Monthly Archives: December 2015

Klimatfrågan – humbug och politik

151230-Trollkarl-MP

SLA-Logga

2015-12-30

Ibland kan det vara nyttigt att rannsaka sig själv om varför man tror, tycker eller agerar på ett visst sätt. Enligt en undersökning beställd av SVT under hösten 2015 tror 80 % av svenskarna på klimathotet. Att det inte var en ännu större andel måste anses vara en stor besvikelse efter den våldsamma hotpropaganda som utslungats från vår ”fria television” under de senaste åren. Andelen klimathotstroende i de flesta andra jämförbara länder är däremot betydligt lägre än i Sverige.

I Sverige har den granskande journalistiken helt upphört. Detta beror på två saker. Det ena är att tiden inte längre finns och det andra är att media har politiserats. Tittar man på SVT så uppger 52 % av journalisterna att de sympatiserar med Miljöpartiet och 13 % med Vän-sterpartiet. Två partier som båda har en extrem hållning i klimatfrågan. Att detta inte skulle påverka innehållet i journalistiken är helt otänkbart.

Totalt sett är Miljöpartiet det största partiet bland svenska journalister. 41 % uppger att Miljöpartiet är det bästa partiet och 15 % av journalisterna stödjer Vänsterpartiet. Efter att ha analyserat SvD, DN, Aftonbladet och Expressens rapportering från Paris blir detta alltför tydligt.

En bra början vore att kritiskt granska Parisdeklarationen.

Om man för ett ögonblick accepterar de troendes dogmer så behöver man reducera CO2-utsläppen med 6000 gigaton för att nå det sk tvågradersmålet. Om ALLA länder fullgör ALLA åtaganden från Paris så kommer CO2-utsläppen att minska med 60 gigaton till 2030. Detta kommer att kosta världen 16000 miljarder kronor per år och minska temperaturen med 0,048 grader.

Är det någon som tror att USA, Kina, Ryssland, Indien eller andra länder av betydelse tar detta på allvar? Knappast, och ingenting förhindrar heller de 2400 kolkraftverk som planerats, eller är under byggnation i världen.

Tyvärr fick inga objektiva experter uttala sig i SVT, TV4 eller dagspressen under Parismötet, bara bidragsberoende lobbyister från klimatindustrin, Greenpeace och Naturskydds-föreningen. Uppfattningen att 97 % av forskarna skulle vara ense är för övrigt en mediamyt som för länge sedan vederlagts.

Så nu vet du varför du tror som du gör.

Klimatfrågan är inte vetenskap, den är politisk humbug och det är du som får betala priset.

Jonny Fagerström
Skövde

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Minuspriser på el i julas

Schuster-151227-Weihnachten

Den tyska elproduktionen under julveckan. Den svarta linjen visar börsnoteringarna för priset enligt skalan till höger.

De negativa priser som uppstått visar att marknaden är dysfunktionell. De mest opålitliga leverantörerna, sol- och vindkraft, har garantier för att få leverera allt de kan producera till fasta, gynnsamma priser. Vid snabba ändringar av effekten från sol och vind eller av efterfrågan, måste de pålitliga leverantörerna anpassa sin effekt, vilket ibland inte kan ske snabbt nog. Då måste de betala för att bli av det överskott som vindkraftverken skapat. Det betyder att allt fler kolkraftverk kommer att läggas ner, tills en “black-out” inträffar. Eller tills kolkraftverken får subventioner för att stå driftberedda utan att leverera el.

“Galenskap” sade näringsministern Sigmar Gabriel.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Uppvärmningen är en myt

151227-Markstation-Par

Olämpligt placerade mätstationer för temperatur har varit ansvariga för allvarliga miss-uppfattningar av klimatets utveckling. Till vänster ovan ses en välplacerad station: Ute på ett fritt fält med naturlig grönska, som inte suger åt sig solens värme och inte ackumulerar den till natten.

Till höger en vanlig syn. En station har från början varit lika omdömesgillt placerad som den till vänster. Men urbaniseringen har ”omringat” den, så att den nu står på värmeabsorberande asfalt intill massiva byggnader, som båda värmer omgivningen och acku-mulerar värme på dagen samt strålar ut den på natten, så att stationens temperatur höjs.

Ända fram till år 2007 skedde ingen inspektion av placeringarna. Först när en privatperson, Anthony Watts, mobiliserade frivilliga, som fotograferade stationer runt om i USA, reagerade forskarna och myndigheterna, så att många stationers data exkluderades. Men fortfarande 2013 fann man stationer med olämpliga placeringar.

Detta problem behandlades nyligen av professor Mike van Biezen, Los Angeles. Han är kunnig i fysik, matematik, astronomi och geovetenskap. Jag gör här ett sammandrag av början på hans artikel.

1. Dagens temperaturer är inte extrema

Data från temperaturmätningar runt om i världen stöder inte antagandet att dagens temperaturer är ovanliga. Det historiska rekordet för högsta temperatur i hela världen sattes 1913 medan det för lägsta temperatur sattes 1983. Med ett undantag sattes alla kontinenters värmerekord senare än deras köldrekord.

För USA betraktar man rekorden för varje månad i varje stat, vilket ger 600 datapunkter (50 stater x 12 månader). Då finner man att köldrekorden vanligen är satta i sen tid, medan värmerekorden vanligen är äldre.

Detta motsäger direkt antagandet att en global uppvärmning pågår.

2. Satellitdata stöder inte antagandet att temperaturerna stiger snabbt

Sedan 1978 har satelliter kunnat mäta temperaturerna över hela globen. Under de första 20 åren, fram till 1998, registrerades oförändrade temperaturer i direkt motsägelse till data från markstationer, som visade stigningar ”utan motstycke”.

År 1998 noterades en stark El Niño med höga temperaturer, som snart återgick till nivån dessförinnan fram till 2001. Då inträffade ett hopp på 0,3 grader upp till en nivå som blev kvar de följande 14 åren, dock med en mycket svag sjunkande trend.

3. Dagens temperaturer jämförs oftast med 80-talets, som var seklets kallaste i många delar av världen

Om dagens temperaturer jämförs med dem på 30-talet, finner man inget anmärknings-värt. På många håll i världen inklusive Grönland var 30-talet det varmaste decenniet på 100 år. Att jämföra dagens temperaturer med 80-talets är som att jämföra våra sommartemperaturer med dem för april i fjol istället för dem för sommaren. Det är uppenbart varför alarmisterna gör så. Det är vilseledande eller bedrägligt.

4. En tydlig avkylning inträffade mellan 1940 och 1980

På många håll runt världen inträffade en tydlig och så ihållande avkylning att forskare började undra om världen börjat glida in i en ny istid. Grönland hade några av sina kallaste år på 120 år under 80-talet, vilket även gällde andra platser runt om i världen. Under de 40 åren steg halten CO2 med 17 %, vilket är en betydande stigning.

Om de globala temperaturerna sjönk så tydligt medan halten CO2 steg så tydligt kan man bara dra två konklusioner:

i) Korrelationen mellan halten CO2 och de globala temperaturerna måste, i bästa fall, vara svag.
ii) Det måste finnas starkare krafter än CO2 som driver klimat och temperaturer.

5. Effekten av ”varma tätortsöar”, Urban Heat Islands, UHI, snedvrider data

Vid många mätstationer har nattens temperaturer blivit artificiellt förhöjda, genom att de utsatts för strålning av värme som ackumulerats under dagen av ytor med asfalt, betong och tegel, d.v.s. byggnader, vägar och parkeringsplatser. Eftersom natt- och dagtemperaturer kombineras till ett medelvärde, snedvrider de artificiella temperaturerna för nätterna de medelvärden som används för att beräkna den globala temperaturen.

När man betraktar enbart dagtemperaturerna från större tätorter, finner man inte längre någon ”drastisk global uppvärmning”. Detsamma ser man på stationer utanför tätorterna.

SÅLEDES: DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN ÄR INTE ONORMAL

Endera finns den inte eller är den så liten att den ingår i de variationer som är normala för vårt naturliga klimat. De data skrämseln vilar på är oskickligt valda, snedvridna eller direkt felaktiga: förfalskade.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Det finns inga växthusgaser

151225-Mike van Biezen-1

Jag vill tipsa om en ovanligt klar redovisning av fakta från Mike van Biezen, en mycket kunnig och allmänbildad forskare, som lagt ner mycket arbete på klimatet. Han är assis-terande professor i fysik, matematik, astronomi och geovetenskap vid Compton College, Santa Monica College, El Camino College, och Loyola Marymount University i Kalifornien.

Läs särskilt punkt 7.

Det är fysiskt omöjligt för koldioxid att göra något märkbart åt atmosfärens värme. Vattenångan förekommer i mångdubbelt högre koncentration och har mångdubbelt högre förmåga att absorbera strålning. Inom koldioxidens smala spektralband “stjäl” vattenångan den energi, som koldioxiden skulle kunna absorbera.

Detta kan gälla endast nära marken, eftersom den uppgående strålningen sedan är helt absorberad. IPCC har inte refererat till forskning om detta, vilket varit enkelt att kolla. Uppskattningar av fysiker ligger i spannet 20 meter till 200 meter.

+ – + – +

Detta gäller om man vill tro att absorption av strålning i luften är en viktig faktor för “växthuseffekten”.

Emellertid visar studier av planeternas atmosfärer att den effekten bestäms av atmosfärens massa, vilken visas av trycket vid marken:

Energibalans med rymden uppstår på den höjd, där trycket är c:a 0,1 bar, 11.000 meter på Jorden. Det gäller oberoende av gasblandningen. Det spelar ingen roll om där finns koldioxid eller inte.

Molekylernas temperatur är ett mått på den hastighet de susar omkring med i ständiga krockar med andra. De som då boxas neråt får ett energitillskott av gravitationen, vilket ökar hastigheten och därmed temperaturen.

Detta stämmer helt med gaslagarna: En gasvolym som komprimeras blir varmare.

Konklusionen är bedövande klar:

Tror man på en “växthuseffekt”, kan koldioxid inte göra så mycket att det märks. Vattenångan är så mycket mäktigare.

Tror man på fysiken, finns inget som rätteligen kan kallas “växthuseffekt” och följaktligen finns inga “växthusgaser”.

+ – + – +

Skolornas nedvärdering av kunskap har nu nått nivåerna för forskare, journalister och ministrar. Man kan bli miljöminister utan att förstå betydelsen av koldioxid för livets existens. Åsa Romson vill dammsuga bort koldioxiden från atmosfären. Då skulle livet på Jorden dö ut.

De flesta journalister tycks ha valt jobbet för att åstadkomma stordåd med att “rädda världen” genom att frälsa publiken i någon idealistisk tro, ex.vis att koldioxid är farlig eller att kapitalismen måste krossas.

Samma motiv tycks även ha gällt många forskare. De har haft en övertygelse och har sedan valt att forska i avsikt att finna argument för dess genomförande. Sedan har många insett att politikerna fördelar anslagen, lönerna, till projekt som söker bevisa vad politikerna önskar: Att utsläppen måste bekämpas. Detta har gått så långt, att det förekommer att de som arbetar med andra, riktiga och kritiska fakta, mobbas ut från institutionerna. Detta har hänt även i Sverige.

Övertygelsen om det ädla målet och ivern att nå det har motiverat fusk och bedrägeri, som numera nått de högsta nivåerna inom ledande institutioner som NASA, GISS, NCDC, m.fl. I stor skala ”justerar” de råa mätresultat, så att de som är 50 och 100 år gamla blir lägre, medan de därefter blir högre. Så kan man hävda att den globala uppvärmningen är större än den faktiskt är. van Biezen visar några exempel. Flera redovisas av professorerna Wibjörn Karlén och Ole Humlum.

Detta är grunden för de sentida rubrikerna om rekordvärme för året 2014, flera månader av 2015 och förväntningarna om att 2015 slår historiskt rekord: Förfalskade data.

Riktiga forskare drivs av nyfikenhet och önskan att förstå naturen. De välkomnar kritik, eftersom sådan är en viktig faktor för vetenskapens framsteg.

Den gammaldags moralen att främst “göra ett bra jobb” har blivit omodern. Normal anständighet har fått stryka på foten för Politisk Korrekthet.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatavtalet blev en flopp

151213-COP 21-Hurra

JUBEL ÖVER AVTALET

Laurence Tubiana, Frankrikes “Klimatambassadör”
Christiana Figueres, FN:s klimatansvariga
Ban Ki-moon, FN:s generalekreterare
Laurent Fabius, Frankrikes utrikesminister och ordförande för COP21
Francois Hollande, Frankrikes president

Krbl-Logga

2015-12-24

Redaktionen ändrade författarens ovanstående rubrik till något lite mindre dramatiskt:

Klimatavtalet i Paris blev mest urvattnat

Replik på Christer Neidemans svar (Kristianstadsbladet 19/12).
Koldioxidhalten är alltför hög

(Ibland bakom betalvägg)

Det blev inget bindande avtal utan en ”överenskommelse om önskemål…”

Åsa Romson försöker rädda ansiktet ”om ett lyckat avtal”, för att undvika att återigen gråta i TV över ännu ett misslyckat projekt. Alltså ett urvattnat och meningslöst så kallat avtal som ger länderna helt fria händer att även i fortsättningen forma sin egen energipolitik, som tur är. Tomt mer urvattnat än Kyotoprotokollet. Effektivaste sättet att lyfta människor från fattigdom är att få lättillgänglig och billig energi såsom kol, olja och gas. Detta klimatmöte var ju som så många gånger förr ”absolut sista chansen att rädda planeten från kollaps”, eller hur Christer ?

”Avtalet” ska börja gälla först 2020 och minst 55 länder måste ratificera avtalet. Så bråttom var det tydligen inte.

Länder kan även hoppa av fram till 2020.

England ska sluta med subventioner till meningslösa och olönsamma vind-och solprojekt. Spaniens solenergiprojekt har gått i konkurs och privatpersoner och företag har förlorat sina investeringar.

Kina startar ett modernt gigantiskt kolkraftverk i veckan!

Indien fördubblar sin kolkraftsutbyggnad.

Japan planerar 41 nya kolkraftverk.

Tysklands katastrofala energipolitik med stängning av kärnkraft och satsning på så kallat ”förnybart” har lett till Europas högsta elpriser och hundratusentals har fått gå från sina hem på grund av obetalda elräkningar. Dessutom måste de damma av gamla före detta östtyska brunkolkraftverk för att ha som reglerkraft när solen inte lyser och det inte blåser.

Men lilla Sverige ska som vanligt ”gå före” och ”rädda världen” genom ett fossilfritt samhälle. Detta är naturligtvis helt orealistiskt. Det skulle leda till en synnerligen ekonomisk ansträngning både för samhället och befolkningen. Sverige svarar för en promille av världens koldioxidutsläpp! Intermittenta energikällor som sol och vind kommer aldrig att få någon märkbar betydelse så länge lagring av energi inte är löst. För närvarande svarar sol och vind för 1 – 3 procent av världens energiproduktion. Fossilenergi cirka 80 procent (som dessutom ökar för varje år).

Du skriver ”klimatförnekare”, vad är det ? Det är som att förneka vädret!

Klimathotsskeptiker eller klimatrealist  passar nog bättre. När du skriver om växthusgaserna såsom koldioxid, metan och lustgas glömmer du den klart dominerade växthusgasen nämligen vattenånga.

Din oro för havens växt- och djurliv kan jag förstå men orsaken är inte koldioxiden som precis som på land är nödvändig och viktig för havets invånare.

Allt tal om försurning är grovt vilseledande eftersom havet är och förblir alkaliskt.

Övergödning, utfiskning och kemikalieutsläpp med mera är den verkliga boven.

På medeltiden skrämde man folk med djävulen. Nu skräms man med klimathotet som egentligen handlar om makten över våra liv och vår frihet som människor. Alarmisterna livnär sig på larmandet. Charlatanen och domedagsprofeten Johan Rockström är en av dem.

Det är nog dags för en ny ”upplysningstid” likt den på 1700-talet. Vetenskapen, verkligheten och faktiska observationer är det största hotet mot er klimatalarmister.

Även om vi har olika uppfattningar önskar jag dig Christer en God Jul och Gott Nytt År!

Jan Dahlquist

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Måste El Hierro halvera sin befolkning?

151218-El Hierro

På vulkanön El Hierro, en av Kanarieöarna, bor idag ca 11.000 innevånare. Under 30 år har man byggt ett energisystem med syfte att göra ön 100% fossilfri. Projektet bygger på fem vindkraftverk (1) som kan leverera 10 MW tillsammans. Den vindenergi som inte brukas direkt lagrar man genom att pumpa (2) havsvatten till en naturlig vulkanisk damm (3), 682 m.ö.h. Med turbiner (4) kan man ta tillvara vattnets energi, när det blåser för lite eller för mycket. Systemet är konstruerat för att leverera 48 GWh per år.

Ursprungligen tänkte man använda energiöverskottet, för att avsalta havsvatten så att jordbrukets behov av sött vatten skulle säkras. Tanken var god men även ”de bästa datorsimuleringar” kan vederläggas av verkligheten.

”För alla eventualiteter” finns det dieselgeneratorer (5) som kan leverera 11,36 MW. Anläggningen invigdes den 27 juni 2014, men den första gång systemet producerade 100% förnybar energi var den 9 augusti 2015. Under några timmar slapp man köra dieselgeneratorerna. Det går bra att följa elproduktionen i realtid:

Det finns inget skrivet dokument som säger att anläggningen skulle generera mer än 70% av elproduktionen på ön. De två tekniskt ansvariga för projektet uppskattar att man inte når upp till 55% av elbehovet ens vid gynnsamma vindar. Förhoppningen var att man skulle spara några miljoner € varje år genom att inte bränna dieselolja. Konstruktörerna av systemet menar dock att framtida kostnader för systemet kommer att bli 14,9 miljoner €, varav 7,8 miljoner € för dieselolja och 7,1 miljoner € för driften av det nya systemet.

Efterfrågan av energi kommer att öka när man bytt ut de 6.400 fordonen på ön till elek-triska. De kommer att förbruka 8GWh per år. Dock hoppas man att systemet skall klara behoven fram till 2030. I media beskrivs El Hierro alltid som 100% ekologiskt med 100% förnybar energi. Sanningen är förstås att dieselgeneratorerna kommer att stå för minst 50% av energibehovet.

Om man har problem med fossila bränslen, återstår bara en åtgärd, att halvera befolkningen. Få platser på jorden har så goda förutsättningar som El Hierro att vara självförsörjande på el. Bättre än så här blir det aldrig. Man måste nämligen alltid ha en energikälla som kan balansera efterfrågan, en energikälla som dessutom kan leverera 100% av den efterfrågade energin, när vädrets makter är ogynnsamma.

Björn Wahlsten, civ. ing.
Tenerife

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Ska hela Skåne läggas ner?

151217-Barsebäck-flygfoto

Skånes fossilfria kraftverk Barsebäck är numera stängt (Wikipedia)

SkD-Logga

2015-12-16

Ett ”fossilfritt Skåne 2020” är gemensamt mål för Skånes länsstyrelse och kommunförbund. Det framgår av bilagan ”Vårt nya Öresund” i Dagens Industri den 4 december.

I praktiken innebär detta att Skåne avfolkas och läggs ner till 2020. Bara fyra år kvar för Skånes 1,3 miljoner invånare, hälften så många hushåll och nära 140.000 företag!

Liksom övriga Sverige klarar sig Skåne nämligen inte utan energi från kol, gas och olja i olika former.

För elektricitet alstrar länet visserligen nästan bara vindkraft – men bara när det blåser lagom. Skåne behöver fyra gånger mer elenergi än den egna produktionen – främst från övriga Sverige som vatten- och kärnkraft. Eller dansk fossil- eller vindkraft beroende på om och hur det blåser.

När fler svenska kärnkraftverk stängs, får Skåne det knepigt – om det inte redan lagts ned.

För uppvärmning och varmvatten får Skåne främst fjärrvärme från värmeverk. Dessa eldas med kol, olja, ved och avfall. Hur mycket som är avfall respektive fossilt redovisar inte officiella ”regionfakta.com”. Men drygt hälften är kraftvärme, som även ger elektricitet.

För vägtransporter är Skåne nästan helt beroende av befintliga mackars bensin och diesel. Etanol spelar en marginell roll och gas en ännu mer marginell. Elbilar är en opraktisk och dyr lyx för de flesta. Även i Skåne är landsbygden glesbygd med allt färre tankställen.

Skånes lantbruk gynnas däremot av mer koldioxid i luften. Koldioxid är nämligen växternas livsnödvändiga näring och tillför genom fotosyntes lika livsnödvändigt syre till atmosfären. Det glöms lätt bort i debatten.

För nätverket Klimatsans

Jo Cronstedt
civ.ek. tidigare chef samhällskontakter, Atlas Copco

Per-Olof Eriksson
tekn. dr. h. c. tidigare koncernchef Sandvik, sommarskåning

Gunnar Juliusson
prof. stamceller, Lund

Ulf Mossberg
agronom, Viken, tidigare koncernchef Nitro Nobel

Tore Scherstén
prof.em. ledamot KVA

Tege Tornvall
Faktajournalist, skrivit boken ”Solen driver vårt klimat”

Samuel af Ugglas
lantmästare och jordbrukare, Strandbaden/Helsingborg

Sture Åström
civ.ing. Helsingborg, nätverkets sekreterare

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather