Monthly Archives: February 2018

The beginning of the Climate Sense Revolution

World-famous speakers and more than 130 participants turned our conference in the Gothenburg neighborhood into a great success

Professor Jan-Erik Solheim explains the work of scientists Ned Nikolov and Karl Zeller, who conclude that carbon dioxide has no influence on our climate. It is the thickness and weight of the atmosphere, i.e. its mass and the gravitation, that makes Earth livable.

We very much regret that the star speaker in extremely elegant English, Christopher Monckton, had been taken ill, so he did not attend.

Professor Claes Johnson showed how the IPCC hypothesis and its climate models are based on an equation with a logical error. They assume that carbon dioxide in the air is warmed by longwave radiation from the ground and that it radiates energy back to the ground, the so called ”back radiation”. The models apply the effect of increased carbon dioxide to the absolute temperature of the air, some 290 degrees, instead of the temperature difference between ground and air, maybe 5 degrees.

Willie Soon of the Smithsonian Institute in Boston described his studies of cyclical patterns in climate and the activity of the Sun and the movements of the planets. Superimposed celestical processes are important drivers of our climate and even of our weather, the complexity of which is not yet fully understood.

Henrik Svensmark of the Danish Technical University described how his team now have fully understood the process by which the Sun influences our climate. His theory of cosmic particles creating molecule clusters that serve as condensation nuclei for water vapor has been critizised, because the clusters were too small. He has now proven that the originally small clusters grow a thousand or a million times, so they become big enough to attract water vapor molecules to form clouds.

Professor Jens Morten Hansen referred to several philosophers, who had contemplated the terms of successful research. Essential conditions were honesty, openness and acceptance of criticism. On all these points the IPCC reveals its political agenda, which shifts what they claim is ”science” to ”pseudoscience”: political activism dressed in scientific jargon.

Willie Soon finalized the first day with details on the dirty tricks that officials in institutions and media have used with the intention to silence him. Scientific institutions are manned by political activists rather than curious scientists.

Conclusion

  1. It is the very existence of the atmosphere, its thickness and weight that makes Earth inhabitable. The content of carbon dioxide has no detectable influence. Thus there is no GreenHouse Gas effect. But there is an Atmospheric Effect.
  2. Climate Changes are primarily driven by changes in the activity of the Sun, which in turn are influenced by the planets. No effect of changes of carbon dioxide content in the air has been detected.
  3. The ”Climate Models” of IPCC are of no value, because they are based both on an erratic equation and on numerous variables that are poorly known and therefore assumed, i.e. guessed. With so many guesses in the used computer simulations the end result cannot be better than a guess.

The scientific results are so conclusive that the bubble of climate alarmism is definitely punctuated.

As this news is dispersed, there will be a revolution in the climate policies of all countries, i.e:

The CLIMATE SENSE REVOLUTION

The Gothenburg conference may become known as the beginning of the era of Climate Sense, a historical event.

Sture Åström

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Fullsatt på konferensen

Figur 1. Scandic Mölndal, ett toppmodernt hotell

Nu har strax över 130 personer anmält sig till konferensen. Det är så många som får plats utan trängsel. Det gör konferensen till en framgång redan innan den startat.

Figur 2. Vy över den imponerande lobbyn, fem våningar hög.

Vi kommer att få del av ett par nyheter om dramatiska forskningsrön, som tydligt förklarar större delen av klimatförändringarnas drivkrafter. Den nordiska elmarknaden synas från de nationella perspektiven, ex.vis:  Hur klarar sig Danmark, om Sverige stänger sina kärnkraftverk.

En viktig del är frågan om ”Forskningens” förutsättningar. Den allmänna klimatdebatten förs nu huvudsakligen på den falska tron att utbasunerade pressreleaser representerar ”Vetenskap” istället för ”Pseudovetenskap”, d.v.s. politisk aktivism klädd i en jargong av vetenskapens facktermer.

Glädjande nog har vi noterat ett sparsamt men faktiskt intresse från vissa media. Hur det blir vet vi nog först på lördag.

En ny epok ?

Dock antyder detta intresse att denna öppna konferens kan inleda en ny epok i klimatdebatten: Denna måste bli en verklig debatt, där ”båda sidor” kommer till tals.

Journalister måste lära sig att skilja observationer och uppmätta fakta från hypoteser, datorsimulerade klimatmodeller, spekulationer och rena gissningar.

Efter konferensen bör alla debattörer få frågan: Var du på klimatkonferensen i Mölndal ?

Den som inte var där kan ju knappast förväntas föra en seriös debatt.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Miljöpartiet lider av extrem faktaresistens

Utsläppen av koldioxid har bidragit till dramatiskt ökade skördar: 40 % på 20 år. Det har lyft närmre 2 miljarder människor ur extrem fattigdom !

Detta enkla faktum låtsas MP inte om.

Utsläppen av har BERIKAT atmosfären på livets förutsättning: KOLDIOXID.

Under miljoner år av frodig växtlighet har livsviktig koldioxid omvandlats till rent kol eller naturgas. Halten i luften är nu kritiskt låg. Vi förbättrar livet på Jorden, när vi återför koldioxid till luften och livets kretslopp.

Här en replik på samma cirkulär från MP som föregående post, men det var lite fullständigare.

2018-02-12

Regionrådet Anders Åkesson med några partivänner vill börja ”rädda klimatet” genast. Det kan de inte och det behöver de inte. Det pågår ingen katastrofal uppvärmning. Klimatet har börjat bli kallare. Studier av planeternas atmosfärer visar att någon effekt av koldioxid inte kan mätas.

De brukar hänvisa till ”en överväldigande majoritet av forskare”. Det är en bluff som IPCC sprider om 97 procents stöd för sin hypotes om koldioxidens verkan.  

De refererade först till en enkät vid Illinois University. Den sändes till 10.257 medlemmar i en förening för forskare. Bara 3.146 svarade. Så stort bortfall gör varje enkät meningslös. Sedan gjordes en spektakulär bortsortering av alla svar utom 77. Av dessa tyddes 75 som stöd. Det blir 97 procent av 77 men SJU PROMILLE av de tillfrågade.

Andra studier har börjat med ett urval av 1.000 ˗ 12.000, men i de tre oftast citerade har svaren sorterats ner till 41, 49 och 75 personer. Alla förstår att så få inte kan representera ”en överväldigande majoritet” av forskare.

IPCC är en ”intergovernmental” organisation, det vill säga ”mellanstatlig”, vilket gör den helpolitisk. De påstod från början att koldioxid styr klimatet utan att fråga VAD som styr det. De har nu ägnat 30 år och hundratals miljarder dollar åt att försöka bevisa det. Som i Jeopardy har de börjat med svaret. Det är inte ”Vetenskap”. Det är ”Pseudovetenskap”, politisk aktivism klädd i en vetenskaplig jargong.

Partiets energipolitik är en nationell katastrof. Vindkraft och solkraft levererar ofta ingen ström alls. Då måste vi ha kvar alla ”vanliga” kraftverk. De ”förnybara” kraftslagen är alltså helt onödiga och vare sig ekonomiska eller verkligt förnybara.

Utsläppen är nyttiga. De har bidragit till att jorden blivit 13 procent grönare, att skördarna ökat med 40 procent på 20 år enligt FAO och att därmed de extremt fattiga blivit närmare två miljarder färre sedan 1990 enligt Världsbanken.

Partiet lider av extrem faktaresistens och dess klimatpolitik är kontraproduktiv.

Sture Åström

nätverken Klimatsans och Clexit

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Miljöpartiet har hybris

Angel Villaverde från Peru och Johanna Thurdin från Alnön, MP Sundsvall

De två har undertecknat en cirkulärskrivelse från Miljöpartiet i Sundsvalls tidning den 6/2.

Lennart Back har fått in en replik:

2018-02-11

Det finns ingen klimatkris – Miljöpartiet har hybris

Debattartikeln innehåller ovetenskapligt snömos. Författarna skriver att ”det är planetens viktigaste val”. Att sedan antyda att det hänger på Miljöpartiet att rädda planeten från en påstådd klimatkris är inget annat än hybris. Vad Miljöpartiet än tänkt sig göra är åtgärderna verkningslösa. Bland annat skulle räddningen enligt artikeln bestå i mer så kallad förnybar energi.

Termodynamikens första huvudsats säger att energi inte kan skapas eller förstöras – bara ändra form. Förnybar energi är påhittat för att ge gröna system för energiproduktion en mer positiv framtoning än de förtjänar. Man säger sig vilja minska ”utsläppen”. Det är ett dåligt argument i Sverige där elproduktionen redan är i stort sett utsläppsfri. I verkligheten blir det heller ingen minskning. Förnybart släpper ut mer än kärn- och vattenkraft när hela livscykeln beaktas.

Miljöpartister har alltid blundat för fysiska realiteter som att ingen lyckats hitta kopplingen mellan utsläpp och klimat. Kopplingen finns bara i datorprogram. FN:s klimatpanel konstaterade 2001 att klimatet i realiteten är oförutsägbart. Nyare vetenskapliga publikationer ger den kraftfullaste växthusgasen vattenånga en mer dominant roll i takt med att koldioxidens minskar. Ett tecken på att detta stämmer är att den globala temperaturen och halten koldioxid inte följts åt.

Av 10 000 luftmolekyler är 4 koldioxid. Tron att den gasen skulle vara ett dominerande öka-minska-vred för globala temperaturen är helt orealistisk – rentav naiv. Att alla klimatrelaterade påfund som koldioxidskatter, kraven på fossilfrihet, utbyggnaden av så kallad förnybar energi samt angreppen på vårt bilåkande och köttätande ytterst vilar på denna obevisade och i princip falsifierade hypotes verkar tyvärr okänt för de flesta, Miljöpartiet är de som i skydd av denna okunskap hårdast propsar på mer av denna onödiga inhumana ”utveckling”.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraft är en nationell katastrof

 

Galenskapen i energiomställningen

Den tyska tidningen Handelsblatt kan sägas ungefär motsvara Dagens Industri. Redan 2013 påpekade den de helt galna förhållanden, som de nya klimatlagarna skapat. År 2014 undslapp sig den dåvarande näringsministern, socialdemokraten Sigmar Gabriel sucken: “Irre Zustände”, galna förhållanden .

Efter tvekan från den 5/12 har Nerikes Allehanda idag tagit in nedanstående artikel:

2018-02-11

Centerpartisterna Rickard Nordin och Per-Åke Sörman tar miste på vindkraftens ekonomi (NA 4/12). De påstår att vindkraft är mer ekonomisk än kärnkraft. De bortser från att vindkraften lever på subventioner.

Vi hade en väl fungerande elmarknad. Den var mättad med pålitlig och nästan koldioxidfri el. Med subventioner till opålitlig vindkraft pressade politiken in ett överskott av effekt. Sådant leder obevekligt till lägre priser. Detta överraskade vindkraftlobbyn, då vindkraften fick problem med lönsamheten. De begärde och fick mera subventioner.

Ett kärnkraftverk utgör en mycket stor investering, som ständigt drar kostnader dels för räntor och amorteringar och dels för den kvalificerade personal som behövs samt, när det levererar energi, för förbrukning av bränslet. De kunde sälja sin el under mer än 90 procent av tiden och var då lönsamma.

Vindkraft har i princip sitt bränsle gratis och kan då sänka sitt pris under vad som är lönsamt för kärnkraft. För de existerande kärnkraftverken är det bättre att hålla dem igång och leverera så länge priset täcker kostnaderna för personal och bränsle. Men det betyder att inga pengar kan avsättas för att bygga ett nytt, då det existerande blivit för gammalt. När vindkraften levererar el, som kärnkraften brukat leverera, parasiterar den på kärnkraftens intäkter, vilket sänker dennas realkapital, värdet av anläggningarna. Häromåret skrev Vattenfall ner sina med 36 miljarder kronor.

Med subventionerna ruinerar politiken en väl fungerande sektor på marknaden till förmån för vindkraft, som bara levererar när det blåser lagom, ofta värdelös skräpel. Det är en nationell katastrof.

Kommuner får inte gynna vissa företag. Det bör givetvis vara lika förbjudet för staten! Men vår grundlag förbjuder inte detta.

I Tyskland subventioneras kolkraftverk för att hållas startberedda, så att tillräcklig kapacitet pålitlig el skall finnas, när det slutar blåsa. Galenskap sa energiministern.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Förblindad galenskap

Samhällets ansvariga avsäger sig varje kontakt med vetenskapliga fakta och förlitar sig istället på FN:s klimatpanel IPCC. Men den har inga vetenskapliga kvalifikationer. Den styrs av nationernas regeringar, varav en majoritet måste betraktas som korrupta diktaturer. Deras okunniga politiker har visat att de inte kan se skillnad på kunniga och okunniga forskare. De litar istället till bluffar, för att få det resultat de önskar: Ett miljardflöde av dollar från den Gröna Klimatfonden på 100 miljarder om året.
 .
 Våra politiker är inte kunnigare. Och de förstår inte värdet av kunskap. När de tillsätter ny generaldirektör för expertmyndigheten SMHI, väljer de en politikerkollega  från regeringskansliet med juristutbildning. Man kan inte begära att han skall kunna se skillnad på kunniga och okunniga forskare avseende naturvetenskap. 
 .
 Vad värre är: SMHI och ansvariga ministrar VILL inte informera sig om riktig vetenskap. Vi har informerat dem upprepade gånger om att koldioxid INTE påverkar klimatet så mycket att det kunnat mätas, medan verkan av Solens cykliskt varierande aktivitet är helt tydlig.
Det måste betraktas som tjänstefel att negligera information med så dramatisk betydelse för dagens klimatpolitik. Men tjänstefel togs bort i den nya grundlagen 1976. 
 .
 Påståendet att det är koldioxidens växthuseffekt som gör Jorden beboelig är fullständigt fel. Det är enkelt att förstå att det är atmosfärens massa, som tillsammans med gravitationen ger den värme vi behöver.
Nordisk klimatkonferens i Mölndal 16 – 17 februari
Vi arrangerar denna vecka en klimatkonferens med framstående forskare från fem länder i Mölndal. Till denna har vi inbjudit ansvariga ministrar, SMHI, alla partier och de flesta media. Men intresset att där underrätta sig om forskningens verkliga ståndpunkt har hittills varit närmast noll.
.

Efter konferensen kan de som inte varit där knappast hävda att de debatterar klimatet seriöst.

Hyckleriet inom media är gränslöst: Ständigt påstår de sig söka fakta och redovisa vetenskapliga forskningsresultat. Men av riksmedia vill inga ens lyssna på riktiga fakta. De skriver istället om de hypoteser och spekulationer utan faktaunderlag, som IPCC och sådana som Rockström sprider. De utgår från att allt extremväder orsakas av våra utsläpp av koldioxid. Alla säger sig bekämpa “Fake-News”, men om klimatet levererar de enbart “Fake-News”, så som de beskyller “trollen” för att göra.

Det är media som är trollen idag.

Ett exempel är Expressen. Sedan början av november har den haft över hundra artiklar om klimathotet under rubriken: Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga. Man har hittat elände på många ställen, vilket förtjänat att beskrivas. Men allt elände har tillskrivits klimatförändringarna, underförstått våra utsläpp av koldioxid. De förändringar som inte inträffat på 20 år och för övrigt varit enbart välgörande.

Häromdagen skrev redaktionschefen Magnus Alselind:

Som nyhetsförmedlare är vårt uppdrag att ge läsarna så brett underlag som möjligt att välja själva.

Om han då är ärlig, välkomnar han den inbjudan till konferensen, som jag sänt.

Vi får se om någon från Expressen eller GT gör konferensen äran av ett besök.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Total nedisning

Dagens snödjup i tum, Weatherbell

I Frankrike kom så mycket snö att flyg från Paris fick inställas. I norra Spanien och på Atlasbergen i Marocko finns också snö idag.

Ny Teknik skriver:

Flera svenska vindkraftparker har drabbats av nedisning och hämmad elproduktion i vinter. Idag finns inget system för avisning som fungerar full ut, säger Matthias Rapp på Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum

Norrbottens affärer skriver:

RISE Research Institutes of Sweden (statliga pengar) och Skellefteå Kraft (Kommunägt) är på väg att etablera ett testcenter i Sverige dit den globala vindindustrin kan komma och testa sin utrustning under kalla och isiga förhållanden. Platsen är Uljabuouda i Arjeplogs kommun, Norrbotten.

Arjeplog lockar redan hela världens bilindustri till sina testbanor. Nu är det dags för en annan bransch att dra nytta av kylan i kommunen.

Största möjligheten att bygga ut vindkraften finns i världens kyliga områden, eftersom de är mindre tätbefolkade. Men isbildning och låga temperaturer kräver att tekniken är pålitlig och väl testad. För att kunna utveckla optimala komponenter behöver vindindustrin ett testcenter i kallt klimat.

Efter många års sökande efter en lämplig plats står det nu klart: RISE och Skellefteå Kraft har beslutat att undersöka förutsättningarna för att omvandla vindparken i Uljabuouda till att även bli ett center för fullskaliga tester av vindkraftverk.

Piteå Tidning skriver:

Uljabuoda ligger 780 m ö h och har en genomsnittlig vind på 8,4 m per sek och är, som vi tidigare rapporterat, ofta stillastående p g av nedisning.

+ – + – + – +

Från en medlem utanför Piteå fick jag nedanstående ögonblicksbild. Det är där i närheten man håller på att bygga 1001 vindkraftverk. . .

+ – + – + – +

Hälsningar från total nedisning av skogen och -16 till -30. Snömängd upp till en och en halv meter. Det har t o m snöat vid -16 annars är det ju på eller av…

På 80 år har det aldrig skottats tak före jul och nu har de flesta skottat en gång till och vintern är bara lite drygt halvvägs igenom. Barfotadans i det vita av en global uppvärmningsfan skulle tina upp oss lite.

Hälsningar

Inger

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatförändringarna har ökat skördar och grönska

Skördarna av spannmål har ökat med 40 % på 20 år enligt FAO. Öknarna har minskat så att hela jorden blivit 13 % grönare på 30 år. Klimatförändringarna har varit välgörande för hela mänskligheten.

Norrköpings Tidningar

2018-02-02

Redaktionen har satt den helt missvisande rubriken:

Klimatförändringar är fantasier

Svar till Margareta Fransson i NT 24/1

Miljöpartisten Margareta Fransson hävdar 24/1 att klimatförändringar redan har påverkat migration, lett till resursbrist och kraftiga naturkatastrofer. Vilket bara är fantasier från hennes sida. Inte enda av flyktingarna i dagens värld flyr från klimatförändringar. Resursbrist begriper jag inte ens vad hon menar. Vilka resurser anser hon det vara brist på? Och vad gäller väderrelaterade naturkatastrofer, visar statistiken, samlad i databasen EM-DAT, på en nedgående trend hittills detta århundrade. Extremvädret blir alltså sällsyntare, inte vanligare som åtskilliga debattörer felaktigt hävdar.

Vad gäller matförsörjningen, så visar den statistik som samlats i FAOSTAT att skördarna av grödor som majs, vete och ris har mångdubblats sedan 1960. Även avkastningen per hektar har ökat. Samtidigt har världen blivit varmare. Vad gäller bin och andra insekter, så hotas de av många saker, men inte klimatförändringar. Klimatet har förändrats hela tiden sedan de första insekterna dök upp. Och långt före det också.

Klimatförändringarna har framför allt bidragit till att färre människor nu dör av kyla. Kyla är nämligen mycket dödligare än extrem värme. Av någon anledning, vill många inte glädja sig åt att färre dör av kyla, utan bekymrar sig bara om att en del äldre får sina liv förkortade av värmeböljor.

Lars Kamél Nätverken Klimatsans och Clexit Sverige

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vidskepelse i Ekerö

                     Vidskepelse, en viktig bas i Ekerös planer

Insändare i:

2018-02-03 sid 26

1976 skrev Friedrich L. Boschke en bok med titeln ”Det outforskade – den okända värld vi lever i”. Den listar dussintals frågor som forskare inte har kunnat ge svar på. Ett ämne är klimatförändringar. Boschke varnar för klimatförändringar och vilka fruktansvärda konsekvenser sådana kan få. Men det är köldperioder – inte värmeperioder han varnar för.

Min doktorsavhandling tog 5 år att producera. Titeln är: ”Wind Controlled Climate”. Orsakerna till istider och värmeperioder blev inte uppenbarad av mina ansträngningar. Ämnet är mycket komplext. Detta gör att ”växthusgashypotesen” kan och har marknadsförts av politiker under 30 år. Hypotesen är svår att motbevisa men det går. En sak vet jag med säkerhet. Påståenden om att koldioxiden (och andra växthusgaser) skulle orsaka en ”global uppvärmning” är inget annat än en trosuppfattning, vidskepelse eller ett bedrägeri beroende på insikten hos de som hävdar den obevisade ”hypotesen”.

Kommunledningen är informerad och respons har uteblivit. Det är hemskt att klimatfrågan ska spela en betydande (och dyr) roll I Ekerös långtidsplaner som snart ska godkännas av kommunalfullmäktige. Håkan i Stenhamra skriver i förra numret av MT ”Det krävs en total genomgång av grunderna för det globala klimatarbetet”. Så sant. Sverige behöver inte en ny religion baserad på skrämselpropaganda och vidskepelse.

Jag har framfört till Adam Reuterskiöld med flera att kommunalfullmäktige behöver en genomgång av klimathypotesens darriga vetenskapliga grund och ställer gärna upp tillsammans med andra experter. Detta bör ske innan kommunens långtidsplaner beslutas till ekonomiskt, rättsligt, vetenskaplig och andligt förfång för Ekerös invånare. Om inte så visar kommunens politiker förakt för vetenskaplig saklighet och Ekerö invånares rättigheter till korrekt information.

Hans Jelbring

+ – + – + – +

Intressant är att intill finns en annan insändare med rubriken:

Är nästa istid redan i annalkande ?

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Diese Forscher haben eine politische Agenda

Basler Zeitung intervjuar världens troligen främste specialist på havets nivåförändringar, svensken Nils-Axel Mörner, på en helsida

Han har sedan länge avslöjat hur IPCC av politiska skäl anlitar okunniga rapportörer för att få stigande hav som ett resultat, dessutom med en accelererande stigning. Det är ju vad som behövs för att kunna skrämmas med en kommande katastrof. Utan katastrof behövs ju inte IPCC.  .  .

Det är inte min mening att du skall kunna läsa tyska här. Jag vill bara visa att i utlandet finns det faktiskt media, som talar sanning. Du kan läsa artikeln här, klicka på röd text.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather