ENERGIFAKTA

Här visas länkar till de poster som innehållit fakta om energiproduktionen, främst i Tyskland och Sverige:

Länkarna placeras i datumordning med den senaste överst. Klicka på den röda texten.

_________________________________________________________________________

Svensk el november 2017

_________________________________________________________________________

Tysk el november 2017

_________________________________________________________________________

Svensk el oktober 2017

_________________________________________________________________________

Tysk el oktober 2017

_________________________________________________________________________

Olagliga vindkraftverk i Sverige

_________________________________________________________________________

Katastrofpriser på el i Tyskland

_________________________________________________________________________

Kommunerna omyndigförklaras i utredning om vindkraft

_________________________________________________________________________

Nio länders vindkraft

_________________________________________________________________________

Svensk el september 2017

_________________________________________________________________________

Tysk el september 2017

_________________________________________________________________________

Vindstilla i hela Tyskland

_________________________________________________________________________

Australien går tillbaka till pålitlig el

_________________________________________________________________________

Taiwan utan ström 15/8

_________________________________________________________________________

Svensk el augusti 2017

_________________________________________________________________________

Tysk el augusti 2017

_________________________________________________________________________

Vindkraft är miljömässig förlustaffär

_________________________________________________________________________

Vindkraftsfiaskot i Sverige

_________________________________________________________________________

Svensk el 16 – juni 17

_________________________________________________________________________

Tysk el juni 2017

_______________________________________________________________

Svensk el i maj 2017

_______________________________________________________________

Tysk el i maj 2017

_______________________________________________________________

Stör vindkraften valar?

_______________________________________________________________

Afrika eldar med kol

_______________________________________________________________

Australiens förutsedda problem med vindkraft

_______________________________________________________________

Vindkraften skapar oförutsedda problem

_______________________________________________________________

Tysk el april med negativt elpris

__________________________________________________________________________

Vindkraften är dödsdömd

___________________________________________________________________________

Svensk el mars 2017

___________________________________________________________________________

Tysk el mars 2017

___________________________________________________________________________

Tysk vind- och solel 2000 – 2016

___________________________________________________________________________

Elpriset blev 4 öre/kWh

___________________________________________________________________________

Svensk el 2016 o februari

___________________________________________________________________________

Tysk el februari 2017

___________________________________________________________________________

Haverikommissionen om möllan i Lemnhult

___________________________________________________________________________

Kinas utbyggnad av el

___________________________________________________________________________

Vindkraftkaos i Australien

___________________________________________________________________________

Oljan räcker länge än

___________________________________________________________________________

Bryssel utan ström 9/2

___________________________________________________________________________

Tysk el januari på en schizofren marknad

___________________________________________________________________________

Svensk el januari 2017

Vindkraftens effekt har varierat i förhållandet 1 : 18.

___________________________________________________________________________

BP Energi Statistik

Gäller hela världens energiförbrukning.

___________________________________________________________________________

Svensk el december och hela 2016

Jämfört med 2015 sjönk vindkraftens andel av levererad energi med närmare en halv procent under 2016, trots flera tillkommande vindkraftverk och den starka stormen under julen.

___________________________________________________________________________

Tysk el december 2016

Under julhelgen blåste det så mycket att elpriset blev negativt.

___________________________________________________________________________


Svensk el november 2016

___________________________________________________________________________

Tysklands utbyggnad av sol- och vindkraft 2010 – 2016

___________________________________________________________________________

Tysk el november 2016

___________________________________________________________________________

Svensk el oktober 2016

___________________________________________________________________________

Tysk el oktober 2016

___________________________________________________________________________

Hela Europa utan vind

___________________________________________________________________________

Svensk el september

___________________________________________________________________________

Tysk el sept. vecka 39

___________________________________________________________________________

Österrikes el 2015 – 16

Österrike har ovanligt stora volymer av import och export.

___________________________________________________________________________

Fransk el 2010 – 2016

Kärnkraft dominerar helt och en omfattande export äger rum.

___________________________________________________________________________

Finsk el 2015 -2016

___________________________________________________________________________

Norsk el 2015 – 16

___________________________________________________________________________

Dansk el halvåret 2016

___________________________________________________________________________

Svensk el juli 2016

Under nästan en hel vecka var effekten från vindkraft obetydlig och nära noll vid fyra tillfällen.

___________________________________________________________________________

Tysk el juli 2016

Under hälften av månadens timmar levererade vindkraften mindre än 10 % av märkeffekten. Mer än 30 % levererades under en tiondel av timmarna.

___________________________________________________________________________

Vindkraften i Europa

Den sammanlagda produktionen i 14 av Europas viktigaste länder.

___________________________________________________________________________

Vindkraftens största problem

___________________________________________________________________________

Svensk el 1:a halvåret -16

___________________________________________________________________________

Svensk el juni 2016

___________________________________________________________________________

Tysk el juni 2016

En månad med 10 % i genomsnitt av vindkraftens märkeffekt.

___________________________________________________________________________

Sveriges el maj 2016

___________________________________________________________________________

Tysk el maj 2016

Notera att även denna månad blir minimum av levererad “förnybar” effekt mindre än 1 % av märkeffekten.

Här visas även hur utbyggnaden av vindkraft gått sedan 2010.

___________________________________________________________________________

Hylander och Sidén vill stänga kärnkraften

Två “experter” räknar alldeles fel på vad som behövs för att nå “100 % förnybart”.

___________________________________________________________________________

Sveriges el april 2016

Notera kärnkraftens andel och de våldsamma variationerna i vindkraftens produktion.

___________________________________________________________________________

Tysk el vecka 18

Analys av det som ledde till negativa priser, sex ggr så höga som de vanliga.

___________________________________________________________________________

Eldrömmen på El Hierro

Kanarieön El Hierro skulle bevisa att det är möjligt att nå “100% förnybart”. Den har istället bevisat motsatsen. Man behöver alltid ha tillgång till konventionell, tillförlitlig kapa-citet för hela elbehovet. Varför skall man då kosta på sig onödiga, dyrbara arrangemang för nyckfull sol- och vindkraft?

___________________________________________________________________________

Tillstånd av galenskap

Tyske näringsministern Sigmar Gabriels omdöme. Applicerbart på kraven att Vattenfall skall sälja brunkolet, fast det är en omistlig del av den tyska elproduktionen, vilket gör framtida lönsamhet till en självklarhet. Den har tillfälligt gjorts olönsam av politikens vett-lösa subventioner till vindkraft. Dessa har nu gjort det nödvändigt att subventionera även brunkol. Ren galenskap !

___________________________________________________________________________

Tysk el april 2016

Notera att brunkolet intar en så dominerande ställning att Tyskland inte kan tillåta Vattenfall att lägga ner sin verksamhet med brunkol.

___________________________________________________________________________

Vindkraft och infraljud

Exempel på infraljudets tydliga störning av djur, vilket naturligtvis också betyder något för människor.

___________________________________________________________________________

Vindkraft och folkhälsa

Hur påverkas människor av infraljud från möllorna.

___________________________________________________________________________

Tysk el mars -16
___________________________________________________________________________

Skatter och subventioner för el

___________________________________________________________________________

Tysk el februari -16

___________________________________________________________________________

Tysk el jan -16

“Förnybar el” levererade vid ett tillfälle mindre än 1 % av märkeffekten och i genomsnitt för hela månaden 15,63 %.

___________________________________________________________________________

Elmarknadens fundamenta

Här visas grafer över varaktigheten för totalt effektbehov och vindkraftens produktion i relation till dess märkeffekt.

___________________________________________________________________________

Sveriges el januari

___________________________________________________________________________

Europas el 2015

___________________________________________________________________________

Sveriges el året 2015

___________________________________________________________________________

Sveriges el december

___________________________________________________________________________

Tysk el i december

___________________________________________________________________________

Gotlands vindstilla

___________________________________________________________________________

Minuspriser på el i julas

___________________________________________________________________________

Svensk el och vind-el i november

___________________________________________________________________________

Tysk el i november

___________________________________________________________________________

Svensk el oktober

Åter bekräftas att det råder närmast vindstilla ibland.

___________________________________________________________________________

Tysk el oktober -15

Åter en månad med vindstilla flera gånger. Minieffekten nere under 1 % av märkeffekten. Medeleffekten av vindkraft 15 %.

___________________________________________________________________________

Svensk vind-el september

Reglerkraft behövs till nästan hela märkeffekten.
___________________________________________________________________________

Tysk el september

Flera perioder med svag blåst. Kolkraftverken behövs fortfarande.

___________________________________________________________________________

Sveriges el i augusti

Vattenkraft och kärnkraft står för större delen av produktionen.

___________________________________________________________________________

Europas el i augusti

Notera andelen kärnkraft respektive vindkraft.

___________________________________________________________________________

Tredubblad vindkraft på Nordsjön

Hittills i år har den märkeffekt som anslutits till nätet tredubblats.

___________________________________________________________________________

Tysk el augusti

Vindkraften presterade låg effekt under större delen av månaden. Minimum för sol och vind tillsammans UNDERSTEG EN PROCENT av installerad effekt.

___________________________________________________________________________

Danmarks 100 %

Här visas faktisk produktion av vind-el och av all el under juli månad. Minimum noteras till 1 % av maximum.

Vidare visas produktionen av vind-el i 10 EU-länder under året fram t.o.m. juli. Minimum utgör mindre än 7 % av maximum för hela kontinenten.

___________________________________________________________________________

Europas vind-el

Här visas faktisk produktion av vind-el i alla europeiska länder med något betydande antal vindkraftverk. Notera att effekten för hela området svänger upp och ner mellan 5 GW och 50 GW. Reglerkraft skall alltså stå beredd att parera variationer i skalan 1:10.

Sveriges elproduktion januari – juli

Här redovisas separat hur effekten från vind-el växlat mellan höga och mycket låga värden.

Tysklands el i juli

Notera hur låg produktionen av vind-el varit under tre av månadens veckor.

Vindstilla i hela Europa

Det kan faktiskt råda vindstilla i hela Europa från Atlanten till Ural.

Tysk el juni 2015

Notera hur låg effekt vindkraftverken levererat under större delen av månaden. Siffran 0,69 % för minimi leverans av sammanlagd installerad effekt är dramatisk. Motsvarande siffra för vindkraften blir 0,65 %.

Vindkraft i verkligheten

Införande i Skånska Dagbladet med Rolf Schusters pedagogiska diagram över den tyska elproduktionen i januari.

Tysk elproduktion i maj

En utomordentligt upplysande graf av Rolf Schuster. Vindstilla inträffade oftast under veckändorna, men även under fyra arbetsdagar.

Energimixen i Europa

Här visas tårtgrafer över elproduktionens fördelning på olika energislag, och över ländernas installerade märkeffekt av vindkraft.

Karta över Sveriges vindkraftverk

Karta över södra Sverige med länk till källan.

11,3 miljoner € negativa elpriser

Graf över energiproduktionen i Tyskland under fyra dagar, då leverantörerna av reglerkraft måste dumpa el till negativa priser.

Energifakta, Tyskland

Grafer och tabeller över den tyska elproduktionen 2011 – mars 2015. Den lägsta kapaciteten för “förnybar” el har MINSKAT från 7 PROMILLE till 3 PROMILLE av dess maxkapacitet.

Negativa elpriser i Tyskland

Tabell över elpriset varje timme 29 – 30 mars 2015 samt jämförelse med genomsnittliga priset sedan 2011, vilket sjunkit från 44,49 €/MWh till 32,11 €/MWh.

Solkraft under förmörkelsen

Graf över solkraften under solförmörkelsen.

När det är vindstilla . . .

Graf över “förnybar el” i Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike. Konklusionen är att påståendet “det blåser alltid någonstans” är falskt önsketänkande.

Vindkraften på Nordsjön

Grafer dels över ansluten kapacitet sedan 2009 och dels detalj över januari och februari 2015. Ju större den anslutna märkeffekten är, desto lägre har procenten verkligt levererad effekt blivit. Vid flera tillfällen råder dessutom vindstilla.

Tysklands elproduktion i februari 2015

Graf över leveranserna av el från sol- och vind-kraft samt från konventionella kraftverk.

Katastrofen Energiewende

Graf över elproduktionen under januari 2015. Under vecka 4 i år kunde Tysklands alla sol- och vindkraftverk inte bidra nämnvärt till behovet av el. Näringsministern Sigmar Gabriel sade i november att Energiewende var föremål för ”Irre Zustände”, ungefär ”tillstånd av galenskap”.

Tysk el jan -16

3 thoughts on “ENERGIFAKTA

 1. Irre Zustände (förvirringstillstånd) bekräftades i mitten av Januari -16, då temperaturen i Sydsverige gick ner mot -10oC. Sverige tvingades då att importera ”smutsig” el från Danmark och Tyskland för att kompensera för utebliven vindkraft.
  Vid låga temperaturer minskar luftens termodynamiska rörelser ner mot stillestånd.
  Vindkraftverken produktion är kubiskt beroende av vindhastigheten och ger 100 % effekt vid 15m/s, vid 3 m/s får man räkna med 1 % effekt.
  Som gammal civilingenjör med specialisering inom elkraft och energi så inser man att det kan ta några år att få igenom nödvändiga politiska beslut och att åtgärda brister i produktionsresurser och i Sydsveriges underdimensionerade distributionsnät. (Tanken med Barsebäcksverkets placering var att avlasta distributionsnätet)
  Eldistributörerna har redan fått uppmaning om att göra prioriteringar. Vårdinrättningar får högsta prioritering medan hushållsel får den lägsta. Hushåll får emellertid 6 timmars el per dygn för matlagning och uppvärmning.

 2. Klimatsans och Sture Åström gör ett utmärkt arbete för att sprida kunskap som förhoppningsvis kan motverka politisk desinformation.
  Man frågar sig varför Vattenfall och EON inte sätter ner foten, de är ju väl medvetna om vilka problem som okunniga politiker ställer till med.
  Det finns emellertid ett finskt elkraftbolag som har framtidsvisioner och modet att kritisera politiska beslut – Finska KATTERNÖ.
  Sedan några år tillbaka har jag via Härjeåns Kraft i Sveg fått deras publikationer i min brevlåda. Man har informerat om Henrik Svensmarks forskning, Forskning om säkra, miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga Toriumkraft i Kina, Indien och Kanada samt mycket annat.
  Bifogar länk KATTERNÖ

  https://www.katterno.fi/om-oss/publikationer/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *