IPCC bluffar del 3, hypotesen

161119-atmospheric-transmission

Strålningsenergins absorption av atmosfärens gaser i deras respektive spektralband. Rött avser inkommande strålning från solen och blått den utgående infraröda strålningen från marken.

Notera att de grå markeringarna avser procent av den totala strålningen, som visas med heldragen röd respektive blå linje. Koldioxid, CO₂, har bara ett band med någon betydan-de nivå på strålningen, vid c:a 14 µm. Där har även vattenånga en betydande absorption.

+ – + – + – +

IPCC:s förste ordförande, svensken Bert Bolin, gjorde som i Jeopardy: Började med svaret: Det är CO₂ som driver Jordens uppvärmning och denna blir katastrofal om vi inte stoppar den. Detta stödde han på hypotesen om Anthropogenic Global Warming, AGW.

Från Solen tar Jorden emot strålning som är kortvågig, eftersom Solen är het. Den energin balanseras av utgående strålning, som är långvågig, infraröd, eftersom Jordens temperatur är mycket lägre än Solens. Den infraröda energin måste bli lika stor som den inkommande strålningens, för att Jordens temperatur skall vara stabil. Enligt hypotesen skapar utsläpp av CO₂ en uppvärmning på följande sätt:

1. CO₂ antas absorbera infraröd strålning och hindra denna från att lämna Jorden. Ett tillskott av CO₂ kommer då att värma atmosfären marginellt.

2. Det är så litet att det inte oroar, men man antar att därigenom kommer mer vatten-ånga, H₂O, att avdunsta från haven, och den har mångfalt större effekt som ses på grafen ovan.

3. H₂O skulle då öka uppvärmningen.

4. Därmed skulle avdunstningen öka igen.

5. Det skulle fortsätta, varv efter varv, så kallad återkoppling, så att H₂O skulle orsaka en okontrollerad uppvärmning, som skulle bli katastrofal.

Notera att hypotesen om katastrofen vilar på två antaganden och tre spekulativa ”skulle” ovanpå varandra, det vill säga osäkerhet i femte potens.

Det är stor skillnad på mängderna av CO₂ och H₂O i atmosfären, 400 ppm respektive 10.000 till 40.000 ppm. Därför uppskattas H₂O stå för 95 % av det man kallar “växthus-effekten” och CO₂ för större delen av resten, kanske 4 %.

Effekten av gasernas absorption är logaritmiskt avtagande. De första 100 ppm svarar för en stor andel v de 4 %, medan varje 100 ppm därefter svarar för en successivt mindre andel. Av dagens 400 ppm kan 300 ppm anses vara naturliga och de svarar då för kanske 3,5 procentenheter av de 4 %. Återstår ½ % av “växthuseffekten”, som skulle kunna vara orsakad av människans användning av fossila bränslen.

I den turbulenta atmosfären med ständigt växlande tillstånd är detta en så liten faktor att den aldrig kan mätas. Om den existerar överhuvudtaget. I detta resonemang har inte molnens verkan medräknats. Man behöver bara minnas hur det kändes på badstranden då molnen gled förbi solen, för att inse deras stora betydelse.

CO₂ blockerar strålning inom sitt spektralband. Allmänt har man förutsatt att gasen då omvandlar fotonernas energi till värme. Men vissa fysiker säger att det inte sker.

Dess molekyler vibrerar så snabbt att de skickar iväg de inkommande fotonerna åt något håll, innan molekylerna hunnit ändra sin hastighet och därmed sin temperatur. Nyligen gjorda försök har inte lyckats mäta någon uppvärmning av gasen vid bestrålning med infrarött ljus. Punkt 1 ovan är alltså ett antagande.

Svenska SMHI är en av “delägarna” till IPCC och därför delansvarig för IPCC:s resultat. I brev till Klimatsans hänvisar SMHI till datorsimulerade “klimatmodeller” som bevis för att utsläppen har orsakat den uppvärmning som noterats, se posten “Genmäle till SMHI“.

Vi ställde följande fråga som nr 2:

Kan SMHI förklara hur väl dagens naturliga klimat är känt?

SMHI, d.v.s. IPCC, förklarar att jämförelser av olika klimatmodeller visar entydigt att den uppvärmning som inträffat inte går att förklara utan människans påverkan.

Vidare skriver man att det finns inte något sådant som dagens naturliga klimat.

Man har inte forskat tillräckligt, för att kunna bilda sig en uppfattning om hur klimatet skulle varit utan utsläpp av CO₂ .

Den inverkan som människan har är uppenbarligen SKILLNADEN mellan det som skulle uppstått NATURLIGT och det man nu kunnat MÄTA. Det är en enkel subtraktion, som måste ha TRE termer, men IPCC gör den med bara TVÅ.

Det är småskolans matematik !

Liksom i Jeopardy började man med svaret, och har sedan bara låtsats att frågan inte finns. Och svaret har visat sig vara fel.

Under de senaste 20 åren har ingen stigande trend noterats för den globala temperaturen. Det senaste årets något högre temperatur är ett resultat av det tillfälliga väderfenomenet El Niño, vars effekt regelmässigt neutraliseras av den efterföljande La Niña. Under denna tid har klimatmodellernas förutsägelser fjärmat sig allt mer från verkligheten, se posten “SMHI och klimatmålen“.

Mot den bakgrunden kan vi endast se IPCC:s förlitan på modellernas bevisvärde som ytterligare en bekräftelse på dess inkompetens.

Trots 25 år av forskning för 100 miljarder dollar har hypotesen inte kunnat bevisas. Hypotesen kan numera anses motbevisad.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “IPCC bluffar del 3, hypotesen

 1. Oavsett hur klimatuträkningarna stämmer har temperaturökningen i norra Sverige de senaste 20 åren medgivit att eken mfl numera föryngrar längre mot norr, rikligt till upp norr om Örnsköldsvik!

  1. Ja, det är ju en av välsignelserna med 100 år av försiktig uppvärmning. Men det finns inget som knyter denna till den ökade halten koldioxid.

   Och det finns inga tecken på att uppvärmningen kommer att fortsätta. De tecken som finns tyder nu på några kallare decennier.

 2. Hela klimatpolitiken är ungefär som att förbygga bilolyckor genom att bygga en helt ny väg och sedan inte låta några bilar åka på den. Då kan ma säga att man har förbyggt bilolyckor. Och detta i stället för att förbättra vägen där bilolyckor sker.

  Med ovan satt att klimatet kommer att ändra sig vare sig människan påverkar det eller inte och vi kommer att behöva lägga pengar på klimatförändrar oavsett om människan påverkar klimatet eller inte. Frågan är om det blir några pengar kvar för klimatförändringar vi inte kan påverka när pengarna ska gå till vägar som inga bilar ska åka på?

 3. Hej Sture!
  Skälet till att jag önskade utbyta ordet ” bluff” mot ordet “bedrägeri ” är inte en lek
  med ord utan en REALITET.Någon eller några i förening hos IPCC:s ledningsgrupp
  gjorde ett flertal ändringar av sina vetenskapligt grundade rön i sin rapport år 1996
  vid sin ” Sammanfattande rapport för Beslutsfattare ” från en “friande” till ett
  “fällande” dom vad avsåg koldioxidens förmåga att åstadkomma en global
  uppvärmning – ett vetenskapligt bedrägeri som gav upphov till KYOTO-protokollet
  år 1997. Alla senare försök från de IPCC-trogna att förvränga sanningen med
  Hockeyklubban,justeringar av mätvärden ( pågår fortfarande ) benämnt Climatgate
  och helt felaktiga sannolikhetsuppgifter har entydigt tillbakavisats såsom
  felaktiga. Fred Goldberg ansåg att AGW-hypotesen i IPCC:s utformning som
  ETT AV MÄNSKLIGHETENS STÖRSTA BEDRÄGERIER och den uppfattningen ansluter
  jag mig gärna till.
  MVH / Olof H-m

Comments are closed.