Den absurda hypotesen om koldioxid och klimat

 

Figur 1. Gasblandningen i Jordens atmosfär

Blått = kväve 78,1 %, rött = syre 21,0 %, grönt = vattenånga 2 %, vitt = spårgaser 0,9 %, främst argon, gult = koldioxid 300 ppm, svart = koldioxidens ökning med 100 ppm. Av de sistnämnda uppskattas en mindre del ha orsakats av människans utsläpp.

Siffrorna avser volymsandelar i torr luft. Vattenånga finns alltid med i naturen, men halten varierar inom mycket vida gränser beroende på temperatur och relativ fuktighet. Fuktig luft har 2,7 % vattenånga vid + 30 grader och 0,5 % vid + 4 grader, således 65 ggr respektive 12 ggr koldioxidens halt.

+ – + – + – +

Alla larm om klimatet och den politik, som motiveras därav, utgår från att mera koldioxid i atmosfären värmer Jorden, och det kan bli katastrofalt. Därför handlar politiken om att minska utsläppen av koldioxid, vilket i praktiken bara kan ske genom att minska använd-ningen av fossila bränslen, kol, olja och naturgas. Detta baseras på klimatpanelen IPCC:s hypotes om Anthropogenic Global Warming, AGW, som antar att det är koldioxidens ”växthuseffekt” som gör Jorden beboelig.

Men redan vid en rätt ytlig betraktelse framstår hypotesen som rent absurd.

Man visste tidigt att Jorden skulle varit mycket kallare, om den saknat atmosfär. I solsystemet konstaterade man att planeter med atmosfär var varmare på marken än de som saknade sådan. Det mest närliggande borde då vara att undersöka vad som sker i en atmosfär. Istället valde IPCC en mycket långsökt väg: att koncentrera forskningen på koldioxidens egenskaper, d.v.s. av 10.000 molekyler studerades 4 stycken.

Enligt hypotesen absorberar koldioxid uppåtriktad infraröd strålning från jordytan, så att den hindras att nå ut i rymden. Koldioxiden i luften ovanför marken skulle bli varm och ”återstråla” värme till marken.

Figur 2. Wikimedias graf över luftgasernas absorption av strålning

Upptill visas energins intensitet för ingående strålning, rött, och för utgående strålning, blått. Den röda respektive blå konturen visar vad som teoretiskt gäller för strålande kroppar med angiven temperatur i grader Kelvin.  5.525 K – 273 = 5.252 grader Celsius. 210 ˗ 310 K = – 63 ˗ 37 C.

Nertill visas absorptionen av de enskilda gasernas spektralband. Notera att koldioxid har få och smala band, samt att alla band, utom det med våglängden 4,6  μm markerat med en röd ring, överlappas av vattenångans band. Upptill ser man att vid den våglängden sker nästan ingen utstrålning från jordytan. Men gränserna för banden är inte skarpa. Således har vattenångan en viss absorption även inom den röda ringen. Tar man hänsyn till att det är minst 10 ggr så mycket vattenånga som koldioxid i luften, blir konklusionen att det blir inget över för koldioxiden.

Det långsökta valet av en sällsynt gas att studera blir ännu mer långsökt då denna gas uppenbarligen har helt obetydlig värmeabsorption jämfört med vattenånga. Detta erkän-de IPCC tidigt och hypotetiserade vidare med en antagen förstärkningseffekt genom att den lilla uppvärmning koldioxiden kunde åstadkomma skulle öka avdunstningen av vattenånga och dennas hundrafaldigt starkare absorptionsförmåga skulle ge en betydan-de uppvärmning, som sedan genom återkoppling skulle värma ännu mer. Någon höjd halt av vattenånga i atmosfären har inte kunnat mätas.

Hypotesen vilar på fem antaganden och spekulationer staplade på varandra, således osäkerhet i femte potens. Läs en utförligare förklaring i posten: IPCC bluffar del 3, hypotesen.

Under 30 år har IPCC försökt bevisa att klimatförändringarna drivits fram av en enda molekyl av 10.000, den som tillkommit i modern tid, då halten ökat från 300 ppm till 400 ppm. Utan att lyckas.

Forskning på våra grannplaneter visar att koldioxid inte har någon verkan alls, men istället är det gravitationen och mängden atmosfär, dennas tyngd, som gör Jorden beboelig.

Det är dags att förvisa AGW-hypotesen till historiens skräpkammare.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Den absurda hypotesen om koldioxid och klimat

 1. Gravitationen håller atmosfären på plats. Mängden atmosfär kg/m2 styr gradienten.
  Av ytan absorberad effekt/energi styr energiinnehållet i atmosfären.

  1. Jo det kan nog stämma. Men eftersom mängden atmosfär inte förändras kan det inte förklara tidigare och kommande klimatförändringar.

 2. Hej Sture!
  Du har ju velat förklara detta men då frågar jag, är det verkligen antingen eller, kan det inte vara både ock, dvs den utgående jordstrålningen i banden där CO2 har en verkan tas upp både av vatteånga och koldioxid. Molekylerna behåller ju inte strålningen utan spottar ut den direkt och om den första var en CO2-molekyl så kan nästa vara en H2O-molekyl.
  I detta är jag en extrem amatör, det ska jag villigt erkänna.

  1. Hej Lena ! Jag menade en grundligare genomgång för att övertyga dig om att koldioxid faktiskt inte KAN göra något åt klimatet. Du behöver bara vara en amatör för att bedöma proportionerna, men du måste tro på ditt eget omdöme.

   Ser du på grafen över gasernas absorption skall du förstora kurvorna för vattenånga med en faktor 10 eller 40 beroende på tid och temperatur. Då blir det som CO2 kan göra pyttelitet och dessutom inom den röda ringen, där IR-strålningen är obetydlig. Men det spelar ändå ingen roll, därför att den uppvärmning någon av dem åstadkommer är liten jämfört med värmeöverföringen av konvektion och vattnets växling mellan gas och vätska. Och all uppvärmning blandas i luftens turbulens enligt nobelpristagaren Richard Feynman. Så småningom förs energin upp till tropopausen, där den strålas ut från alla gaser.

   Robinson-Catling drar slutsatsen att det är för tätt mellan molekylerna när tycket överstiger 0,1 bar för att IR-strålning skall penetrera ut till rymden. Då spelar det ingen roll vilka processer som överför värme från jordytan till luften. Energibalans med rymden uppstår på höjden 11 km.

 3. 1. Eftersom mängden atmosfär förhåller sig ungefär konstant kan den inte förklara klimatförändringar.
  2. Eftersom mängden CO2 är så liten i jämförelse med den stora mängden vattenånga är det troligt att vattenångan spelar en viss roll. Dock ökar och minskar den mängden över korta tidsskalor, varför den inte heller kan vara orsak till klimatförändringar, möjligen till kortsiktiga temperaturvariationer.
  3. Alltså måste det vara något annat som styr den globala medeltemperaturen och därav följande klimatförändringar.
  4. Indirekt påverkan av solens aktivitet är en kandidat. Det finns förmodligen fler.
  Lena, jag är också extrem amatör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *