Fransk vetenskap mosar IPCC:s klimathot

151004-US-Heat Waves

Bilden ovan visar officiella amerikanska data avseende förekomsten av värmeböljor. Dessa definierar EPA, motsvarigheten till Naturvårdsverket, så här:

En värmebölja är en period som varar minst fyra dagar med en medeltemperatur som kan förväntas bara ske en gång vart tionde år (baserat på historiska rekord).

Den visar tydligt att 30-talet var varmast. Med stor marginal.

Det skapar tvivel beträffande IPCC:s larm om ständig uppvärmning. Därför har NASA/GISS, som sköter de stora databaserna för vädret, ”justerat” siffrorna, se nedan.

150106-US Temp-c

Till vänster visas de officiella data från databasen nerladdade 1999. Grafen visar tydligt dels att 1934 var varmast, 0,6 grader C varmare än 1998, och dels att någon betydande uppvärmning inte skett efter 1970.

Men när ”samma data” laddas ner från databasen 2014, får grafen utseendet till höger. Toppen för 1934 har blivit lägre och värdena efter 1970 har blivit upp till en halv grad högre. Det är på sådana ”justeringar” av gamla avläsningar på termometrarna, som ”värmerekordet” på två hundradels grader för 2014 baseras.

Vem kan säga vilka fel man gjorde för 80 år sedan?

Det är inte bara 1934 som ändrats. Det har man gjort nästan genomgående, så att tempe-raturer innan 1950 har blivit lägre och de därefter har blivit högre.

Man kan inte längre lita på några uppgifter från IPCC ! ! !

Detta utvecklas utförligt i en rapport från

Société de Calcul Mathématique SA
(Sällskapet för matematiska beräkningar)

The battle against global warming: an absurd,costly and pointless crusade

Kampen mot global uppvärmning: ett absurt, dyrbart och meningslöst korståg.

(Klicka på röd text för hela rapporten. Den är på 195 sidor!)

Rapporten skåpar ut den dilettantmässiga hanteringen av data där justeringarna av gamla temperaturer bara är ett område för kritik. Dess slutsats är att tillgängliga data inte ger något stöd för en trend av stigande global temperatur

MÄTNINGARNA AV CO2

Atmosfärens halt av CO2 mäts på en höjd av 3,397 meter på vulkanön Mauna Loa mitt i Stilla havet. Eftersom vulkanen pyser ut CO2, kan mätningarna bara göras på natten, då marken blir kallare än havet och luften strömmar neråt. Således avser proven luft på hög höjd. Med hänsyn till att stora variationer uppstår vid marken mellan dag och natt är uppenbarligen fotosyntesen av stor betydelse. Det ger betydande skillnader mellan halten vid marken och på hög höjd. Tillsammans med industriella utsläpp ger det också stora geografiska skillnader. Koncentrationen varierar både med tid och plats precis som tempe-raturer gör. Med kemiska mätmetoder mättes mer än 400 ppm i början av 1800-talet, efter stora vulkanutbrott då.

Den franska rapporten konstaterar att inga försök gjorts att utreda hur väl mätningarna på Mauna Loa motsvarar ett globalt medelvärde. Således är det inte ens säkert att data visar på en verklig stigning av halten CO2 i atmosfären. Metoderna för att mäta CO2 måste ses över och valideras.

OVÄDER OCH HAVETS NIVÅ

Rapporten konstaterar att ingen ökning av extrema oväder kan noteras.

I Frankrike finns mätningar av havets nivå från 1807. De visar en stigning på 150 mm under 200 år utan tecken på acceleration.

FÖRNYBAR ENERGI

Intressanta detaljer för den franska marknaden redovisas. Konklusionen är:

Med falsk moral har en nischmarknad skapats som bekvämt underhålls av skatter eller elräkningar betalade av alla skattebetalare.

NATURLIGA DRIVKRAFTER

Rapporten går sedan igenom olika bevisade influenser på Jordens klimat: Jordaxelns lutning, banan runt Solen, dennas varierande aktivitet, kosmiska strålar och Jordens geo-termiska aktivitet samt molnbildning och strömmarna i haven.

MÄNNISKANS PÅVERKAN

Rapporten konkluderar att människans påverkan är lokal och närmast försumbar i global skala. Jag har en invändning mot att de använder data för olika gasers uppehållstid i atmosfären från IPCC, fast dess inkompetens påpekats flera gånger i rapporten och siffrorna kritiserats sedan länge.

Det finns också en grundläggande felaktig logik i tron att politiken kan påverka klimatet. Den förutsätter att naturen är stabil och att endast mänskliga aktiviteter förändrar denna stabilitet. Till exempel kan man tro att det finns en naturlig, stabil nivå för CO2 som mänskliga aktiviteter har stört. Den tanken är i huvudsak falsk: det är naturligtvis en CO2 cykel, där CO2 ständigt genereras, lagras och används. Människans utsläpp läggs inte till denna cykel: de är en del av den.

KONKLUSION

IPCC: s rapport är helt bristfällig, när det gäller de grundläggande vetenskapliga metoderna, eftersom den ignorerar naturliga variationer i de variabler, som den har avsett att analysera: temperatur, nederbörd, CO2, etc. IPCC argumenterar som om globen befinner sig i ett stabilt tillstånd, endast stört av mänsklig verksamhet. IPCC: s rapport är lika bristfällig, när det gäller datainsamling, eftersom den i princip väljer data eller dataserier, som stöder dess teser och kasserar alla de andra, vilka helt enkelt ignoreras.

MIN KONKLUSION

IPCC styrs av politiker utan förståelse vare sig för vetenskapens grunder eller för naturvetenskap. De har inte förmått skilja mellan experter och charlataner som utgett sig för experter. De har låtit politiskt önsketänkande avgöra vilka data de skall presentera, vilka den franska rapporten menar är värdelösa.

IPCC måste avvecklas! Organisationen har visat sig så inkompetent och dessutom så belastad med ohederlighet, att den inte går att reformera.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Fransk vetenskap mosar IPCC:s klimathot

 1. Jag anhåller om full uppmärksamhet !!!!

  En synnerligen gedigen och bred analys av de väsentligaste fakta som helt
  diskvalificerar FN:s, EU:s och FN – organet IPCC:s AGW-hypotes ,som har utan
  framgång presenterats i fem ( 5 ) rapporter f.o.m år 1992 t.o.m 2013 och under
  20 stycken påkostade klimatkonferenser i alla hörn av jordklotet – senast i Lima
  år 2014 utan delgivning under ordnade former till oss världsmedborgare om
  resultaten av dessa mycket dyrbara möten. Skandal är den enda adekvata
  sammanfattningen av dessa politiskt styrda sammankomster för ömsesidig
  beundran bland ovetenskapliga deltagare och samhällsfarliga domedags-
  profeter.
  Jag tillstyrker också en omedelbar nedläggning av IPCC.

  Med vänlig hälsning / Olof Hellström

 2. En faktor som i stort sett aldrig tas med i beräkningen av framtida klimat är denna:
  OM (om dom har rätt) jorden pga CO2-utsläpp skulle bli varmare särskilt i norra polarområdena, skulle växtligheten där så småningom fullkomligt explodera från nästan noll till grönskande skogar och annat som äter upp CO2. Kanske så mycket att man snarare kan befara en annalkande istid?? Varje istid kanske börjar med en värmebölja?

Comments are closed.