Monthly Archives: July 2017

Elbilar ska inte behöva subventioner

“Zero emission” är inte sant. Bilen måste köra många mil innan utsläppen från tillverkningen kompenserats

2017-07-30

Olov Östlund (Insänt 28/7) vurmar för elbilar. Det gör jag också, se mitt inlägg: “Små elbilar bättre än stora“.

Men han utgår från en oriktig förutsättning: Att utsläpp av koldioxid är skadliga. De är tvärtom nyttiga, googla “fullskaleprovet fao”.

Allt levande är uppbyggt av kolföreningar, som fått kolet från luftens koldioxid. Mer koldioxid i luften gör växterna frodigare och människorna rikare.

Det är omsorgsfullt bevisat att koldioxid inte påverkar klimatet, googla “koldioxidens verkan klimatet”.

Elbilar är så bra för vissa ändamål att de inte ska behöva subventioner.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Solenergi med övergrepp på Demokratin

Solceller åtnjuter nu statliga subventioner för installation och från vissa elbolag garanti för att byta överskottsel på sommaren mot vinterel.

Det statliga propagandaorganet “Fossilfritt Sverige” med Svante Axelsson i spetsen har tillsammans med Johan Lindahl,  Svensk Solenergi och Olle Johansson,  VD Power Circle skrivit en uppmaning att dra nytta av subventionerna  och installera solceller. Den har tagits in i något dussin lokaltidningar.

Alla tre skribenter är direkt eller indirekt via subventioner avlönade med skattemedel. Jag har framhållit det orimliga i sådan finansiering av politisk propaganda i följande manus.

+ – + – + – +

Tre skribenter hävdar att “Framtiden för solenergin är strålande” och hänvisar till lägre priser på solceller. De ser Tyskland som föregångsland och vill att fler väljare skall installera solpaneler. Dessa lockas nu av subventioner som politikerna erbjuder samt av elbolagens garanterade priser för det överskott av el som man själv får.  

Överskotten uppstår på sommaren, då semestrarna gör behoven små. De gör strömmen värdelös. I Tyskland har priserna till och med blivit negativa, efter-som de “pålitliga” kraftverk, som står för “reglerkraften”, inte hinner reglera ner snabbt nog.  

När solpanelernas ägare sedan vill ha tillbaka lika mycket ström, som de matat in, är det vinter och strömmen är dyr. Inga bolag, inte ens statens egna Vattenfall, kan i längden byta värdelös sommarström mot dyr vinterström. 

Solkraft och vindkraft är nyckfulla energikällor, som i praktiskt avseende leve-rerar NOLL ström ibland. Då behövs “pålitlig” kraft från vatten-, gas- olje- eller kolkraftverk med lika stor kapacitet som de nyckfulla energikällornas. Ingen produktion kan bli lönsam med investeringar i dubbel kapacitet.

Värre är att skribenterna demonstrerar ett grovt övergrepp på demokratin. De är alla direkt eller indirekt via subventioner heltidsavlönade av skattemedel.

Det är ett övergrepp på demokratins principer att skattemedel används för att saluföra politiska åsikter, som med nödvändighet är helt motsatta många väljares åsikter. Det är den grundläggande förutsättningen för totalitärt styre.

Sture Åström

Sekreterare i nätverket KLIMATSANS utan offentliga bidrag

+ – + – + – +

2017-07-30

Svar till “Västra Götaland kan installera fler solceller

+ – + – + – +

2017-08-04

Solenergi med övergrepp på demokratin

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vill vi verkligen ha ett fossilfritt samhälle?

“Strålande framtid” enligt statens organ “Fossilfritt Sverige”

2017-07-29

Replik till ”Framtiden är strålande” (26/7)

En värld fri från fossil energi är en utopi. Enkel matematik visar orimligheten. Frågan är inte om det går att skapa ett sånt samhälle. Frågan är om vi skulle vilja ha det samhället.

Regeringens nationella samordnare för Fossilfritt, Svante Axelsson i förbund med två lobbyorganisationer för solkraft (Svensk Solenergi och Power Circle) skriver i en debatt-artikel om hur fantastisk solkraften är. Framtiden är strålande!

Problemet med de förnybara energislagen sol – och vindkraft är deras usla produktivitet. Energisektorn står för nio procent av den globala bruttonationalprodukten. Den innehåller teknologier med varierande produktivitet. (Institute for Energy Research). Det går att få en känsla för underliggande fakta genom att titta på hur mycket energi en energikälla ger tillbaka för den energi som används för att utvinna den. Sett på livslängden från gruvan till återvinningen/skroten.

Forskning ledd av Professor Michael Kelly vid universitetet i Cambridge visar att för all energi världen använder sammantaget får vi ut elva gånger mer energi än som används för att få fram den. Då är allt med från torkad dynga som bränsle till kärnkraft. De två procent av världens energiförsörjning som kommer från sol och vind är också med. Fossil kraft ger femtio gånger insatsen. Kärnkraft sjuttio gånger.

Hur skulle det förändra världen om vi växlar till ett helt fossilfritt samhälle? En uppfattning kan vi få genom att titta på forskning om solkraft i Spanien. Där gav solkraften två och en halv gång så mycket energi, som använts för att producera den i livscykelanalysen.

Vindkraft ger knappt fyra gånger insatsen. En helt förnybar energiförsörjning globalt kommer alltså att kräva oerhört mycket större resurser för den energi vi behöver för ett modernt samhälles funktion. Och kräva en allt större andel av den globala bruttonational-produkten. Även om effektiviteten hos det förnybara flerfaldigas.

Förnybart är inte heller så förnybart som det låter. De förbrukar också Jordens resurser vare sig man bygger kärnkraft eller vindkraft med materialet. Och det går inte åt mindre.

Om vi begränsar perspektivet till vårt land handlar det om trafiksektorn. Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) använder den runt 100 TWh. Om målet är en fossilfri fordonsflotta redan 2030 och hoppet står till elbilar så behöver vi bygga ut vår elförsörjning med sextio procent innan dess.

Fossil kraftproduktion är väl utesluten och kärnkraften ska avvecklas. Matematiken visar att det blir minst sagt knepigt.

Åter till globala perspektivet. Om mer än 80 procent av världens energi till stor del ska ersättas av förnybart bör vi fundera på vilka variabler som påverkar. Färre människor på Jorden lär vi inte bli. Fler som aspirerar på ett bättre liv är skäligt. En livsstil som före industrialismen vill väl ingen ha. Hälsa, livslängd, låg barnadödlighet och över huvud taget allt som vi tar för givet förutsätter energi till överkomligt pris. Någon betalar även det som är ”lönsamt” med hjälp av subventioner.

Professor Kelly måste ha väldigt mycket fel för att det ska gå att bortse från deras resultat. Vem granskar grunden för politiken och faktiskt förutsättningarna för att efterleva Parisavtalet? Att tro att solkraft ska frälsa världen från klimatförändringar verkar minst sagt vara önsketänkande.

Evert Andersson

Fri debattör, Askersund

+ – + – + – +

Demonstrativt övergrepp på demokratin:

Evert Andersson är en privatperson utan offentliga bidrag för sitt opinionsbildande arbete. Sådant är en grundläggande förutsättning för att “Demokrati” skall kunna fungera.

Hans motdebattörer är Svante Axelsson, Nationell samordnare för “Fossilfritt Sverige”, Johan Lindahl, Svensk Solenergi, och Olle Johansson, vd Power Circle, som alla är direkt eller indirekt via subventioner heltidsavlönade av skattemedel.

Det är ett övergrepp på demokratins principer att skattemedel används för att saluföra politiska åsikter, som med nödvändighet är helt motsatta många väljares åsikter. Det är den grundläggande förutsättningen för totalitärt styre.

Detta är särskilt stötande, då argumenteringen är genomfalsk: Väljarna skall lockas att satsa på olönsamma investeringar, som gjorts skenbart lönsamma med subventioner och politiska regleringar, som snedvrider prisrelationerna på marknaden. Landet blir fattigare av deras politik.

Det är djupt oroande att detta accepterats av alla etablerade partier.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Att skrämmas för pengar

DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, visar att utbredningen av isen på havet i Arktis i år, svart och röd kurva, följt de senaste fyra åren

Pontus Björkman radar upp en serie vilseledande uppgifter, som han inte försökt förstå: 

1. Ett isflak större än Gotland har lossnat från Antarktis i en helt naturlig process. År 1927 och 1956 lossnade flak som var fyra gånger respektive sex gånger så stora. 

2. Stora Barriär-revet vid Australien har klarat klimatets svängningar i miljoner år. Korallerna bleks främst av att havets nivå svänger upp och ner mer än en halv meter som en följd av El Niño. De har alltid återhämtat sig lika naturligt som att våra lövträd slår ut på våren.  

3. Med dagens ökade halt av koldioxid i luften klarar växtligheten torka bättre. Öknarna minskar så att Jorden har blivit grönare. Men lokala torrperioder är normala för vårt klimat. Svälten beror dels på att folkmängden tredubblats i flera länder och dels på terrorism och krig. Utsläppen av koldioxid har bidragit till att Jordens skördar ökat 40 procent de senaste 20 åren enligt FAO. 

4. Sedan maj månad har isen på havet i Arktis smält i samma takt som de senaste fyra åren. På dagens datum, 24 /7, ligger alla fem åren alldeles intill varandra enligt Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Inget tyder på att isen kan försvinna på sommaren. 

5. De 90 “forskare” som spådde enorma kostnader efter en “kollaps” av Arktis, har antagit dels att havsisen försvinner och dels att landisen på Grönland smälter. De har missat att det är 10 – 20 grader kallare ovanpå isen, då den är 1½ – 3 km tjock. Så varmt är det ingen som tror att klimatet kan bli. Landisen har ökat sin massa ovanligt mycket under 2016. 

Forskarna vill skrämma politikerna i Arktiska Rådet för att få fortsatta anslag. Björkman tror att han får mera bidrag till sin organisation genom att skrämma allmänheten. Det går så länge det går. 

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

2017-07-25

”Han skräms för att få pengar”

+ – + – + – +

2017-07-27

Vilseledande uppgifter om klimatfrågan

+ – + – + – +

2017-07-31

Björkman tror på mer bidrag genom att skrämma allmänheten

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2-gradersmålet sattes av en ekonom

Professor William Nordhaus, Yale, är mest känd för sina arbeten med ekonomiska modeller

Världens “klimatpolitik” inriktas på att försöka begränsa möjlig global uppvärmning till högst två grader från industrialismens början.

Men inga klimatforskare har preciserat denna gräns. Den sattes av Yale-ekonomen professor William Nordhaus 1975. Han “kände på sig” att mer än två graders uppvärmning kunde göra klimatet varmare än någon gång flera hundra tusen år tillbaka.

Nordhaus räknade på möjliga effekter av sådan uppvärmning och varnade för ett klimat mer än två grader varmare än före industrialismen. Efter miljökonferenser i Stockholm och Rio de Janeiro fastställde EU:s miljöministrar 1996 gränsen två grader.

Sedan dess är denna gräns officiellt klimatmål – utan minsta vetenskapliga grund. Flera perioder var minst så varma sedan senaste stora istid slutade för 12-10.000 år sedan.

Varmast var det 8-5.000 år tillbaka. Minst lika varma som nu var även bronsåldern, romartiden och medeltiden. Det styrks av historiska dokument och studier av trädringar, växtdelar och geologiska lämningar.

Kallare var den tidiga antiken, tidig medeltid samt Lilla Istiden ca 1280-1870. Därefter har Jorden värmts en knapp grad. Varmare hav och mänsklig verksamhet har tillfört atmosfären mer koldioxid. Det har tillsammans med växtförädling och bättre metoder gynnat växtligheten.

På tidigt 70-tal oroade sig många för en ny “liten istid”, eftersom Jorden åren 1940-70 blev 0,3-0,4 grader svalare. Men med ökande solaktivitet blev den sedan fram till slutet av 1900-talet lika mycket varmare. Då började många oroa sig för global uppvärmning i stället.

Sedan 1930 har världens skördar ökat fem gånger. Satelliter har registrerat ökad växtlighet.  Jorden har blivit 11 procent grönare. Över en miljard människor har lyfts ur nöd och svält.

Men nu är Solen åter minimalt aktiv som periodvis under Lilla Istiden. Det talar för kyligare klimat framöver.

Tege Tornvall

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Energiewende kan fälla Merkel

Michael Fuchs, vice ordförande i Merkels koalition CDU/CSU, ansvarig för näringsliv, energi och turism.

2017-07-21

Lokaltidningen i Rheinland-Pfalz refererade ett tal av Michael Fuchs:

“Die Energiewende läuft aus dem Ruder”

Ungefär: Energiewende löper amok

Elkunderna kommer att få betala dyrt för Energiewende. Motsvarigheten till vårt elcerti-fikat, d.v.s. subvention till “förnybar el”, kommer att stiga från dagens 6,88 Cent till 10 Cent/kWh år 2020 enligt gällande prognos. Ovanpå tillkommer moms, som ger staten och delstaterna ökade inkomster. Detta ansåg han inte vara “miljöskydd” utan “en medveten utsugning av medborgarna”. (Det är starka ord från en av landets högsta makthavare.)

Han pekade på två viktiga tillkortakommanden:

  1. Det fattas anläggningar för att lagra energi i stor skala.
  2. Det fattas stamnät för att bringa ström från Nord, där den främst produceras, till Syd, där stora industrier ligger. Överskott i Norr kommer inte fram till brukarna.

Därför räknar Fuchs med att Tyskland ännu i flera decennier måste lita till konventionella kraftverk samt import.

De Gröna berusar sig

Fuchs menade att De Gröna  berusar sig med att “förnybar energi växer i rekordfart”:

Utbudet av vind- och solkraft passar i regel inte det verkliga behovet. Endera har man för mycket ström och måste exportera  ̶  eller måste man importera, eftersom man mitt i en arbetsdag med stort behov råkar ut för vindstilla eller helt molntäckt himmel.

Och alla vet att den ström man måste importera kommer från kol- eller kärnkraft.

Det finns ingen teknik i sikte, som kan lösa behovet av storskalig energilagring i ett industriland. Efter valet till der Bundestag 24/9 måste politiken klargöra hur Energiewende kan utvecklas förnuftigt, så att strömmen blir betalbar:

Tysklands ström är den dyraste i Europa.

Därmed undergrävs industrins konkurrenskraft och medborgarnas välstånd.

+ – + – + – +

Kommentar:

  1. Även i Tyskland finns ett parti, som utmanar “det politiska etablissemanget”: Alternative für Deutschland”, AfD. Det kritiserar den rådande politiken för energi och invandring och har hittills vunnit ett fåtal platser i delstatsparlamenten. Men det har stigande siffror i opinionsmätningarna.
  2. I det största partikoalitionen, CDU/CSU, som leds av Merkel, har lokalavdelningar offentligt protesterat mot den förda klimatpolitiken och invandringspolitiken.
  3. Frankrikes president Marcon är fast besluten att genomföra “Parisavtalet”. Han har föreslagit att EU skall införa en successivt stigande skatt på utsläpp av koldioxid. Den skulle inte drabba Frankrike, vars elproduktion till stor del utgörs av kärnkraft, medan Tysklands fortsatta beroende av kolkraft skulle göra landet till den största betalaren av den skatten.
  4. När en så högt uppsatt politiker som Michael Fuchs ifrågasätter Merkels politik, och han dessutom har stöd bland “gräsrötterna” på många håll, kan Merkels tid snart vara över. Fuchs kanske blir näste kansler.

Det kan betyda att en revision av de politikområdena sveper över fler länder.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

I de viktigaste klimatrapporterna finns inget stöd för klimathotet

Under 9000 år har temperaturen sakta sjunkit på Grönland. Under 2016 växte istäcket ovanligt mycket.

2017-07-25

(WG I avser IPCC:s Work Group 1, som behandlar de vetenskapliga rönen)

Signaturen Idefix bemöter 24/7 mitt påstående att klimathotstroende inte har stöd av sak-argument eller vetenskap. Han nämner Assessment Reports från IPCC. De viktigaste rapporterna kommer från WGI och där finns inget stöd för påståenden som de troende brukar komma med. WGI nämner att torka, stormar och skogsbränder inte har blivit vanligare de senaste decennierna. Ändå hävdar de klimathotstroende gång på gång motsatsen. Jag inte bara tolkar, jag läser faktiskt delar av rapporterna!

Idefix försöker sedan med ett sakargument: Att uppvärmningen nu går 10 gånger snabbare än normalt (vid senaste istidens slut). I början av 1900-talet hittar vi en, inom felmarginalen, lika snabb uppvärmning som nu. Nästan alla klimatforskarna anser att människor då inte hade börjat påverka klimatet.

Före 1800-talet finns få bra dataserier. En är från Grönland och visar att temperaturen kunde stiga med 12 grader på 400 år. Det är definitivt snabbare än i modern tid. Under 9000 år har temperaturen sakta sjunkit där, med undantag för vissa perioder.

Energibolagen BP och Exxon har gjort prognoser. Bägge spår att de fossila bränslena står för cirka 78 procent av världens energibehov 2035-40. Andelen “förnybart” spås bli 15-16 procent, varav biomassa och vattenkraft ger mest. Det pratas och skrivs så mycket om att sol och vind växer snabbt. Vad som då inte nämns är att de har växt från helt försumbart till nästan helt försumbart. Och att det har kostat enorma belopp i subventioner för att ens nå dit!

Lars Kamél, nätverken Klimatsans och Clexit Sverige

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

DALA-DEMOKRATEN med desinformation om klimatet

Göran Greider, Dala-Demokratens chefredaktör

Dala-Demokraten har hållit sina sidor öppna för “åsikter” om klimatet med ett flertal  inlägg, bl.a. av Mattias Goldmann, men också av lokala aktivister. Vår medlem Lars Kamél har också fått plats. Det har föranlett den tidigare miljöjournalisten Bernt Lindberg att replikera på ett sätt som är ganska vanligt numera:

Skeptiker “förnekar all etablerad kunskap” med “dårars envishet”. Deras psyko-logi kännetecknas av “auktoritära attityder” med svårigheter “att leva sig in i andra människors situation”, etc.

Detta besvarades av Kamél i posten Tro på akut klimathot är en religiös tro”.

Lindbergs genmäle blev ännu mer extremt med epitet som: “klimatförnekarfån-tratt”. Han anser att “sådana inlägg” från förnekare bör “sorteras bort” och inte komma i tryck. En helt totalitär, men mycket typisk åsikt.

En okunnig referens till vår blogg i hans första inlägg gjorde att jag bad om replik, något som den vikarierande redaktören höll för helt rimligt. Då den ännu inte tagits in lägger jag därför ut den här:

+ – + – + – +

Vilseledande om klimatet

Jag är sekreterare i nätverket Klimatsans och har sett att Bernt Lindberg påstår att på vår webbplats: refereras till mängder av forskning som inte stämmer med en i övrigt samstäm-mig forskarvärld.

Han anger dock inte något som är fel. Våra uppgifter är korrekta. Vi har ett 40-tal professo-rer och forskare som medlemmar. Dessa har god personlig kontakt med 300 av världens mest framstående klimatforskare, så vi får mycket kompetenta tolkningar av forskningens rön.

Han är vilseledd av de auktoriteter han borde kunna lita på: Regering och politiker samt myndigheter. Eftersom de inte känt sig kunniga nog, har de alla litat på “experter”: FN:s klimatpanel IPCC och dess krets av “klimatforskare”. I närmare 30 år har dessa försökt bevisa hypotesen om koldioxidens dominerande verkan på klimatet. Utan att lyckas.

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change, och är alltså en helpolitisk, mellanstatlig organisation. Den styrs av FN:s nationer, varav en stor majoritet är U-länder. Många är diktaturer med djup korruption och nepotism.

När IPCC framställt sig som ett “vetenskapligt organ”, har de hissat falsk flagg. I dess rapport 2007 påstods att Himalajas glaciärer skulle vara borta år 2035, något som saknade underlag.

Inför mötet i Köpenhamn 2009 påstod IPCC:s ordförande att hypotesen hade stöd av 97 procent  av klimatforskarna och hänvisade till en enkät gjord vid Illinois University. Två frågor hade gått till 10.257 medlemmar i föreningen för geofysiker. Av dem svarade 3.146. Sedan sorterade man bort alla svar utom 77, varav 75 kunde tydas som stöd, vilket blev 97 procent av de 77, men 7 promille av alla tillfrågade.

IPCC förtjänar ingen trovärdighet. Fakta visar att de har helt fel.

Tydligast är “Fullskaleprovet”. Trädgårdsmästare värmer växthus och sprutar in koldioxid, för att få större skördar. Det gäller för hela planeten. Sedan 1950 har Jordens temperatur stigit med några tiondels grader och halten koldioxid med 30 procent. Resultatet är klart:

  1. Satelliter visar att Jorden blivit 11 procent grönare. Öknarna har minskat.
  2. FAO noterar 40 procent ökade skördar på 20 år.
  3. Världens fattiga har fått mer och billigare mat.
  4. Världsbanken beräknar nästan två miljarder färre extremt fattiga sedan 1990.

Uppvärmningen har varit BRA. Utsläppen har varit BRA.

Jag förstår att Bernt Lindberg är seriöst intresserad av fakta. Därför kommer jag gärna till Falun för att visa fullständigare data och svara på frågor. Det erbjudandet gäller även ledarskribenten Signe Rönnegård.

Sture Åström

Sekreterare i nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Folksams förvillelser om översvämningar

Ögruppen Maldiverna med c:a 20 större atoller ligger i Indiska Oceanen mellan 1 grad sydlig och 7 grader nordlig bredd, skalan längst till vänster. Till höger visas loggar från tidvattenmätare på tre av öarna under åren 1990 – 2001. Till vänster avvikelserna från medelvärdet i millimeter.
Ingen trend kan noteras.

Detta är resultatet av en serie fältstudier initierade av docent Nils-Axel Mörner med besök på flera av öarna i sex omgångar åren 2000 – 2005.

Ett par artiklar i Svenska Dagbladet av Jenny Stiernstedt har föranlett Mörner till nedan-stående öppna brev till Folksams Karin Stenmar.

+ – + – + – +

2017-07-21

Öppet brev till Karin Stenmar, hållbarhetschef i Folksamgruppen

Fortsatta förvillelser om hav och regn och värme

I dagens SvD ( 21 juli, sid 1 och 6 ) refererar Jenny Stiernstedt under rubriken Kommuner hotas av översvämning uttalanden och åsikter från Folksam via dess hållbarhetschef Karin Stenmar. Här påstås att ”varannan kommun hotas idag av översvämning till följd av varmare klimat”.

Med ”översvämning” menar man dels stigande havsyta längs kusterna, dels översväm-ningar på grund av extremt regnande. Båda dessa påstådda fenomen anser man vara en funktion av ett varmare klimat.

Allt detta framstår som ogrundat svammel framburet av grupperingar som tar sig rätten att ignorera vetenskapliga rön uppnådda under generationer av idogt forskningsarbete och även fysikaliska lagar till förmån för populistiska modeller och data-scenarier, som omhuldas av starka lobbyist-organisationer med snarare politiska än vetenskapliga mål.

Fru Stenmar säger att ”fakta faktiskt finns” – det håller jag verkligen med om; men då är det inte alls de fakta hon baserar sina uttalanden på, utan just de fakta som visar att hon har helt fel (eller som man brukar säga: ”är ute och cyklar”).

Hav och klimat

Den 30 juni hade Jenny Stiernstedt en artikel i SvD där hon påstod att ”stigande hav tros leda till 2 miljarder flyktingar”. Påståendet är på intet sätt förankrat i vetenskapliga fakta. I norra Indiska Oceanen sägs risken vara störst – men här har vi mycket klara observations-fakta att havsytan inte alls är i stigande (Journal of Coastal Research, vol. 33, no. 2, s. 421- 434, 2017). Fru Stiernstedts artikel har bemötts i min skrivelse en okunnig journalists villfarelser i demagogins träskmarker” .

Runt våra svenska kuster dominerar landhöjningen. I Nordsjön, Kattegatt och Östersjön har havsytehöjningen under de sista 125 åren varit +1,0 ± 0,1 mm/år, vilket är så lite att havsytan inte ens i sydligaste Sverige stiger. Allt påstående om motsatsen är ovederhäftig okunskap.

Regn och klimat

 Våra svenska högmossar är utomordentligt känsliga system för registrering av ändringar i regn och klimat. När det blir varmt och regn uteblir, så dör mossarna och en så-kallad ”rekurrensyta” utbildas. Sådana ytor har dokumenterats och daterats till 1050 e.Kr. 500 e.Kr. 550 f.Kr. 1200 f.Kr. och 2300 f.Kr. De motsvarar korta, intensivt varma och torra perio-der på c:a 50 år).

Här har vi klara fakta (inget snack om saken): varma och torra perioder hänger ihop.

Även på 1700-talet var det varmt och torrt. Torvmossarna registrerade en tendens mot ”rekurrensyta”, utan att riktigt nå så långt. Dagens värmetopp har ännu inte lett till någon generell effekt i våra torvmossar.

Intensiva regn hör inte alls ihop med värmeperioder, om man ser till fakta i naturen själv under de sista 5000 åren.

Värmer och värme

De ”små istiderna” (1440-1460, 1687-1703, 1809-1821) tog slut i mitten på 1800-talet och därefter steg temperaturen i vågor med kallare svackor” runt sekelskiftet 1900 och 1960-1975.

Hypotesen att CO2 driver jordens klimat har efter 40 års intensivt forskande inte kunnat verifieras. Däremot har det visat sig mer och mer säkert att solens variationer är den dominanta faktorn. Med det synsättet förväntar vi oss att vi är på väg mot ett nytt sol-minimum runt år 2040  ± 10 år.

IPCC:s så-kallade klimatmodeller försöker förutsäga klimatet fram till år 2100. Dessa mo-deller har mycket hårt kritiserats för ovetenskaplighet. Dessutom avviker de mycket starkt från observerade temperaturmätningar på jordens yta liksom i atmosfären ovanför. De saknar alltså tillförlitlighet.

Kackel i demagogigrytan

 Så, bästa Karin Stenmar, om det kacklar och kokar i demagogigrytorna (och där är Haga-initiativet i högsta grad en av grytorna), så bör man ”kolla fakta”. Om man gör det på ett konstruktivt sätt, kommer man att finna att det finns en annan verklighet – en vetenskap-lig, observationsbaserad, verklighet – där det inte alls föreligger något verkligt hot om ”översvämningar till följd av varmare klimat”; vare sig längs våra kuster eller som extrema regnoväder över inlandet.

Jag manar därför till besinning, eftertanke och faktakontroll.

Lycka till i denna nya roll !

Nils-Axel Mörner

 

docent, specialist på havsytans rörelser

tidigare föreståndare för ”Paleogeofysik & Geodynamik” vid Stockholms Universitet

ledare för INTAS projektet ”Geomagnetism and Climate” (1997-2003)

president för ”Commission on Sea Level Changes and Coastal Evolution” (1999-2003)

ledare för ”The Maldives International Sea Level Project” (2000-2005)

president för ”The Independent Committee on Geoethics” (2015-2017)

ledare för ”The Fiji New Sea Level Project” (2017)

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraft är miljömässig förlustaffär

Ett vindkraftverk kräver ett fundament i armerad betong på tusentalet ton.

Produktionen av dess cement och armeringsjärn samt c:a tusen ton stål i torn och maskinhus har orsakat så stora utsläpp av koldioxid, att det tar storleksordningen 20 år för verket att spara in motsvarande mängd. Det kan vara längre tid än livslängden.

+ – + – + – +

2017-07-17

Dags nu att sätta ned foten när det gäller vindkraftsexploateringen av vår idylliska landsbygd.

Det är med sorg i hjärtat man ser dessa groteska installationer växa upp i kustlandet, inlandet och fjälltrakterna.

Vindgeneratorer är kortlivade pjäser, ekonomisk och teknisk livslängd är blott 13 – 15 år.

Produktionen från vindkraft är intermittent, vilket i praktiken innebär att annan produktion momentant måste finnas tillgänglig som back-up till nära nog 100 procent.

Vindkraft är därför meningslös. Den tekniska utvecklingen kommer inom kort att konkurrera ut medeltida teknik som vindkraft. Fusionstekniken spås vara färdigutvecklad cirka 2030.

Därför måste vi stoppa onödig miljö- och naturförstörelse med vindkraft.

Rikspolitiker förstår inte vad de ställt till med. De förstår inte vilken tragedi som drabbar oss till vindkraft närboende. Infraljudet från generatorerna tvingar folk att flytta från sina gårdar, fastigheter som gått i arv in många generationer. värdet på dessa fastigheter krossas och den kära hembygden skövlas.

Obegripligt att våra folkvalda låter sig duperas av vindkraftbolagens lobbyister. Vind-kraften förstör natur och miljö och vem tror att dessa vidriga monument i naturen skulle påverka klimatet i någon som helst riktning?

Miljöpartiet och Centern som ivrar för vindkraft bör snarast tänka om. Värna miljön det vill säga verka för ren luft, rent vatten och stoppa giftspridning men förstör inte miljön med meningslös vindkraft!

Stockholmspolitikerna värnar sin egen miljö, det finns ingen vindkraft på Gärdet, Djurgården eller i Skärgården!

Torbjörn Eriksson

+ – + – + – +

2017-07-11

Förstör inte miljön med meningslös vindkraft

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather