmer dessa groteska hotbilder ”väl överens med åsikterna hos det ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle”. Här står sig vetenskapliga fakta slätt: PS och PK i skön kombination!

Nej, mitt krav vad gäller denna oerhört misshandlade fråga riktas till beslutsfattare och opinionsbildare: stryk P:n och sätt fullt ljus på S och K! Alla berörda vetenskapliga stu-dier och fakta ska presenteras på ett Korrekt sätt så att Sanningen äntligen kan komma fram!

Kevin Benn

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Miljöministerns uttalanden är inte trovärdiga

161119-lovin

Krbl-Logga

2016-11-19

Världens ökenområden breder ut sig till följd av pågående global uppvärmning.

Orden kommer från miljöministern, tillika vice statsminister, Isabella Lövin som inter-vjuades i Aktuellt 10/11. Frågan gällde presidentvalet i USA och vilka konsekvenserna kunde tänkas bli om USA ändrar sin klimatpolitik.

I intervjun påstod Isabella Lövin att världens ökenområden breder ut sig till följd av pågå-ende global uppvärmning. Detta är fel och antingen en medveten lögn eller så är ministern slarvig med att ta reda på fakta inom sitt ämnesområde.

Sanningen är att världens öknar krymper. Den ökande koldioxidhalten i atmosfären gör att växtligheten stimuleras. Den ökande växtligheten tränger tillbaka en rad ökenområden. I södra delen av Sahara är detta speciellt tydligt. Ökengränsen flyttar gradvis norrut.

Det lögnaktiga uttalandet av klimatministern är ett exempel på hur klimathysterin hålls vid liv med hjälp av lögner och överdrifter om växande öknar, smältande polarisar, stigande havsnivåer och extremväder.

Det är inte första gången som Isabella Lövin framför ogrundade påståenden om klimatförändringar.

I en debattartikel i Aftonbladet 17/3 2015 visade dåvarande biståndsminister Lövin sin verklighetsfrånvända syn på klimatfrågan. Hon skriver tvärsäkert att cyklonen PAM bekräftar att antalet väderrelaterade katastrofer ökar och att om inte klimatförändringarna bromsas kommer katastroferna fortsätta öka. Hon menar tydligen att den globala upp-värmningen leder till en ökad frekvens av orkaner och att vi kan påverka detta. Antingen ljög hon medvetet, eller så begriper hon inte bättre. Och nu visar hon återigen hur lite hon bryr sig om sanningshalten i sina yttranden.

Det finns inga vetenskapliga belägg för att antalet orkaner eller cykloner har ökat, kommer att öka, eller att de har blivit våldsammare. Statistiken över orkanfrekvensen på jorden talar ett tydligt språk. Ovädren kommer och går. Något specifikt mönster kan inte urskiljas. Om något, ser man en viss minskning av orkanfrekvensen under senare år. Det finns tecken på att styrkan i de värsta ovädren kan bli större i en varmare värld. Konfidensgraden för detta är emellertid låg.

Varför gör ministern dessa osakliga uttalanden? Hennes patos är inte att ta miste på. Men nog bör väl en minister vara ärlig och så pass insatt i sina frågor att hon kan undvika att sprida rena felaktigheter.

Sigvard Eriksson

fri debattör, före detta företagsledare

+ – + – + – +

HH-Logga

2016-11-19

Isabella Lövins uttalande om öknar är inte trovärdigt

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Trump kan rädda världen från miljömarodörerna

161117-mikael-karlsson-4

Mikael Karlsson, tidigare ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.

För tidskriften Aktuell Hållbarhet förklarade han inför sin avgång: “Jag vill arbeta med samhällsförändring på något sätt.” Det låter som politik, men han ville inte engagera sig i något politiskt parti. Han hade insett att politiker inte vågar göra något utan en rapport från “forskare” att stödja sig på. Nu är han alltså forskare på KTH.

I den positionen är han fri att föra politisk debatt, vilket han gjorde igår på SvD:s debattsida under rubriken:

Trump blir sannolikt en global miljömarodör

Artikeln finns bakom en betalvägg, men om du mejlar mig kan du få texten. Den inleds så här:

” Donald Trump är nästan ensam bland folkvalda stats- och regeringschefer att förneka vetenskapen om klimatet.”

“Och internationellt riskerar USA återigen bli en bromskloss inom FN.” Men kanske kan Trump övertygas om att klimatarbetet är lönsamt. . .

Artikeln består av hans personliga spekulationer om vad Trump kanske kommer att göra och vad resten av världen sedan gör. Det är sådant man annars brukar kalla “kannstöperier”.

Sammantaget är det en text av en politiker eller av en politisk aktivist. Några spår av en forskares nyfikenhet på verkligheten finns inte.

Jag sände in nedanstående manus, som jag bad ett par professorer att också underteckna, men det blev inte aktuellt, då SvD svarade “nej tack” inom en timme.

+ – + – + – +

Klimatfrågan gäller “civilisationens överlevnad”. Således finns knappast någon vikti-gare fråga på lång sikt.

Mikael Karlsson har helt fel, när han påstår att Trump “förnekar vetenskapen om klimatet”. Det är just för att Trump studerat verkliga fakta om klimatet, som han kallar “klimathotet” en bluff.

Vid en vetenskaplig konferens på Lidingö den 8/10 visade ett dussin av Nordens främsta klimatforskare att koldioxid inte kan ha någon betydande inverkan på klimatet.

Professor Ole Humlum, Oslo, har analyserat oregelbundenheterna i de globala temperaturerna över land och över hav samt i halten av koldioxid i atmosfären. Han visade att temperaturen ändras innan halten. Därmed kan koldioxiden inte ha någon nämnvärd inverkan på temperaturen.

Hans analys bekräftar bara vad många forskare funnit för decennier sedan, ex.vis, professor Richard Lindzen, MIT, dr. Willie Soon, Harvard, professor Nir Shaviv, Israel, och Habibullo Abdussamatov, St. Petersburg.

Temperaturen driver koldioxiden, inte tvärtom. Det senare är vad FN:s klimatpanel IPCC hävdar och förgäves försökt bevisa i mer än 25 år.

Från konferensen på Lidingö finns en serie videor med forskarnas föredrag. Googla: “humlum cool” för en intervju på 5 minuter, där Humlum säger att verkan av koldioxid är underordnad naturliga krafter. I hans föredrag finns diagram över fasföljden för temperaturer och koldioxid. En kort beskrivning finns här: “klimatsans fasläget”.

Dr. Nils-Axel Mörner är en av världens mest erfarna experter på havets nivå. Han är en av de mycket få som personligen besökt de kritiska platserna flera gånger, ex.vis, Maldiverna, Bangladesh, Kiribati, New Orleans och Venedig.

IPCC använder satellitmätningar av havets nivå, vilka inte stämmer med mätningar i världens hamnar. De senare visar takten i havets stigning sedan 1700-talet. Den har inte ändrats, när fossila bränslen börjat användas. Det visar också att koldioxid inte påverkar klimatet.

I Sverige är landhöjningen större än havets stigning i hela landet med undantag för Falsterbo, där de två processerna tar ut varandra.

Takten är drygt 1 mm/år. Söderhavsöarnas koraller växer snabbare, så att fler öar växer än minskar i area. Det finns ingen risk att havet kommer att översvämma dem. Även om klimatet skulle bli 4 grader varmare, kan havet inte stiga med mer än ytterligare 1 mm/år. Naturlagarna sätter den gränsen.

Mörner beräknade havets stigning för år 2100 till + 5 cm ± 15 cm. Den avkylning av klimatet som väntas sänker då nivån.

Professor em. Jan-Erik Solheim, Tromsö, är en internationellt erkänd expert på Arktis. Han visade hur utbredningen av isen varierat under tusen år. Från Island finns så gamla data. Senare har man fått säkra uppgifter från fartygs loggböcker. Den fasta isen sträckte sig nästan ända till Skottland 1888 medan den slutade norr om Spetsbergen 1769. Åren 1866 och 1966 löpte iskanten nästan längs samma linje. Utbredningen varierar alltså inom vida gränser, men svänger upp och ner.

De senaste 10 åren har varit relativt stabila. Sommarens minimum har varit mellan 4 och drygt 5 miljoner kvadratkilometer varje år utom 2012, som kännetecknades av stormar, som skapade extremt tjocka bälten av drivis.

Som astrofysiker pekade han på klimatets samband med solens varierande antal solfläckar och planeternas rörelser. Det tyder på ett minimum i solens aktivitet 2025 – 2050, då vi kan vänta oss ett kallare klimat.

Hans Jelbring, fil. dr. i klimatologi, visade hur isen på havet i norr och söder växer och krymper i motfas. Den globala mängden är relativt konstant.

I övrigt uppehöll han sig vid de stora bristerna i dagens kunnande om klimatets variatio-ner. Dessa har en tydlig koppling till de cykliska variationerna av antalet solfäckar, men vad som driver dessa är mycket osäkert. Han refererade dels till Annie Maunder, som redan 1907 publicerade solfläcksdata och slutsatser om planeternas påverkan, med ett visst inflytande av Jorden och Månen.

Han refererade också till en omfattande studie av John Herman och Richard Goldberg, NASA från 1978: Sun, Weather and Climate. Pris 417:- idag.

IPCC har arbetat i 25 år och inte låtsats om att dessa arbeten visat hur viktig solen är för vårt klimat. Det visar att IPCC inte arbetat vetenskapligt. IPCC ägnar sig inte åt “vetenskap” utan åt “pseudovetenskap”.

Jelbring avslutade: Innan vi förstår hur solfläckarna uppstår, kan vi inte förutsäga klimatet.

Ovanstående fakta vill Karlsson inte erkänna att de finns. Det är Karlsson, IPCC, Isabella Lövin och Anders Wijkman, som förnekar vetenskapen om klimatet. Denna säger att inverkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat mätas samt att vi går mot kallare tider, inte varmare.

De som kan kallas “miljömarodörer” är de som förmått världens politiker att slösa sanslösa summor på meningslösa åtgärder för att minska utsläppen. De flera hundra miljarder, som vindkraftverken kostat, kunde istället ha satsats på verkliga miljöproblem. Sådana finns det fortfarande gott om.

Vi hoppas Trump lyckas belysa den sanna vetenskapen om klimatet och rädda oss från civilisationens kollaps i en “fossilfri” framtid.

Nätverket KLIMATSANS

Sture Åström
sekreterare

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather