Därför skall vi tvivla på IPCC

VLT-Logga
2014-11-24

Fixeringen vid koldioxid har gjort vetenskap till ovetenskap

I min debattartikel – Fel lägga alla ägg i koldioxidkorgen -12 nov i VLT redovisar jag ett antal skäl till att ifrågasätta den s k AGW-hypotesen (människoorsakad global uppvärmning). Det mesta talar för att hypotesen är felaktig.

I vilket annat sammanhang som helst skulle bristen på bevis för hypotesens giltighet innebära att den betraktas som falsifierad och därför förkastas. I stället hävdar IPCC att den med 95 procent säkerhet är sann.

19 nov bemöter Omställningsnätverket i Västerås min artikel. Två av nätverkets vanföreställningar vill jag bemöta. I övrigt vill jag använda debattutrymmet till att ytterligare utveckla IPCC:s trovärdighetsproblem.

Att kurvan över den globala medeltemperaturen inte har planat ut är fel. Det är så enkelt som att bara konstatera fakta. Att det senaste årtiondet är bland de varmaste som registrerats är sant. Hur skulle det annars vara? Vi är ju alla överens om att vi haft en fortgående uppvärmning fram till ung 1997, då utplaningen började!

Det andra är den efterhängsna myten om enigheten bland 97 procent av världens klimatforskare. Detta kommer från några vetenskapligt ogiltigförklarade tendentiösa undersökningar som för länge sedan utgått i den seriösa debatten.

Observationer av verkligheten kan antingen styrka, bevisa eller falsifiera en hypotes. Hur ser då verkligheten ut?

1) under första halvan av 1900-talet, innan vi började bränna fossila bränslen i större omfattning steg den globala medeltemperaturen lika mycket som under andra halvan då den fossila förbränningen tagit fart.

2) åren 1958 till 1977 sjönk den globala temperaturen trots att CO2-halten fortsatte att öka.

3) Under de senaste ca 18 åren har ingen signifikant temperaturhöjning observerats trots fortsatt ökning av atmosfärisk CO2. Enligt IPCC:s datormodeller skulle temperaturen ha stigit med drygt en halv grad.

Det spelar ingen roll om CO2-ökningen är antropogen eller ej. Ovanstående visar ändå att växthuseffekten överdrivits. Därmed måste också AGW-hypotesen anses falsifierad och skall förkastas.

Av central betydelse för datormodellernas förutsägelser är det som benämns klimatkänsligheten. Denna definieras som den temperaturökning som följer av en fördubblad CO2-halt. IPCC har i sin senaste rapport angivit denna till 1,5 – 4,5 grader C.

Ett antal nyligen presenterade studier anger betydligt lägre värden. Lägsta värdet anges i en norsk studie (Skeie et al., 2014) med 0,9 – 3,2 grader C. Det är sammantaget en stor grupp välmeriterade klimatforskare som ligger bakom studierna och som ifrågasätter IPCC:s högre värden.

Frågan om varför dessa studier inte uppmärksammas i media måste ställas. Att rapportera om detta, liksom om den avstannade uppvärmningen, är en journalistisk skyldighet och nödvändigt för medias trovärdighet.

Jordens klimat undergår ständiga förändringar. Våra kunskaper om naturliga faktorers påverkan på klimatet är mycket begränsade. Det är därför inte möjligt att fastställa en referensnivå för att bedöma den tillkommande antropogena påverkan. Allt tyder på att de naturliga variationerna är storleksordningar större än vad människan kan åstadkomma. Att som IPCC med 95 procent säkerhet hävda att det huvudsakligen är just antropogena faktorer som ligger bakom den globala temperaturhöjningen det senaste århundradet är pseudovetenskap.

Hur det kunnat bli så att västvärldens regeringar låtit sig uppfyllas av långtgående ambitioner att till astronomiska kostnader rädda jorden från ett klimathot som bygger på så lösa boliner, är en gåta. Att mediala opinionsbildare varit så framgångsrika i att övertyga allmänhet och politiker om att vi skall tro på klimatmodellernas förutsägelser kan vara ett svar. Det visar i så fall att klimatvetenskapen har stora problem med hur den återges i media.

Fixeringen vid koldioxiden är av politiskt ursprung och har gjort vetenskapen till ovetenskap. Gärna energieffektivisering och minskad fossilförbränning för att minska ohälsosamma utsläpp (ej CO2). Men blanda inte in klimatförändringar i detta!

Sigvard Eriksson Norrtälje Medlem i Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Därför skall vi tvivla på IPCC

 1. Du skriver att: “Jordens klimat undergår ständiga förändringar. Våra kunskaper om naturliga faktorers påverkan på klimatet är mycket begränsade. Det är därför inte möjligt att fastställa en referensnivå för att bedöma den tillkommande antropogena påverkan”.

  Att klimatet skiftar och att det inte finns någon referensnivå visar detta dokument med all tydlighet:
  http://www.fsgk.se/Vesiparlamentti-2013/Fjaellandskapets-utveckling-i-ett-foeraenderligt-klimat_Kullman_06112013.pdf

  Det mest intressanta i hela dokumentet är diagrammet med rubriken “Tallens postglaciala trädgränshistoria speglar klimatets utveckling”.
  Den visar på ett tydligt sätt hur klimatet skiftat sedan den senaste istiden och klimatet inte på något sätt är extremt idag.

  1. Eva, tack för länken. har inte sett detta förut. Mycket intressant att jamföra med förra(?) veckans “Mitt i nature”, TV1. Man bekymrade sig över att rödräven håller på att tränga ut fjällräven och allt skylldes på den antropogena globala uppvärmningen. Ordet klimatförändringar med det underförstådda att det är människans fel, uttalades minst tjugofem ggr i programmet av den annars så förtjänstfulla Yvette Hermodstadh. (osäker på namnet(

  2. the global net ecfeft of human activities since 1750 has been one of warming with radiative forcing of 2.43 watts per square metre.Oops. Now they’re saying it’s 1.6 watts per square metre.Shouldn’t someone at least be blushing? Shouldn’t they apologize for getting all of this so wrong?If a large automobile executive got his predictions wrong by up to 50%, he’d be fired. The IPCC, however, continues to fly around at great cost to the UN and the environment and they stay on board this great gig as long as they continue to tout the party line — that Earth is going to hell, only it’s going to be even hotter.What’s most troubling about all of this is the 21-page, much-hyped summary is not referenced at all.The science that supposedly backs all of these predictions is nowhere to be found and won’t be released until April and May.This is problematic on many fronts, but as past IPCC reports have shown, the summary is not written by the scientists whose names appear on the cover, it’s written by politicians and bureaucrats.Indeed, some of those scientists after the fact have complained their work has been grossly misrepresented.In 2001, two scientists complained publicly their work was misrepresented by those who wrote the summary, including MIT physicist Richard Lindzen.In June 1996, Dr. Frederick Seitz, past-president of the National Academy of Sciences and president emeritus of Rockefeller University, wrote with regard to the 1995 IPCC report: “I have never witnessed a more disturbing corruption of the peer-review process than the events that led to this IPCC report.”He continued: “This report is not what it appears to be — it is not the version approved by the contributing scientists listed on the title page.”In other words, past IPCC reports have proven to be fraudulent and yet, to paraphrase Tolstoy, they have been woven into the public policy fabric of our lives.

 2. Det lägsta värdet Sigvard Eriksson kunde hitta vad gäller klimatkänsligheten är från en norsk studie som uppskattar denna till mellan 0,9 och 3,2 grader vid en fördubblad CO2-halt. Det värde IPCC uppskattar ligger på 1,5 till 4,5 grader. Jag kan inte på något sätt se att den skillnaden skulle underminera IPCC:s trovärdighet. FN:s klimatpanel har ju att väga in alla studier med vetenskaplig kvalitet i sina bedömningar, inte bara de som har lägst värden. Det bör ju också tilläggas att redan i de övre områdena i den norska studiens intervall så är påverkan på klimatet så stor att effekterna för jordens befolkning blir oerhört besvärliga. Hälften av jordens befolkning bor vid havet, och kraftigt stigande havsnivåer är ett mycket skrämmande scenario. Men det är bra att Sigvard Eriksson nu ändå refererar till vetenskapliga studier som tydligt påvisar att koldioxiden ger effekter på klimatet. Det inger förhoppningar. Nu gäller det bara att han också tittar på alla de andra studierna, så kanske han också förstår hur bråttom det är.

  1. Gunnar Kjelldahl, min debattartikel tar i första hand sikte på att påvisa ett antal argument varför IPCC:s AGW-hypotes måste anses falsifierad. Du får gärna kommentera dessa. Men du har här valt att kritisera mig för att jag informerar om aktuella studier som visar på en lägre klimatkänslighet än IPCC:s 1,5 – 4,5 grader. Dessa studier är helt nyligen rapporterade och man kan därför inte anklaga IPCC för att inte ha dessa med i AR5.
   Min kritik gällande dessa studier riktar sig, som du ser, mot media som i vanlig ordning förtiger allt som inte har en potential att förstärka larmen. Här är också tystnaden om den ca 18-åriga utplaningen av den globala medeltemperaturen ett exempel. Många fler finns. Detta är ett stort problem. Allmänheten går miste om relevant information och får därför inte chansen att bilda sig en upplyst uppfattning. I ett demokratiskt samhälle är detta ett stort problem.
   Det kan väl inte vara så att du störs över att jag informerat om detta i ditt lokalblad?

Comments are closed.