Monthly Archives: October 2014

Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk

141015-Vindkraft-Närbild

2014-10-13

ÖA-Logga-1

Tidigare vetenskapliga studier om vindkraftverk och infraljud har varit motsägelsefulla. De har därför inte varit tillräckligt trovärdiga vid planeringen för etablering av vindkraftverk.

Under de senaste åren har emellertid en ny insikt vuxit fram om central sensitisering, vilket ger ökad förståelse för migrän, fibromyalgi och andra kroniska smärtsyndrom samt i vissa fall tinnitus och yrsel. Denna insikt har även betydelse för förståelsen av hur infraljud från vindkraftverk kan påverka hälsan.

I flera studier har man funnit att boende nära vindkraftverk oftare har allvarliga sömnstörningar och depressioner. Man har även funnit en ökad frekvens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslighet, huvudverk, ökad aktivering av autonoma nervsystemet med mera.

Har man tagit hänsyn till dessa problem vid planeringen av alla de vindkraftsparker som byggs och planeras i vårt län? Befolkningens hälsa ligger nu till viss del i vindkraftsexploatörernas händer.

Bengt-Ove Högström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Retorik och konspirationer om klimathotet

Baro-Logga-2

2014-10-13

Mitt genmäle till två repliker på inlägget Klimathotet kraftigt överdrivet, se under fliken Media. De är:

Klimatförnekares retorik under lupp

Konspiration inte trovärdig

Debatt om klimatet på inlägg av Aina Hagberg och Daphne Thuvesson och Lars-Erik Andervad, publicerade 1 oktober.

Representanterna för Folk och Frö behandlar mitt inlägg som retorik, det vill säga skitsnack, och efterlyser fler källhänvisningar. Sådana tar mer plats än som finns här. Jag föreslår ett besök på klimatsans.com/oversikt/.

De tittar faktiskt på en hänvisning som visar att minimum för isen på Arktis år 2013 var cirka 6 miljoner kvadratkilometer, fast IPCC:s forskare och Al Gore förutsagt att den skulle vara borta då. De funderar inte över betydelsen av detta för IPCC:s trovärdighet. I år var isen något större.

Data för Antarktis hittar man med Google: antarctic sea ice extent. Svårare är det inte. Det är historiskt rekord för tredje året i rad med över 20 miljoner kvadratkilometer, lika mycket större än i fjol som hela Sverige. Inga tecken på avsmältning finns.

Jag får upprepa: Intergovernmental betyder mellanstatlig, vilket är så politiskt som något kan bli.

Lars-Erik Andervad hänvisar till 2 000 forskare istället för att försöka bemöta mina uppgifter om fakta. Det är IPCC:s argument, som visar att de är politiker och inte förstår vad vetenskap är: Det spelar ingen roll hur många som tycker något. En enda mans uppmätta data har flera gånger i historien vänt den etablerade uppfattningen upp-och-ner.

Jag har inte nämnt konspiration. H. C. Andersen beskrev processen utmärkt i sagan om Kejsarens nya kläder, det vill säga blind auktoritetstro. Som modern medborgare bör man tänka själv.

IPCC har förutsagt ständigt stigande global temperatur. Det har visats helt fel under de 18 år som den nu stått stilla. Dess aktuella larm avser förutsägelser för åren 2040 och 2100. När de misslyckats med 18 år, vill de få oss att tro, att de kan spå 25 och 85 år. Försök försvara det om ni kan.

Det finns inga mätbara tecken på vidare uppvärmning. Den vi haft har givit större skördar tillsammans med mera koldioxid. Denna har alltså varit nyttig. Vårt eldande har räddat miljoner människor från svält.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Koldioxiden har varit välgörande

40-140422-FAO-Cereals

Robben har satt ifråga om världens skördar verkligen ökat. Han menar att den tydliga ökning av skörden som mera koldioxid ger i växthus inte behöver gälla utanför dem. Det är en sund skeptisk inställning.

Ovan visas statistiken från FAO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations. På tio år har skörden ökat med 20 %. Det beror både på mera koldioxid och förbättrade odlingsmetoder. Notera att under denna tid steg den globala temperaturen inte alls.

Studier av produktionen i Mellan-Västern i USA har visat att man ökat produktionen per hektar med upp till 30 %. Där är förädlade varianter av de stora växtslagen också en faktor.

Tekniska Högskolan i München har följt tillväxten i många skogar i centrala Europa oavbrutet sedan 1870. De har 600.000 mätdata, som visar att hela skogar nu växer 10 à 30 % snabbare och att enstaka träd växer upp till 77 % snabbare än för hundra år sedan. Liknande resultat har erhållits i Spanien.

Detta tillskrivs främst den ökade halten koldioxid i luften och till någon del nedfallet av mineraler från luften. Således har nedfallet av svavel varit gynnsamt. Högre temperatur gynnar också tillväxten, men Tyskland har inte erfarit någon stigning av årsmedeltemperaturen på 25 år.

38-101028-NatlGeo-Sahara

I fotosyntesen tar växterna upp luft genom sina klyvöppningar, absorberar koldioxid och avger syre, varefter luften passerar ut igen. Eftersom växterna till största delen består av vatten, har luften då blivit mättad med fukt. I torrt och varmt väder stängs klyvöppningarna, för att mindre fukt skall förloras. Det betyder då att tillväxten avstannar.

I modern tid har halten koldioxid i luften ökat från 0,3 promille till 0,4 promille, d.v.s. 33 %. Det betyder att växten endast behöver ta in 75 % av den luftmängd, som behövdes tidigare. Således förlorar den 25 % mindre vatten genom klyvöppningarna.

Växterna står emot torka bättre, vilket har gjort att öknarna dragit sig tillbaka, se bild ovan. Satellitfoton visar att planeten blivit 11 % grönare.

Växtligheten har utarmat luften på koldioxid, så att många växter hamnat på svältgränsen. Därför har nya växtslag utvecklats, ex.vis majs, som använder en annan kemi och därför klarar sig med mindre koldioxid än vete.

Den högre halten koldioxid i luften har alltså varit välgörande. Skördarna har ökat! Vår användning av fossila bränslen har räddat miljoner människor från svält!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

FN-organet IPCC är inte objektivt

NoT-141011-Pachauri

NoT-Logga

2014-10-11
Gunnar Kjelldahl är en envis rackare när det gäller att försvara det han kallar den rådande vetenskapliga uppfattningen (NT 30 september). Han menar tydligen att det som sägs i IPCC:s rapporter är absoluta och odiskutabla sanningar.

Det tycks ha undgått honom att inte ens IPCC är riktigt säker på sin sak. Detta döljs dock effektivt när det vetenskapliga underlaget översätts till det framförhandlade SPM, Summary for Policy-makers, som ställs till mediernas förfogande.

Gunnar Kjelldahls tal om den stora majoriteten av forskare som ligger bakom IPCC:s slutsatser är felaktigt. Det framgår ingenstans att de forskare vars alster utvalts av IPCC skulle stå bakom något annat än sina egna alster. Något kollektivt ansvarstagande för IPCC:s sammanställningar existerar inte. Att tro att IPCC är klimatvetenskapens högborg är att ha dåligt fotfäste i en seriös debatt.

I England inbjöd en kommitté i parlamentet till yttranden över IPCC:s rapport som presenterades i Stockholm 27 september 2013. Ett citat av professor Pierre Darriulat är talande (min översättning):

”IPCC:s AR5/WG1-rapport och särskilt Summary for Policymakers (SPM) förmedlar en alarmistisk utvärdering av de antropogena CO2-utsläppen som inte på ett rättvisande sätt reflekterar det aktuella vetenskapliga kunskapsläget. Man har förvanskat det vetenskapli-ga budskapet till ett alarmistiskt budskap som kräver omedelbar reaktion, helt i strid med det vetenskapliga innehållet. Vad vi bevittnar är en successiv förvanskning av det vetenskapliga budskapet, först från AR5-rapporten till SPM, sedan från SPM till media av dem som representerar IPCC (inklusive dess ordförande), sedan från media till allmänheten…”

FN-organet IPCC är ingen objektiv, oberoende bedömare av klimatförändringar och dess orsaker. IPCC:s begränsade uppgift är att analysera den vetenskapliga, tekniska och so-cioekonomiska information som är relevant för att förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna.

Med denna uppgift som ledstjärna ges inget utrymme till att pröva alternativa förklaringar till vad som styr det kaotiska klimatsystemet. I stället har en hel klimathotsindustri med tiotusentals forskare och byråkrater byggts upp kring den förutfattade meningen att det är människans leverne som ligger bakom de klimatförändringar som vi inte ens vet har skett.

Det enda som är någotsånär säkert är att den ökade koldioxidhalten i atmosfären har givit jorden ökade skördar och att öknarna krymper. Vad som också är säkert är att trots fortgående ökning av koldioxidhalten har temperaturökningen avstannat sedan arton år. Det är endast i IPCC:s datorprojiceringar som någon temperaturökning kan utläsas.

Klimatforskningen är i sin linda och våra kunskaper om koldioxidens betydelse är begrän-sad. Kritiken bland tusentals vetenskapsmän mot såväl IPCC:s arbetssätt som dess rapporter är magnifik och tilltar. Talet om att vetenskapen står enig är irrelevant och oseriöst.

Sigvard Eriksson, Norrtälje
Medlem i nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Hungerkatastrof hotar arabvärlden

141003-Arab World

Det är inte påstådd uppvärmning utan konstaterad avkylning som väntar Jordens växande befolkning framöver. Sedan 18 år har Jordens marknära atmosfär inte blivit märkbart varmare. Det har klart konstaterats av de fem institut som följer den globala temperaturen.

Solfysiker i flera länder har övertygande visat att Solens växlande magnetiska aktivitet styr Jordens växlande klimat. Låg solaktivitet med få eller inga solfläckar och svag solvind ökar den kosmiska instrålningen och därmed också den kylande molnbildningen i atmosfären.

Satelliter har registrerat att Solens skyddande sfär mot kosmisk instrålning har minskat med ca 25 procent och att den kosmiska instrålningen har starkt ökat. Den avslutade solcykel 23, den pågående solcykel 24 och den kommande solcykel 25 är alla svagare och längre än de närmast tidigare.

Detta tyder enligt ledande solforskare på kommande kyligare klimat precis som under Lilla istiden ca 1300-1850 med motsvarande låg solaktivitet i tre perioder med hungersnöd och minskande befolkning.

Minskade skördar

Kyligare klimat förkortar odlingsperioderna, minskar odlingsytan och ökar risken för köldskador på grödan i viktiga jordbruksområden för Jordens växande folkmängd. Särskilt stor blir effekten för de ca 600 miljoner invånare som bor i Nordafrika och Mellanöstern fram till Afghanistan och Pakistan.

Dessa länder subventionerar och importerar redan mer än hälften av de livsmedel de behöver för sina fortfarande snabbt växande befolkningar. Deras inhemska jordbruk kan inte försörja ens hälften av deras invånare, och väntat kyligare klimat kommer att ytterligare minska denna förmåga.

Samtidigt minskar deras möjlighet att fortsatt importera livsmedel, eftersom även exportländernas skördar väntas minska – med brist och ökande priser som följd.

Frånsett oljeexport har arabländerna nästan inga exportintäkter att betala sin matimport med, och även deras oljeintäkter väntas minska i takt med minskad produktion från med tiden sinande oljekällor. Deras övriga försörjning täcks av bidrag från främst USA och EU-länder.

Med bidrag och oljeintäkter som buffert har arabländernas befolkning länge ökat med ca två procent per år. Sedan 1960 har deras totala befolkning fyrfaldigats från 153 till ca 600 miljoner personer – med långt under 50 procents förmåga till självförsörjning.

Nya folkvandringar

Men kyligare klimat och minskande skördar kommer att minska även dessa bidrag så att allt fler arabländer inte längre klarar att försörja sina befolkningar. Utan fortsatt stöd av oljeintäkter och västliga bidrag återstår då bara rena hungerkatastrofer för dessa länder – med risk för stora folkvandringar till Europa.

Ett stort vulkanutbrott med skymmande stoftmoln mot Solen kan ytterligare kyla atmosfären, minska odlingsytan och förkorta odlingssäsongen. Pinatubos utbrott 1991 sänkte Jordens medeltemperatur med en halv grad. Det kan snart vara dags igen.

Något att tänka på för alla som varnar för påstådd fortsatt global uppvärmning. Den knappa grad som atmosfärens marknära temperatur ökade med under 1900-talet har enligt satelliter ökat Jordens växtlighet med 11 procent de senaste 30 åren.

Sedan 1930 har världens spannmålsproduktion ökat fem gånger från 481 miljoner ton till 2,4 miljarder ton. Men folkmängden har bara ökat 3,5 gånger.

Denna för Jordens liv gynnsamma utveckling hotas nu av väntat kyligare klimat!

Tege Tornvall
Nätverket Klimatsans

Källor:
Wikipedia om folkmängder och odling
Solforskarna Henrik Svensmark , Eigil Friis-Christensen, Nir Shaviv, Habibullo Abdussamatov, m. fl.
Boken “Twilight of Abundance” av den australiske geologen David Archibald.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Ban Ki-Moon, Lena Ek och Anders Wejryd

140925-Wejryd

Nedanstående manus sändes till debattredaktionen för den kristna tidningen Dagen på kvällen den 22/9. Redaktören förklarade att han inte hade tillfälle att läsa det förrän efterföljande måndag. Den 30/9 svarade redaktören:

“Dock tror jag inte att Dagen är rätt forum för den här debatten, den borde föras i något tydligare vetenskapligt sammanhang.”

Sedan förklarade han att Dagen inte hade så stort utrymme för debatter att det skulle räcka till de repliker och genmälen en så seriös debatt skulle fordra.

+ – + – +

De tre träffas i New York för att diskutera hur världen skall räddas från ”klimatuppvärmningen”. Enligt TT studerar de rapporten The New Climate Economy, som ”visar att det är lönsamt att investera i klimatåtgärder”. Men det är brått, de närmaste 15 åren är kritiska.

Efter mönster av FN :s klimatpanel IPCC upprepas åter och åter igen: ”Vi känner alla till fakta. Klimatförändringarna är en realitet, som följer av människans utsläpp av växthusgaser.” Men några fakta som bevisar att det är så har ännu aldrig företetts. Man bluffar.

Vi förutsätter att biskopen håller de kristna värderingarna högt. Här gäller budordet om falskt vittnesbörd. Man skall hålla sig till sanningen, det vill säga fakta, när det gäller naturvetenskap. Följande är lätt kontrollerade fakta:

1. Klimatet har alltid varierat. Inget tyder på att dessa naturliga variationer skulle ha upphört.
2. Det var varmare än nu under Medeltiden och ett par tidigare epoker.
3. Den globala temperaturen har inte stigit de senaste 18 åren.
4. Sedan det kalla 1800-talet har temperaturen stigit med måttliga tre kvarts grad.
5. Den högre temperaturen och den högre halten koldioxid har varit välgörande. Växtligheten har frodats så att öknarna minskat och skördarna ökat.
6. Väderkatastrofer har inget samband med uppvärmningen. Det har även IPCC förklarat.
7. Polarhavens isar växer både i norr och söder. Runt Antarktis har den tagit ett jättekliv uppåt de senaste dagarna, så att ett nytt historiskt rekord kommer att slås även detta år.
8. Solen har gått in i en passiv fas som liknar den för 200 år sedan. Då var det ovanligt kallt, varför solforskare i flera länder förutser några kalla decennier, googla ”SVT solens aktivitet”.
9. Studier av klimatförändringarna under 7.500 år visar att de följer solens varierande aktivitet och att varierande halt av koldioxid inte har någon märkbar inverkan, googla ”pulkovo kallare”.
10. Studier av grannplaneterna visar att deras ”växthuseffekt” inte påverkas av förekomsten av koldioxid i atmosfären, googla ”tropopause catling”.

Det finns alltså tydliga indikationer på att koldioxid inte påverkar klimatet så mycket att det kan märkas.

FN:s klimatpanel IPCC har i 25 år odlat hypotesen att koldioxid utgör den dominerande drivkraften i det kaotiska klimatet, men har fortfarande inte lyckats bevisa den. Ändå ligger den till grund för dess datorsimuleringar, som därför visar ständigt stigande global temperatur. Simuleringarnas avvikelse från verkligheten har ökat under de senaste 18 åren. Ändå spår IPCC ännu varmare klimat för 2040 och 2100 samt larmar om de katastrofer det kommer att innebära.

Den som för IPCC:s larm vidare måste förklara varför man skall tro på några som grovt misslyckats med att spå 17 år (spådomarna gjordes i fjol), men ändå vill få oss att tro att de kan spå 25 och 85 år i framtiden. Det är så dåligt omdöme att IPCC inte förtjänar något förtroende.

IPCC:s ledning har ofta hävdat att ”alla” klimatforskare, eller åtminstone 97 procent av dem, stöder dess hypotes. Denna siffra kom från en enkät utförd vid universitet i Illinois, som var så uselt gjord att den egentligen endast visade 7 promille. En alert högstadieelev skulle inte ha accepterat den, googla ”fusk klimatdebatten”.

IPCC:s ordförande Rajendra Pachauri har erkänt att han i rapporten 2007 godkände en uppgift om glaciärerna i Himalaja, trots att han visste att den var felaktig: De skulle ha försvunnit år 2035. Han gjorde det för att stressa politikerna till agerande, som han ansåg vara mycket brådskande. Alltså jesuiternas princip: Ändamålet helgar medlen.

Konklusion: De tre i rubriken har lurats att bekämpa ett hot som inte finns med åtgärder som inte gör någon skillnad. Finns det någon bättre beskrivning av bondfångeri? Hotet om uppvärmning är en bluff, googla ”som driver IPCC”. Troligast blir det kallare.

Dessutom är åtgärderna kontraproduktiva, eftersom mera koldioxid i luften är en välsignelse för mänskligheten. Under årmiljonerna utan människor har växtligheten dragit till sig så mycket koldioxid, dess viktigaste näring, att den närmat sig svältgränsen.

För en god kristen är det väl riktigare att erkänna sig lurad än att fortsätta med ageranden som innebär att man lurar andra. Från vårt nätverk ställer vi gärna upp med föredrag, som fullständigar bilden av forskningsläget.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

VÄLKOMMEN

+ – + – +

KOMMENTAR

Jag kan inte undgå vissa funderingar beträffande manusets behandling. Redaktörens bemötande har varit betydligt mer personligt och intresserat än det jag fått på andra redaktioner för riksmedia. Han har tydligt behandlat frågan om klimatet som viktig.

Dock tror jag inte det är sannolikt att ett ”viktigt” manus får ligga oläst en hel vecka.

”Klimathotet” används numera inom Svenska Kyrkan och flera andra religiösa organisationer, ex.vis tvärekumeniska Diakonia, som huvudsakligt motiv i vissa insamlingar av pengar till mission och bistånd. Där förkommer begreppen “klimatskuld” och ”klimaträttvisa” ofta. Därmed menas att våra utsläpp av koldioxid fördärvar klimatet, vilket får störst effekt i de fattiga länderna. Vi måste därför ”ta vårt ansvar” och kompensera de länderna med ekonomiska bidrag.

Erkänner man att koldioxid inte påverkar klimatet negativt, men däremot har en gynnsam verkan med ökande skördar, faller argumentationen helt. Förmodligen skulle en ansenlig del av den mediala exponeringen minska, och därmed även intäkterna. De som är anställda inom dessa verksamheter kan se en fara för sina inkomster.

Jag tror att manuset under en vecka behandlades som en ”het potatis” med diskussioner i och utanför redaktionen om det riskabla med att trycka så avslöjande sanningar.

Våra religiösa församlingar tycks ha gjort sig till en del av den ”domedagsindustri”, som behandlades på DN Debatt 2013-12-02.

Det är allvarligt när pengar blivit viktigare än sanning inom kristendomen.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather