All posts by sture@aastroem.com

DALA-DEMOKRATEN med desinformation om klimatet

Göran Greider, Dala-Demokratens chefredaktör

Dala-Demokraten har hållit sina sidor öppna för “åsikter” om klimatet med ett flertal  inlägg, bl.a. av Mattias Goldmann, men också av lokala aktivister. Vår medlem Lars Kamél har också fått plats. Det har föranlett den tidigare miljöjournalisten Bernt Lindberg att replikera på ett sätt som är ganska vanligt numera:

Skeptiker “förnekar all etablerad kunskap” med “dårars envishet”. Deras psyko-logi kännetecknas av “auktoritära attityder” med svårigheter “att leva sig in i andra människors situation”, etc.

Detta besvarades av Kamél i posten Tro på akut klimathot är en religiös tro”.

Lindbergs genmäle blev ännu mer extremt med epitet som: “klimatförnekarfån-tratt”. Han anser att “sådana inlägg” från förnekare bör “sorteras bort” och inte komma i tryck. En helt totalitär, men mycket typisk åsikt.

En okunnig referens till vår blogg i hans första inlägg gjorde att jag bad om replik, något som den vikarierande redaktören höll för helt rimligt. Då den ännu inte tagits in lägger jag därför ut den här:

+ – + – + – +

Vilseledande om klimatet

Jag är sekreterare i nätverket Klimatsans och har sett att Bernt Lindberg påstår att på vår webbplats: refereras till mängder av forskning som inte stämmer med en i övrigt samstäm-mig forskarvärld.

Han anger dock inte något som är fel. Våra uppgifter är korrekta. Vi har ett 40-tal professo-rer och forskare som medlemmar. Dessa har god personlig kontakt med 300 av världens mest framstående klimatforskare, så vi får mycket kompetenta tolkningar av forskningens rön.

Han är vilseledd av de auktoriteter han borde kunna lita på: Regering och politiker samt myndigheter. Eftersom de inte känt sig kunniga nog, har de alla litat på “experter”: FN:s klimatpanel IPCC och dess krets av “klimatforskare”. I närmare 30 år har dessa försökt bevisa hypotesen om koldioxidens dominerande verkan på klimatet. Utan att lyckas.

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change, och är alltså en helpolitisk, mellanstatlig organisation. Den styrs av FN:s nationer, varav en stor majoritet är U-länder. Många är diktaturer med djup korruption och nepotism.

När IPCC framställt sig som ett “vetenskapligt organ”, har de hissat falsk flagg. I dess rapport 2007 påstods att Himalajas glaciärer skulle vara borta år 2035, något som saknade underlag.

Inför mötet i Köpenhamn 2009 påstod IPCC:s ordförande att hypotesen hade stöd av 97 procent  av klimatforskarna och hänvisade till en enkät gjord vid Illinois University. Två frågor hade gått till 10.257 medlemmar i föreningen för geofysiker. Av dem svarade 3.146. Sedan sorterade man bort alla svar utom 77, varav 75 kunde tydas som stöd, vilket blev 97 procent av de 77, men 7 promille av alla tillfrågade.

IPCC förtjänar ingen trovärdighet. Fakta visar att de har helt fel.

Tydligast är “Fullskaleprovet”. Trädgårdsmästare värmer växthus och sprutar in koldioxid, för att få större skördar. Det gäller för hela planeten. Sedan 1950 har Jordens temperatur stigit med några tiondels grader och halten koldioxid med 30 procent. Resultatet är klart:

  1. Satelliter visar att Jorden blivit 11 procent grönare. Öknarna har minskat.
  2. FAO noterar 40 procent ökade skördar på 20 år.
  3. Världens fattiga har fått mer och billigare mat.
  4. Världsbanken beräknar nästan två miljarder färre extremt fattiga sedan 1990.

Uppvärmningen har varit BRA. Utsläppen har varit BRA.

Jag förstår att Bernt Lindberg är seriöst intresserad av fakta. Därför kommer jag gärna till Falun för att visa fullständigare data och svara på frågor. Det erbjudandet gäller även ledarskribenten Signe Rönnegård.

Sture Åström

Sekreterare i nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Folksams förvillelser om översvämningar

Ögruppen Maldiverna med c:a 20 större atoller ligger i Indiska Oceanen mellan 1 grad sydlig och 7 grader nordlig bredd, skalan längst till vänster. Till höger visas loggar från tidvattenmätare på tre av öarna under åren 1990 – 2001. Till vänster avvikelserna från medelvärdet i millimeter.
Ingen trend kan noteras.

Detta är resultatet av en serie fältstudier initierade av docent Nils-Axel Mörner med besök på flera av öarna i sex omgångar åren 2000 – 2005.

Ett par artiklar i Svenska Dagbladet av Jenny Stiernstedt har föranlett Mörner till nedan-stående öppna brev till Folksams Karin Stenmar.

+ – + – + – +

2017-07-21

Öppet brev till Karin Stenmar, hållbarhetschef i Folksamgruppen

Fortsatta förvillelser om hav och regn och värme

I dagens SvD ( 21 juli, sid 1 och 6 ) refererar Jenny Stiernstedt under rubriken Kommuner hotas av översvämning uttalanden och åsikter från Folksam via dess hållbarhetschef Karin Stenmar. Här påstås att ”varannan kommun hotas idag av översvämning till följd av varmare klimat”.

Med ”översvämning” menar man dels stigande havsyta längs kusterna, dels översväm-ningar på grund av extremt regnande. Båda dessa påstådda fenomen anser man vara en funktion av ett varmare klimat.

Allt detta framstår som ogrundat svammel framburet av grupperingar som tar sig rätten att ignorera vetenskapliga rön uppnådda under generationer av idogt forskningsarbete och även fysikaliska lagar till förmån för populistiska modeller och data-scenarier, som omhuldas av starka lobbyist-organisationer med snarare politiska än vetenskapliga mål.

Fru Stenmar säger att ”fakta faktiskt finns” – det håller jag verkligen med om; men då är det inte alls de fakta hon baserar sina uttalanden på, utan just de fakta som visar att hon har helt fel (eller som man brukar säga: ”är ute och cyklar”).

Hav och klimat

Den 30 juni hade Jenny Stiernstedt en artikel i SvD där hon påstod att ”stigande hav tros leda till 2 miljarder flyktingar”. Påståendet är på intet sätt förankrat i vetenskapliga fakta. I norra Indiska Oceanen sägs risken vara störst – men här har vi mycket klara observations-fakta att havsytan inte alls är i stigande (Journal of Coastal Research, vol. 33, no. 2, s. 421- 434, 2017). Fru Stiernstedts artikel har bemötts i min skrivelse en okunnig journalists villfarelser i demagogins träskmarker” .

Runt våra svenska kuster dominerar landhöjningen. I Nordsjön, Kattegatt och Östersjön har havsytehöjningen under de sista 125 åren varit +1,0 ± 0,1 mm/år, vilket är så lite att havsytan inte ens i sydligaste Sverige stiger. Allt påstående om motsatsen är ovederhäftig okunskap.

Regn och klimat

 Våra svenska högmossar är utomordentligt känsliga system för registrering av ändringar i regn och klimat. När det blir varmt och regn uteblir, så dör mossarna och en så-kallad ”rekurrensyta” utbildas. Sådana ytor har dokumenterats och daterats till 1050 e.Kr. 500 e.Kr. 550 f.Kr. 1200 f.Kr. och 2300 f.Kr. De motsvarar korta, intensivt varma och torra perio-der på c:a 50 år).

Här har vi klara fakta (inget snack om saken): varma och torra perioder hänger ihop.

Även på 1700-talet var det varmt och torrt. Torvmossarna registrerade en tendens mot ”rekurrensyta”, utan att riktigt nå så långt. Dagens värmetopp har ännu inte lett till någon generell effekt i våra torvmossar.

Intensiva regn hör inte alls ihop med värmeperioder, om man ser till fakta i naturen själv under de sista 5000 åren.

Värmer och värme

De ”små istiderna” (1440-1460, 1687-1703, 1809-1821) tog slut i mitten på 1800-talet och därefter steg temperaturen i vågor med kallare svackor” runt sekelskiftet 1900 och 1960-1975.

Hypotesen att CO2 driver jordens klimat har efter 40 års intensivt forskande inte kunnat verifieras. Däremot har det visat sig mer och mer säkert att solens variationer är den dominanta faktorn. Med det synsättet förväntar vi oss att vi är på väg mot ett nytt sol-minimum runt år 2040  ± 10 år.

IPCC:s så-kallade klimatmodeller försöker förutsäga klimatet fram till år 2100. Dessa mo-deller har mycket hårt kritiserats för ovetenskaplighet. Dessutom avviker de mycket starkt från observerade temperaturmätningar på jordens yta liksom i atmosfären ovanför. De saknar alltså tillförlitlighet.

Kackel i demagogigrytan

 Så, bästa Karin Stenmar, om det kacklar och kokar i demagogigrytorna (och där är Haga-initiativet i högsta grad en av grytorna), så bör man ”kolla fakta”. Om man gör det på ett konstruktivt sätt, kommer man att finna att det finns en annan verklighet – en vetenskap-lig, observationsbaserad, verklighet – där det inte alls föreligger något verkligt hot om ”översvämningar till följd av varmare klimat”; vare sig längs våra kuster eller som extrema regnoväder över inlandet.

Jag manar därför till besinning, eftertanke och faktakontroll.

Lycka till i denna nya roll !

Nils-Axel Mörner

 

docent, specialist på havsytans rörelser

tidigare föreståndare för ”Paleogeofysik & Geodynamik” vid Stockholms Universitet

ledare för INTAS projektet ”Geomagnetism and Climate” (1997-2003)

president för ”Commission on Sea Level Changes and Coastal Evolution” (1999-2003)

ledare för ”The Maldives International Sea Level Project” (2000-2005)

president för ”The Independent Committee on Geoethics” (2015-2017)

ledare för ”The Fiji New Sea Level Project” (2017)

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraft är miljömässig förlustaffär

Ett vindkraftverk kräver ett fundament i armerad betong på tusentalet ton.

Produktionen av dess cement och armeringsjärn samt c:a tusen ton stål i torn och maskinhus har orsakat så stora utsläpp av koldioxid, att det tar storleksordningen 20 år för verket att spara in motsvarande mängd. Det kan vara längre tid än livslängden.

+ – + – + – +

2017-07-17

Dags nu att sätta ned foten när det gäller vindkraftsexploateringen av vår idylliska landsbygd.

Det är med sorg i hjärtat man ser dessa groteska installationer växa upp i kustlandet, inlandet och fjälltrakterna.

Vindgeneratorer är kortlivade pjäser, ekonomisk och teknisk livslängd är blott 13 – 15 år.

Produktionen från vindkraft är intermittent, vilket i praktiken innebär att annan produktion momentant måste finnas tillgänglig som back-up till nära nog 100 procent.

Vindkraft är därför meningslös. Den tekniska utvecklingen kommer inom kort att konkurrera ut medeltida teknik som vindkraft. Fusionstekniken spås vara färdigutvecklad cirka 2030.

Därför måste vi stoppa onödig miljö- och naturförstörelse med vindkraft.

Rikspolitiker förstår inte vad de ställt till med. De förstår inte vilken tragedi som drabbar oss till vindkraft närboende. Infraljudet från generatorerna tvingar folk att flytta från sina gårdar, fastigheter som gått i arv in många generationer. värdet på dessa fastigheter krossas och den kära hembygden skövlas.

Obegripligt att våra folkvalda låter sig duperas av vindkraftbolagens lobbyister. Vind-kraften förstör natur och miljö och vem tror att dessa vidriga monument i naturen skulle påverka klimatet i någon som helst riktning?

Miljöpartiet och Centern som ivrar för vindkraft bör snarast tänka om. Värna miljön det vill säga verka för ren luft, rent vatten och stoppa giftspridning men förstör inte miljön med meningslös vindkraft!

Stockholmspolitikerna värnar sin egen miljö, det finns ingen vindkraft på Gärdet, Djurgården eller i Skärgården!

Torbjörn Eriksson

+ – + – + – +

2017-07-11

Förstör inte miljön med meningslös vindkraft

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraftsfiaskot i Sverige

Vindkraftverken dominerar och förfular landskapet anser Staffan Wohrne.

Enköpings-Posten

2017-07-19

Koldioxidskräcken bland våra politiker har tagit sig märkliga vändningar. En av de konstigaste är satsningen på vindkraft. Våra politiker, med Miljöpartiet och även social-demokraten Ibrahim Baylan i spetsen, tycks tro att man kan energiförsörja Sverige med vindkraft. Tråkigt nog har de flesta andra partierna okritiskt hängt på, kanske med undantag för SD. Några synpunkter kan vara på sin plats.

För att installera ett vindkraftverk krävs att det monteras på en bottenplatta av betong. Koldioxidutsläppen för gjutningen av plattan motsvarar den inbesparade effekten av verkets elproduktion under sin livslängd på cirka 20 år. Ett nollsummespel med andra ord. Där rök den illusionen!

Vindkraften har inte bidragit nämnvärt till Sveriges förbrukning av el. I stort sett har hela produktionen gått på export. Sverige har tillräckligt med el från vattenkraft, kärnkraft och kraft-värme för att täcka landets behov. Härmed kan man konstatera att hela den för landskapsbilden förfulande vindkraften är meningslös.

För att få företag att satsa på vindkraft krävs subventioner. Ungefär 1,50 kronor per kWh utgår till de som vill investera i vindkraft i form av skattebidrag, elcertifikat med mera. Denna el säljs på spotmarknaden för storleksordningen 30 öre per kWh. En gigantisk förlustmaskin med andra ord, som Sveriges skattebetalare står för. Är det undra på att folk blir förbannade när havande kvinnor i Sollefteå undervisas i hur man skall föda barn i bilen. Vi vet vart pengarna går: i stället för sjukvård så går pengarna till onödig och förfulande vindkraft i Sverige. När skall skattebetalarna vakna upp och ställa våra politiker till svars för denna gigantiska felsatsning?

Hur går det för vår klimathotade jord då? Svar: bra! Efter senaste El Ninon har temperaturen sjunkit till det normala. Jordens temperatur har nu varit konstant i närmare 20 år torts att en tredjedel av utsläppen skett under den tiden. Grönlands isar är i gott skick. De journalister som åkte dit för att avslöja att de smälte återvände svansen mellan benen. Isen på nordkalotten är mindre än normalt medan den på sydpolen är större. De rör sig i cykler på cirka 5 år. Havsnivån stiger med en dryg millimeter per år. Att det är monsunregn och torka lite då och då är naturligt, men journalisterna på Radio-TV gör sitt bästa för att skapa kaosstämning.

Mycket väsen och lite ull sa bonden som klippte grisen!

Staffan Wohrne

+ – + – + – +

De pengar vi alla får betala i subventioner går alltså till andra länder. Vilka väljare har röstat för det ?

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tro på akut klimathot är en religiös tro

Världens energiförbrukning enligt statistik från BP januari 2017

Som synes ger biomassa och solceller så lite att det inte syns i grafen.

+ – + – + – +

2017-07-15

Tron på ett akut och allvarligt klimathot, som inte ska förväxlas med tron att människan alls påverkar klimatet, är en religiös tro utan vetenskapligt stöd. De troende låtsas ändå att de har vetenskapligt stöd och att minst 97 % av alla klimatforskare står på deras sida. Förvisso anser minst 97 % av världens klimatforskare att människor påverkar klimatet, men nästan alla av dem inser också att vi inte vet hur stor påverkan är och att alltmer tyder på att den är liten och långtifrån katastrofal.

De troende har inga sakargument och ingen vetenskap på sin sida. De hemfaller i stället åt diverse personangrepp. Vilket vi ser exempel på i ett inlägg av Bernt Lindstedt 11/7. Vi klimathotsskeptiker, som har vetenskapen på vår sida, anklagas för att förneka klimat och klimatförändringar. Vi skeptiker vet att klimatförändringar har förekommit i miljarder år, medan troende kan hävda att klimatförändringarna redan är här, alldeles som de uppstod för några år sedan!

Vi skeptiker ska nu förknippas med högerextremister, minsann. Bland klimataktivisterna finns en minoritet vänsteraktivister och deras marxistiska ideologier har totalt misslyckats i alla länder där de prövats. Marxismen har kostat cirka 100 miljoner människor livet, i länder som Sovjetunionen, Kina och Kambodja.

För övrigt är det just med statistik forskare har kunnat visa att klimatet har förändrats. Annars skulle vi inte veta det! Med statistik går det också att se att torka, stormar och skogsbränder inte alls har blivit vanligare på senare tid. Dessutom går det att se att klimatförändringarna är minst där det redan är varmt och störst där det är kallt. Vilket faktiskt innebär att klimatförändringarna är större i rika länder än i fattiga!

Slutligen så borde vem som helst begripa att lösningen att snabbavveckla de energislag som står för cirka 80 % av världens energibehov skulle vara värre än vilket problem som helst. Klimataktivister verkar för att förstöra varje möjlighet för kommande generationer att få ett bra liv!

Lars Kamél, nätverken Klimatsans och Clexit Sverige

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Europas Vindkraft 2015 och 2016

Tab. 1 Statistik över installerad effekt i EU-länderna

Leistung = Kapacitet

 

Tab. 1 Statistik över produktion och motsvarande timmar med full last

Dividerar man den 5:e kolumnens siffra med årets alla timmar för skottåret 2016,   d.v.s. 8.784, får man nyttjandegraden 2016, ex för Sverige: 2.187 : 8.784  = 0,249 d.v.s. 24,9 %.

Den siffran blir för låg eftersom den genomsnittliga kapaciteten under året var lägre. Men produktionen gick ner. Denna statistik är inte tillräcklig för att räkna fram en korrekt siffra på nyttjandegraden.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Extremväder i klimatet är helt normalt

Figur 1. Till vänster den smala halvön, som bildar Västantarktis. Dess östra glaciärer glider ut på havet, där de smälter samman och bildar en “shelf-is”, ett flak som flyter på havet, det ljusgröna området. Detta stora flak har givits namnet Larsen C. Den svart-vita detaljbilden visar hur 12 % av arealen slitit sig loss. Sprickbildningen startade 2010 och har alltså utvecklats långsamt.

många håll tas detta som en följd av våra utsläpp av koldioxid, fast det är en helt normal, förväntad händelse.

+ – + – + – +

Ett “isflak” stort som två Gotland har lossnat från Västantarktis, den smala halvö som sticker upp mot Sydamerika. Det är 200 – 600 meter tjockt och flyter på vattnet. Därför påverkar det inte havets nivå.

Flera “experter” som rådfrågas i media spekulerar i katastrofala följder. När isen på havet är borta och inte håller emot glaciärernas färd, kan dessa snabbt halka ner i havet och höja dess nivå med 1 meter eller 6 meter.

Men forskargruppen på plats konstaterar att det som lossnat utgör 12 % av den enskilda “shelf-is” som benämns Larsen C, en liten del av isen runt Antarktis.

Det är en process som hänt många gånger förr. År 1927 och 1956 lossnade flak som var fyra gånger respektive var sex gånger så stora.

I Portugal och Spanien brinner skogar, eftersom det är så torrt och hett, upp till 47grader. Då ger man utsläppen av koldioxid och den globala uppvärmningen skulden. Enligt turistguiden Iberia Nature är den officiella rekordtemperaturen i Spanien 47,8 grader, uppmätt i Murcia 29/7 1976. Man noterade 47 grader på olika håll 1946, 1959, 1964 och 1967.

Dagens temperatur ligger således inom klimatets normala variationer.

Rekordvärme i Arktis fick vi höra om i vintras. Men rekordkylan i Sibirien, Moskva och många länder i Östeuropa fick inga rubriker. Nu i juli uppmättes minus 33 grader ovanpå Grönlands landis, ett historiskt rekord.

Våren i Sverige var ovanligt kall. I början på juli sattes flera köldrekord i Australien och Nya Zeeland.

Klimatet håller på att bli kallare.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Figur 2. Den australiska huvudöns sydspets ligger ungefär lika nära Sydpolen som Sevilla i södra Spanien ligger från Nordpolen. Därför är det synnerligen ovanligt med minusgrader där. Kartan visar var sådana förutsågs 3/7.

+ – + – + – +

2017-07-18

Klimatet blir kallare och inte varmare

Trots att forskare säger att vi går mot varmare tider menar insändarskribenten tvärtom att klimatet håller på att bli kallare.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Ring P1 med fel och falska rekord

NCDC, National Climatic Data Center, i USA förvaltar data över tempe-raturmätningar från hela världen. De har börjat “justera” data med en systematik, som inte är förenlig med grundläggande krav på vetenskaplig etik, eller snarare hederlighet.

Professor Ole Humlum har laddat hem deras data regelbundet från maj 2008 till juni 2017, och noterat hur man ändrat rådata, d.v.s. de ursprungliga avläsningar-na av termometrarna. “Justeringarna” har ibland skett varje år flera gånger om året. Man har alltså tagit på sig att nu avgöra vilka fel som begåtts för 50 och 100 år sedan.

Generellt har temperaturer från tiden före 1940 sänkts, markerat med blått, och de efter 1975 höjts, rött. Det har betytt att de verkliga värme-rekorden från 30-talet sänkts, så att de senaste årens medeltemperaturer kunnat basuneras ut som “de varmaste någonsin”. Det är alltså falska rekord.

+ – + – + – +

Här gör jag koncisa kommentarer till några uppgifter som förekom i programmet:

1. Havet har stigit en dryg millimeter per år sedan början av 1800-talet. Den takten har inte ökat med den ökade användningen av fossila bränslen.

2. Styrkan och frekvensen av extremväder har inte stigit. Orkaner och cyklo-ner har det senaste decenniet varit färre än på 90-talet. Torrperioder och skyfall har inte överskridit normala variationer. De största återförsäkringsföretagen, Munich Re och Swiss Re, har noterat minskade kostnader för naturkatastrofer.

3. Omfattande forskning visar att Solens varierande aktivitet är den star-kaste drivkraften för klimatförändringarna. Den uppför sig nu som i början av 1800-talet, då det var kallt. Det ger hög sannolikhet för några kallare decennier.

4. Våra utsläpp av koldioxid påverkar klimatet så lite att det inte kunnat mätas. Nobelpristagaren Richard Feynman menar att det är teoretiskt omöjligt för koldioxid att ha en sådan verkan.

5. Klimatpanelen IPCC hävdar att 97 % av “klimatforskarna” stöder dess hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet. De har då refererat till studier, som varit så oprofessionella att de faktiskt bara visat 3 promille, 7 promille och några enstaka procent.

6. Skördarna av spannmål har ökat med 40 % på 20 år enligt FAO. Sedan 1990 har antalet extremt fattiga minskat med närmare 2 miljarder människor enligt Världsbanken.

7. Jan Roostal har blivit lurad av media: Den globala temperaturen och utsläppen har samvarierat bara under 80- och 90-talen. Övriga perioder visar att koldioxid inte styr temperaturen. Det är tvärtom så att temperaturen påverkar halten koldioxid i luften med en viss fördröjning.

8. Se bildtexten ovan. De nyligen utbasunerade värmerekorden har base-rats på falska temperaturdata.

9. Det sker ingen försurning av haven. De omges av enorma formationer av kalksten, som neutraliserar koldioxidens syrlighet. Haven har blivit knappt märkbart mindre basiska med stora lokala variationer, som visar att djurlivet klarar sådana variationer.

10. Koraller har funnits i 650 miljoner år. Under den tiden har halten koldi-oxid i luften varit många gånger högre än idag. De bleks främst av att ha hamnat ovan havsytan. I Stilla Havet orsakar El Niño halvårsvisa höjningar och sänk-ningar av ytan med över en halv meter. Att de då bleks är inte mer dramatiskt än att våra lövträd förlorar löven på vintern. Korallerna återhämtar sig snabbt.

11. Olja betraktas som fossil, men det kan vara bara delvis sant. Många forskare anser att den fortfarande bildas i Jordens inre under högt tryck och hög temperatur. I laboratorier har man lyckats efterlikna processen.

12. Vid Västantarktis har shelf-isen Larsen C förlorat 13 % av sin yta i ett stycke som hållit på i 7 år för att bryta sig loss. Det är en väntad och naturlig utveckling, som inte ger anledning till någon oro. Det är tillräckligt mycket havsis kvar för att balansera glaciärernas kalvning.

13. Det finns inga utsikter att vi inom överskådlig tid når en “tipping point” med plötsliga förändringar. I Jordens historia tycks en sådan aldrig ha inträffat.

14. Hotet om en kommande katastrofal uppvärmning är en bluff, som underhålls med förfalskade data. Det finns ingen anledning att minska utsläppen av koldioxid för klimatets skull. Dock är det ofta god ekonomi.

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Ring P1 om klimatet

Professor Ole Humlum, Oslo, visar hur den globala temperaturen och halten koldioxid, CO , stiger samtidigt under 80- och 90-talen, men hur de inte följs åt tidigare och därefter. Kurvorna visar att sambandet var tillfälligt, slumpmässigt.

I själva verket är det temperaturen, som driver upp koldioxid ur havet.

I programmet Ring P1 den 10/7 råkade klimatet släppas ut i etern. Det kan vara för att den förste talaren förväntades tala om kris och Almedalen, men han utgick från Fridolins tal. Programledarens inlägg är kursiverade. Klicka på röd text för länkar till förklarande poster.

Mikael Karlsson, Stockholm, 00.50 – 05.57 in i programmet:

Fridolins kris var lågt grundvatten, för lite regn. Men för några år sedan var krisen att det skulle bli för mycket regn. Fantiserar dom ?

Ett annat exempel: Erika Bjerström satt i Vetenskapsradion och sa att nu stiger havsnivån så husen i Monrovia faller ner i havet. Och alla höll med. Men det är samma hav överallt. Nivån har stigit några cm de senaste 30 åren. Det har inte stigit mer.

Olika typer av extremt väder kan väl vara symptom på samma sak ?

Det är ju så dom säger: Vad som än händer kan dom säga att det beror på klimatföränd-ringarna. Nu har vi ju haft en jättesen vår. Och då skyller man den på klimatförändringarna.

Allt det här är ju fria fantasier. Vi kan inte ens se vädret några veckor framöver.

Klimatet styrs av solen. Den kan vi inte påverka.

Du menar att vårt sätt att leva påverkar inte klimatet på Jorden ?

Det är inte mätbart. Det är helt försumbart jämfört med naturliga orsaker.

Det är ju sant att koldioxidhalten har ökat, men det är en nyttig gas. Det är den som gör att livet går vidare här på Jorden. Den använder alla växter i sin fotosyntes.

Men varför säger då en så pass enad vetenskapskår att vi skall ta det här på allvar?

Den är inte enad. Många fysiker, de som förstår fysik, håller inte alls med. Det här är en politisk fråga.

Det är ju ändå en väldigt stor majoritet, närmare 95 % eller så ?

De där siffrorna är roliga, när man tittar närmare på dom. Man väljer ut de som svarar, på ett sånt sätt att man får de resultat man vill ha.

Tittar man på Klimatupplysningen på nätet, där riktiga vetenskapsmän yttrar sig, är det uppenbart att talet om dessa saker är väldigt överdrivet. Den viktigaste effekten är höjda skatter.

Koldioxidhalten har stigit. Det gör ju att växterna mår bättre än nånsin. Öknarna minskar. Vi får mer och mer mat, så att vi klarar den ökade befolkningen.

Jag ber er som lyssnar och inte håller med Mikael att ringa in.

+ – + – + – +

 

Jan Roostal, Stockholm, 19:50 – 24.56 in i programmet:

Det är helt sanslöst att man kan fortsätta blunda.

Det finns ju kurvor som visar att temperaturhöjningen på Jorden samvarierar med koldioxidutsläppen. Under de tio senaste åren har fem år varit de varmaste nånsin. Det stämmer säkert att en viss ökning av koldioxiden är positiv för växter, men det som är väldigt allvarligt är försurningen av världshaven.

Korallerna skadas dubbelt, dels av värmen och dels av försurningen. 50 % av korallerna är dödade eller skadade, i väldigt dåligt skick.

Det är fascinerande: Det har tagit naturen miljoner år att skapa oljan. Sen påstår de  att det har igen inverkan på klimatet att vi eldar upp den på 100 eller 200 år.

Vad grundar sig dessa påståenden på ? Att detta bara skulle vara bluff .

Vi vill inte se verkligheten: the Sunny Day Syndrome. Vi vill inte se att det här sättet att leva, den här fossilförbränningen är katastrofal.

Det gick ett program som visade en väldigt positiv utveckling på solenergi. Man får fram el från solceller som är billigare än fossilelen.

Vi är väldigt nära en tipping point, då dom här effekterna börjar förstärka varandra. I Antarktis håller det på att lossna ett isberg som är två gånger så stort som Gotland. Det har i sig inte så stor effekt på havsnivån, tydligen, men vad händer sen ? När dom här glaciärerna börjar kalva, finns det ingenting som stoppar dom. Om hela Västantarktis smälter, då talar vi om en havsnivåhöjning på 6 – 7 meter.

Då blir det ju gigantiska konsekvenser. Finns det nåt sätt att få oss människor att även se de problem som sker långsamt?

Det behövs en medvetandehöjning, för att förstå att varje val som jag gör, påverkar hela världen.

+ – + – + – +

Roostals referens still Isberget från Antarktis är korrekt, men han har tagit miste på proportionerna. Antarktis är en hel kontinent, så allt är enormt stort där. Den del av shelf-isen, som nu lossnat är bara 13 % av shelfen Larsen C. Den mesta isen som håller emot glaciärernas kalvning är alltså kvar. Larsen C är i sin tur en liten del av isarna runt Västantarktis. Det finns ingen som helst risk att glaciärerna på Västantarktis väsentligt skulle öka takten i kalvningen. Snarast tvärtom, eftersom klimatet nu går mot en kallare period.

+ – + – + – +

Mikael Karlsson är alldeles bestämt INTE den Mikael Karlsson, som varit ordförande i Naturskyddsföreningen och numera är ordförande i “European Environmental Bureau”, Europas största miljöorganisation med c:a 150 medlemsorganisationer.

+ – + – + – +

Jan Roostal har en egen hemsida:

På den kan jag läsa:

Jan Roostal – sedan 1999 certifierad instruktör i  Primordial Sound Meditation vid Deepak Chopras Center for Well Being i San Diego, Kalifornien. Att få undervisa i meditation är en gåva.

Nästa kurs i meditation börjar fredag kväll 28 juli 2017.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindmølleindustrien er landets mest hysteriske lobbyorganisation

Statskontrollerede Dong Energy vil bygge en havvindmøllepark i Tyskland.

2017-07-10

Sæt danskerne i centrum

(JP är en av Danmarks största tidningar. Det är sensationellt, när en ledare i rikspressen öppet talar om: en energipolitik, der allerede for mange år siden passerede vanvidsgrænsen. Man kan hoppas att några svenska medier tar efter.)

Tallet fra Danmarks Statistik er skræmmende: I 2016 betalte en dansk husholdning i gennemsnit 17.700 kr. i såkaldt ”grønne” afgifter eller i alt 47 mia. kr.

Når det er nødvendigt at sætte “grøn” i anførselstegn, skyldes det, at forurenings- og miljøafgifter udgør langt den mindste del af den samlede afgiftsbelastning. Tyngden ud-gøres af energiafgifter i form af den såkaldte “PSO-afgift”, der anvendes til at holde udvalgte energiformer kunstigt i live.

PSO-afgiften afskaffes i 2022, men hvor erhvervslivet får den fulde gevinst, skal danskerne betale i form af en stigning i bundskatten samt beskæring af den grønne check.

Ikke blot er danskerne allerede verdens hårdest beskattede folk, men betaler på grund af afgifterne også verdens suverænt højeste elpriser.

Nu forsøger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt at tage et opgør med en energipolitik, der allerede for mange år siden passerede vanvidsgrænsen. Dels foreslår han en afskaffelse af elafgiften; dels en ny udbudsmodel, der ikke på forhånd favoriserer vindmøllesektoren.

Begge forslag repræsenterer et hårdt tiltrængt nybrud over for den planøkonomiske energipolitik, som énsidigt har pumpet enorme milliardbeløb i vindenergisektoren, hvilket har skabt en støtteafhængighed, der har gjort Vindmølleindustrien til landets mest hysteriske lobbyorganisation.

I dag er solenergi mere effektiv i den forstand, at prisen pr. produceret kilowatt-time er lavere end for vindenergi, og derfor er det indlysende logisk, at regeringen vil lade de forskellige former for vedvarende energi konkurrere frit med henblik på at give danskerne de lavest mulige priser.

For nylig vandt statskontrollerede Dong Energy udbuddet om en ny havvindmøllepark i Tyskland. Det bemærkelsesværdige ved tilbuddet fra Dong Energy er, at det er uden stats-støtte. Imidlertid er det afgivet under forudsætning af, at elpriserne i Nordeuropa retter sig, hvilket sandt for dyden er svært, når danskerne tvinges til at skyde svimlende milliardbeløb i netop vindmøller, der i perioder producerer langt mere elektricitet, end markedet kan absorbere.

Når en ellers forstandig omstilling til en energiforsyning uden fossile brændsler er endt i det nuværende vanvid, er forklaringen, at hele den såkaldt ”grønne” omstilling er baseret på en elektrificering af det danske samfund, som borgerne imidlertid berøves ethvert incitament til at tage del i, fordi de skal finansiere omstilling gennem verdens højeste elpriser. Af nøjagtigt denne grund har Danmark, der ellers kalder sig et foregangsland, ikke udrullet intelligente elnet, da forbrugerpriserne på elektricitet ikke på nogen måde afspejler udbuddet af strøm. Om vaskemaskinen kører om morgenen, eftermiddagen eller natten er inderligt ligegyldigt, da forbrugerne skal betale det samme for elektriciteten.

Hvordan bliver det så ikke den dag, da der holder elbiler i alle carporte?

Ikke blot elafgiften skal afskaffes. Det samme skal al statsstøtte til energi. Der skal ikke opstilles så meget som én vindmølle eller ét solenergianlæg, der ikke kan drives på markedsvilkår uden nogen form for direkte eller indirekte støtte.

Hvor andre producenter af elektricitet må betale for det brændsel, de anvender, er vinden og solen gratis, og det må være rigelig støtte.

Det er på høje tid, at danskernes behov sættes i centrum, da intet i en markedsøkonomi er mere effektivt end at lade forbrugerne selv bestemme, hvad der tjener dem bedst.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather