Monthly Archives: March 2015

Negativa elpriser i Tyskland

Tyska Energiewende betecknas av näringsministern Sigmar Gabriel som ett tillstånd av galenskap. Det illustreras av priserna på Leipzigs energibörs EEX, där veckändans stormar genererade så mycket vind-el att de konventionella kraftverken fick dumpa sin el med negativa priser. Vind-elen har garanti för att alltid få kontrakterade priser, positiva så klart, med rätt att leverera allt de kan producera. Så här ser veckändans spotpriser ut:

150330-Elpriser Tyskland

Genomsnittliga priser ser ut så här:

150330-EEX-Spotpriser

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimathotet är en bluff

150329-Patrick Moore

Folk-Logga

2015-03-29

Den ena av grundarna till Greenpeace, Patrick Moore, lämnade organisationen sedan den tagits över av extremister med totalitära böjelser. Dessa bekräftas av att de raderat honom från deras historiska bilder, i sovjetisk stil. Han har skrivit en artikel, som kortfattat refereras på flera håll, googla: greenpeace alarmism preposterous. Den sista glosan betyder ungefär ”befängd”.

Han har doktorerat i ekologi och ägnat 40 år åt miljöfrågorna. Han konstaterar att det finns inte finns några bevis för att koldioxid orsakar en farlig uppvärmning. Koldioxid är den viktigaste näringen för allt liv på jorden. Om halten i luften skulle sjunka under 150 ppm, dör livet ut. För växtligheten torde den ideala halten vara 1.500 ppm. Den var 3.000 ppm för 150 miljoner år sedan. Därefter har växtligheten konsumerat så mycket att endast 280 ppm återstod innan den industriella revolutionen.

Med dagens halt av 400 ppm lever växtligheten fortfarande nära svältgränsen. Den ökning av halten vi fått, har bidragit till väsentligt större skördar. Dessa har betytt mer och billigare mat, vilket räddat många liv och lyft hundratals miljoner människor från fattigdom och svält. Istället för att minska utsläppen borde vi välkomna dem.

Patrick Moore påpekar att bluffandet om klimathotet är ett tecken på att forskningen nu blivit så politiserad, att den anfrätts av fusk och bedrägeri. Sanningen är ofta den direkt motsatta till det som hävdas av klimatpanelen IPCC.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Skandal eller vetenskap?

WK-131106-Reykjavik
Professor Wibjörn Karlén har laddat ner temperaturdata från GISS i USA såväl 2012, blå kurva, som 2013, röd kurva. Då har han funnit att 50 och 100 år gamla uppgifter ändrats utan särskild motivering. Hans kontakter på Island försäkrar att någon anledning till dessa änd-ringar inte finns. På Island har man sedan urminnes tider en tradition att följa vädrets variationer mycket noggrant.

PT-logga

2015-03-28

”Den märkliga proceduren med att ändra temperaturer i efterhand fortsätter med oförminskad kraft. Folk är okunniga om de ändringar som görs av originaldata, eller så tycker man att det verkar osannolikt att det sker. Men det är dessvärre ett faktum”. (professor Ole Humlum, mars 2015, personlig kommunikation)

De institutioner som levererar data till FN:s klimatpanel IPCC, ändrar ända upp till 100 år gamla temperaturer så att dessa ”blir kallare”. Senare temperaturer justeras uppåt och ”blir varmare”. Därigenom framställs den globala uppvärmningen som mer markant. Inom all forskning är det en absolut regel att inte ändra data utan att noggrant ange goda skäl och samtidigt visa ursprungliga data. Enligt professorerna Wibjörn Karlén och Ole Humlum verkar detta inte gälla inom klimatforskningen.

Enligt officiella uppgifter ökade den globala medeltemperaturen med cirka 0,8 grader från 1880 till slutet av 1900-talet. Dock med avbrott för sjunkande temperatur 1958 till 1977. Den långsiktiga trenden anses vara en fortgående global uppvärmning, vilket i den allmänna diskussionen blivit synonymt med katastrofala klimatförändringar förorsakade av människan. Frågan är: Kan vi lita på att de officiella temperaturerna är korrekta?

Temperaturdata av skiftande kvalitet samlas in från tusentals mätstationer till lands och till havs. De ofrånkomliga kvalitetsskillnaderna löser man genom ”harmonisering”, det vill säga justering av data. Sådana harmoniseringar är i flertalet fall sannolikt befogade och riktiga. Studier av temperaturserier från GISS (Goddard institute for space studies, NASA, USA), visar emellertid att justeringar gjorts utöver vad som kan motiveras sakligt.

Enligt professor emeritus Wibjörn Karlén var temperaturserierna, både månadsvis och årsvis, tillgängliga för alla fram till vintern 2012/2013, för att därefter inte vara tillgängliga. Efter avstängningen presenterades nya temperaturserier som skiljer sig från de tidigare. Som regel visar de nya versionerna en brantare temperaturökning än de gamla, i vissa fall väsentligt brantare. Enligt Karlén är skillnaden mellan de gamla och de nya temperaturer-na för stora för att utgöra befogade justeringar och det framgår inte varför justeringarna gjorts eller hur man kommit fram till de nya värdena. Det är därför, enligt Karlén, inte möjligt att avgöra vilka av serierna som bäst återger de faktiska temperaturförändringarna.

Ole Humlum, professor i fysisk geografi vid Oslo universitet är världsledande specialist på temperaturdata. Han menar att data ibland behöver ändras i efterhand, till exempel för att data rapporterats in för sent för att komma med i en första sammanställning. Efter ett år, säger Humlum, förväntar man sig dock att månadsvärdena skall förbli konstanta. Men faktum är att till exempel den globala medeltemperaturen för januari 2000 fortfarande ändras. Än mer överraskande är att så sker även för 1915. Ändringar har gjorts gång på gång mellan 2008 och 2012 av NCDC, National climate data center, USA. Därigenom har tem-peraturskillnaden mellan de båda januarimånaderna ökat från 0,39 till 0,51 grader.

Ser man på dagens version av temperaturerna för alla månader sedan 1880 och jämför dessa med hur de såg ut i maj 2008, visar det sig att de flesta månader fram till 1940 ”blivit kallare” medan de för tiden därefter ”blivit varmare”. Dessa justeringar gör att den globala temperaturökningen nu förefaller markant större än vad den gjorde 2008. Ett anmärk-ningsvärt exempel på justeringar är de som GISS gjort i den officiella temperaturserien för Reykjavik sedan 1900. Den officiella isländska serien visar att det omkring 1940 var lika varmt som nu, men GISS visar en accelererande uppvärmning fram till nu. Värmetoppen runt 1940 har raderats ut.

Det är svårt att värja sig mot misstanken att syftet varit att visa en mer markant temperaturökning under 1900-talet för att få bättre överensstämmelse med IPCC:s datormodeller. I så fall är det en formidabel vetenskaplig skandal. Och än värre; det är på dessa data som all klimatpolitik och enormt kostsamma energipolitik vilar.

Sigvard Eriksson
Medlem i Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Får en minister ljuga hur mycket som helst?

150326-Isabella-Lövin

HH-Logga

2015-03-26

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) vill höja biståndet till det cyklondrabbade öriket Vanuatu i Stilla havet.

Landet överfölls nyligen av ett kraftigt oväder, cyklonen PAM, med en förödelse vi knappt kan föreställa oss. Att efter bästa förmåga hjälpa till med att återuppbygga vad som rase-rats är en moralisk plikt som anstår ett välmående land som Sverige.

I sin debattartikel i Aftonbladet (17/3) visar biståndsministern sin besatthet av en verklighetsfrånvänd syn på klimatfrågan. Hon skriver tvärsäkert att cyklonen PAM bekräftar att antalet väderrelaterade katastrofer ökar och att om inte klimatförändringarna bromsas kommer katastroferna fortsätta öka. Hon menar tydligen att den globala uppvärmningen leder till en ökad frekvens av orkaner och att vi kan påverka detta. Antingen ljuger hon medvetet, eller så begriper hon inte bättre.

Det finns inga vetenskapliga belägg för att antalet orkaner eller cykloner har ökat, kommer att öka, eller att de har blivit våldsammare. Statistiken över orkanfrekvensen på jorden talar ett tydligt språk. Ovädren kommer och går. Något specifikt mönster kan inte urskiljas. Om något, ser man en viss minskning av orkanfrekvensen under senare år.

Biståndsministern har rätt i att bistånd spelar en viktig roll för att rusta samhällen att bättre klara av naturkatastrofer. Det kan till exempel handla om att bygga bättre bostäder och infrastruktur och utveckla varningssystem. Ett sådant synsätt behöver inte underbyg-gas med lösa spekulationer om vad som gör att katastroferna inträffar.

Varför gör ministern denna osakliga koppling till klimatförändringar och människans skuld? Är skuldkänslan det som driver biståndsministern i hennes viktiga arbete? Kan hon inte hålla isär biståndsfrågorna från klimatpolitiken?

Ministern tycks mena att om vi hade minskat koldioxidutsläppen tidigare hade inte katastrofen inträffat. Om den ändå hade inträffat skulle vi i så fall vara utan skuld. Hjälpbehovet till Vanuatus invånare hade då inte varit lika behjärtansvärt. Sanningen är nog att PAM inte bryr sig om våra utsläpp. Vanuatu ligger i ett cyklonbälte och cykloner/orkaner är inte ovanliga. PAM hade ändå drabbat Vanuatu. Men då hade vi kanske inte haft råd med något bistånd.

Sigvard Eriksson

medlem i Nätverket Klimatsans

+—+—+—+

NoT-Logga

2015-03-30

Får en minister ljuga hur mycket som helst?

Isabella Lövin gör osakliga kopplingar till klimatförändringarna, skriver Sigvard Eriksson.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimat med påhittade siffror

150223-Puerto Casado

HH-Logga

2015-03-24

Ovan ses ett exempel på de “justeringar” som gjorts av den amerikanska databasen NCDC (National Climatic Data Center). Man har alltså ändrat gamla temperaturer för att kunna visa på en snabbare uppvärmning. Liknande förvanskning av basdata har utförts i stor skala, vilket verifierats på många håll, då siffrorna varit offentliga både före och efter “justeringarna”.

Här mitt svar till redaktör Oksanens påstående att “siffrorna inte är påhittade”. Det är tydligen endast infört i nätupplagan

I Sverige har vi haft en ämbetsmannakår utsedd efter kompetens och skicklighet, skriver Sture Åström och får Svar direkt av Patrik Oksanen, ledarskribent.

Därför är det naturligt att lita på myndigheterna. Flera skribenter har svårt att ta till sig det sensationella budskapet att vissa myndigheter numera ljuger. Det vittnar om en sund skepsis.

Patrik Oksanen litar på IPCC, NASA och SMHI med förklaringen att siffrorna är inga påhitt. Men det är just vad de är. IPCC har ständigt larmat om katastrofer, som de hittat i sina datorsimuleringar om framtiden. Sådana är just påhitt, som beror på de gissningar man matar in i datorerna. De har nästan alltid blivit fel:

Isen på havet i Arktis försvann inte, den växer. Isbjörnarna har blivit fler, inte färre. Havet har inte stigit mer än vanligt. Öknarna har inte ökat utan minskat. Orkanerna har inte blivit fler utan färre. Skördarna har ökat. Det har inte blivit varmare på 18 år som simuleringarna spått.

Detta utgör fullgott bevis för att koldioxid inte har en dominerande verkan på klimatet. Flera forskargrupper har funnit att koldioxidens verkan är så liten att den inte kan märkas.

För att dölja detta har de klimatansvariga myndigheterna i flera länder börjat förfalska mätdata i stor skala. De sänker temperaturer från tiden före 1950 och höjer dem därefter, googla: geoclimate wibjörn giss. Professor Wibjörn Karlén avslöjar att hundra år gamla temperaturer ändrats utan trovärdig förklaring.

Uppgiften om 97 procent av forskarna är också påhitt. Den kom först år 2009 från ett universitet i Chicago med en enkät till 10 257 forskare, varav bara 3 146 svarade. Alla utom 77 sorterades sedan bort. Resultatet var inte värt mer än 7 promille! För detaljer, googla: fusk i klimatdebatten. IPCC har ägnat sig åt liknande förvanskning av data i 25 år.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

Svar direkt

Sture Åströms och mitt meningsutbyte kokar ned till Thomas Di Levas “Vem ska jag tro på”. Jag tror på den breda majoriteten av vetenskapen, Åström gör det inte.

Patrik Oksanen

politisk redaktör Hudiksvalls Tidning

+—-+—-+—-+

Det är kanske naturligt för dem som har “ord” som arbete, att bara lyssna till sådana utan att anstränga sig att förstå verkligheten. Jag har försett redaktionen med flera uppgifter samt källor till dem, för att verifiera fusket, men dem har Oksanen inte kollat eller inte förstått.

Jag har erbjudit honom att besöka redaktionen för att utförligt visa fakta om klimatet och om det storskaliga fusk som förekommer, bl.a. påståendet att IPCC har stöd av 97 % av “forskarna”, vilket bara var värt 7 promille, googla “fusk i klimatdebatten”.

Bluffen är så stor, omfattande att folk har svårt att tänka sig att sådant är möjligt.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Investera sig till fattigdom

Pontus Björkman är aktiv i Latinamerikagrupperna, som till betydande del finansieras av oss skattebetalare via SIDA och Forum Syd. Han skickar ofta runt insändare till våra tidningar och får dem intagna på flera håll. Ett exempel finns här:

2015-03-12 “Investera oss ur klimatkrisen”

Mitt svar har tagits in i Skånska Dagbladet:
SkD-Logga

SkD-150320-Björkman

Mitt förslag till rubrik ses ovan. Man kan notera att redaktionen “mildrat” dess budskap i sin rubrik.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Solkraft under förmörkelsen

150320-Sonnenfinsternis-1

Detalj av solkraftens produktion i Tyskland under solförmörkelsen.

150320-Sonnenfinsternis-2

Hela kraftproduktionen under dagen. Då förmörkelsen var väl känd i förväg, hade de konventionella kraftverken förberett sig för snabb effektreglering. Notera hur liten produktion vindkraften står för under hela dagen.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Det är ju trots allt solen som styr vårt klimat

KK-Logga

2015-03-18
(Bakom en betalvägg)

Jag läste med visst intresse och förvåning Kjell Arne Perssons artikel ”Klimat- och energifrågor hör ihop” i KK den 6 mars. Jag har aldrig varit emot ett hållbart samhälle, som herr Persson antyder. Visst kan förnybar energi vara bra, alla våra vindkraftverk i Sverige står för 8 % av vår elproduktion. Men det är dyrt. Titta på det ekonomiska elände vindkraften orsakat i Tyskland. För övrigt har SMHI i dagarna till Miljöministern överlämnat en utredning ”underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”. Där framgår att politiker och beslutsfattare äntligen börjar förstå att det är meningslöst att kasta bort miljarder på att minska koldioxidutsläppen. Istället satsar man på att bygga om samhället för att bättre stå emot eventuella kommande oväder. De flesta icke IPCC-fjättrade vetenskapare har länge insett att koldioxiden har en mycket marginell betydelse. (IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change, en FN-styrd organisation med uppdrag att påvisa mänsklig påverkan på vårt klimat). Dessutom har jordens temperatur inte ökat under 2000-talet IPCC har genom åren gjort många långsiktiga prognoser som visat stigande temperaturer. Alla har slagit fel! Men man envisas med att försöka göra prognoser ända fram till år 2100. Hur kan någon tro på detta när de flesta inte ens litar på SMHI:s 10-dygnsprognoser?

Det är ju trots allt Solen som styr vårt klimat, vilket alla som tänkt efter lite måste inse. Solforskare har 1000-tals år tillbaka kunnat se att solens olika aktivitetscykler styrt alla klimatväxlingar. Den tidigare uppvärmningen under slutet av 1900-talet stämmer väl in med pågående solcykel. Dessutom tyder det mesta på att vi nu går mot ett kallare klimat!

Anders Undin

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather