IPCC:s 97-98 % stöd av klimatforskare är fantasisiffror

Vid Illinois University gjorde ett par studenter en enkät bland medlemmarna i American Geophysical Union, där många meteorologer är med

Den kritiska frågan # 2 var emellertid så oklart formulerad att inga slutsatser kan dras. Den frågade om människan bidragit “significantly” till uppvärmningen. Men detta ords betydelse varierar inom vida gränser beroende på sammanhanget. Det kan betyda “till mer än 50 %” lika väl som “ungefär 10 %” eller rentav “märkbart, d.v.s. 1 %”.

+ – + – + – +

De som larmar om hotande klimatkatastrof brukar hänvisa till 97-98 % eniga klimatforskare. Detta har de från olika studier, av vilka följande är de mest citerade: Illinois-universitetet 2009, Anderegg m.fl. 2010 och Cook m.fl. 2013. 

o Illinois: av 10.257 tillfrågade svarade 3.246. Det är bara 30,7 % av de tillfrågade och inte representativt. Sedan valdes 77 ut som hade publicerat arbeten specifikt om just mänsklig klimatpåverkan.  Av deras svar kunde 75 tydas så att människan är huvudorsak till uppvärmning. Det är 97 % av 77 men bara 0,7 % av de först tillfrågade. 

o Anderegg: av 1.372 tillfrågade valdes 50 ut som hade publicerat arbeten specifikt om mänsklig klimatpåverkan. Av dem menade 49 att människan orsakar uppvärmning. Det är 98 % av 50, men bara 2,3 % av de först tillfrågade

o Cook: av 11.944 studerade uppsatser höll visserligen 97 % med om att koldioxid är en växthusgas och att mänsklig verksamhet i viss mån kan värma Jorden. Men bara 41 av dem hävdade att människan skulle ha orsakat det mesta av uppvärmningen sedan 1950. 41 av 11.944 är 0,3 %

I dessa studier ansåg 41-75 forskare (0,3-2,3 %) att främst mänsklig verksamhet värmer Jordens klimat. Vad tiotusentals andra forskare ansåg beaktades inte. De flesta studerar de naturliga processer som faktiskt styr Jordens klimat sedan över tre miljarder år.

 Med bara sunt förnuft inser man:

 1.     En enkät med 70 % bortfall är bara därigenom meningslös.

2.     Att sedan sortera bort 98 % av kvarvarande är rent manipulativt.

3.     Tusentals forskare kan inte representeras av så få som 50-77 personer.

4.     Att FN:s klimatpanel IPCC refererar till så undermåliga studier avslöjar grav inkompetens.

Tege Tornvall

Sture Åström

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “IPCC:s 97-98 % stöd av klimatforskare är fantasisiffror

  1. Vetenskaplighet avgörs inte genom hur många forskare, om än formellt högt kvalificerade, som omfattar en viss ståndpunkt. Då skulle Einsteins idéer aldrig fortlevt eftersom den ansedda tyska Vetenskapsakademin vägrade att erkänna dess relevans.

    Vetenskaplighet handlar om att utsätta sina hypoteser och verifieringar för kritisk granskning, samt framförallt för systematiska och seriösa falsifierings tester. Endast om dessa misslyckas har man rätt att hävda att man etablerat en temporär sanning (enligt Karl Popper).

    Så, hur ser den empiriska evidensen ut för att CO2 har en avgörande uppvärmningseffekt samt hur har man visat att det mänskliga tillskottet av CO2 är grundorsaken. Ett grundläggande metodproblem i sammanhanget måste vara att atmosfären och dess utbyte med olika delsystem (oceanerna, biosfären, utsläpp från fossil förbränning, djurfekalier etc) är oerhört komplex och systemisk. Dvs, då existerar inga enkla samband, där man kan isolera enkla orsakssamband. Så, kom igen alla klimathysteriker – klargör den epistemologiska grunden och den empiriska evidensen för en förestående, historiskt unik uppvärmning!!

  2. Som jag förstår det så är det bara i Summary for Policy Makers som konsensus hävdas. Där har men i rapport efter rapport förklarat att man känner sig allt mer övertygad. Känner sig alltså. Inga siffror i någon undersökning. SPM är en politiskt förhandlad och noggrant nattmanglad rapport. Vetenskapsmän har hoppat av IPCC för att inga tvivel får finnas med. Allänheten skulle bara förvirrad, eller hur?

Comments are closed.