Vindkraften är dödsdömd

En kraschad mölla vid Döbeln i Sachsen. Det ödet kommer att drabba hela vindkraftbranschen.

Många vindkraftsprojekt behandlas nu av politiker runt om i landet. Det är då viktigt att betrakta dess grundläggande förutsättningar.  

Två självklara krav är dels att folkhälsan inte äventyras och dels att oavbruten leverans av ström kan garanteras. Hissar, frysboxar och masugnar får inte stanna.

Hälsoeffekterna 

Det råder stor okunskap om hälsoeffekterna. På många håll klagar närboende på huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, depression, etc. Jyllandsposten har rapporterat om en handelsträdgård, där de anställda kvinnorna dessutom fick oregelbunden menstruation. I samma grannskap blev djuren i en minkfarm galna och bet ihjäl varandra. 

Orsaken är den oförståelse, som företag och myndigheter har beträffande arten av det buller vindkraftverken genererar. De har beräknat bullrets utbredning ef-ter mätningar med konventionella mätinstrument, som justerar ljudstyrkan för de olika frekvenserna till att motsvara örats känslighet. Mätresultatet anges då med dB(A), decibel A. 

Människan uppfattar inte ljud med frekvenser lägre än 20 Hz, Hertz = antalet svängningar per sekund. Men vindkraftverkens buller har ofta frekvenser omkring 1 Hz, infraljud. Bl.a. komprimeras luften, då en vinge passerar tornet. Vingen kan vara 80 meter lång och 4 meter bred, vilket blir 300 kvadratmeter, som alltså fungerar som ett högtalarmembran. En riktigt stor högtalare kan ha ett membran med diametern 14 tum, 35 cm. Dess yta är en tiondels kvadratmeter.

Vingens buller blir flera hundra gånger starkare än från högtalaren, men branschens bullermätningar har satt infraljudets styrka till noll, posten “Buller från vindkraftverk“.

Infraljudets egenskaper skiljer sig markant från vanligt buller. De låga frekvenserna dämpas mindre av växtlighet och bebyggelse samt går runt byggnader och kullar. Därmed når det längre än vanligt buller. Infraljudet går genom fönster och väggar samt kan förstärkas genom resonans i rum med vissa mått. Så har man mätt tiofaldig bullernivå inomhus jämfört med den utanför huset.

Branschen och myndigheterna måste således skaffa instrument, som mäter bull-rets absoluta styrka för frekvenser lägre än 20 Hz. När så sker, kommer antalet platser med goda vindlägen, som kan bebyggas, att bli väsentligt färre.

 Nyckfulla leveranser

Vindkraftens mest kännetecknande egenskap är dess nyckfullhet: En vanlig vecka kan effekten svänga i förhållandet 1: 10 mest varje dag och den blir noll då det blåser för lite eller för mycket. Detta inträffar vanligen varje månad. Det kan gälla hela landet under en hel vecka.

Då säger många att “det blåser alltid någonstans”. Men det är önsketänkande. I verkligheten har det samtidigt varit vindstilla från Irland till Ural och från Hammerfest till Sicilien, se posten “Vindstilla i hela Europa“.

Nyckfullheten måste kompenseras med konventionell, pålitlig reglerkraft av vindkraftens fulla kapacitet. När vindkraftverken är få, kan vår vattenkraft stå för reglerkraften. Men när kärnkraftverken avvecklas, behövs all vattenkraft för att ersätta dem. Då måste reglerkraften komma från gas-, olje- eller kolkraftverk. Investeringen i dem måste således läggas till investeringen i vindkraftverken för att bedöma dessas lönsamhet.

Vi hade en väl fungerande elmarknad, som mötte alla behov. Med subventioner pressade politikerna in mera kapacitet. Det är då en självklarhet att elpriset gått ner till de konventionella verkens marginalkostnader, vilket betytt att kapitalet i deras anläggningar reducerats till skrot. Vattenfall avskrev 36 miljarder kronor häromåret.

När de konventionella verken blir olönsamma, läggs de ner. Men de är absolut nödvändiga för säkerheten i leveranserna. I Tyskland och Storbritannien subventionerar politikerna dem, för att de inte skall läggas ner. De får betalt även då de inte producerar något.

Då får vi betala strömmen tre gånger:

 1. För att den skall produceras.

2. För att subventionera den olönsamma vindkraften.

3. För att subventionera vanliga kraftverk, så att de inte läggs ner.

Denna exceptionella ekonomi har motiverats av kampen mot “den globala uppvärmningen”, som påstås bero på våra utsläpp av koldioxid. Det är emellertid ett stort missförstånd. Uppvärmningen har stannat. Men tillsammans med den ökade halten av koldioxid i luften, har den bidragit till att planeten blivit grönare, skördarna ökat och världens fattigdom minskat. Utsläppen har varit välgörande för hela mänskligheten. Koldioxid påverkar inte klimatet mätbart, se posten “Koldioxidens verkan på klimatet“.

 

Redan 1801 konstaterade astronomen William Herschel i London ett samband mellan klimatets variationer och antalet solfläckar, posten “Solen och klimatet“. De senare indikerar variationer i Solens aktivitet. Denna har nu gått in i en passiv fas lika den för 200 år sedan, då klimatet var kallt. Därför är en kommande avkylning mycket troligare än en uppvärmning.

När skattebetalarna inser detta, upphör subventionerna och vindbranschen kraschar.

 Sture Åström

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Faktaresistent klimat i Sydsvenskan

Peter Singer är professor i bioetik vid universitetet i Princeton i USA.

Han är även hedersprofessor vid universitetet i Melbourne i Australien. Han har bland annat skrivit böckerna “Djurens frigörelse”, “Praktisk etik” och “det liv du kan rädda”.

På Sydsvenskans debattsida får Peter Singer plats för en artikel med rubriken:

“Vad kan andra länder, och människor i USA och utomlands, göra när Trump nu äventyrar allas vår framtid i generationer framöver?”

Syftet med artikeln tycks främst ha varit att mobilisera svenskar mot Trump. Då använder han “klimathotet” som argument och demonstrerar total faktaresistens. Praktiskt taget alla hans argument är direkt felaktiga eller ogrundade spekulationer om framtiden.

Vi sände in nedanstående manus, vilket debattredaktören Eva Rothstein besvarat så här:

Många inlägg konkurrerar om utrymmet och jag måste tyvärr tacka nej till er text.

Peter Singer presenteras utförligt på Wikipedia.

En mer kortfattad presentation finns nedan efter vår huvudartikel.

Sammanfattningsvis kan han betecknas som en riktigt genuin flumprofessor på en nivå ovan naturvetenskap och verklighet. En sådan har Sydsvenskan plats för, men inte för våra synnerligen meriterade professorer.

Vårt refuserade manus:

+ – + – + – +

Faktaresistent professor vill mobilisera svenskar mot Trump

Den 13/4 uppmanade oss bioetikprofessorn Peter Singer att “bojkotta varor från USA” för att få oss att påverka Trumps politik.

Men Singers främsta argument vilar på ett påstått hot från högre halt av koldioxid i atmosfären. En seriös forskare kontrollerar naturligtvis fakta, men Singer tycks bortse från fakta. Många är välkända även bland lekmän och lätta att förstå utan särskild utbildning.

Tydligast är “Fullskaleprovet”. Det är välkänt att trädgårdsmästare värmer växthus och sprutar in koldioxid, CO₂, för att få större skördar. Detsamma gäller för hela planeten. Sedan 50-talet har den globala temperaturen stigit med några tiondels grader och halten koldioxid i luften med 30 procent.

Det har givit följande odiskutabla resultat:

Satellitfoton visar att Jorden blivit mer än 11 procent grönare. Öknarna har dragit sig tillbaka.

  1. FAO noterar 40 procent ökade skördar de senaste 20 åren.
  2. Världens fattiga har fått mer och billigare mat.
  3. Världsbanken beräknar att antalet extremt fattiga minskat med nästan två miljarder sedan 1990.

Bättre utsäde, jordbearbetning och gödning har också bidragit. Men enligt en kinesisk forskargrupp förklarar högre CO₂-halt 70 procent av förbättringarna.

Den ökade halten koldioxid och den lilla uppvärmning vi haft har alltså varit BRA för hela mänskligheten. Efter ett fullskaleprov VET man och behöver inte gissa. Utsläppen har varit nyttiga.

FN:s klimatpanel IPCC har i 28 år försökt bevisa att atmosfärens CO₂-halt har dominerande verkan på klimatet. Men de har inte lyckats. Tvärtom finns många skäl för att denna verkan är försumbar, både teoretiska och praktiska.

Nobelpristagaren i fysik 1965, Richard Feynman, visar på California Institute of Technology att hypotesen om koldioxidens verkan på klimatet är teoretiskt omöjlig.

Hypotesen förutsätter att koldioxid i sitt spektralband hindrar infraröd strålning från att lämna Jorden. Men dess spektralband är mycket smalt, och halten koldioxid i luften är bara 0,4 promille.

Vattenånga däremot har flera breda spektralband, varav ett överlappar koldioxidens. Då det finns 10 – 40 gånger så mycket vattenånga som koldioxid i atmosfären, tar den hand om nästan all energi i spektralbandet med obetydligt kvar till koldioxiden.

Men han tillägger att strålningen kan få en verkan bara om det inte blåser och om man bortser från konvektion (värmetransport), vilket är overkligt. Han refererar sedan till gravitationens “termodynamiska effekt”, se mera om den nedan.

Många mätserier visar att användningen av fossila bränslen inte påverkat klimatet. Gruppen Robinson-Soon har följt upp mätningar dels av ett hundratal glaciärers tillväxt och tillbakadragande och dels av ändringarna i havets nivå med data sedan början av 1700-talet, då Lilla Istiden fortfarande rådde.

Fram till början av 1800-talet växte glaciärerna, och havsnivån sjönk. Därefter krymper glaciärerna, och havet stiger. Takten i dessa processer påverkas inte av att mängden fossila bränslen ökat markant efter 1950 (googla “koldioxidens verkan på klimatet”).

Professor Ole Humlum har jämfört de små variationer, som kunnat mätas i stigningen av dels den globala temperaturen och dels halten koldioxid. De visar att temperaturen kommer före koldioxiden. Det är alltså temperaturen som driver fram ändringar av halten koldioxid.

IPCC har förväxlat orsak och verkan.

Solens verkan på klimatet visades redan 1801 av Wiliam Herschel. Trots det har IPCC negligerat solforskningen ända till 2009. Nu konstaterar solforskare på många håll att Solen gått in i en passiv fas lika den för 200 år sedan. Då var klimatet kallt. Därför blir sannolikt också de närmaste decennierna kalla.

Feynman visar hur Jordens dragningskraft påverkar atmosfärens temperatur. Det bekräftas av Robinson-Catling, som studerat planeternas atmosfärer. De visar att atmosfärens energiutbyte med rymden balanseras på den höjd, där trycket är c:a 0,1 bar. På Jorden är denna höjd 11 km.

Atmosfärens molekyler ilar omkring i ständiga krockar. Temperaturen är ett mått på deras hastighet. De som boxas neråt får högre hastighet av gravitationen. De blir alltså varmare allt eftersom de kommer längre ner i gasmassan. Då stiger även trycket. Detta stämmer helt med allmänna gaslagen, som säger att en gas blir varmare då den komprimeras.

Att det är 33 grader varmare vid marken än det skulle vara utan atmosfär beror alltså på atmosfärens massa – helt oberoende av dennas sammansättning.

Det finns alltså inga “växthusgaser”.

Peter Singer har därför fel om alla katastrofer han försöker skrämmas med. Det blir ingen farlig uppvärmning, polarisarna blir kvar, permafrosten töar inte mer än normalt. De fattiga har blivit färre, torkan mindre, orkanerna färre. Havet översvämmar inga Söderhavsöar.

Alla dessa processer är väl belagda, men Singer är helt resistent mot riktiga fakta.

 

Nätverket KLIMATSANS

 

Wibjörn Karlén, professor em. ledamot KVA

Bertil Larsson, meteorolog och polarforskare

Jan-Olov Liljenzin, professor em. ledamot av IVA och KVVS

Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA

Tege Tornvall, författare: “Tänk om det blir kallare”

Sture Åström, civ.ing. nätverkets sekreterare

+ – + – + – +

Utilitarist och relativist med nyttan som riktmärke


“Ändamålet helgar medlen.” Så kan man kort och krasst sammanfatta filosofiprofessorn Peter Singers livssyn. Han läste juridik, historia och filosofi på Melbourne-universitetet i Australien och doktorerade senare i Oxford på ämnet civil olydnad.

70-årige Singer hör till världens mest citerade filosofer och dömer idéer och handlingar efter deras relativa nytta: idéer och handlingar är goda om de gagnar fler än de missgynnar – med vissa etiska och praktiska inskränkningar. Hans professur vid Princeton-universitetet gäller praktisk filosofi.

Liknande tankar hade Uppsalaskolans drivande kraft Axel Hägerström efter en religiös kris. Hans värdenihilism (frånvaro av absoluta värden) lever vidare som utilitarism och relativism, som värderar idéer och handlingar efter deras relativa nytta jämfört med nackdelar. En modern svensk utilitarist är Torbjörn Tännsjö.

Singer har utvecklat detta till vad han kallar biotetik, där han ställer djurs och kännande varelsers lidande i relation till människans nytta. Det har gjort honom till vegan och miljökämpe. På senare tid ställer han även njutning mot lidande och menar att njutning som inte vållar andra lidande inte är någon synd.

Problem uppstår dock då han utan naturvetenskapliga kunskaper lägger etiska aspekter på klimat- och energifrågor. Där saknar han förmåga att jämföra för- och nackdelar med ett något varmare klimat och mer koldioxid i atmosfären.

(Detta bygger på Wikipedia på svenska resp. engelska.)

Tege Tornvall

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vilseledande om solel

Solpaneler invid E18 öster om Västerås, VLT:s illustration.

Notera hur upprättstående panelerna är, eftersom Västerås befinner sig så långt från ekvatorn.

2017-04-15

Vilseledande av Mälarenergi om solel

I det senaste numret av Mälarenergis kundtidning Nonstop sjunger man återigen solpanelernas lov. För att allmänheten inte skall bli vilseledd ser jag det som nödvändigt med ett antal upplysningar om vad åtminstone jag betraktar som fakta.

I artikeln säger Bengt Stridh, som har varit ansvarig för forskningen runt Solparken vid E18, att det kommer att bli svårt att få solelen att klara sig utan subventioner på våra breddgrader. Mälarenergi tvekar dock inte att erbjuda sina kunder möjligheten att, via subventioner och nettodebitering, köpa något av sina så kallade Solpaket. Någon upp-lysning om vad produktionskostnaden i dessa paket är per kWh ges inte. Man skriver istället att solelen blir billigare och billigare. Och detta trots att den kostar flera gånger mer än det Mälarenergi har tillgång till på andra sätt.

När solen skiner lovar Mälarenergi att ta emot det solpanelerna ger och i motsvarande grad får solpanelägarna minska antalet kWh på sin elräkning. Det blir ett avdrag på ca 1 kr/kWh och detta kanske i gynnsamma fall nästan kan göra så att panelägarna får ersättning för sina kostnader.

Problemet med det här är att Mälarenergi lika gärna kunde ha fortsatt att låta sina normala producenter leverera till under en tredjedel av det man betalar till panelägarna. Mellanskillnaden får vi som inte har paneler betala.

Jag antar att Mälarenergi tar kostnaden på sin marknadsföringsbudget. Det kan ju inte vara så att de som är ansvariga för produktionen vill köpa in energi till en kostnad som är tre gånger högre än nödvändigt.

Jag har inget emot att man ger stöd till solpaneler. Jag kan till och med tänka mig att betala för dessa försök. Det jag har svårt för är att man smyger med att informera om ett antal viktiga ekonomiska fakta i målet.

Är man rädd för att få allmänheten emot sig om detta skulle ske?

Ove Wilder

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatsvarets omoraliska fabler

EU har utfärdat ett direktiv (European Water Framework Directive) som innebär att man inte skall muddra åar och bäckar utan låta dem återgå till sitt naturliga utseende, inklusive att låta dem svämma över till fromma för fåglar och andra djur. Myndigheterna i Storbritannien följde direktivet genom att upphöra med muddringen av vattendrag samt slopa underhållet av pumpstationer och dammar, anordningar som tidigare skyddat invånarna.
Översvämningarna de senaste åren var således främst en följd av mänsklig naivitet på alltför höga positioner.

2017-04-13

Bergenstråhles förslag är ingalunda “politiskt neutralt”, skriver Sture Åström i en replik.

Eva Bergenstråhle, Klimatsvaret, fabulerar om hemskheter, som är inbillade. Hon vill skrämmas med extrema väderhändelser. Men sådana är normala, om än ovanliga företeelser i vårt naturliga klimat. Det som inte ändrat sig märkbart på 20 år.

De översvämningar vi haft har främst berott på att vi byggt stora arealer med snabb avrinning: hustak, vägar, parkeringsplatser, etc.

I England accentuerades problemen, eftersom miljöaktivister i Bryssel förmått myndig-heterna att sluta muddra vattendragen, underhålla pumpstationerna och vallarna, allt som i generationer begränsat skadorna. Den uttalade avsikten var att åstadkomma översvämmade områden till vadarfåglarnas fromma!

Torkan har inte varit värre än att Jorden som helhet blivit 11 procent grönare. I Kalifornien har den nu upphört.

Stormar, orkaner och tyfoner har varit färre än på ett par decennier.

Värmerekorden för de senaste åren proklamerades som två hundradels grader, när felmarginalen var nio hundradelar. De som gör så annonserar att de inte vet vad vetenskap är.

Isen på havet i Arktis är lika stor som de två senaste åren. Kolla själv på dmi.dk/grønland.

Viktigast: Förslaget att minska utsläppen är verkningslöst. Deras verkan på klimatet är försumbar, googla “koldioxidens verkan klimatet”.

Till sist: Bergenstråhles förslag är ingalunda “politiskt neutralt”. Det är vänsterns ständiga jakt på mera skatter och makten att “omfördela” pengarna.

 Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatfrågan är stendöd

Mötena med världens ekonomiska stormakter, G20, drar många deltagare, här fler än 50 vid mötet 2017-03-13 i Baden-Baden. Till vänster känner vi igen Christine Lagarde, chef för IMF.

2017-04-08

Koldioxid är en svag växthusgas som i nuvarande koncentration i atmosfären i stort sett spelat ut sin roll. En fördubbling av halten tar storleksordningen 200 år och höjer jordens temperatur med teoretiskt cirka en grad. Detta har varit en självklarhet för republikanerna i USA, och nu satsar man stort på att ta fram billig energi till innevånarna. Man skall öppna kolgruvor, man bygger olje- och gasledningar och man satsar på att utvinna olja och gas. Det skulle man inte göra om det var farligt. Även republikaner har barn och barnbarn som de vill lämna över ett bra land till.

Den 13 mars i år avslutade G20, de 20 rikaste länderna i världen, sitt möte i Baden-Baden i Tyskland. I slutdokumentet ströks föreslagna skrivningar om att man skulle följa det frivilliga Parisavtalet om reducering av koldioxidutsläpp. Det skulle man inte gjort om man anser att fortsatta koldioxidutsläpp är farligt för befolkningen. Även medlemmarna i G20 har barn och barnbarn som de vill lämna över en bättre värld till.

Härmed kan man konstatera att klimatfrågan är stendöd. De enda som inte tycks inse detta är ett antal svenska journalister, medlemmar i den förhärskande klimatreligionen, och regeringspartierna i Sverige, främst miljöpartiet. Här kommer i stället nya pålagor för oss medborgare och bilister för att tvinga oss fortsätta offra till den store klimatguden. Höjda skatter på bensin och diesel, höjda skatter på bilar som har hög förbrukning. Höjda skatter på flygresor. Ett fossilfritt samhälle om 13 år med vindkraft och avvecklad kärnkraft är absurditeter som hägrar för de troende. Sammantaget blir det ett dråpslag mot de som har det sämst ställt. De skall tvingas offra mer till klimatguden eller spärras ut från resor och bilinnehav.

Nu börjar det svenska folket att förstå att det här är bluff, och det är troligt att miljöpartiet åker ur riksdagen nästa val som följd av denna felaktiga klimatfanatism.

Staffan Wohrne, Bålsta

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatlag på osäker grund

Klimatet var temat för en “Hearing” i USA:s Congress den 29/3. Från vän-ster ses de välkända forskarna Judith Curry, John Christy, Michael Mann och Roger Pielke. Ledamöterna hade här tillfälle att höra vittnesmål direkt från forskare med olika tolkningar av fakta.

2017-04-06

Statsminister Stefan Löfvén kallar regeringens förslag till klimatlag för ”vår generations viktigaste reform”. Den innebär enorma kostnader för omställning av hela samhället till “förnybar” elproduktion och “fossilfria” bilar. Allt för att minska utsläppen av koldioxid, som påstås leda till farlig uppvärmning.

Ett så stort beslut borde föregås av bred debatt i en demokratisk stat. Men någon sådan har vi inte märkt. Det är så mycket mer angeläget som många seriösa forskare menar att lagen bygger på ett avgörande misstag. De hävdar:

  1. Koldioxidens verkan på klimatet är så liten att den inte kunnat mätas.
  2. Koldioxid är växternas viktigaste näring och därmed livets förutsättning.
  3. Utsläppen är gynnsamma. Öknarna har minskat och skördarna ökat.
  4. Solen tycks vara klimatets viktigaste drivkraft. Den aviserar nu några kallare decennier.

Klimatlagen baseras på klimatpanelen IPCC:s hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet. Denna påstås ha stöd av 97 procent av världens klimatforskare med refe-rens till olika enkäter och studier. Dessa har alla varit så oprofessionella att de vid gransk-ning endast betytt mellan 3 promille och 4 procent.

IPCC är ett mellanstatligt organ mellan FN:s nationer och styrs av politiker och funktionärer, oftast utan vetenskaplig kompetens. IPCC har på sina 28 år inte med faktiska mätningar kunnat bevisa hypotesen om mänsklig klimatpåverkan.

Inför risken att klimatet faktiskt kan bli kallare, är det oklokt att bekämpa en påstådd uppvärmning utan att undersöka fakta. USA:s kongress informerade sig i en “hearing” med fyra berömda klimatforskare den 29 mars. Så bör också den svenska Riksdagen göra. Därför föreslår vi att den kallar till en öppen konferens, där ovan nämnda punkter redovisas. Denna bör naturligtvis hållas innan beslut om lagen skall fattas.

För nätverket KLIMATSANS

Per-Olof Eriksson, civ.ing., f.d. koncernchef Sandvik

Sivert Göthlin, civ.ing., f.d. ansvarig för Vattenfalls elproduktion och stamnät

Ole Humlum, professor, Oslo, driver databasen Climate4you

Hans Jelbring, civ,ing., fil.dr. klimatologi

Wibjörn Karlén, professor em. ledamot KVA

Bertil Larsson, meteorolog och polarforskare

Jan-Olov Liljenzin, professor em. ledamot av IVA och KVVS

Nils-Axel Mörner, docent, global havsytespecialist

Tore Scherstén, professor em. ledamot av KVA

Jan-Erik Solheim, professor em. astrofysik, Klimarealistene

Sture Åström, civ.ing., nätverkets sekreterare

+ – + – + – +

Ovanstående text har sänts till alla riksdagspartiers kanslier och talespersoner i miljöfrågor.

OBSERVERA ! ! !
Vårt krav på en öppen debatt är inte en fråga om klimat eller om koldioxid. Det är frågan om vår demokrati fungerar eller inte.

Du är fri att sända länken till alla politiker och andra, som du tycker behöver vara informerade, och som kan påverka frågans hantering.

+ – + – + – +

2017-04-11

Klimatlag på osäker grund

+ – + – + – +

2017-04-12

Avgörande misstag om  klimatet

+ – + – + – +

2017-04-15

Klimatlag på osäker grund

+ – + – + – +

2017-04-21

Klimatlag som vilar på en osäker grund

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimathotet är en avgrundsdjup dumhet

Kejsarens nya kläder av H. C. Andersen,  Virgina Lee Burton

Alla människor beundrar den stora paraden, där kejsaren bär sina överdådigt vackra nya kläder, beundrade av alla som fått veta att kläderna är osynliga för de dumma. Åskådarna förklarar för varandra hur fina de tycker kläderna är. Bara det lilla barnet vågar säga att kejsaren har inga kläder.

Jönköpings-Posten har öppnat för en seriös debatt om klimathotet. Den förtjänar bred uppmärksamhet, men de lägger inte ut texterna på nätet. Därför gör jag några utdrag och kommenterar dem.

+ – + – + – +

2017-03-02 Världen har förblindats av hysterin, HGFm

Globalt har politikerna beslutat att klimathotet är sant oavsett vad, kidnappat frågan och gjort den till ett politiskt projekt.

Politikerna insåg snabbt, att om klimatskräcken underhålls och hålls levande, att skatter och avgifter på fossil energi skulle ge enorma intäkter och politisk makt. Likaledes insåg företag inom klimat/energi-sektorn snabbt, där klimatskräckens skapare Al Gore är insyltad, att klimatfrågan kunde bli mycket lukrativ. Utvecklingsländer insåg likaså snabbt, att här kunde man inkassera lättförtjänta biståndspengar från FN:s klimatfonder, men klimatåtgärder lär sannolikt utebli.

 Klimatfrågan har av den anledningen tabubelagts och får inte ifrågasättas.

Sedan refererar signaturen till seriösa källor och redogör för klimatmodellernas bristande trovärdighet och flera fakta, som talar för klimatets naturliga processer.

Det är tragiskt att hela världen har förblindats av klimathysterin. Det i särklass största hotet mot Jorden för närvarande är inte krig utan politikernas och klimatfanatikernas avgrundsdjupa dumhet som möjliggör ovanstående.

Signaturen ger intryck av att vara en skärpt medborgare, som följt klimatforskningen både i de likriktade riksmedierna och i de många kvalificerade källor som är tillgängliga på nätet.

 

2017-03-07 KLIMATFORSKNING. Så går den till, Olle Ö

Signaturen beskriver så initierat hur IPCC:s klimatmodeller kommer till, att han torde vara professionellt engagerad i “klimatarbete” i någon myndighet eller institution.

Du har rätt i att jordens temperatur påvekas av många faktorer. Dit hör ändringar i solens aktivitet och jordaxelns precession. . . Däremot kan det inte finnas tusentals andra, okända faktorer. Hade de haft betydande inverkan hade vi redan känt till dem!


Forskningen är alltså redan avgjord. Finns något okänt som påverkar, så hade vi redan känt till det! HYBRIS i kubik!

Utan växthusgaser skulle jordens medeltemperatur vara – 19 grader i stället för nuvarande +14 grader!

Tyvärr ger din text intryck av att du inte förstår hur klimatforskning går till. Helt kort: Den bedrivs genom att forskargrupper på olika håll utvecklar flera olika klimatmodeller. I det arbetet är kunskap om jordens klimathistoria en viktig pusselbit.

Klimathistorien är värdelös utan kunskap om VARFÖR klimatförändringarna skett. En datorsimulering av klimatet har över 50 olika variabler, parametrar, se posten “värdet av datorsimuleringar”. De skall matematiskt beskriva klimatets naturliga processer.

Men klimatet är ett kaos med idel okända relationer mellan ingående variabler. I Stock-holm presenterades år 2013 rapporten från IPCC:s arbetsgrupp WG I. Då erkände en av forskarna att man nog inte forskat tillräckligt om Solens varierande aktivitet, om moln-bildningen och om värmeutbytet mellan atmosfär och hav, förmodligen de tre viktigaste naturliga processerna.

Sedan “diskuterar” de olika modellerna med varandra till dess man når konsensus. Ingen stängs ute, men de mest avvikande modellerna når inte ända fram i koncensusprocessen.

Detta är enastående avslöjande. De sitter på sina laboratorier med världens kraftfullaste datorer och leker datorspel med tester av olika variabler i datorsimuleringarna. Det kallar man “forskning”, men sådan blir det först sedan man visat att det man sade för 30 år sedan faktiskt slår in. Istället har klimatmodellerna visat allt större avvikelse från verklig-heten de senaste 20 åren.

Det mest oroande i det arbetet är hur stora osäkerheterna är. Små justeringar kan ge stora ändringar i utfallen. Mycket tyder på att extrema utvecklingar är sannolika.

Detta är inget mindre än exempel på den “avgrundsdjupa dumhet” som HGFm anförde.

När “små justeringar” av de gissningar man gjort för att kunna köra en simulering ger stora “utfall”, visar det att simuleringen är meningslös, inte att verkligheten kan vara extrem. Gissningarnas fel i de ingående variablerna, multipliceras med varandra några miljoner gånger, för att man skall komma till år 2100.

Olle avslöjar att IPCC inte förstår hur meningslösa simuleringarna är, då man nu vet så lite om klimatets naturliga drivkrafter, se den post jag angivit ovan. IPCC:s egen arbetsgrupp WG I avfärdade datorsimuleringar för långsiktiga förutsägelser om klimatet redan 2001.

När jag först började använda datorsimuleringar på 70-talet, förklarade min kunniga konsult att man inte kunde ha mer än tre gissade variabler, om resultatet skulle bli bättre än en ren gissning.

Datorsimuleringarnas “fader”, matematikern John von Neumann, förklarade enligt Enrico Fermi:

“Får jag välja fyra parametrar (variabler), så kan jag få till en elefant. Får jag välja fem, så kan jag få den att vifta med snabeln också.”

För att simulera klimatet behöver man fler än 50 variabler. Av dem innehåller nog hälften ett mått av gissning.

Klimatet är ett kaos. Ett sådant är just “oberäkneligt”. Klimatmodeller är en lek för stora skolbarn.

 

2017-04-01 Modellerna har inget bevisvärde, Sture Åström

JP tog in min replik.

 

2017-03-13 Klimathot och Klimatforskning, Stig Johansson

Insänt till JP, men inte publicerat.

Med Olle Ö:s (7/3) svar till HGFm (1/3) illustreras ånyo den beklagliga motsättning som råder rörande “klimatet”, närmare bestämt bedömningen av hypotesen (en “gissning” på vardagsspråk) att koldioxiden i luften är orsak till en global temperaturökning och vidare att ökningen av koldioxid­halten beror på förbränning av fossila bränslen.

Olle Ö:s redogörelse för hur klimatforskningen går till är ett lovvärt försök att trösta oss med att “VETENSKAPEN kan hantera vår oro”. Förvisso – men det skall vara vetenskap värd namnet och inte den PK-version som hålles i gång med PK-mediastöd och forsknings-anslag i miljardklassen världen över, en kvasiforskning som påstås vetenskapligt bevisa att koldioxidhypotesen är “sann”. Man kan inte “bevisa” en gissning, den kan bara bedömas efter hur väl den stämmer med verkligheten. Koldioxidhypotesen faller redan i farstun (och borde inte ens ha kommit dit, eftersom den är orimlig och borde naturligtvis ha föregåtts av den rimliga frågan “naturliga orsaker ?”). Rörande Olle Ö:s rubrik “så går klimatforskningen till”, så finns det mycket som talar för att ett ord fattas: “tyvärr”.

Något som inte verkar vara allmänt bekant är, att formuleringen av uppdraget för FN:s klimatpanel, IPCC, är att dokumentera hur mänsklig verksamhet ökar atmosfärens halt av koldioxid, hur detta orsakar global uppvärmning och vilka följder detta får. Detta bakvända förhållande är politik, inte vetenskap.

Enligt uppslagsverket NE, som påstår sig “vila på vetenskaplig grund”, får man i band 12 veta, att koldioxid är en luftförorening “som kan få skadlig inverkan på levande organismer“. Artikeln är skriven av Claes Bernes, en av redaktionen utsedd klimatologi-expert vid SMHI och har godkänts av NE:s utsedda fackgranskare. Den “avgrundsdjupa dumhet”, som  KGFm nämner,  råder uppenbarligen även där man förväntar sig hög vetenskaplig kompetens.

Pär Holmberg, en f.d. SMHI-kollega till Bernes, ägnar sig nu åt att inför fullsatta salonger föreläsa om klimathotet. Han lär ut, att de som avfärdar koldioxidhypotesen är “knäppskallar”. Så föraktfullt uttalar sig naturligtvis inte en sann vetenskapsman. Lokal­tidningen fann det emellertid angeläget att låta läsekretsen ta del av uttalandet, för säkerhets skull med väl tilltagen storlek på bokstäverna.

På Chalmers har man en miljöinstitution som har devisen “Chalmers against carbon dioxide”. Där lär man ut att koldioxid är den viktigaste växthusgasen. På tal om att vara emot nämnda gas, lovade för några år sedan en tysk minister att arbeta för att Tyskland skulle sträva mot nollutsläpp. Enligt knäppskallarna är det mer, inte mindre, utsläpp som behövs, ty så här långt har skördarna ökat dramatiskt och öknarna har minskat.

Ett huvudmoment i vetenskapligt arbete är att studera hur mätdata och andra fakta stämmer med den kvalitativa modellen, dvs hypotesen. I detta fall har visats, att både koldioxidhalt och temperatur stigit under 1900-talet. IPCC:s slutsats: Den stigande temperaturen orsakas av den stigande halten koldioxid. Diskussion av de två alternativen “tvärtom” eller “inget samband alls” lyser med sin frånvaro. Verkligheten är den motsatta: Stigande temperatur driver upp halten koldioxid bl.a.genom utgasning från haven.

Dras kurvorna ut bakåt i tiden finner man, att temperaturen både stigit och sjunkit medan halten koldioxid hela tiden stigit. Den förväntade knickpunkten vid sekelskiftet på grund av tilltagande fossil förbränning finns inte. Det borde räcka för att allvarligt ifrågasätta hypotesen.

Olle Ö:s tilltro till kvantitativa klimatmodeller visar, att hans – och många andras – vetenskapliga erfarenhet är starkt begränsad. Klimatet är ovedersägligen för komplicerat för att över huvud taget kunna matematiskt modelleras. Självklart visar modellerna stsigande tem­peratur, av det enkla skälet att det var det som var meningen. Tekniskt kvalificerade mät­ningar från satellit visar ingen stigning de senaste två decennierna.

På nätet finns mycken saklig information att hämta. En tredje insändare i JP nämnde t.ex. Klimatsans. Bland oväntade tankar som framförts på nätet kan nämnas den, att det inte existerar några växthusgaser. Onekligen överraskande – men lite tankeväckande. Att tanken inte är helt gripen ur luften har ett möjligt stöd i det faktum, att en stjärnklar natt ger kyla. Mängden koldioxid har inte ändrats, så hur kan det då bli påtagligt kallare plötsligt. Detsamma gäller vatten i gasform, som står för praktiskt taget hela växthuseffekten (om den nu finns), men denna gas tycks ha glömts bort i klimathot-scenariet. Det som inte finns är däremot vatten i vätskeform, dvs moln. Så man kan undra hur det här hänger ihop. Det finns alltså mycket att utreda, men som troligen inte blir gjort så länge IPCC:s kvasiforskning understöds och får fortgå. Norges forskningsråd utlyste bidrag till forskning baserad på hypotesen “naturliga orsaker”; ingen sökande. En forskare vid Linköpings universitet, som bedrev sådan forskning, fick sina forskningsanslag indragna.

Stig Johansson

+ – + – + – +

Se även en mer utförlig beskrivning av klimatmodellernas trovärdighet på Klimatupplys-ningen:

Klimatmodellerna måste testas mot verkliga data – annars duger de inte

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraften är en rejäl felsatsning

Det faktiska väderläget 2011-11-22, som visar att det kan samtidigt vara vindstilla i hela Europa från Irland till Ural och från Hammerfest till Sicilien. Det gällde även Afrikas kust mot Medelhavet.

Lars Carlsson skrev en insändare: Politiker som förespråkar vindkraft måste ge faktasvar

Han fick en replik från agronomen Börje Svensson: Vindkraft är ett bättre alternativ 

2017-04-04

Börje Svensson anser i sitt insändarsvar till mig den 30 mars att vindkraften är ett bättre alternativ än kärnkraften men hänvisar till USA-siffror som där visar på höga utsläpp från kärnkraften.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tysk el mars 2017

Figur 1. Totalt levererad effekt. Märk effekten för sol + vind ligger strax över 90 GW

Figur 2. Levererad energi samt max-, medel- och minimivärden på levererad effekt

Notera att vindkraften stått för 22 % av energin medan medelvärdet av levererad effekt varit 25,3 % av märkeffekten.

Figur 3. Levererad effekt från vindkraft på land och hav. Märkeffekten är 50,6 GW

Notera att under fem dagar från den 24:e är effekten från verken på havet nästan noll.

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather