CIA spår en Liten Istid enligt DER SPIEGEL, Milankovitch cykler

Figur 1. Jordbanans excentricitet. Cykliska förändringar enligt Milankovitch. Banan påverkas av månen och planeterna, främst Jupiter och Saturnus, så att den svänger mellan en elliptisk och en nära cirkulär form. Man kan urskilja perioder på 95.000, 124.000 och 405.000 år.

Figur 2a. Till vänster. Jordaxelns lutning. I förhållande till jordbanan varierar den mellan 22,2 och 24,5 grader med en period om c:a 41.000 år.

Figur 2b. Till höger. Precession. Jordaxeln pekar nu mot Polstjärnan, men vrids runt i förhållande till Vintergatan, så att den gör en cirkelrörelse på himlavalvet.

Den stora tyska tidskriften DER SPIEGEL har en lång artikel på sin hemsida:

Klima-Forscher haben die Hauptursache der Eiszeiten erkannt: Unregelmäßigkeiten im Lauf der Erde um die Sonne. Die gegenwärtige Wärmeperiode, sagen sie vorher, geht zu Ende.

Klimatforskare har identifierat den främsta orsaken till istider: Oregelbundenheter i jordens bana runt solen. De förutsäger att den nuvarande varma perioden går mot sitt slut.

Artikeln refererar till projektet “Climap”, som bedrivs i ett samarbete mellan 17 universitet i USA och Europa samt ett par “tankesmedjor”. Dess uppgift är att utforska de långfristiga förändringarna i klimatet, för att sedan kunna förutsäga dess förändringar.

En forskargrupp har koncentrerat sig på solens värmestrålning, en annan på faktorer på jorden som aerosoler i atmosfären och utbredningen av snötäcket. En tredje studerar de stora strömmarna i haven.

Forskare från Climap förklarade de teorier den serbiske astrofysikern Milutin Milankovitch (1879–1958) presenterade 1920.

Då jordbanan är elliptisk, får jorden mindre värme i ellipsens ena ände och mera i den andra, se fig 1. Inträffar det senare när norra halvklotet är vänt mot solen hinner snön smälta på sommaren. Är banan nära cirkelformad är det inte säkert och en istid kan uppstå.

Ju mera jordaxeln lutar, desto varmare blir somrarna på norra halvklotet, där det mesta av jorden landmassa finns, fig 2a. Axelns riktning mot himlavalvet bestämmer tidpunkten för vår- och höstdagjämning, fig.2b.

Chefen för Climap, professor James D. Hays vid Columbia University, förklarade att man haft stor hjälp av Milankovitchs teorier. Jordbanan blir nu mer cirkulär, vilket är karakteristiskt för istider. Det tyder på att de närmaste 20.000 åren blir klimatet successivt kallare.

Der Spiegel avslutar med konstaterandet att CIA varnat regeringen för en kommande “Liten Istid” lika den på 1600-talet: “En tid av torka, svält och politisk oro.“

Det mest intressanta med artikeln är att den finns i numret daterat 1977-01-10 !

Lika intressant är att NASA år 1978 gav ut boken “Sun, Weather and Climate” författad av dess medarbetare Richard Goldberg och John Herman. Den finns nu i nytryck från 2005.

På 70-talet var alltså “Vetenskapen” mycket väl medveten om att klimatet huvudsakligen styrs av celestiska faktorer, där solens egenheter och dess påverkan från planeterna är centrala faktorer.

MEN, FN:s klimatpanel IPCC har agerat som om de inte känt till detta. Så sent som 2009 försäkrade dess ordförande Pachauri att solen påverkar vårt klimat så lite att de inte räknar med det.

Henrik Svensmark har fört vetenskapen vidare med den teori han presenterade 1996: Klimatet påverkas av styrkan i den kosmiska strålningen, vars positivt laddade partiklar, protoner, styrs förbi jorden mer eller mindre beroende på styrkan i solens magnetfält. Partiklarna kolliderar med luftens molekyler och bildar kondensationskärnor för vatten-ångan, vilket påverkar molnbildningen: Ju fler kärnor desto mera moln, som reflekterar solens strålning, så att jorden blir kallare.

Teorin har nu i huvudsak bekräftats av flera forskargrupper.

År 2013 kom en specialutgåva av tidskriften “Pattern Recognition in Physics, PRP”, igenkännande av mönster. Den hade ett drygt dussin rapporter om de mönster man funnit i varandra överlagrade svängningar inom solsystemet. Det är en väg att förstå hur framtiden blir.

De fann att Milankovitch cyklerna fanns där, men de var inte så primära som man trodde på 70-talet. Det är fortfarande mycket vi inte vet.

+ – + – + – +

Den exponerade ohederligheten hos IPCC

Ovanstående är mycket avslöjande för klimatpanelen IPCC. Det är synnerligen osannolikt att dess ledning år 1990 skulle vara ovetande om det som der Spiegel beskrivit 1977 beträffande solens inflytande. Det senare var dessutom utförligt analyserat i NASA:s skrift av 1978.

Att då basunera ut att det är koldioxiden som styr klimatet, kan inte förklaras av okunskap, utan måste vara motiverat av en målsättning att vilseleda, lura, allmänheten. Det senare bekräftas av flera andra “fall”. Här kan jag bara ta upp några få.

a) Hockeyklubban. Den allvarligaste ohederligheten som avslöjades i Climategate I år 2009, var Michael Manns fusk med data och manipulation av statistik, för att kunna visa en konstant global temperatur under de senaste 1.000 åren, tills den abrupt steg det senaste seklet. Hans medarbetare Keith Briffa erkände sedan gravt fusk med rådata.

Detta visar inte att endast EN eller ETT PAR av IPCC:s forskare var ohederliga. Den falska rapporten hade godkänts i “peer review”, expertgranskning. Ledningen gjorde den till huvudnummer i sin presentation av rapporten TAR 2001.

Ledningen borde ha vetat att en högre temperatur under Medeltiden var väl dokumenterad, vilket gjorts i IPCC:s egen rapport 1995. Ledningen hade inte kontroll på processen med peer review. Dennas kontrollfunktion var tydligen helt neutraliserad av vänskapskorruption.

Detta enda fall borde ha varit tillräckligt för avsättning av panelens ledning.

b) Svensmarks teori var i sanning banbrytande. Några dagar efter hans och kollegan Eigil Friis-Christensens presentation i Birmingham 1996, uttalade sig Bert Bolin, IPCC:s ordförande, i den danska tidningen Information: ”Jeg finder dette pars skridt videnskapligt sett yderst naïvt og oansvarigt.”

En vetenskapsman finner inget nytänkande ”oansvarigt”. Bolin reducerade sig till vuxenmobbare, och fortsatte som sådan genom att motarbeta vidare forskning om molnbildningen.

c) CERN:s projekt CLOUD. Initierade forskare insåg hur epokgörande Svensmarks teori var och föreslog därför att testa i den enda möjliga anläggningen i Europa: CERN:s Proton Synchrotron i Genève. Där kunde kosmisk strålning efterliknas.

Emellertid mötte ett sådant försök stort motstånd. Starten försenades till 2007 varefter formuleringarna i dess rapport förhandlades i närmare ett år, innan denna publicerades den 25/8 2011. Förseningarna kan bara ha orsakats av påtryckningar från IPCC via dess politiska kontakter med kontroll över anslagen till forskning.

En bekant har en dotterson anställd på CERN. Denne har förklarat att projektet var så “hemligt” att det inte fick diskuteras med utomstående.

Rapporten refererades i tidskriften Nature samma dag, men vare sig i rapporten eller i artikeln nämns Svensmarks namn, fast det var hans teori som testades.

IPCC har använt sina kontakter för att göra honom till en “icke-person”.

d) “Pattern Recognition in Physics” .Tidskriften lades snabbt ner sedan de ovan refererade artiklarna publicerats. Tydligen har IPCC uppfattat att artiklarna förskjutit den vetenskapliga debatten från koldioxid till celestiska och andra naturliga krafter, något som skulle göra IPCC irrelevant. Förlaget har därför hotats med bojkott av alla författare knutna till IPCC, varför det inte bara drog in det aktuella numret utan lade ner hela tidskriften.

Anledningen angavs vara att artiklarnas peer review utförts av bekanta till författarna, vilket då betecknades som vänskapskorruption. Inom ett smalt område inom vetenskapen blir det naturligen så, att de som kan ha någon egen åsikt om innehållet, måste själva vara engagerade i området. Och med så gemensamma intressen känner de varandra.

Om samma princip tillämpats på IPCC:s publikationer, skulle knappast någon kunna ges ut. Den stora skillnaden är om granskarna är hederliga eller inte.

+ – + – + – +

Slutsats: IPCC är en politisk konstruktion utan särskild kompetens att urskilja forskares vetenskapliga kompetens. Den arbetar med de tjyvtrick som förekommer bakom stängda dörrar inom vanlig politik. Om sanningen kommer fram, att koldioxid inte påverkar klimatet, förlorar den sitt existensberättigande. Därför ser vi nu en panisk aktivitet, för att förstärka klimathotet och göra “åtgärder” allt mer brådskande.

Det är BLUFF ovanpå BLUFF.

IPCC måste avvecklas ! !

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

13 thoughts on “CIA spår en Liten Istid enligt DER SPIEGEL, Milankovitch cykler

 1. Sture, did you notice that the Spiegel article was written thirty years ago? Does not seem like an appropriate reference in nowaday’s climate debate.

  1. Well, that was my very point. Read the post to the bottom. The old knowledege of the influence of the sun has been totally neglected by tne IPCC. And this is just ONE sign that the panel is incompetent.

  2. Jag vet inte hur det kommer sig att du kommenterar en svensk artikel på engelska. Får jag gissa att det är på grund av att du vill försvåra vederläggande av din kommentar? Det köper inte jag.

   Till artikeln och ditt påpekande. Som jag uppfattar artikeln bl.a. är att den är skriven för 30 år sedan är det en poäng med just det. Den teori och kunskap om jordens klimat som artikeln bygger på mer eller mindre struntade man i och i stället hoppade man på CO2-teorin några år senare.

   Var det för den delen inte ett litet istids-alarmerande vid den tid artikeln skrevs? Då strömmande dock inga pengar till det larmet.

   1. Jag kommenterade inte artikeln utan den kommentar Björn Peters lagt in. Av ren artighet svarade jag på hans språk, eftersom han inte bor i Sverige.

    Poängen är just att visa hur väl man visste att solen är viktigast för klimatförändringarna för nästan 40 år sedan. Boken utgiven av NASA är lika viktig som artikeln i der Spiegel.

    Det är alltså ytterlig inkompetens av IPCC att låtsas som att de inte vet om de tidigare rönen. För övrigt rapporterade William Herschel redan 1801 om ett samband mellan cyklerna för solfläckar och klimatet. Solen betydelse ha alltså varit väl belagd under 200 år.

   2. Göran,
    sorry for replying in English. I am in fact German with some Swedish roots and my keyboard does not do the “å”. However, I can read Swedish perfectly well. Among other things, I do a weekly column on energy topics in German on the website of the Deutscher Arbeitgeberverband e.V. where I compare energy myths to facts. Might be interesting for those of the readers here who do read German.

    All, my point was that I can hardly believe that no-one has ever taken up the research presented in 1977 by SPIEGEL. With nowadays computer power, it should be relatively easy for any physicist to recalculate the results even on a home computer and compare the analysis to paleo-climate. But, Sture, of course you are absulutely right that if no scientists are willing to do that job, this would compromise on the credibility of climate sciences.

 2. Vi går alltså mot en istid på grund av oregelbundenheter i jordens bana runt solen. Andra menar att vi går mot en ny istid på grund av att Golfströmmen kollapsar, alternativt att solaktiviteten nu går ner må en miniminivå. Men vilken istid kommer först?

  1. Det är nog så att alla dessa oregelbundenheter överlagras varandra, så att istiden kommer först då de samverkar. Det är här de som spanar efter mönster i oregelbundenheterna möjligen kan hitta ett svar. Som Hans Jelbring sa på konferensen på Lidingö: Vi kan inte förstå klimatet förrän vi förstår hur solfläckarna uppstår.

 3. Milankovich-cyklerna klarar inte riktigt av att förklara svängarna mellan istider och mellanistider heller. Det behövs något mer, som knappast är bara växthusgaser. Fast med flera faktorer som påverkar klimatet i verkligheten, till skillnad mot modellmakarnas antagande om bara växthusgaser, luftföroreningar och stoft från vulkanutbrott, finns det mycket att välja på.

  1. Det finns massor av olika företeelser som kan påverka klimatet och de gör det tillsammans och alla gör det inte åt samma håll. Någon kan påverka ett varmare klimat samtidigt som något annat kan påverka ett kallare klimat. Hur det hänger ihop är det ingen som vet.

   Att inte modellmakarna byter jobb. Deras modeller kan inte ens efterlikna det som har skett.

 4. Spännande forskning, Sture, som kan lämna viktiga pusselbitar till den stora bilden om klimatets naturliga variationer. IPCC fick aldrig det mandatet, vilket i sig borde diskvalificera panelen från fortsatt existens. Låt NIPCC ta över insamlingen av bitarna till klimatpusslet!

 5. Hej Sture !
  Med tillfredsställelse noterar jag att frågan om sannolikheten för en ny istid –
  möjligen föregången av en ny “liten” istid – har äntligen börjat att dyka upp som
  en framtida realitet trots att vi har bevisligen drabbats av 8 dylika cykler under
  den senaste miljonen år. Det faktum att dessa istider med mellanliggande
  interglaciala perioder har återupprepats på ett så förhållandevis likartat sätt
  tyder på att den huvudsakliga orsaken logiskt borde finnas i jordens, solens
  och övriga närliggande planeters relativa rörelser och då i första hand jordens
  förändrade bana runt solen överlagrad av jordens egen rotation kring sin axel
  och den senares vinkelförändring .

  Låt oss ta fasta på ovanstående hypotes och samtidigt “pensionera” IPCC:s
  AGW-hypotes och all med denna åtföljande spekulationer om koldioxidens
  skadliga inverkan på vårt framtida klimat. Detta handlingsmönster kräver
  ett mycket kraftfullt iscensättande och en mycket stor envishet i genomförandet
  av denna globala förändring av synen på vårt framtida klimat inklusive
  möjligheter att förändra klimatet så att framtida istider kan förhindras.
  Ur geologisk synpunkt kan det förefalla som om vi inte behöver att ha
  någon brådska men jag bedömer att risken för en ny “liten” istid är så stor
  och kunde så allvarligt skada mänskligheten att ingen möda bör sparas för
  att radikalt lägga om “spaken” för en ny global klimatpolitik !
  mvh / Olof H-m

Comments are closed.