Monthly Archives: January 2018

Solpaneler på vintern

På vintern snöar det ibland.

I kalkylerna finns nog aldrig kostnaderna för snöröjning med.

Under hela december månad fick ”solkraften” i Tyskland solsken under 10 timmar. Och däremellan hade det snöat. Det är enklare att skotta snö på trottoaren än på taket. Detta föranleder några enkla konstateranden:

1. Solkraft ger ingen effekt att räkna med på vintern, då elbehovet är som allra störst.

2. Solpanelernas effekt måste således backas upp av ”pålitlig” kraft, d.v.s. fossil eller nukleär kraft till deras fulla kapacitet.

3. Pålitlig kraft måste få sälja sin ström, för att kunna drivas lönsamt.

4. Solkraftens produktion på sommaren, minskar den mängd som pålitlig kraft får sälja, d.v.s. solkraften parasiterar på den pålitliga kraftens marknad.

5. Eftersom det måste finnas pålitlig kraft till solkraftens, och vindkraftens, fulla kapacitet, blir all ström från de senare ett överskott på marknaden, vars pris blir lågt, i Tyskland t.o.m. negativt ibland. I somras sålde Danmark vid ett tillfälle till Norge för 3 öre/kWh. Några timmar senare köptes strömmen tillbaka för 29 öre/kWh !

6. Elmarknaden har fungerat medan redan existerande kraftverk kunnat sänka sina priser till marginalkostnaderna, d.v.s. de får ersättning för bränslet, men inte för de fasta kostnaderna. Deras anläggningar värderas som skrot, fast de är funktionsdugliga. Med subventionerna till ”förnybart” har politikerna rånat kraftbolagen på anläggningarnas värde. Det är inte bara oanständigt. Det är något som grundlagen förbjuder. Om den tolkas korrekt.

7. Anläggningar värderade som skrot kostar man inte på underhåll, när de behöver det. De läggs ner. Det har skett i Tyskland och Storbritannien. Men man vill inte uppleva omfattande strömavbrott. Där får den pålitliga kraften subventioner för att producera ingenting, men stå beredda när sol och vind ger otillräckligt.

8. I Sverige har flera kärnkraftreaktorer nu lagts ner !   !   !

9. Subventionerna har förstört vår elmarknad, en av de bäst fungerande i hela världen. Det kommer vi att få betala dyrt, när dagens pålitliga kraftverk måste ersättas. Ingen investerar i en aldrig så nödvändig anläggning, om den kan köras lönsamt bara några få timmar om året. Då måste vi betala för att den ändå skall byggas. . .

Dagens energipolitik är systematisk galenskap.

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

NATUREN styrer klima, bok från Klimarealistene

Norska Klimarealistenes nya bok som behandlar klimatfrågan utförligt

Klimarealistene har många högt kvalificerade forskare bland sina medlemmar. Där ingår även forskare från Danmark och Sverige. Dessutom har de kunniga fackmän på andra områden, ex.vis avseende lay-out för trycksaker. De har producerat flera böcker av hög professionell klass, se deras hemsida.

I ett nytt alster tar de ett helhetsgrepp på klimathotet och behandlar de flesta av dess aspekter. De leder tillsammans till klara konklusioner:

Professor em. Ole Humlum, känd för sin utmärkta databas climate4you.com, inleder med konstaterandet att den globala uppvärmning vi sett i vår tid helt ryms inom ramen för historiska förändringar, som orsakats av ”NATUREN”.  

Professor em. Jan-Erik Solheim behandlar ”den stora bilden” med solsystemets plats i Vintergatan och planeternas verkan på solen. När de stora planeterna står intill varandra flyttar de solens rotationscentrum från solsystemets, vilket skapar ”tidvattenvågor” på dess yta och påverkar dess utstrålning,

Temperaturen sedan senaste istiden visas samt det centrala problemet att mäta rätt. Många mätstationer har under årens gång blivit omgivna av bebyggelse, som avger värme, så att mätvärdena inte blir representativa. De som kallade sig ”klimatforskare” negligerade denna effekt under nästan två decennier, vilket är den främsta orsaken till de överdrivna larm som spreds.

På senare tid, efter 2013, har dessa ”forskare” satt i system att ändra gamla temperaturdata, så att den globala uppvärmningen framställs som brantare än i verkligheten. En stor del av uppvärmningen är således rent ”administrativ”, som Ole Humlum så finkänsligt uttrycker det.

 Nils-Axel Mörner är en av världens främsta experter på havens nivåförändringar. I media utmålas stigande hav som klimatförändringarnas främsta orsak till katastrofer. Till år 2100 skulle de stiga en meter eller tre meter eller till och med sju meter. Miljonstäder och hela nationer skulle översvämmas.

Mörner avslöjar de larmandes bristande kunskap om elementära naturliga förhållanden. Många mätstationer står där landet sjunker. Han visar elegant hur han skiljer dem från de som står på ”fast mark”.

Havets stigning tillskrivs smältande landisar. Men de är upp till 3 km tjocka. På den höjden är det 20 grader kallare än vid marken. Även ett fyra grader varmare klimat skulle inte kunna öka avsmältningen mer än marginellt.

Utförliga beskrivningar finns för utvecklingen av glaciärer, havsisarnas utbredning och extremväder. Orkaner och cykloner har minskat i intensitet sedan 90-talet.

IPCC ägnas några kapitel, dels avseende deras misslyckade prognoser och klimatmodeller och dels deras bluffande om ”97 % konsensus”, som vid närmare granskning visat sig var värt enstaka procent eller promille.

Ole Henrik Ellestad har hållit chefsbefattningar inom Statoils forskning och universitetens centrala organisation samt varit ordförande i Klimarealistene. Han behandlar initierat de olika mekanismer, som påverkar jordens temperatur: Strålning, konvektion, molnbildning, etc. Molnen täcker c:a 65 % av jordens yta och utgör därmed den främsta regulatorn av temperaturen.

Den stora differensen mellan den temperatur jorden skulle haft utan atmosfär och den vi har, tillskriver han atmosfärens massa och det tryck som därmed uppstår vid marken. Den effekten påverkas inte av mängden koldioxid i atmosfären.

Jorden är bebolig tack vare den ”Atmosfäriska Effekten”.

Halten koldioxid i luften påverkar således INTE klimatet märkbart.

Sture Åström

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

IPCC saknar vetenskapligt förtroende

IPCC:s politiska avsikter är tydligt och ofta deklarerat av dess ledning inklusive FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-Moon: En “New World Order” med global planekonomi och FN som världsregering.

Se posten: Fakta eller hypoteser

Kristianstads kommun ser ut att bli brännpunkt för klimatdebatten i Sverige sedan den beslutat om “klimatväxling”, så som skett även i några andra kommuner:

Klimatväxlingen innebär att det blir en klimatavgift för att flyga, köra med fordon med fossila drivmedel med mera. Avgiften går sedan till en klimatfond som kan användas för åtgärder som bidrar till minskad klimatpåverkan från kommunal verksamhet.

Flera invånare har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten, bl.a. Jan Norlin och Göran Samuelsson. De har anfört dels att det inte finns vetenskapligt underlag för att åtgärderna skulle påverka klimatet och dels att klimatfrågan ligger utanför den kommunala kompetensen.

Rätten har avvisat överklagandet sedan två lekmän, tidigare politiker, med sina röster avgjort målet fast rättens ordförande, den ende juristen, reserverat sig, med motiveringen att klimatpolitiken inte är en kommunal angelägenhet.

Rättens beslut vilar alltså på den ställning två ex-politiker tagit. Dessa har i sin tidigare verksamhet agerat för klimatåtgärder. De klagande anser därför att de varit jäviga och begär att målet skall tas upp igen med oberoende domare.

Det är således möjligt att kommunens beslut till slut kommer att upphävas.

 

2018-01-19

Svar på debattartikel av Fredrik Winberg(S).Kb 15/1, ”Kristianstads kommun måste klimatinvestera för framtiden”

IPCC:s misslyckade klimatmodeller och fuskande klimatforskare (Mann/ hockey-klubban; Climategate 2009; Tom Karl/ NOAA) ger inget förtroende för dess vetenskapliga kompe-tens.  Politiska beslut kan inte baseras på IPCC:s  rapporter (pseudovetenskap). IPCC:s uppgift att visa på människans påverkan av klimatet, det vill säga användningen av fossila bränslen leder till global uppvärmning är ej verifierade. En representant för IPCC (AR 5 2013) erkände att datamodellerna missat att uppvärmningen avstannade 1998. IPCC hade intresserat sig för lite om solens aktiviteter, molnbildningen och värmeutbytet mellan luft och hav.

Koldioxid är ingen förorening och hjälper att föda de hungrande.

Däremot är det viktigt att rena vår luft från övriga sotpartiklar som uppstår i samband med förbränning. Människor drabbas av översvämningar, torka eller kraftiga stormar på grund av boende i befintliga klimatzoner.

”Klimatavgift” är ej en kommunal angelägenhet. Kommunen skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Beslutet om ”klimatavgift” uppfyller ej det kravet.

Felaktiga påståenden om kostnad i förhållande till nytta. Klimatet i Kristianstad eller globalt kommer inte att förbättras genom kommunens åtgärder.

Björn Lomborg har beräknat att Parisöverenskommelsen kommer att kosta 100 000 miljarder USD och påverka jordens temperatur med 0,2 C till år 2100 (IPCC:s egna data).   Sol- och vindenergi kräver back up när sol och vind lyser med sin frånvaro. Företag och hushåll är beroende av säkra elleveranser. Länder som satsar på ”gratis el” från sol och vind har de högsta elpriserna (Australien, Danmark, Tyskland). USA har de lägsta elpriserna kanske pga Trump – effekten?!                                          

Ekonomin för företagen och samhället kan förbättras, om vi inte låter oss styras helt av en grön ideologi. Våra klimat/miljöinvesteringar kan bli klokare om vi låter bli att styras av klimatanhängarnas dolda agenda:

Klimatet är inte viktigast utan målet är att skapa en ny global världsekonomi.  Ottmar Edenhofer: ”Klimatfrågan har inte längre så mycket med miljöskydd att göra. Klimatpolitiken skall fördela världens rikedomar på nytt sätt”.  Christiana Figueres : ”Första gången världsekonomin ändras avsiktligt”. Johan Rockström : ”Vi behöver en fundamental omgörning av ekonomin”.

Det märkliga är att alliansen ej har reflekterat över denna ”dolda” agenda som IPCC:s förespråkare bekänner sig till, d v s grön planekonomi. Grön politik styrs ej alltid av logik. Hans Rosling har visat att världen har blivit bättre: mindre fattigdom, mindre epidemier, svält o s v . Politiker bör fokusera på verkliga problem och inte påhittade. Politiska beslut för att reducera orsaker till klimatförändringar avleder från andra globala problem som borde ha företräde. Världen kastar bort enorma pengar på att försöka ställa till rätta något som inte kan ställas till rätta.

Jan Norlin

Åhus

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatlagen och verkligheten

Språkrören Gustaf Fridolin och Isabella Lövin med seger-gester

Politikens lagar kan inte ändra på naturens lagar. Nu har MP lyckats dra den hyllade ”klimatlagen” genom Riksdagen, men den är fylld av världsfrånvänt önsketänkande.

Vi minns att partiet utmärkt sig för högljudda larm om katastrofer som visat sig vara naturliga: Skogsdöd och säldöd, etc. Nu är det klimatets värmekatastrof som föranlett en radikal ”klimatlag”. Den är inte grundlag, och kan därför ändras eller skrotas av varje ny riksdag.

Den bygger inte på verkligheten utan på en obevisad hypotes, det vill säga en gissning, att halten koldioxid i luften styr klimatet. Det mesta tyder nu på att denna inte har någon mätbar påverkan alls, googla ”koldioxidens verkan på klimatet”.

På en konferens i Mölndal  16 – 17 februari redovisar den världsberömde forskaren Henrik Svensmark de slutgiltiga bevisen för att Solen påverkar klimatet via sitt varierande magnetfält, som påverkar den kosmiska strålningen och denna i sin tur molnbildningen.

På badstranden har vi märkt hur dramatiskt det känns när solen går i moln. Det gäller hela klotet. Solen är alltså den viktigaste faktorn.

En sittande regering med statens alla resurser till sitt förfogande bör naturligtvis närmare underrätta sig om världskända forskares rön och anlita oberoende vetenskapsmän att utvärdera tillgängliga forskningsrön.

Det är så mycket viktigare som de aktuella rönen inte bara gör klimatlagen meningslös, utan rentav kontraproduktiv, eftersom mer koldioxid i luften ökar skördarna, vilket gör oss alla rikare. 

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Vid nyktert betraktande betyder lagen ingenting:

Den påstås binda kommande riksdagar. Det kan bara grundlagar göra, och en sådan är det inte. Den innehåller inga sanktioner, om den inte följs, så att även denna riksdag kan “bryta” mot den, ifall en ny majoritetskonstellation skulle bildas.

Dess betydelse är att hängivna tjänstemän kan använda den för sina egna tolknnar av vad som är “klimatsmart”.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Falska fakta sprids om polarisarnas utbredning

Landisarna är upp till 3 km tjocka. På den höjden är det 20 grader kallare. De smälter därför bara längst ner i fronten, vilket inte ändras mycket om så klimatet blir 4 grader varmare.

2018-01-15

Enligt de stora nyhetsbyråerna, håller polarisarna på att försvinna med katastrofalt stigande hav som följd. Det är ”Fake-News”:

På havet i Arktis har somrarnas minsta utbredning av isen varit nära konstant i 10 år. Ett par år har den varit mindre, men repat sig året därpå. Dagligen kan man se storleken på Danmarks Meteorologiske Instituts hemsida, dmi.dk. Sedan oktober har den varit c:a en miljon kvadratkilometer större än i fjol och sedan juni nära följt de tre tidigare åren.

Då anför man att utbredningen minskat de senaste 30 åren, vilket är sant. Men det är en naturlig svängning, som många ”forskare” är okunniga om.

När varmt vatten i haven strömmar mot norr, minskar isen i Arktis. Men då minskar mängden varmt vatten i söder, så att isen runt Antarktis växer under 30 år, vilket är precis vad som skett. Nu har strömmarna vänt, så att vi får 30 år av tillväxt i norr och minskning i söder.

Landisen på Grönland förlorar hundratals kubik-kilometer is varje sommar då isen smälter och glaciärerna kalvar. Men DMI visar att den växt ovanligt mycket under förra säsongen och hittills även denna säsong.

I mer än två miljoner år har den överlevt både varmare och kallare epoker. Det finns inget som antyder att den kan börja minska så att havet stiger mer än c:a en decimeter till 2100. Då försöker vissa ”forskare” skrämmas med att klimatet kan bli 2 eller 4 grader varmare, vilket skulle öka avsmältningen, så att havet kan stiga en meter eller mer. Men de demonstrerar bara sin okunskap: Isen är 2 – 3 km tjock och på de höjderna är det 12 – 20 grader kallare än vid marken. Isen smälter bara längs marken i sydligaste Grönland. Det kan inte höja havet med mer än två decimeter till 2100.

Nu har Solen gått in i en passiv fas, vilket tidigare resulterat i kallare klimat.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Detta manus sändes till ett dussin tidningar den 30/11, men jag har inte sett att det tagits in någonstans förrän nu.

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

En uppslagsbok om klimatet för vetgiriga

Så säger ekonomijournalisten Åke Ortmark.

”Boken sammanfattar 11 års studier av klimatfrågan”, säger Sandviks förre koncernchef Per-Olof Eriksson. 

Boken skildrar lättläst och överskådligt klimatets historia och redovisar ett mycket stort antal forskares rön och resultat med fakta om de verkliga bakomliggande processerna och drivkrafterna för klimatets naturliga förändringar över tid. 

Den behandlar också klimatpolitikens betydelse för bl. a. försörjning, energi, transporter, näringsliv och samhälle. 

Priser inkl. moms och frakt: 

1 ex. 261:- kr.

2 ex. 490:- kr.

3 ex. 649:- kr.

Större antal: be om separat offert.  

Välkommen att beställa: 

Mejl: tege.tornvall(a)telia.com

Bankgiro: 675-0160, glöm inte att uppge fullständig postadress.

Telefon: 070-628 87 76

Post: Tege Tornvall, Box 126, 793 23 Leksand.  

Se posten: Recension av ”Tänk om det blir kallare”

Sänd gärna dina vänner och bekanta en länk till denna sida.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Argumenten som tystar klimatskeptikerna, tror Jenny Stiernstedt

Jenny Stiernstedt har i SvD listat 10 invändningar mot klimathotet, som hon ger argument emot.

1.”Forskarna är inte eniga om klimathotet”

Jo, det är de, skriver JS och hänvisar till en rapport av John Cook m.fl. som publicerades 2016. Medförfattarna utgörs av dem som tidigare skrivit rapporter på temat, bl.a. Anderegg och Doran. Dessa tre har låtit egna subjektiva bedömningar styra resultaten, se posten ”IPCC:s 97-98 % stöd av klimatforskare är fantasisiffror”.

Dorans enkät vid University of Illinois i Chicago skickades ut till 10.257 medlemmar i AGU, American Geophysical Union, varav 3.246 svarade. Ett bortfall av 70 % gör varje enkät värdelös.

Men sedan sorterades alla svar utom 77 bort, varav svaren från 75 tolkades så att de stödde hypotesen att människan orsakar global uppvärmning. Alltså 7 promille av de tillfrågade.

Seriösa forskare väljer inte medförfattare, som visat sitt omdöme med ett sådant resultat. Detta kan inte heller tas på allvar av en seriös journalist. Det gäller alla anförda ”studier”.

Vetenskapens förutsättningar

Den allvarligaste invändningen är att alltsammans visar de agerandes bristande förståelse för vetenskap. Inom denna spelar det ingen som helst roll hur många som omfattar en viss tolkning av data. Det enda som räknas är faktiska resultat av mätningar och observationer. Historien är full av exempel på ensamma forskare, som visat att det ”alla” visste var fel:

Galileo Galilei, Johannes Kepler, Albert Einstein och, så sent som 2011 Dan Schechtman med kvasikristallerna, hade en sak gemensam. De hade rätt när alla andra hade fel.

Pseudovetenskap

En riktig forskare söker nyfiket svar på frågor om naturens förhållanden. För att göra framsteg, välkomnar han andras synpunkter, även om de ifrågasätter hans tolkning av data. För att få värdefull kritik, välkomnar han andras intresse för sina data och gör dem tillgängliga.

Det vägrade John Cook att göra under tre år, tills hans universitet tvingade honom till det. Hans arbeten kan därför inte kallas ”vetenskap”. Han har i stället varit ute efter att bevisa en tes han utgått från och sökt data som kunde påstås styrka tesen.

Det är pseudovetenskap: propaganda klädd i vetenskaplig jargong. Det gäller för hela IPCC, som ju officiellt har uppgiften att söka fastställa människans påverkan på klimatet. Denna har från början påståtts komma från användningen av fossila bränslen med utsläpp av koldioxid enligt hypotesen om Anthropogenic Global Warming, AGW. Sedan har verksamheten inriktats på att bevisa detta. Det är att vända vetenskapen bak-och-fram: pseudovetenskap. Ännu efter 30 år har IPCC inte kunnat bevisa hypotesen.

IPCC är en ”intergovernmental”, d.v.s. mellanstatlig organisation, som naturligen styrs av politiker och deras byråkrater. Dessa har inte visat att de kan skilja på kunniga och okunniga forskare.

Konklusion

Redan i första motargumentet visar Jenny Stiernstedt att hon inte kan, eller vill, skilja på ”vetenskap” och ”pseudovetenskap” d.v.s. propaganda.

 1. ”Temperaturen har inte stigit sedan 1998”

Dr. Roy Spencer publicerar månatligen kurvor med resultaten från mätningar av den globala medeltemperaturen med 14 olika instrument på flera satelliter. De torde vara de mest seriösa data, med hänsyn till att data från NASA/GISS systematiskt ”justerats”, så att de inte är trovärdiga, se posten ”Fusk med temperaturdata”.

De senaste kurvorna kan tolkas på flera olika sätt beroende på valet av tidpunkt för början och slut av period för statistiken. Utgår man från 1998 ser man att någon tydlig stigande trend inte kan noteras. Toppen 2016 beror på det tillfälliga väderfenomentet El Niño.

Men diskussionen är något överspelad i och med att vi sedan två år på många håll noterar ett otal historiska köldrekord, vilket överensstämmer med Svensmarks teori om Solens verkan på klimatet.

 1. ”Vi är på väg mot en ny istid”

Vi är med visshet på väg mot en ny Stor Istid. De varma perioderna den senaste miljonen år har bara varit korta parenteser i en lång istid. När vår parentes slutar är ovisst. Det kan vara om 100 år, 500 år eller 5.000 år.

Beträffande den närmaste framtiden är det mest troligt med en ny Liten Istid som på 1600- och 1700-talen, se länken ovan.

Stiernstedt utgår från ett uttalande av Nina Kirchner vid Bolincentret, som konstaterar att de ”astronomiska faktorerna” pekar på en snar istid. Sedan utgår hon från det som bara är en obevisad hypotes och säger ”Men eftersom vi har påverkat klimatet, har den skjutits upp.” Sådant kallas värdelösa cirkelbevis.

Det finns inga mätningar alls som gör troligt att en snar uppvärmning är att vänta.

 1. ”Isen på Antarktis växer”

Här strålar det ”okunskap” omkring hela resonemanget. Utvecklingen av landisen och isen på havet blandas ihop.

Kirchner förefaller ovetande om att utbredningen på havet varierar cykliskt med en period på c:a 60 år. Det finns således ingen ”medelnivå” utan hänsyn till var man befinner sig i cykeln. Utbredningen har ökat under 30 år och nådde en topp år 2014. Det ”normala” är nu en minskning varje år under närmare 30 år.

Kirchner fortsätter med att ”stora system – som shelfisarna – kollapsar”. Här antar jag att hon avser det stora ”isberg”, Larsen C, större än två Gotland, som slet sig loss i juli 2017. Det var emellertid en helt naturlig process, som hänt både 1927 och 1964.

Stiernstedt talar om ”utbredning” på land också, vilket jag antar är en ren felskrivning. Hon kan inte vara omedveten om att isen täcker praktiskt taget hela landytan. Det intressanta är dess tjocklek. Och den är inte så lätt att bestämma, då det handlar om hen hel kontinent. Men man kan bestämma nederbörden på ett antal platser och därifrån beräkna huruvida tillförseln av massa ökat eller minskat jämfört med tidigare år. Sådana beräkningar av NASA tyder på en tillväxt de senaste åren.

Hon gör en referens till beräkningar av isens massa på Grönland, som minskat under ett antal år. Men hon använder inte aktuella data. Den förra säsongen växte isen på Grönland ovanligt mycket och har fortsatt så i början av denna säsong.

 1. ”Modellerna går inte att lita på”

Den totala ignoransen avslöjas av påståendet: ”Men faktum är att diverse modeller lyckats kartlägga det förflutna”. Modellerna baseras på datorsimuleringar.

Verkligheten är följande:

 1. De datatekniker, som kör simuleringarna tycks inte veta särskilt mycket om väder och klimat. De totar ihop ett antal antaganden, d.v.s. gissningar, om värdet på de par dussin parametrar man inte vet precis hur de fungerar i klimatet.
 2. De kör simuleringen för några år och ser att den inte stämmer. De totar ihop nya antaganden och kör igen.
 3. Så håller de på med nya gissningar för parametrarna. Många, många gånger.
 4. Så småningom hittar de en kombination av gissningar, som ger ett resultat någorlunda överensstämmande med en historisk period.

Det är alltså ”det förflutna” som genererat simuleringens resultat, inte tvärtom. Den är alltså totalt värdelös för framtiden.

Det är matematiskt omöjligt att få ett resultat bättre än en gissning, om man måste gissa fler än tre parametrar. Det är konklusionen av ett uttalande från datorsimuleringarnas ”fader” John Newman. En simulering av klimatet omfattar fler än 50 parametrar och fordrar ett par miljoner omräkningar för att komma till år 2100. Antalet väl kända parametrar torde inte överstiga två dussin.

Vid presentationen av den stora rapporten AR 5 i Stockholm 2013, erkände en representant för IPCC att datormodellerna hade missat att uppvärmningen avstannat 1998. Han konstaterade att IPCC nog hade intresserat sig för lite om solens varierande aktivitet, om mekanismen för molnbildningen och om värmeutbytet mellan luft och hav. De faktorerna torde vara bland de allra viktigaste drivkrafterna för klimatet och de måste gissas !  !  !

Alla erkänner att klimatet är ett kaos. Definitionen på ett sådant är att det är ”oberäkneligt”.

När man inte kan lita på väderprognoser för mer än en vecka, är det givetvis helt meningslöst att försöka sig på 80 år. Det är bortkastade pengar.

IPCC ”litar på” klimatmodellerna så mycket att de inte har några andra ”bevis” för att koldioxid gör något alls åt klimatet.

Ställ emot detta solforskarnas studier av 400 års växlande solaktivitet och dennas samband med det historiska klimatet. Notera också att William Herschel så tidigt som 1801 rapporterade om ett samband mellan solfläckarnas cykler och klimatet. Detta har IPCC nogsamt negligerat. Det klassar dem nog som okunniga. Eller ohederliga.

 1. ”Mätningarna går inte att lita på”

Ja, det finns felkällor i alla mätningar. De är hanterbara. Här handlar det istället om okunniga och opålitliga akademiker som kallar sig ”forskare”. Trots kritik av placeringen av mätstationer för marknära temperaturer vidtogs inga åtgärder under hela 90-talet fram till 2007. Då hade privatpersonen Anthony Watts via sin blogg mobiliserat flera hundra frivilliga runt om i landet, som fotograferade de stationer de kunde nå, 1.007 stycken eller 82.5 % av alla stationer. Av dem kunde endast 8 % anses ha tillräcklig noggrannhet.

Mätningar under 1½ decennium måste betraktas som felaktiga !  !

 1. ”Koldioxid är livets gas”

Ja, så är det ! Och det går inte att förneka, se posten ”Koldioxiden är nyttig – larmen är osanna”.

Vi har ett fullskaleprov som visar vilken välsignelse den ökade halten varit för hela mänskligheten.

 1. ”Solen är orsak till att det blir varmare”

Detta förnekas av docent Uffe Raffalski vid Institutet för rymdfysik med att den ökning av temperaturen vi haft ”inte kan förklaras på annat sätt än med människans påverkan”. Det är en version av vad IPCC hävdade fram till COP 15 i Köpenhamn 2009. ”Det finns ingen annan förklaring”. Den visar på oförmåga att hålla sig underrättad om andras forskning samt på bristande fantasi, vilket innebär inkompetens som ”forskare”.

Solens verkan visas dels i posten ”Klimatet blir snart kallare” och dels i posten ”Henrik Svensmarks teori bekräftas i ny rapport”.

 1. ”Några grader varmare gör ingen skillnad”

Så säger nog inga seriösa ”skeptiker”. Den höjning med en grad vi haft sedan 1800-talet har bestämt bidragit till ökade skördar och således varit välgörande. Med kännedom om tidigare högkulturers varmare klimat hävdar vi att Parisavtalets magiska gräns 2 graders uppvärmning är ett påhitt utan betydelse. Så mycket varmare har klimatet varit flera gånger, vilket tydligen haft gynnsamma följder. En sådan uppvärmning handlar ingalunda om ”liv och död”.

Sedan upprepar Stiernstedt en lögn.” Antalet extrema väderhändelser har ökat och miljoner människor drivs varje år på flykt till följd av just väderrelaterade händelser.” Det är ren och skär lögn. De stora återförsäkringsbolagen Munich Re och Swiss Re har konstaterat färre väderkatastrofer det senaste decenniet,

Antal och intensitet av orkaner, cykloner och tornados har minskat jämfört med 90-talet.

För övrigt finns INGA klimatflyktingar andra än nordbor, som flyttar till värmen i Spanien och Kanarieöarna.

 1. ”Forskarna överdriver klimathotet”

Det är fel att kalla dem som IPCC anlitar för ”forskare”. De är aktivister, som inte drar sig för att ljuga och bedra, för att skrämma världens befolkning till drastiska åtgärder, som inte gör någon som helst skillnad för klimatet. För många av dem är avsikten att införa en planekonomisk New World Order.

Detta är öppet förklarat av ett flertal ledande företrädare för FN och andra organisationer, se posten ”Fakta eller hypoteser”.

Det skulle sätta dagens civilisation och levnadsstandard på spel.

 + – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraft höjer elpriset

Elpriserna i olika länder enligt US Energy Information Administration

Jag antar att priserna avser US cents, inte EU cents.

Det är påtagligt att de länder som satsat mest på ”gratis el” från sol och vind har det högsta priserna. Där intar delstaten South Australia första platsen. Subventionerna till sol- och vind-el har gjort kol-el olönsam, så dennas kraftverk har lagts ner. Den 10/11 2017 sprängdes dess sista koleldade kraftverk, det som kunde leverera pålitlig ström.

I grannstaten Victoria hade dess sista koleldade kraftverk stängts den 31/ 3 2017. Det hade svarat för 5 % av hela Australiens elproduktion.

Det spelar igen roll hur många möllor man bygger. Det kommer alltid perioder med för lite eller för mycket blåst, så att möllorna står stilla. Utan kol- och kärnkraft blir delar av landet strömlöst, Black-Out. Enligt erfarenheterna från Tyskland producerar möllorna 10 % eller mindre av sin märkeffekt under 20 % av tiden. Då uppstår brist på el med mycket höga priser.

Skräp-el skrämmer bort företagen

Alla företag är beroende av säker tillgång på el. Vissa processer, ex.vis framställning av stål och glas, får bestående skador, om elen försvinner. Om en smälta i en ugn stelnar, förstörs ugnen. De företagen måste helt enkelt flytta till platser med säkrare elnät.

Så har delstaten Pennsylvania sänt en delegation till Australien för att locka företag att flytta till säkra leveranser av el med billiga priser, helt enligt Trumps strategi att göra USA starkt igen.

 

Svensk energipolitik

Den svenska ”Energiöverenskommelsen” är genial, eftersom alla parter kan tyda den så att deras mål kan uppfyllas. De Röd-Gröna vill göra pålitlig el så dyr att den kommer att läggas ner och vi får ett system fritt från både fossil el och kärnkraft. På motsatta sidan finns realister som inser att det är fysiskt omöjligt: Läggs kärnkraften ner, måste gas eller kolkraft till, se posten ”Efter kärnkraften: Gaskraft”.

Men ekonomin blir omöjlig. Ingen sätter frivilligt sina pengar i en investering, som kan leverera bara ett fåtal timmar om året. I Tyskland monterade norska Statkraft ner en gasturbin, sedan den fått leverera, och få betalt, endast 100 timmar på ett år. Ett kraftverk, som har driftkostnader för ett bränsle, kan inte konkurrera med vindkraft som har blåsten gratis. När det sedan behövs, behöver det 10-dubbla elpriset, vilket är vad som nu sker i South Australia.

Ett annat sätt är att subventionera pålitlig kraft, vilket är vad som sker i Tyskland. Kolkraftverk får betalt för att inte producera, men stå beredda att göra det. I Storbritannien skapades villkor, som resulterade i jättestora parker av dieselgeneratorer, se posten ”Vindkraftens enkla matematik”.

Numera har man där auktioner, där företag åtar sig att som i Tyskland hålla en anläggning med stor effekt stående driftklar. Därmed bör man nå högre verkningsgrad än med dieselaggregat. Och kan använda billigare bränsle.  

”Energiöverenskommelsen” driver den svenska elmarknaden mot tillstånd liknande dem ovan. Mera vindkraft betyder större överskott på el, vilket leder till lägre priser medan det finns pålitliga kraftproducenter kvar. Men dessa får inte betalt för sina kapitalkostnader, så de gör gigantiska förluster och måste efterhand läggas ner. När det skett, blir kostnaderna mångdubblade. Det är den framtid som väntar oss, om vi inte skrotar överenskommelsen och alla subventioner.

Tysklands energiminister Sigmar Gabriel kunde inte hålla sig, utan utbrast ”Irre Zustände”: Galenskap.

 

Ren galenskap kännetecknar den elmarknad vi är på väg mot i Sverige.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Nya lilla Istiden har börjat

Budskapet i denna post förstärks av det snöoväder, som under nyårshelgen omfattat Kanada och större delen av USA.

2017-12-30

Klimatet har börjat bli kallare

I vintras slogs ovanligt många lokala köldrekord i Sibirien, Öst-Europa, Mellan-Östern, Nordamerika och Kina. I somras hände detsamma i Australien och Nya Zeeland. I juli drog en snöstorm in över Sydamerika. Den 16:e slogs ett historiskt rekord på minus 25,4 grader i Bariloche, Argentina. Större delen av Chile fick snö, på flera ställen första gången på 40 år. I huvudstaden Santiago förlorade 250.000 invånare strömmen. Södra Brasilien fick snö med minus 7,4 grader i regionen Santa Catarina.

November-rekord sattes i New Yorks Central Park den 11:e med minus 3,9 grader och minus 4,4 grader den 30:e. Samma dag noterade Nikkaluokta minus 33,9 grader.

Detta förutsades redan för 20 år sedan av solforskare, som funnit att mönstret för solfläckarnas cykler nu liknar det för 200 och 400 år sedan, vilket indikerar låg aktivitet i Solen. Då var klimatet så kallt att Karl X Gustav kunde tåga över Stora Bält med sin armé och erövra Skåne, Halland och Blekinge.

I en sensationell rapport nyligen visar den danske forskaren Henrik Svensmark hur dagens svaga magnetfält från Solen släpper fram fler kosmiska partiklar till Jorden. Dessa kolliderar med luftens molekyler, så att grupper av molekyler kan växa till kondensationskärnor för vattenånga. Då bildas mera moln, vilka reflekterar solens värme, så att Jorden blir kallare.

Ingen verkan av koldioxid har kunnat mätas. Någon uppvärmning kommer således inte men en avkylning, som möjligen kan bli besvärande.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Efter nyåret har vi uppdaterat    manuset med följande inledning:

Enligt SVT Rapport slogs hundra år gamla köldrekord i USA under nyårshelgen. Det är den lilla nyheten. Den STORA nyheten är att detta bildar en trend som innebär att en ny Liten Istid nu börjat.

2017-01-04

Vi går mot kyligare framtid

+ – + – + – +

2017-01-05

Hundraåriga köldrekord slagna i USA

+ – + – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Svensk el december 2017 samt 2016 – 2017

Figur 1. Totalt levererad energi t. o. m. december

Vindkraften svarade för 11,3 % under året.

Figur 2. Totalt levererad effekt med import och export

Figur 3. Vindkraftens effekt under december

Figur 4. Elproduktionen 2016 – 2017 med export och import

Jag noterar att förbrukningen var högre på sommaren 2017 än 2016. Kan det ha berott mest på vädret eller på konjunkturen ?

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather