Klimatfrågan – grundad på vetenskap eller dogm?


Jordaxelns lutning varierar regelbundet. Om den lutar mycket, när norra halvklotet är vänt mot solen, blir somrarna där alltid så varma att snön smälter. Axelns riktning i universum avgör vilket halvklot som vänds mot solen, då dennas strålning är starkast.

Jordbanans form varierar från elliptisk till nära cirkulär. I det senare fallet blir skillnaden mellan vinter och sommar mindre, vilket gör istid möjlig.

Klimatförändringarna beror på naturliga variationer över tid i solens aktivitet, i jordbanans form , i jordaxelns lutning och den kosmiska strålningens intensitet.

2017-02-05

Människan kan inte styra klimatet. Det kommer alltid över tid att variera beroende på icke påverkbara, naturliga faktorer.

En vetenskaplig metodik för hypotesprövning måste innefatta följande:

Steg 1: Observation och datainsamling.

Steg 2: Objektiv tolkning av insamlade data.

Steg 3: Slutsatser om hypotesen är sann eller falsk.

Steg 4: Om falsk förkastas den och man börjar om från steg 1 med en modifierad hypotes.

Ett känt exempel på sådan hypotesprövning är hur den sanna bilden av vårt solsystem med solen i centrum växte fram. Före Kopernikus och Gallilei ansågs jorden vara i centrum i vårt solsystem.

I frågan om den globala uppvärmningen frångås de nämnda vetenskapliga principerna.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) utgår klart uttalat i det officiella uppdraget från FN från ett färdigt svar, att den globala uppvärmningen är förorsakad av människan (=AGW) genom växthuseffekten från fossilt koldioxid.

Låt oss pröva deras hypotes – sann eller falsk!

Till att börja med är utsläppsnivåerna från fossil förbränning före ca 1930-talet negligerbara.

Om datainsamlingen gjorts förutsättningslöst framgår dock att jorden under de gångna 400 årtusendena genomgått fyra cykler av istid, inkl. den senaste, följda av globala uppvärmningar till högre temperaturer än idag. (Källa Dr F. Goldberg m.fl.)

Efter den senaste istiden har jorden genomgått ytterligare fyra globala värmeperioder. Därför heter Grönland just Grönland, därför odlades vindruvor i stor skala i England under medeltiden, därför var trädgränsen i svenska fjällen högre än idag etc., etc. Detta är väl dokumenterat och fossil förbränning har garanterat ej kunnat påverka. Förklaringarna är i stället naturliga variationer över tid i solens aktivitet, i jordbanans form , i jordaxelns lutning och den kosmiska strålningens intensitet.

IPCC förutspår i massmedia katastrofal global uppvärmning, dramatiskt stigande havsnivåer, ökad frekvens av skyfall, orkaner, torka, fattigdom, pandemier och utrotning av isbjörnarna. Ivrigt påhejade av svenska anhängare med politiker och Johan Rockström spetsen.

Alla dessa hotbilder har hittills slagit fel och isbjörnarna är i dag mer än 100% fler än 1955. (Källa PBSG)

Uppvärmningen (exkl. El Nino) är 1 grC på 150 år. Den är inte snabbare nu än under tidigare uppvärmningscykler. El Nino gav maxeffekt 2016, men statistiskt sett var 1998 lika varmt av samma orsak.

Totalt avges per år från jorden till atmosfären ca 800 gigaton (Gt) koldioxid. Den absoluta huvuddelen, ca 770 Gt, kommer från hav och land Från fossil förbränning kommer ca 29 Gt/ år eller 3,6% (Källa: IPCC själva i sin AR 4 rapport) Andra källor är alltså 26 ggr större!

Koncentrationen av koldioxid atmosfären är 400 PPM (Miljondelar), ett resultat av avgiven koldioxid från alla källor, där fossil förbränning således bara står för en liten del.

Vattenånga är den starkaste växthusgasen och koncentrationen i atmosfären är ca. 20000 PPM. Koldioxidkoncentrationen (från alla källor) i atmosfären är då 2% av vattenångans. Koldioxid från fossila bränslen kan då inte vara annat än en marginell orsak till den globala uppvärmningen.

Hypotesen att fossilt koldioxid har avgörande påverkan på globala uppvärmningen måste därför förkastas som falsk! Tack vare den dominerande växthuseffekten från vattenångan har vi idag en global medeltemperatur på +14 grC. Annars hade vår planet varit obeboelig med permanent istid och -15 grC.

Åtgärderna för att minska utsläppen är ofta stora, dyra och skattefinansierade slag i luften. Det minskar våra resurser att arbeta med verkliga miljöproblem. Det tar bort enorma belopp av våra skattemedel från att gå till vård, omsorg och skola.

Människan kan inte styra klimatet. Det kommer alltid över tid att variera beroende på icke påverkbara, naturliga faktorer.

Koldioxid är en gas som är nödvändig för allt liv på jorden, bl.a. en förutsättning för växternas fotosyntes.

Det är dock klokt att vara sparsam med de fossila bränslena eftersom de är ändliga resurser och energikällor.

Mats Kälvemark

fri debattör

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

29 thoughts on “Klimatfrågan – grundad på vetenskap eller dogm?

 1. Jag brukar också framföra i debatter på facebook, och i insändare som jag fått publicerat, det faktum att CO2 bara utgör 2% av växthusgaserna, och att vattenånga utgör 98%. Svaret jag flera gånger fått är att CO2 är en mycket starkare och mer skadlig växthusgas, och i en replik i danska Politiken den 22/1 svarar personen att “det slutliga resultatet blir att hälften av den existerande uppvärmning orsakas av vattenånga, och lite under hälften orsakas av CO2. Talar vi om den framtida växthuseffekten, orsakas största delen av CO2”. Vad anser ni om det svaret?

  1. Metan finns det 200 gånger mindre än CO2 och metan anses vara farliga än CO2 som växthusgas. Finns det något samband att desto mindre det finnas av något desto farligare?

   Till att börja med. Att CO2 är en växthusgas är en hypotes. Det är inte bevisat att CO2 är en växthusgas. Be om bevis när någon drar sina historier om CO2 som växthusgas och speciellt när de börjar tala om hävstångseffekt.

   För det andra. Det är massor av olika faktorer som påverkar jordens klimat och temperatur, som vi knappt vet något om. Det är knappast troligt att ut den bristande kunskapen om jordens klimat och vad som påverkar den plocka ut någon enskild företeelse som vattenånga eller CO2.

   För det tredje. Mängden CO2 i atmosfären är ohälsosamt låg. Jorden befinner sig i svält vad avser växtlighet och artrikedom. Det är bättre att betala för att få mer CO2 än att betala för att den ska bli mindre. Det är inte vänligt mot naturen att missunna den högre halter CO2.

   1. I atmosfären reagerar metan med syre och bildar koldioxid och vatten(ånga). IPCC och AGW-troende menar att det går långsamt. Men rimligen bör det gå rätt fort. Vad hindrar? Kan någon bättre insatt belysa?

  2. Hej Anders

   Faktum är att den procentuella delen CO2 av Jordens atmosfär är mindre än så — MKT mindre.

   Wikipedia är ingen särskilt tillförlitlig källa då det gäller historiska händelsefakta, MEN när det gäller enklare former av fysik brukar de vara hyfsat med på banan och därför lägger jag här in deras definition av ”Jordens atmosfär”:
   • Atmosfären består av omkring 78 % kväve, 21 % syre, 0,038 % koldioxid och 1 % andra gaser.
   (https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A4r )

   De flesta har inte klart för sig hur LITEN del av atmosfären som utgörs av just CO2, att det är en ofattbart liten del av hela den gigantiska gasmassan som jorden är ”förpackad” i — och skyddar oss från den livsfarliga kosmiska strålningen i samarbete med planetens magnetfält. Vi talar om ca 0,04% koldioxid — alltså 0,4 promille eller 400 ppmv av HELA jordens atmosfär!!

   Det pk-”expertisen”, kosher-median och planetens politiker främst lyssnar till är information från den suspekta FN-organisationen IPCC vilken basunerar ut skrämmande siffror. De producerar ”vetenskapliga” rapporter med siffror som pekar på 20%-iga, 30- eller 50%-iga höjningar av CO2-värdena inom väldigt snara tidsprioder OM planetens alla nationer inte sansar sig och istället satsar ENORMA belopp på att göra si eller så.
   Qui bono?!?

   Så säg då att CO2-halten skulle öka med 50% — från 0,04% till 0,06%!
   Eller varför inte 100% — från 0,04% till 0,08%! Eller 500%!
   Mängden CO2 efter t.ex. 500% ökning skulle fortfarande var mindre än 0,2% av jordens atmosfär — NOLL komma TVÅ procent!!!

   Skulle jordens KLIMAT förändras till obeboelighet av DET? Knappast….
   Möjligen/eventuellt/kanske (ingen vet!) skulle VÄDRET svänga lite ett tag — men DET gör det ju hela tiden ändå, sedan miljarder år… ☺

   Sist men inte minst:
   • CO2 är den absolut mest nödvändiga ”födan” för all växtlighet på vår planet — ta bort CO2 och ALLA växter försvinner! Och därmed ALLT annat som lever!!

   Behöver man säga mer än ”Qui bono?!?”
   ”Klimatdebatten” är ingenting annat än en slags religion och enbart Lögn och Bedrägeri — från början till slut!

   1. Tack för svar, men om det ska bita på de faktaresistenta alarmisterna, måste du ha en reliabel källa, helst från IPCC. Har de någon rapport där man kan läsa om det du påstår, eller någon annan siffra?

    1. Ja, en pålitlig källa behövs. Men det är inte IPCC. De ljuger och bluffar. De har spelat bort sin trovärdighet:

     “Nästan inget vi fått veta om IPCC är riktigt sant” konstaterar Donna Laframboise, som är den enda journalist, som har följt IPCC noggrant. Se här:

     http://klimatsans.com/etik/

   2. Var jorden obeboelig för alla dinosaurier? Tvärtom. Den högre halten koldioxid under Jura gjorde jorden till en mycket mer beboelig plats än vad jorden är idag. Dinosaurierna hade tillgång till föda som dagens djur på jorden kan drömma om.

 2. Klimathotstron bygger egentligen på (van)föreställningen om att koldioxidens lilla effekt ska förstärkas av två effekter, som båda inkluderar vatten. Dels förutsätts halten av vattenånga öka när atmosfären och haven blir varmare. Dels förutsätts molnigheten förändras på ett sådant sätt att uppvärmningen förstärks. Det finns inget stöd i observationer för att förstärkningarna verkligen finns.
  Förvisso kan atmosfären innehålla mer vattenånga om den blir varmare, men det behöver inte bli så. Mätningar av vattenångehalten visar inte alls den ökning som klimatmodellerna har spått.
  Molnigheten är snarare en dämpande återkoppling. Dessutom har den en direkt klimatpåverkan och är inte bara en återkoppling. Bland annat Roy Spencer har påpekat att när molnigheten behandlas bara som en återkoppling, fast den också är en direkt klimatpåverkare, kommer återkopplingen att få fel tecken. I stället för en förstärkande återkoppling, är molnigheten en dämpande, som minskar effekten av en ökande koldioxidhalt!
  Den ökande halten av vatten från mer avdunstning från haven har snarare blivit låga moln än mer vattenånga, och låga moln är bra på att reflektera solstrålning och motverkar därmed uppvärmningen.

  1. Först tack för era faktabaserade sidor mycket läsvärda.
   Nu förstår jag varför man alltid har sagt att man skall prata med blommorna
   för att dom skall växa bra. Dom får luft som vi andas ut med 6% koldioxid

 3. Inte bra att lägga ut felaktigheter, som “motsidan enkelt kan slakta”.

  Orbitalparametrar har inget med klimatförändringar på 10000 år

  1. Om du hade läst min artikel lite noggrannare så ser du att jag uttrycker mig i generella termer och bl.a. refererar till orsaker till värmningar efter istider 400.000 år tillbaka i tiden.

 4. Bara för att saker i naturen tenderar att brytas ner, så bör man inte dra slutsatsen att ett exploderat hus troligen bröts ner av naturen. Motsvarande är en tidsskala på hundratals år som en explosion när det gäller den observerade klimatförändringen.

  Testa ifall 5 minuter av följande klipp skulle väcka intresse för en fördjupning av klimatforskares tankar från alla världens hörn, sammanställt av University of Queensland.

  1. Jag tror inte någon riktig vetenskapsman skulle ens ta ordet konsensus i sin mun. Som sagt. Även om hundra vetenskapsmän håller med dig, räcker det med en enda för att du ska ha fel.

   Om nu koldioxid är en växthusgas som enligt videon är den övervägande största orsaken till uppvärmningen av jorden, var är bevisen? Inget i videon påstår att det finns några bevis. Det finns en hypotes och i videon lägger de bara ett antal faktorer som ska stödja hypotesen.

   Om koldioxid skulle ha denna enorma påverkan på jordens temperatur som videon påstår bör även en förklaring lämnas till att jorden har haft högre temperatur än idag med lägre halter koldioxid i atmosfären och även haft lägre temperatur än idag med högre halter koldioxid i atmosfären. Till exempel har det funnits istider då halten koldioxid varit fyra gånger högre än idag.

   1. När riktiga vetenskapsmän säger “konsensus” menar de just detta: att inte en endaste en enda gång har lyckat motbevisa tesen. Någon sådan äkta konsensus finns inte i klimatfrågan, eftersom den är politiskt infekterad. Där används i stället ordet “konsensus” i sin sociala/politiska mening: ett uppifrån eller av en enkel majoritet påtvingat samförstånd kring ett politiskt beslut.

   2. Venus atmosfär består av 96.5 % koldioxid. Venus talar för sig själv.

    1. Venus temperatur vid marken är över 450 grader C. Tron att det är koldioxiden, som orsakar den temperaturen är ett vanligt missförstånd. Det är istället atmosfärens massa, som står för uppvärmningen.

     Koldioxid har ingen “växthuseffekt”. Inga andra gaser heller.

   1. **Ingenstans i denna video** kunde jag se att de gav en precis referens till den studie som de refererar till när de talar om 97% konsensus. Däremot citerar den vid 3:34 en studie som (misslyckat) försöker bortförklara de 97%:en. Varför det?

    Litar du blint på allt du ser på Youtube?
    PragerU (Prager “University”) som har gjort videon är för övrigt inget universitet (vilket namnet försöker få en att tro), utan en politisk organisation på yttersta högerkanten. Tänkte att du kanske ville veta det…

    Dessutom kanske jag också skulle tillägga att det inte bara är en enskild studie av Cook som pekar på 97%. Flera studier har genomförts, bl.a. Oreskes, 2004, Doran & Zimmerman (2009), Anderegg et al. (2010) och Cook et al. (2013), som alla tillsammans pekar på att 97% är ett pålitligt resultat.

    1. Du kan säkert ha rätt om denna video, vad gäller källhänvisning av fakta. Men det belyser vad som jag ser som ett problem med “alarmismen”. Hur många av de 97% menar att vi är på katastrofkurs, och hur många menar att människan är en del av orsaken till uppvärmningen? I princip borde alla vetenskapsmän vara eniga om att människan är orsak till en liten del av uppvärmningen, men är de eniga om en katastrofalt stor del? Som du vet består 98% av växthusgaserna av vattenånga. Av den CO2 som tillförs atmosfären, står människan för ca 3,6%, alltså grovt räknat 1 promille. Logiskt sett borde inte CO2 eller metan eller andra växthusgaser utledda av människan ha så stort inflytande på uppvärmningen. Och man borde kanske inte lita på sånt som kommer från extremhögern, även om dom kanske också besitter ett fungerande logiskt tänkande. Hur är det med extremvänstern, kan man lita på dem?
     Och jag kan inte hålla mig från att posta dessa videor från Youtube. Judith Curry är numera min klimatidol. Dessvärre har hon mobbats ut från sitt jobb som klimatolog och professor. Behöver jag påpeka att jag försökt intressera hela mediasverige för hennes åsikter, utan någon form av respons? Lägg märke till videon med klimatalarmisten som vägrar debattera med Roy Spencer. Möjligen har man sett något liknande vad gäller invandringsdebatten i Sverige? Och när var det senast någon debatt i TV eller radio i Sverige om de olika åsikterna om klimatförändringarna? Skulle det inte vara intressant med en debatt mellan Johan Rockström och Gösta Pettersson? (skickar med hans PDF också, för säkerhets skull)
     http://www.falskt-alarm.se/wp-content/uploads/2015/06/falskt-alarm.pdf https://www.youtube.com/watch?v=C35pasCr6KI https://www.youtube.com/watch?v=qUVAwp1x1hw https://www.youtube.com/watch?v=eYKggC5VOzA

     1. Ja, Judith Curry är alltså min “idol” bland klimatskeptikerna, pga hennes status i klimatforskarvärlden, professor och klimatforskare som hon är, till skillnad från t.ex Johan Rockström, som är agronom. (din idol?) Har du sett någon video med Judith Curry? Efter det är det svårt att vara fullfjädrad alarmist. Och jo, all forskning skall debatteras, speciellt inom ett forskningsområde som det kaotiskt uppträdande klimatet. Dessvärre kör du på med den sedvanliga debatttekniken bland alarmister, förlöjligande och raljerande, i stället för att kommentera fakta. Att jorden är rund torde vara självklart, eftersom det numera är en observation. Det var inte fallet för 500 år sen. Det har jag skrivit något om nedan, skillnaden på observationer och modeller. Håll till godo och kommentera gärna fakta, men försök att inte sänka dig till ett ointelligent och raljerande debattklimat.
      ”Att många forskare menar att människans utsläpp av växthusgaser är alarmistiskt, är tänkvärt, det medges. Problemet med det relativt unga vetenskapsområdet klimatforskning, är att den bygger på modeller, inte på observationer av verkligheten. Det är i alla fall intrycket man får, när klimatforskarna på alarmistsidan inte kan förklara, eller bortförklarar, observationer som att den största temperaturstigningen på 1900-talet skedde mellan 1910-40, och att sen 1998 det inte varit någon nämnvärd temperaturökning. Värmeperioden på medeltiden och den lilla istiden är borta ur Manns ”hockeyklubba”, och förklaras med ”lokala variationer” i klimatet. (varför är inte det som pågår i Arktis då också en lokal variation?) Antarktis växer till och haven stiger inte. För 6000 år sen var det varmare än nu, och i mina hemtrakter i Katrineholm växte vindruvor, i Skåne fanns det sköldpaddor.
      För att jämföra med det område jag själv arbetar inom, är forskare och läkare övertygade om mediciners förträfflighet på de smärtpatienter jag möter dagligen. Dessa har forskats fram, och deras effekt är förstås vetenskapligt ”bevisad”, annars skulle läkemedelsbolagen inte få sälja dem. Problemet är bara att de sällan fungerar i verkligheten, eller att de har en mycket liten positiv effekt. Den negativa effekten övergår ibland den positiva, och är ibland livsfarlig, som fallet med Vioxx och Celebra. De visade sig orsaka massor av dödsfall, och är nu indragna, trots alla fina forskningsresultat. Motsatt gäller mitt område, fysioterapin, där läkarna menar att min behandling ingen effekt har, eftersom den i den vetenskapliga världen inte är ”bevisad”. Trots det blir patienterna ute i verkligheten betydligt bättre eller helt friska av behandlingarna, utan att de behöver akademiska bevis för det.” Och det är orsaken till min skepticism av modellbaserad forskning, där man ”glömmer” eller negligerar observationerna i verkligheten, och bara litar på sina data, som förstås bara är en produkt av vilka grunddata man matat in i algoritmerna.

     2. Judith Curry har själv gjort en studie om hur många inom akademia som tror att människan påverkar klimatet. Strax över 50 % gav det resultatet.

      Videon från Prager University är bara en av många som förklarar den falska bilden av 97 %.

    2. En undersökning på amerikanska universitet kom fram till att strax över 50 procent hade en åsikt att människan påverkade klimatet.

     De där 97 procenten är rent löjligt. Hundra procent av vetenskapsmännen eller klimatforskare är inte tillfrågade.

     Dessutom är det märkligt att alla dessa 97 procent inte ens kan presentera ett enda bevis genom ett praktiskt experiment att koldioxid kan påverka värmen.

     Om jag gick ut till exempelvis 1.000 vetenskapsmän och frågade dem om de på rent vetenskaplig grund skulle påstå att koldioxid påverkar värmen om det inte finns några praktiska experiment som kan visa det – vad skulle de svara då?

 5. Det tycks inte finnas någon hejd på fiffigheten att få svenska folket att känna dåligt samvete när det gäller CO2-utsläpp. Enligt TV4-nyheterna fredag 10/2 så har några “forskare” räknat ut utsläppsvärden på maträtter, och lagt ut på menyer på restauranger!
  Alla dessa forskare, kan de inte jobba med något produktivt istället för att mästra alla andra? Tröttnar snart inte svenska folket på all denna uttjatade propaganda?
  Jag har alltid gillat nötkött och äter snarare mer nötkött nu i ren protest!!

 6. Publicerad den 10 februari 2017 på Youtube en intervju med professor i fysikalisk kemi Peter Stilbs om hans syn på den mediala bilden av klimatet. Han redogör lite om hur kolleger ställer sig till klimatförändringar påverkade av människan vid frågor till dem.

  https://www.youtube.com/watch?v=53Jm26PV-Kc

  Jag vet inte om jag drar ett förhastat konstaterande baserat på vad Peter Stilbs säger i videon, om jag påstår att vid en undersökning om vetskapsmän tror på mänsklig påverkan av klimatet är det mer eller mindre tvungna att svara ja om de vill fortsätta få anslag till sin forskning.

  Denna intervju tycker jag är väldigt bra eftersom Peter Stilbs inte predikar något utan Peter Stilbs är lågmäld och intervjuaren får nästan dra svaren ur Peter Stilbs. Ingen reklam för någon åsikt utan mer bara ett konstaterande, att så är det.

  1. Denna video är intressant och viktig, men utfrågaren är inte neutral. Och det är väl ett SD-medie, vilket får de flesta alarmister att se rött?

   1. Nej. Det inget SD- media. Det finns inga neutrala utfrågare. Bara man är medveten om det.

    Inom SD är det ytterst viktig att man är politisk korrekt. En felaktig åsikt i det partiet och en blir utesluten direkt.

Comments are closed.