Monthly Archives: August 2017

Klimatpanelen IPCC är en politisk sammanslutning

På Triumfbågen annonseras: “Överenskommelsen i Paris är klar”. Obs ! Inte ett avtal.

2017-08-28

Representerar mer politik än vetenskap

Svar på Lars-Erik Andervads inlägg 22/8: Ansvarslöst att inte minska utsläppen

Jag påstår enligt Andervad att FN:s klimatpanel IPCC har fel om sambandet utsläpp – klimatförändringar. Det är fel. Jag skrev att de inte vet vilket sambandet är trots 30 års arbete – det är en viss skillnad. Trots detta har de offentliggjort ekvationer för dessa samband.

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental betyder mellanstatlig. Det är alltså en politisk sammanslutning. Panelen består av tre arbetsgrupper och en brokig blandning från FN:s medlemsländer varav majoriteten är dysfunktionella som exempelvis diktaturer. De sistnämnda förhandlar (!) fram en sammanfattning av de tre arbetsgruppernas resultat till ett dokument avsett för politiker och media. Det säger allt om den vetenskapliga nivån. Det finns ingen seriös vetenskaplig disciplin där man kan förhandla fram vetenskapliga resultat.

I Paris enades man om frivilliga utsläppsbegränsningar fram till 2030 omfattande 56 Gt (Gigaton). Det är mindre än en procent av behovet på 6000 Gt enligt IPCC:s formler. Det betyder att mer än 90 procent av de minskningar som skulle säkra temperaturmålet skall vidtas efter 2030. Så bråttom som svenska miljöaktivister påstår är det tydligen inte. Det blir heller inga påföljder för de som inte uppfyller sina åtaganden. Vad betyder då ”juridiskt bindande” i praktiken? Utomlands betecknar man Parismötets resultat som ”agreement” eller ”accord” – överenskommelse och inte ”treaty” – avtal. USA:s president Obama ville undvika ett avtal då han säkerligen var fullt medveten om att han aldrig skulle få det godkänt på en republikanskt dominerad hemmaplan. Även nu förbigår Andervad med tystnad det faktum att flera stora länder kommer att kraftigt öka sina utsläpp till 2030.

Lennart Back, före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kyla dödligare än värme

Andel av totala antalet dödsfall som kan tillskrivas kyla eller värme, KU.

Mörkblått: Extrem kyla, Ljusblått: Moderat kyla, Rosa: Moderat värme, Rött: Extrem värme.

“Varmt” och “kallt” definieras relativt till varje lands optimala temperatur, dvs då dödstalen är som lägst.

Notera att det är måttlig kyla som orsakar flest dödsfall.

2017-08-28

Det är den globala kylan som dödar flest

På senaste tid (exempelvis i NA 6/8 ) basuneras falska hotbilder ut i artiklar med rubriker av typ: ”Värme hotar döda allt fler européer”.  Referens görs till ”The Lancet ”, där data redovisats helt  baserade på en datorprognos, där ingångsparametrarna har hårdragits extremt, för att i en avlägsen framtid landa i skräckscenarier där hetta blir den vanligaste klimatrelaterade dödsorsaken.

Problemet är just att det handlar om datorprognoser. Lika stora fel medför detta som IPCC:s alla datormodeller om den globala uppvärmningens utveckling och hastighet, som så gott som utan undantag gravt har slagit fel.

Hotbilden som presenteras handlar om galopperande temperaturökningar, öknars snabba utbredning, ökad frekvens orkaner, skyfall och extrem torka. Och allt vill man förklara med koldioxid  från fossila bränslen.

Men inga av dessa hotbilder  har hittills besannats!

1.      Den globala temperaturökningen, rensat från cykliska väderfenomen som El Ninjo 2016, är ca 1 grad C sedan slutet på 1800-talet.

2.      Alla IPCC:s datorbaserade prognoser  om utvecklingen av den globala temperaturen har slagit gravt fel jämfört med verkligt utfall.

3.      Havsnivån ökar sedan 1800-talet stabilt med ca 2 mm/år – 2 dm/100 år. Detta är verkligheten som skiljer sig dramatiskt från klimathotarnas skräckscenarier!

4.      Antarktis och Grönlands istäcke växer.  Arktis istäcke ligger inom normala spridningsområdet.

5.      Ingen ökad frekvens av orkaner, skyfall, extrem torka etc. har konstaterats, vilket bekräftas av IPCC själva.

Paradoxalt nog kunde vi i samma nummer av NA (6/8) läsa en artikel med rubriken ”150 år sedan svälten rev i svenska magar”, dvs under ”lilla istiden”, ca 1790-1880.

Det är global kyla som tar flest liv! Citat ur Läkartidningen 150807 :

”Kyla leder till betydligt fler dödsfall än värme, vilket går stick i stäv mot bilden som ofta förmedlas i media där dödlighet till följd av värmeböljor är något som rapporteras oftare jämfört med dödlighet till följd av kyla. ”

Historiska svältkatastrofer är oftast förknippade med kallt klimat och därav förorsakad missväxt.

Hotbilderna som idag basuneras ut av massmedia är till för att skrämma politiker, makthavare och allmänheten till ”klimatlydnad.”  Detta har startat ett outsinligt stort flöde av pengar, ett slags avlatsbrev för människans klimatsynder.

Klimathotet har blivit karriär och försörjning för experter, miljöorganisationer och politiker. Tusentals bara i vårt land.

Allt är  skattefinansierat med medel som bättre behövs för välfärden; vård, omsorg och skola!

In till en IPCC-fond flödar pengar varje år med målet att nå 100 miljarder USD/år, (Ca 900 miljarder kr/år = hela svenska statens budget). Sverige bidrar som ”Bror Duktig-land” med mest per capita. Och därutöver skattefinansieras subventioner till ”förnybar energi”, miljöbilar, vind- och solkraft etc. Helt utan klimatpåverkan!. Uppfinningsrikedomen för nya subventioner finansierade med skattemedel är oändlig.

Hela larmet bygger på  en ännu obevisad hypotes (AGW) om orsakerna till uppvärmningen. Klimatförändringar är ett normaltillstånd i planetens historia. Bara sedan senaste istiden har vi haft 4 st uppvärmningar till högre temperaturer än idag. Och innan dess minst 4 st väldokumenterade cykler av istider följt av globala uppvärmningar. Det vi upplever nu ryms väl inom de variationer som jorden genomgått långt före människans påverkan.

Alla köldperioder i mänsklighetens historia har dock utan undantag medfört fattigdom, svält, sjukdomar och massflykt mot områden med varmare klimat.

 

Mats Kälvemark, fri debattör.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

SVT luras igen

Orkanen Harvey närmar sig Texas

I Rapport den 25:e annonserade Linda Nilarve den stora nyheten så här: ”Södra USA drabbas av den värsta orkanen på 12 år.” Det är alldeles sant, men ändå vilseledande. Ordvalet ger ett intryck av att det varit mindre farliga orkaner under tiden och att den nuvarande är värre än vanligt.

Det sensationella är inte att en orkan av kategori 4, den näst allvarligaste, nått Texas. Det sensationella är att det är första gången på 12 år som en orkan av kategori 3 och högre når USA:s kust. Under ett helt sekel har det vanligen gått 500 dagar mellan sådana. Nu har ”lugnet” varat i 4.324 dagar, nästan 9 gånger så länge.  

Verkligheten är alltså den motsatta mot den som Nilarves ordval ger intryck av.  

Det har varit ovanligt få orkaner det senaste decenniet, helt motsatt det intryck SVT och de stora nyhetsbyråerna förmedlar. När det gäller klimatet kan man inte tro på deras rapportering. 

Sture Åström

+ – + – + – +

2017-08-30

SVT luras med en sanning

+ – + – + – +

2017-08-30

SVT luras med en sanning

+ – + – + – +

2017-09-04

SVT luras med en sanning

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

SMHI i Gomorron Sverige

I TV-programmet ”Gomorron Sverige” 2017-08-21 visar Åsa Sjöström SMHI:s kartor över de områden som kan komma att översvämmas av stigande havsnivå.

Programledaren Kattis Ahlström utgår från att ”klimatförändringarna” orsakar stigande havsnivå och förklarar att den viktiga frågan är: ”Hur mycket?” Ett riktigt konstaterande och en relevant fråga.

Åsa Sjöström presenterar SMHI:s nya kartor över de områden i landet som antas bli översvämmade 2050 och 2100.

Programledaren Peter Salander ställer den allra mest avgörande frågan: ”Hur säkra är vi på att det är det här som händer ?”

Åsa Sjöström svarar att man kan välja mellan tre olika scenarier framräknade av IPCC. De avser olika utveckling av utsläppen av ”växthusgaser”.

Inbegripet de osäkerhetsmarginaler, som IPCC räknar med, varierar stigningen för år 2100 mellan 28 och 98 cm. Klicka på röd text och scrolla ner till sidan 10.

Hon svarar korrekt och ansvarsfullt enligt den policy, som råder inom SMHI: Obetingat förtroende för IPCC:s gissningar i form av datorsimuleringar och ”klimatmodeller” med påhittade ”scenarier”.

Peter Salander missar den uppenbara följdfrågan: ”Hur säkra kan vi vara på att SCENARIERNA är trovärdiga ?”

Den som följt denna blogg vet att det finns inga uppmätta data, som ens antyder att koldioxiden kan orsaka någon uppvärmning. Det är motsatsen som gäller: Högre temperatur gasar ut koldioxid från havet. Det finns många vetenskapliga rapporter, som visar att INGEN verkan kan noteras, samt att Solen och Planeterna tycks ha den största inverkan på vårt klimat. Rapporterna visar dessutom att de närmaste decennierna INTE blir varmare utan istället KALLARE.

En av världens mest respekterade havsforskare, Nils-Axel Mörner, anger havets stigning 2100 till +5 ± 15 cm.

+ – + – + – +

Programmet demonstrerar vad som kan bli den moderna civilisationens sammanbrott istället för det inbillade klimathotet:

Statens kapitulation för okunskapen.

Det är motsatsen till den Upplysningstid, som var inledningen till 200 år av stigande välstånd.

Politiker skall vem-som-helst kunna bli. Det är därför självklart att de flesta av dem inte besitter kunskap om naturvetenskap, som är området för SMHI. Denna institution skall utgöra samhällets kunskapsbank för väder och klimat samt leverera fakta och tolkningar av dem till regering och riksdag.

MEN, okunniga politiker har så lockats av utsikterna att med klimatet som ett överväldi-gande hot, dels framstå som hjältar för att ”rädda världen”, och dels att i kampen för detta ädla mål kunna få mer skatter och mer att bestämma om. Därför har de riktat finansie-ringen av forskning till de forskare, som förespeglat ytterligare argument för klimathotet. De har utsett professorer, som egentligen inte är forskare utan mer är aktivister.

Till generaldirektör för SMHI har politikerna utsett en politikerkollega från regeringskansliet, Rolf Brennerfelt, som är en trevlig och ansvarskännande person, dock utan naturvetenskaplig bakgrund.

Här ser vi okunskapens följder:

Politiken har tagit kontroll över alla akademiska styrelser.

Okunniga politiker kan inte se skillnad på okunniga forskare och kunniga forskare, som bör utses till professorer. Med politikens logik utser de dem som presenterar de mest dramatiska utsikterna. Förr var titeln ”professor” närmst en garanti för djup kunskap. Nu kännetecknar titeln ofta en person som tjänstvilligt låtit sig korrumperas av politiken.

Till GD på SMHI utser politikerna en kollega utan egna kunskaper i vetenskapen. När han vänder sig till akademierna för att komplettera organisationens kunnande, finner han bara alarmister som är delansvariga för IPCC:s enorma arbete med att gissa ihop ”scenarier” för framtiden. Fast vi bjudit in honom personligen till vår vetenskapliga konferens, har han avstått från att lyssna på de rapporter som tydligt bevisar att hotet från koldioxid är ett missförstånd, en bluff eller seklets största bedrägeri.

Public Service fungerar motsatt sitt uppdrag. Detta avser att kritiskt granska alla auktoriteter, d.v.s. SMHI, regeringen och även IPCC.

Men politikerna har tillsatt chefer, som driver systematisk propaganda, särskilt för ”klimathotet”. Där härskar också okunskap.

Peter Salander frågade om uppgifternas trovärdighet, men hade inte kunskap nog för att inse kärnpunkten: Har koldioxiden någon verkan på den globala temperaturen?

Granskningsnämnden är konstruerad för att hålla PS på rätt väg. Men dit har politikerna utsett kollegor till dem man skall granska, journalister, Dessa drivs av samma agenda och ursäktar grova brott mot kravet att ”alla sidor” skall komma till tals, med att PS håller sig till den rådande ”grundsynen”: Direkt motsatt dess viktigaste uppgift.

Rent alarmerande är att dess ordförande, Henrik Jermsten, domare i Högsta Förvaltnings-domstolen, offentligt har förklarat att nämnden inte ser som sin uppgift att ingripa mot felaktiga uppgifter i PS.

Så har vi i teorin ett utmärkt system, för att upprätthålla Upplysningstidens ideal, men dessa är totalt korrumperade av Politiskt Korrekt grupptryck och vänskapskorruption, något som mer kännetecknar en diktatur än en demokratisk stat.

Sture Åström

+ – + – + – +

2017-09-02

SMHI har fel om översvämningar

+ – + – + – +

2017-09-04

SMHI har fel om översvämningar

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Bra på att blunda för verkligheten

Jubel 2015-12-12 av förhandlarna sedan de kommit överens om “Parisavtalet”, som inte är ett avtal och inte kan genomföras i verkligheten, eftersom det är så orealistiskt.

Från vänster:

Laurence Tubiana, Frankrikes klimatambassadör
Christiana Figueres, FN:s högst ansvariga för klimatfrågan
Ban Ki-Moon, FN:s dåvarande generalsekreterare
Laurent Fabius, mötets ordförande, Frankrikes utrikesminister
François Hollande, Frankrikes president
+ – + – + – +

Andervad replikerar på min replik till Marketta Siltanen. Eftersom han fortsätter i hennes fotspår utan hänsyn till empiriska klimatfakta och med ett undantag hänvisar till den anonyma gruppen ”forskare” anser jag att en replik är berättigad. Det undantag han nämner är Johan Rockström som såvitt jag vet inte är klimatforskare utan agronom.

Klimatändringar sker kontinuerligt men ingen har lyckats koppla dem till mänsklig påverkan genom våra utsläpp av koldioxid. FN:s klimatpanel IPCC har misslyckats trots 30 års dyra försök. De har ändå publicerat beräkningsmodeller för kopplingen koldioxid – global temperatur. Det beräknade behovet av utsläppsminskningar nedan baserar sig på dessa.

Enligt framstående fysiker som exempelvis Richard Feynman saknar koldioxid förmåga att påverka den globala temperaturen. I laboratoriemiljö kan den absorbera lite strålningsenergi, men förhållandena i atmosfären är mycket annorlunda. Det har dessutom på senare tid kommit flera utredningar som sätter koldioxidens påverkan på den globala temperaturen till noll eller mycket nära noll. De hysteriska kraven på bland annat snabba utsläppsminskningar och ökad och dyrare handel med utsläppsrätter saknar vetenskapligt underlag och är försök att klä målinriktad politik i naturvetenskapliga kläder – så kallad Lysenkoism.

Oavsett vad Andervad påstår har inget klimatavtal slutits i Paris hösten 2015 – bara ett antal frivilliga åtaganden från diverse i-länder som totalt omfattade 56 Gt (Gigaton) utsläppsminskning fram till 2030. Det är mindre än en procent av det med IPCC:s formler framräknade behovet på 6000 Gt. Dessutom tillåter överenskommel-sen flera länder med Kina och Indien i spetsen att medvetet öka sina utsläpp under samma period. Detta förbigår Andervad med tystnad.

Miljöaktivister är bra på att blunda för den fysiska verkligheten när det gäller klimatpolitiken och påstår att alla utsläppsrelaterad skatter och påbud i Sverige är helt nödvändiga med tanke på jordens klimat. Jag tar den aktuella flygskatten som exempel för att visa hur verklighetsfrämmande detta är.

Flygskatten sägs minska utsläppen med 180 000 ton per år. Den siffran är nog rejält överskattad men låter imponerande och betydelsefull. En enkel beräkning säger emellertid annat. Om man använder en analogi och översätter behovet på 6000 Gt mindre utsläpp till en vägsträcka på en mil står flygskatten totalt för 3,6 millimeter av den sträckan. Dess betydelse är alltså överdriven milt uttryckt. Den är i stället ytterligare en dålig ursäkt för att dra in mer pengar till statskassan.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

 

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Supermiljöbloggen visar sin totalitära grundsyn

Anna Ljungström har representerat YMCA vid klimatmötet i Paris

De som vill bli erkända som bäst i Sverige på miljövård kan förstås inte uppträda på en ”Miljöblogg”. De kallar sig istället för ”Supermiljlöbloggen”. Det är då naturligt att reagera på ett debattinlägg om klimatet i en av Sveriges största tidningar.

Under rubriken ” Dålig klimatrapportering fortsätter – Aftonbladet publicerar klimat-förnekare” angriper hon tidningen för att den gett plats åt mig, en ”klimatförnekare”, en glosa som används för mobbning istället för saklig debatt.

Mot mina sakliga uppgifter om havsis och landis i Arktis samt världens ökade skördar och minskade fattigdom har hon inga invändningar, men avfärdar dem som ”faktaresistenta åsikter”.

Hennes sinne för proportioner visar påståendet att jag fått ”härja fritt på debattsidorna”, fast den aktuella, avkortade repliken är nummer två sedan 2014.

Faktakollen är obefintlig. Hon påstår att jag skriver ”regelbundet för Klimatupplysningen, en välkänd klimatförnekarsajt”. Där har jag nog inte yttrat mig ens varannan månad. Jag har fullt sjå med att hålla denna blogg igång.

Hon ringer upp och förhör debattredaktören, om han tycker det är riktigt att publicera åsikter ”som skulle kunna vara potentiellt farliga”, underförstått mina åsikter, vilka alltså inte var så mycket åsikter som verifierade fakta.

Hon refererar telefonsamtalet och påstår att han anser våra åsikter olämpliga för riktiga debattinlägg. Detta var bara en replik. Jag har bett honom om besked ifall referatet är korrekt eller inte.

Bloggens Anna Ljungström har missförstått vad ”debatt” betyder och vad som menas med ”yttrandefrihet” samt ”demokrati”. Hon demonstrerar en grundsyn som hör hemma i länder förtryckta av fascism, nazism eller kommunism.

Vad värre är: Hon är inte ensam om den synen. Ett år innan Parismötet samlades 133 nationer och FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i Bolivia och enades om en resolution som kräver en ”New World Order” i solidaritet med Evo Morales. Denne sade sig önska ”krossa kapitalismen”, vilket också är det underliggande temat i yttranden från flera tongivande representanter för FN och IPCC, se posten ”Fakta eller hypoteser”.

Sture Åström

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

IPCC:s hypotes är absurd

Wikimedias graf över luftgasernas absorption av strålning

Upptill visas energins intensitet för ingående strålning, rött, och för utgående strålning, blått. Den röda respektive blå konturen visar vad som teoretiskt gäller för strålande kroppar med angiven temperatur i grader Kelvin.  5.525 K – 273 = 5.252 grader Celsius. 300 K = 27 C.

Nertill visas absorptionen av de enskilda gasernas spektralband.

+ – + – + – +

I sitt arbete utgår IPCC från sin hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet, the Athropogenic Global Warming, AGW-hypotesen. (Athropogenic: orsakad av människan, d.v.s. av användningen av fossila bränslen.)

För att tro på hypotesen måste man bruka våld på sin logik och sitt sunda förnuft i flera steg:

Koldioxidens halt i luften

Det finns mycket lite koldioxid i luften, idag c:a 0,04 %. d.v.s. 400 ppm, parts per million. Således av 10.000 molekyler i luften är fyra koldioxid.

Bara ökningen räknas

Av de fyra molekylerna har tre funnit sedan länge. Ungefärligen är det bara en som tillkommit sedan människan började bränna kol. Alltså en på 10.000.

Det mesta av ökningen är naturlig

Koldioxid är transportören av kolet i ”kolcykeln ” som är livets förutsättning, se posten ”Havet ger mest koldioxid”. Jämfört med utsläppen från förbränning av fossila bränslen omsätts mycket stora mängder av biosfärens upptag av koldioxid i fotosyntesen och av ruttnande material.

Detsamma gäller i kontakten med havet: Varmt vatten vid ekvatorn avger koldioxid, som tas upp av kallt vatten vid polerna.

Under uppvärmningen sedan 50-talet har de största bidragen till den ”nya” molekylen, de 100 ppm den motsvarar, kommit från ökad aktivitet i biosfären och lite varmare hav. Förbränningen anses ha bidragit med storleksordningen 20 ppm, d.v.s. en molekyl på 50.000.

Vattenångan tar energin

Figuren ovan visar de principiella relationerna mellan gasernas spektralband, där de absorberar strålningsenergi. Notera hur vattenångans absorption överlappar koldioxidens vid c:a 15 μm. Kolioxidens verkan begränsas därför till det mycket smala bandet vid 4,6 μm. Även där överlappar vattenångan. Då denna finns i 10 till 40 ggr så hög koncentration, tar den i princip all energi även i det bandet.

Richard Feynman, som fick nobelpriset i fysik 1962, har förklarat att detta gör det teoretiskt omöjligt för koldioxiden att ha någon märkbar verkan.

Verkan blåser bort

Om man nu tror på strålningens verkan, är effekten ändå teoretiskt omöjlig, enligt Feynman. Strålningen från rumsvarma ytor bär så lite energi, att denna ”blåser bort”. Vindar och konvektion blandar om i atmosfärens turbulens.

Gravitationen ger ”växthuseffekten”

Flera forskarlag har studerat atmosfärerna på våra grannplaneter. De finner att det som oegentligt kallas ”växthuseffekten” inte påverkas av gasblandningen. Koldioxiden har alltså ingen verkan.

Ex.vis Robinson-Catling har funnit att energibalans med rymden uppstår på den höjd där trycket är c:a 0,1 bar, 11 km på Jorden. De molekyler, som därifrån boxas neråt får ökad energi, högre temperatur, av gravitationen. Samtidigt ökar trycket. Det stämmer med allmänna gaslagen: En gasvolym som utsätts för högre tryck blir varmare. Så blir trycket vid marken ett mått på ”växthuseffekten”

Atmosfärens massa

Trycket vid marken är i sin tur ett resultat av atmosfärens massa, där alla sorters gaser har den effekt deras vikt ger.

När man konstaterat att planeter med atmosfär är varmare vid marken än de utan atmosfär, är givetvis det mest närliggande att undersöka hur dess massa påverkar temperaturen. Att leta verkan av en molekyl per 50.000 förefaller så extremt långsökt, att det måste ha drivits av andra motiv än önskan att förstå naturen.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Illustrerad Vetenskap med vetenskapligt skräp

Ett gammalt nummer av tidningen, som visar hur temat katastrof kan dominera

Tidningarna Corren, Västerviks-Tidningen och Norrköpings Tidningar har publicerat en debattartikel av journalisten Jennifer Berg Eidebo med rubriken: 

Oväntade följder av uppvärmningen

Innehållet har föranlett följande brev till författaren från Lars Cornell: 

+ – + – + – + 

Jag är avundsjuk ! 

Ja, det är jag på dig Jennifer. Du har lyckats med att få stort utrymme i ÖC, NT och VT med en artikel där du helt saknar kunskap. Samtidigt arbetar jag och många andra, inte minst pro-fessorer, på att samla och värdera kunskap i området energi (som är mitt specialistområde), miljö, koldioxid, klimat samt press och politik, som omfattar nämnt kunskapsområde. Berätta din hemlighet, hur bar du dig åt med att lyckas, där vi andra misslyckas? 

Internet har gjort det möjligt att ta reda på mer och mer på egen hand vilket många också gör. Du Jennifer borde utöka ditt kunnande genom att följa ett par bloggar med fakta om klimatet: Klimatsans och Klimatupplysningen.

Så låt oss göra en Kvalitativ Innehållsanalys av din artikel. 

Jennifer Berg Eidebo21:30 | 2017-08-12

Tidskriften Illustrerad vetenskap har samlat överraskande konsekvenser av global uppvärmning. Vissa konsekvenser är mer allmänt kända, som smältande polarisar, stigande vattennivåer och allt mer extremt väder med stormar, översvämningar och värmeböljor. 

Tidskriften Illustrerad Vetenskap är en populistisk tidning baserad på sensationsjournalistik med vetenskapligt skräp som underlag. Den har ej några fast anställda. Läs något bättre! Artikeln som du baserar din artikel på är så usel att man bara kan skaka på huvudet i förtvivlan att sån’t skräp publiceras.

Ett annat exempel ur tidningen: ”Tio miljoner pumpar kan rädda havsisen i Arktis” kostnad  4.700 miljarder kronor. Fråga dig varför och till vilken nytta. Ställ det i förhållande till att isbrytare som nu skulle mäta isen i Arktis nådde ej sina destinationer, de körde fast i isen, som enligt AlGore, Rockström och Dyring inte skulle finnas kvar nu. Ett fartyg sjönk. Men det berättar inte det agendadrivande och faktaresistenta SR/SVT för dig, för det ingår inte i deras paradigm.

Det är stolledumt. 

”Smältande polarisar” kan förekomma ibland men existerar inte för närvarande. Antarktis som håller 90% av jordens ismassa är troligen ökande. Grönlands ismassa varierar. Senaste året har den ismassan ökat med 500 miljarder ton is.

Vår världsberömde professor Lennart Bengtsson skriver om det på Klimatupplysningen i kommentar nr 11.

”Stigande vattennivåer”. Det är riktigt att oceanernas nivåer stiger. Höjningen är ca 2 mm/år och så har det varit i minst hundra år. Höjningen accelererar således inte och det är viktigt att veta. Inga Söderhavsöar är hotade. 

”Allt mer extremt väder”. Statistiken över världens orkaner mm visar på motsatsen. De har de senaste åren blivit färre och svagare. 

Men att vin kan bli både dyrare och sämre är det kanske inte lika många som vet. I vinländer som Frankrike, Chile och Sydafrika har vinproduktionen redan minskat då vindruvorna inte klarar av höjda temperaturer. När utbudet blir mindre pressas priserna upp. Vinets kvalitet kan även komma att försämras med förhöjda temperaturer. 

Oj så galet det kan bli.  

För det första, om klimatet blir varmare kan man odla vin längre norrut. Under värmeperioder odlades det vin i Sverige. 

För det andra, mer koldioxid gör att det växer bättre. Uppgången från 0,03% till 0,04% koldioxid beräknas ha ökat världens skördar med 10 – 25 procent. I synnerhet gynnas torra trakter. Det är mycket viktigt när vi får fler munnar att mätta.  

För det tredje, jag tror inte att varken vinrankor eller koraller känner av 0,8 graders ändring mer än vad vi människor gör. Centraleuropa har faktiskt blivit något kallare senaste åren. 

”Höjda temperaturer” och ”Globala uppvärmningen”. Vilken ”global uppvärmning”? De senaste hundra åren har Klotet blivit 0,8 grader varmare. Det är mindre än vad vi kan uppfatta med våra sinnen, som mellan Stockholm och Uppsala ungefär. Vi skulle inte veta om den ’klimatförändringen’ ifall inte känsliga instrument och stora datorer kunde fastställa för oss att så är det. Du är nu 25 år. De senaste 20 åren av ditt liv har Klotets temperatur nästan inte ändrats alls. 

En annan effekt av den globala uppvärmningen är att den geografiska nordpolen kan hamna i Paris. När polarisarna smälter hamnar smältvattnet i världens hav och detta förskjuter jordens tyngdpunkt, vilket får den geografiska nordpolen att flytta sig mot Europa. Sedan år 2000 har jordens nordligaste punkt flyttats en decimeter per år och om detta fortsätter kan nordpolen hamna i Paris. 

Det är riktigt att nordpolen flyttar sig, den snurrar vanligtvis runt på ungefär samma plats. Om den skall hitta ned till Paris tar det minst 25 miljoner år. 

Vi har genomlidit en istid med 2 – 3 km tjockt istäcke här hos oss. Haven var då 120 meter lägre än nu och Mammutar gick omkring på Doggers Bank. Fråga till dig, var fanns nordpolen då?  

Det är riktigt att smältvatten från Grönland huvudsakligen hamnar på klotets andra sida. Men att det märkbart skulle påverka nordpolens läge tillhör gruppen felaktiga påståenden som med sensationssyfte publiceras i mindre seriösa tidskrifter. 

BILD: Mostphotos | Väder. Global uppvärmning leder till mer extremt väder. 

Påståendet är felaktigt. Inte ens IPCC påstår det. 

Om jorden blir varmare ökas även riskerna för flera sjukdomar, som diabetes. Enligt den medicinska tidskriften BMJ har människor i varmare regioner svårare att rena blodet på socker, vilket leder till att fler utvecklas diabetes. Detta syns redan i USA och för varje grad som temperaturen stiger drabbas 100 000 fler amerikaner av diabetes typ två, enligt BMJ:s undersökning. Varmare väder för även smittspridande djur och insekter, som malariamyggor, längre norrut. 

Malariamygg finns redan i Sverige. Men att den arten myggor finns här innebär inte att sjukdomen malaria finns. För att malaria skall spridas måste det finnas människor smittade med malaria. Ibland men sällsynt kommer det sådana utbrott även i Sverige. 

Om värme/kyla och dödlighet finns en debattartikel i Östran. Lennart Back är mycket kunnig i det ämnet, ”Mångfalt fler dör av kyla än av värme.”

Har du någonsin hört talas om en grisbjörn? En grisbjörn föds när en isbjörn och en grizzlybjörn parar sig. Dessa kan bli fler då varmare väder får grizzlybjörnarna att ta sig norrut och isbjörnarna söderut, där de möts och parar sig. Och medan denna art har uppkommit av den globala uppvärmningen kan andra arter dö ut. För vissa kräldjur avgörs könet av boets temperatur. 

Det du beskriver är något mycket positivt. Det är grunden för arternas uppkomst och livets anpassning till ändrade förhållanden, ändringar som ständigt pågår. Så tex var det inte så länge sedan som arten isbjörnar uppstod ur familjen brunbjörnar. ”Varmare väder” räcker dock ej till, det behövs ett varmare klimat och något sådant finns inte i sikte. Det vi kan förvänta oss är att det nu blir kallare. 

För sköldpaddor ger ett varmt bo honor och ett svalt bo hanar. När bona blir varmare föds fler honor, och ju färre hanar det blir desto större är risken att djuret utrotas.  

Varför då? Är inte risken större om det blir färre honor? 

Även havens korallrev hotas av den globala uppvärmningen. En del av den koldioxid som släpps ut hamnar i haven. När koldioxiden blandas med vatten bildas kolsyra, vilket är dåligt för korallerna som bleknar och dör. 

Havets kemi är en stor och svår vetenskap. Koldioxid är även korallernas ”mat” och de gynnas av en något högre halt. Att haven skulle komma att bli sura kan inte inträffa, det finns alltför mycket kalk i haven och runt deras stränder för att det skulle kunna ske. 

De som gillar att resa runt världen men är rädda för att flyga har nu ännu en anledning att avsky den globala uppvärmningen. Klimatförändringar stör nämligen luftströmmarna och ökar turbulensen så att flygningar kan bli allt skakigare.  

Varifrån har de hämtat den skrönan? 

————————

Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori skriver 2017/08/14 kl. 17:21, (citat)

Det är lustigt (eller rättare sagt sorgligt) att se hur journalister, politiker och forskare faller för rena illusionerna så länge dessa stämmer med ”berättelsen”. De ”ser” saker som faktiskt inte finns, eller där data t.o.m. klart visar på det motsatta. Sådant kryper in på universiteten och i själva vetenskapen när man ganska effektivt sett till att stänga av all kritik, och låter de egna ideologiska förhoppningarna styra. Jag citerar från ett tidigare inlägg (Wikipedia): 

”Masspsykos, även kallat masshysteri, innebär att en grupp människor låter sig påverkas av propaganda eller på annat sätt ett budskap vars syfte är att få dessa människor att ryckas med i en viss riktning och agera på ett visst sätt. Orden psykos och hysteri till trots, är människorna för övrigt psykiskt friska. 

Att en människomassa kan betraktas som en psykologisk enhet, ett slags kollektiv personlighet, är en uppfattning som är allmänt erkänd av psykologer, vilka skildrat de massrörelser, masspsykoser, betingade av skräck, hänförelse eller extas, som plötsligt, under vissa yttre inflytelser, kan gripa tusentals människor på samma sätt, som motsvarande känslor griper individen.”

———————— 

Jag klandrar inte dig Jennifer. Du är bara 25 år och kan inte ha den kunskap som behövs för en källkritisk granskning. Men jag riktar klander mot redaktionerna som släpper fram sådana artiklar trots att Östgöta Medias VD Anna Lindberg skrev en stor ledare om vikten av källkritik. Och så gör tidningarna på det här sättet samtidigt som mycket kunniga personers artiklar refuseras. Det leder till nästa svenska härdsmälta, en klimat-politisk härdsmälta efter ”öppna gränser” och Transportstyrelsens outsourcing. Då kommer ledande politiker att återigen tvingas be svenska folket om ursäkt, ”förlåt vi har varit naiva”. 

Solens avtagande aktivitet gör ju en kommande avkylning mer trolig än en uppvärmning. 

Lycka till i dina fortsatta strävanden! 

Lars Cornell

lars(snabel-a)wesee.se

+ – + – + – +

Man kallar sig förstås ”Illustrerad Vetenskap” för att med ordet ”vetenskap” ge intryck av kunnande och seriositet. Detta innebär att man skiljer uppmätta data av vad om faktiskt hänt från gissningar om framtiden i form av hypoteser, beräkningar, spekulationer, datorsimuleringar, spådomar och klimatmodeller.

Här har Illvet lurat i en aningslös läsare en mängd spekulationer om framtiden, vilka bättre passar i ”Bland Tomtar och Troll” eller ”Tusen och en Natt”.

Presenterade som sagor och fabler må det vara hederligt att sälja sådant. Men då man presenterar det som ”vetenskap”, gör man bort sig fullständigt.

S. Å. 

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Koldioxiden är nyttig – larmen är osanna

2017-08-16

Jag har fått en replik publicerad på AB:s nätsida, klicka på röd text. Notera att AB tagit med länkar till DMI, vilka bevisar att larmen var felaktiga.

Texten fick jag komprimera från ett längre manus, se nedan:

+ – + – + – +

Koldioxiden är nyttig, larmen är falska

Eva-Lotta Funkquist är vilseledd av de larm, som ständigt kommer. Uppgiften om 4,2 jordklot är en lika lite trovärdig beräkning, som de som igen och igen förutsagt att oljan snart tar slut. Och alltid haft fel.

Debatt om klimat och hållbarhet måste utgå från mätbara fakta. I våras larmades att Arktis håller på att kollapsa. De som larmade kallade sig “forskare”, men spekulerade om framtiden med felaktiga data. De påstod att isen på havet i Arktis håller på att försvinna, men den tinar inte snabbare i år än de senaste fyra åren enligt Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. De sade att landisen på Grönland smälter och förlorar många kubik-kilometer is om året. De missade att isen fått ännu mer snö, så att dess massa ökat ovanligt mycket under 2016, enligt DMI.

De förstod inte att det är 10  ̶  20 grader kallare ovanpå isen än vid marken, därför att den är 1½ till 3 km tjock. Så mycket varmare kan klimatet inte bli. Även om det blir 4 grader varmare kan avsmältningen inte ge större höjning av havet än 1 mm/år utöver dagens höjning med c:a 1 mm/år. Landisen har klarat både varmare och kallare perioder i mer än 2 miljoner år.

Detta är typisk rapportering om klimatet. Den är oftast vilseledande eller rent felaktig och utgörs av spekulationer om framtiden, det vill säga gissningar. Det gäller även FN:s klimatpanel IPCC. I 30 år har de misslyckats med att bevisa hypotesen om koldioxidens dominerande verkan på klimatet, googla “koldioxidens verkan på klimatet”.

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change, alltså en mellanstatlig, helpolitisk organisation. Den styrs av FN:s nationer, varav en stor majoritet är U-länder. Många är diktaturer med djup korruption och nepotism.

När IPCC framställt sig som ett “vetenskapligt organ”, har de hissat falsk flagg.

Inför mötet i Köpenhamn 2009 påstod dess ordförande att hypotesen hade stöd av 97 procent  av klimatforskarna enligt en enkät gjord vid Illinois University. Två frågor ställdes till 10.257 medlemmar i föreningen för geofysiker, varav 3.146 svarade. Sedan sorterade man bort alla svar utom 77, varav 75 kunde tydas som stöd, vilket blev 97 procent av de 77, men 7 promille av alla tillfrågade.

IPCC förtjänar ingen trovärdighet. Deras larm slår oftast fel. Mer koldioxid i luften gör växterna frodigare och människorna rikare, googla “koldioxid välgörande”.

Tydligast är “Fullskaleprovet”. Trädgårdsmästare värmer växthus och sprutar in koldioxid, för att få större skördar. Sedan 50-talet har Jordens temperatur stigit några tiondels grader och halten koldioxid 30 procent:

  1. Satelliter visar att Jorden blivit 11 procent grönare. Öknarna har minskat.
  2. FAO noterar 40 procent ökade skördar på 20 år.
  3. Världens fattiga har fått mer och billigare mat.
  4. Världsbanken beräknar nästan två miljarder färre extremt fattiga sedan 1990.

Uppvärmningen har varit BRA. Utsläppen har varit BRA.

Larmen är falska. Det har inte blivit varmare på 20 år. Med gott samvete kan du äta kött, köra bil och flyga till värmen på semestern.

Sture Åström, sekreterare i nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Regeringens samordnare gör reklam för solel

Svante Axelsson, nationell samordnare för “Fossilfritt Sverige”

2017-08-12

I en debattartikel i Norrbottens-Kuriren den 11 augusti argumenterar tre författare för mer solenergi i Sverige. Svante Axelsson som är regeringens nationelle samordnare för Fossilfritt gör gemensam sak med branschföreträdarna Johan Lindahl, Svensk Solenergi och Olle Johansson, vd Power Circle.

Påståendet att solenergin har en enorm potential att ersätta fossil elproduktion och att Sverige skulle ha särskilt goda förutsättningar för solel är fel. För det första behöver vi ingen solel i Sverige. Med den vattenkraft och kärnkraft vi har är vår elproduktion praktiskt taget fossilfri. Om man nödvändigtvis skall göra sig av med kärnkraften måste denna ersättas med något som kan fungera som baskraft. Därtill duger inte vind- och solel så länge vi inte har löst problemet med storskalig lagring av den intermittenta vind- och solkraften.

Elkraft är en extrem färskvara som antingen måste konsumeras i samma ögonblick som den produceras eller så måste den lagras på något sätt. Varje installerad kW av dessa nyckfulla elproducenter kräver lika stor effekt i beredskap för snabb inkoppling vid vindstilla eller mulet väder. Sveriges geografiska läge med långa mörka, kalla vintrar och lågt stående sol är direkt olämpligt för solel så länge vi inte har teknik för lagring av den överskottsenergi som skapas vid optimala förhållanden.

Utmaningen är att fånga upp solenergin på ett relativt billigt och hållbart sätt, skriver författarna. Nej, utmaningen ligger inte så mycket i att fånga upp energiflödet. Det är just energilagringen som är utmaningen.

Att solelsmarknaden, som författarna skriver, nu börjar vakna på allvar i Sverige har sin förklaring främst i att man nu får både garantipris för den el som man inte använder själv och ett investeringsstöd. Utan dessa subventioner skulle marknaden dö ut.

Producenter av baskraft som vatten- och kärnkraft riskerar att slås ut om dessa inte får betalt, det vill säga subventioner för att garantera produktionskapacitet när den intermittenta vind- och solkraften inte levererar. Subventioner leder ofelbart till krav på mer subventioner.

Debattartikeln kan lika gärna tjäna som reklamannons för solenergibranschen. Det är uppseendeväckande att den statligt anställde och skattefinansierade nationelle samordnaren har till uppgift att med vinklad och tvivelaktig retorik stödja och marknadsföra solelsbranschen.

Sigvard Eriksson

+ – + – + – +

Axelsson är statsanställd med uppgift att driva politisk propaganda. Hade vi en riktig konstitution, skulle den förbjuda sådant. Skattebetald propaganda är ett övergrepp på demokratin.

Subventioner av vissa produkter på en öppen marknad innebär illojal konkurrens, som effektivt berövar de vanliga producenterna deras kapital. Elbolagens enorma investeringar i “pålitliga” kraftverk har blivit närmast värdelösa. Vattenfall skrev ner värdet på sina tillgångar med 36 miljarder ett enda år.  Övriga elbolag gör motsvarande förluster. Det sätter grundlagens skydd för äganderätten ur spel.

Det är en förlust för bolagen, men även för hela nationen.

Och, om man tror att koldioxid är farlig, är politiken meningslös, eftersom vi redan hade en närmast fossilfri elproduktion, som Sigvard påpekar.

Ännu värre är att hela cirkusen med koldioxidens utsläpp är totalt förfelad. De påverkar inte klimatet så mycket att det kan märkas. Men istället ökar de skördarna i världen, vilket gör oss alla rikare.

Axelssons propaganda driver nationen till vettlöst slöseri med våra resurser.

Sture Åström

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather