Ring P1 med fel och falska rekord

NCDC, National Climatic Data Center, i USA förvaltar data över tempe-raturmätningar från hela världen. De har börjat “justera” data med en systematik, som inte är förenlig med grundläggande krav på vetenskaplig etik, eller snarare hederlighet.

Professor Ole Humlum har laddat hem deras data regelbundet från maj 2008 till juni 2017, och noterat hur man ändrat rådata, d.v.s. de ursprungliga avläsningar-na av termometrarna. “Justeringarna” har ibland skett varje år flera gånger om året. Man har alltså tagit på sig att nu avgöra vilka fel som begåtts för 50 och 100 år sedan.

Generellt har temperaturer från tiden före 1940 sänkts, markerat med blått, och de efter 1975 höjts, rött. Det har betytt att de verkliga värme-rekorden från 30-talet sänkts, så att de senaste årens medeltemperaturer kunnat basuneras ut som “de varmaste någonsin”. Det är alltså falska rekord.

+ – + – + – +

Här gör jag koncisa kommentarer till några uppgifter som förekom i programmet:

1. Havet har stigit en dryg millimeter per år sedan början av 1800-talet. Den takten har inte ökat med den ökade användningen av fossila bränslen.

2. Styrkan och frekvensen av extremväder har inte stigit. Orkaner och cyklo-ner har det senaste decenniet varit färre än på 90-talet. Torrperioder och skyfall har inte överskridit normala variationer. De största återförsäkringsföretagen, Munich Re och Swiss Re, har noterat minskade kostnader för naturkatastrofer.

3. Omfattande forskning visar att Solens varierande aktivitet är den star-kaste drivkraften för klimatförändringarna. Den uppför sig nu som i början av 1800-talet, då det var kallt. Det ger hög sannolikhet för några kallare decennier.

4. Våra utsläpp av koldioxid påverkar klimatet så lite att det inte kunnat mätas. Nobelpristagaren Richard Feynman menar att det är teoretiskt omöjligt för koldioxid att ha en sådan verkan.

5. Klimatpanelen IPCC hävdar att 97 % av “klimatforskarna” stöder dess hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet. De har då refererat till studier, som varit så oprofessionella att de faktiskt bara visat 3 promille, 7 promille och några enstaka procent.

6. Skördarna av spannmål har ökat med 40 % på 20 år enligt FAO. Sedan 1990 har antalet extremt fattiga minskat med närmare 2 miljarder människor enligt Världsbanken.

7. Jan Roostal har blivit lurad av media: Den globala temperaturen och utsläppen har samvarierat bara under 80- och 90-talen. Övriga perioder visar att koldioxid inte styr temperaturen. Det är tvärtom så att temperaturen påverkar halten koldioxid i luften med en viss fördröjning.

8. Se bildtexten ovan. De nyligen utbasunerade värmerekorden har base-rats på falska temperaturdata.

9. Det sker ingen försurning av haven. De omges av enorma formationer av kalksten, som neutraliserar koldioxidens syrlighet. Haven har blivit knappt märkbart mindre basiska med stora lokala variationer, som visar att djurlivet klarar sådana variationer.

10. Koraller har funnits i 650 miljoner år. Under den tiden har halten koldi-oxid i luften varit många gånger högre än idag. De bleks främst av att ha hamnat ovan havsytan. I Stilla Havet orsakar El Niño halvårsvisa höjningar och sänk-ningar av ytan med över en halv meter. Att de då bleks är inte mer dramatiskt än att våra lövträd förlorar löven på vintern. Korallerna återhämtar sig snabbt.

11. Olja betraktas som fossil, men det kan vara bara delvis sant. Många forskare anser att den fortfarande bildas i Jordens inre under högt tryck och hög temperatur. I laboratorier har man lyckats efterlikna processen.

12. Vid Västantarktis har shelf-isen Larsen C förlorat 13 % av sin yta i ett stycke som hållit på i 7 år för att bryta sig loss. Det är en väntad och naturlig utveckling, som inte ger anledning till någon oro. Det är tillräckligt mycket havsis kvar för att balansera glaciärernas kalvning.

13. Det finns inga utsikter att vi inom överskådlig tid når en “tipping point” med plötsliga förändringar. I Jordens historia tycks en sådan aldrig ha inträffat.

14. Hotet om en kommande katastrofal uppvärmning är en bluff, som underhålls med förfalskade data. Det finns ingen anledning att minska utsläppen av koldioxid för klimatets skull. Dock är det ofta god ekonomi.

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Ring P1 med fel och falska rekord

    1. Det är tillräckligt mycket is kvar på havet för att hålla emot glaciärernas glidning mot havet. I den mån den verkligen gör det. Jag har inte sett någon rapport, där man utrett vilken verkan havsisen faktiskt har. Utanför den är det ju fritt hav, som inte håller emot. Om vindarna går mot stranden ger deras friktion mot isens yta en kraft mot stranden. Men jag tror att vindarna oftare går åt andra hållet. Över Antarktis kyls luften, blir tung och flyter ner mot havet.

      Isflakets massa gör att plötsliga ändringar i glaciärernas glidning inte kan uppstå.

  1. Posta och tydliggör gärna länk till “programmet” du refererar till + länk till prof Ole Humlums sammanställningar, tack.

    1. Läser du lite längre ner, har jag redan svarat på önskningen. Ha inte så brått.

Comments are closed.