Havet ger mest koldioxid

160929-jordens-kol-v4

Jordens förråd av kol, som är “fritt” att ingå i “kolcykeln”.

Siffrorna avser GtC, gigaton Carbon, miljarder ton kol. Man räknar bara innehållet av kol i koldioxiden och alla andra kolföreningar som ingår. Mängden koldioxid får man med faktorn 3,67. Siffrorna avser beräkningar och uppskattningar med viss osäkerhet, men de ger proportionerna, som är så viktiga att betrakta.

Människans årliga utsläpp är c:a 10 GtC, vilket som synes bokstavligen är “en droppe i havet”.

Det allra mesta av jordens kol är “bundet” i jordskorpan huvudsakligen i kilometertjocka formationer av kalksten, men även som stenkol, brunkol, torv och olja. Där ligger det passivt.

Växterna skapar sina vävnader av kolet i luftens koldioxid. Samtidigt avskiljs syre, som är nödvändigt för djurens andning. Växterna är djurens näring. Växter och djur bildar “biomassan”. Allt liv är således skapat ur luftens koldioxid. När växter och djur dör, bildar kolet i dem återigen koldioxid, som går tillbaka till luften.

Detta kretslopp kallas “kolcykeln”. Det uppskattas till 120 GtC per år.

Mellan havet och atmosfären äger ett liknande kretslopp rum. Vid ekvatorn är havet varmt, vilket gör att koldioxid drivs ut. Runt polerna är havet kallt och absorberar då koldioxid, drygt 90 GtC per år.

Kretsloppen omfattar tillsammans drygt 90 + 120 = 210 GtC per år.

Atmosfärens totala innehåll av koldioxid kan enligt NASA relativt väl beräknas till närmare 900 GtC. Således omsätts hela dess innehåll på drygt 4 år. Våra utsläpp finns i luften bara dessa 4 år. Deras 10 GtC per år utgör en dryg procent av atmosfärens innehåll. Under de 4 åren hinner det bli 4 à 5 %. Då halten i luften nu är 400 ppm, miljondelar, svarar människans utsläpp således för c:a 20 ppm.

Under det senaste seklet har halten ökat från 300 till 400 ppm. Av ökningen på 100 ppm beror 20 ppm på våra utsläpp, d.v.s. en femtedel.

Fyra femtedelar av koldioxidhaltens ökning kommer från havet. Uppvärmningen kommer först och orsakar en utgasning från havet, som därefter ger stigande halt av koldioxid.

Detta visar ganska övertygande att koldioxiden INTE har orsakat den uppvärmning vi haft. Denna har drivits fram av naturliga krafter.

Bilden visar inte de mängder som ständigt övergår till bundet tillstånd, dels genom att koraller och skaldjur bildar kalksten, och dels genom att kolet i biologiskt material, ex.vis torvmossar, inte når kontakt med luft ,och därför inte oxideras till koldioxid. Storleken på dessa flöden har jag inte sett några siffror på.

Notera att under årmiljonerna har biomassan “sugit ut” koldioxid ur luften och bundit den i jordskorpan, så att koldioxiden nu blivit en bristvara. När vi bränner kol och olja frigör vi alltså bundet kol, så att bristen kompenseras och ett mer normalt tillstånd för planeten uppnås.

“Utsläppen” är i realiteten nyttiga “Tillskott” till atmosfärens förråd av livgivande “fri” koldioxid. Detta har bekräftats i det fullskaleprov de senaste 60 åren utgör.

IPCC, Obama, EU, SMHI och svenska regeringen har helt fel om värdet av koldioxid. Vi behöver MERA av den gasen i luften, inte mindre. Detta är nu inte första gången “världs-samfundet” har helt fel. Under en epok visste man med religiös övertygelse att jorden är platt, fast grekerna mer än tusen år tidigare visat att den är rund. . .

+ – + – + – +

P.S.

Professor Gösta Walin, som har lång erfarenhet av havets förhållanden, har vänligen uppmärksammat mig på sina tidigare beräkningar, som visar att havets ökade temperatur inte ger någon betydande ökning av utgasningen.

När vattnet blir varmare, gasar kodioxid ut. Åt andra hållet verkar koldioxidens ökade partialtryck i luften.

Då temperaturen höjts bara lite, medan partialtrycket höjts 30 %, tar de två flödena nästan ut varandra.

Jag får försöka reda ut om våra utsläpp bara är 20 ppm och i så fall varifrån de övriga 80 ppm:en kommer ifrån. Kanske är rubriken fel. . .

D.S.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

28 thoughts on “Havet ger mest koldioxid

 1. Jag förstår inte hur du kan påstå att våra utsläpp av koldioxid utgör 20 ppm av den totala ökningen av 100 ppm under det senaste seklet.
  Du skriver ju själv att på 4 år motsvarar människans utsläpp 4 till 5 procent. Då borde ju ökningen sedan bli väsentligt mycket större än de 20 ppm som du anger skett under det senaste seklet.
  Samtidigt anges att jorden har blivit 11 procent grönare under de senaste 30 åren. Om det stämmer så borde det innebära att biomassan har ökat med mellan ca 70-120 GcT och detta har i så fall bromsat ökningen av koldioxid i atmosfären. Samtidigt så har det ökade partialtrycket bromsat utgasningen av koldioxid från haven trots uppvärmningen.

  Dessutom så har väl inte våra utsläpp legat på den nivå som du anger hela tiden under det senaste seklet utan dessa har väl ökat hela tiden.

  Jag tror den här processen är mer komplicerad än vad ni påstår i Klimatsans. Visserligen är koldioxid en mycket viktig gas för hela livsprocessen men att frigöra stora mängder på mycket kort tid genom fossil förbränning kan resultera i oanade konsekvenser enligt min uppfattning. När koldioxidhalten i atmosfären var mycket högre än vad den är idag hur var då havsnivåerna?

  Jag tror att vi ska vara försiktiga med användning av fossil förbränning.

  Kjell (gammal civilingenjör som har arbetat i energibranschen)

  1. Javisst Kjell, resonemanget är förenklat. Inte bara biomassans tillväxt utan även nerlagringen av kol i torvmossar och liknande drar undan kol från kolcykeln. Liksom skaldjurens uppbyggnad av kalciumkarbonat. Alla dessa flöden är svåra att uppskatta.

   Tankegången är att under fyra år omsätts hela innehållet i atmosfären. Därefter finns alltså våra utsläpp inte i atmosfären utan i Jordens totala förråd av “fritt” kol. I atmosfären är halten 400 ppm, 5 % blir 20 ppm.

   Som jag nämner är siffrorna osäkra, men det viktiga är att förstå proportionerna. Våra utsläpp är “en droppe i havet”.

   “Fullskaleprovet” visar att både utsläppen och uppvärmningen varit välgörande.

 2. Problemet som jag ser det är att våra utsläpp från fossil förbränning inte ingår i det normala kretsloppet på 210 GtC per år. Den koldioxid som inte “försvinner” pga biomassan tillväxt o.dyl. resulterar i en förhöjd halt av koldioxid i atmosfären.

  Jag tror därför att vår påverkan är större än de totalt 20 procent som du anger är vårt bidrag av ökningen på 100 ppm. Har jag fel så är ju även 20 procent en betydande andel och inte en droppe i havet.

  1. Du missar poängen i mitt svar: Proportionerna !

   10 GtC är en droppe i havets 38.000 GtC. En molekyl av tiotusen är en obetydlighet, som ingen ännu kunnat visa har någon mätbar effekt. Klimathotet bygger på hypoteser, spekulationer och datorsimuleringar, vilket är detsamma som gissningar.

   Uppmätta data visar att naturliga klimatförändringar alltid har skett utan människans påverkan.

 3. Jag förmodar att de flesta människor ser koldioxidutsläppen från mänskliga aktiviteter som ackumulerande i atmosfären. Om jag förstår artikeln rätt så omsätts utsläppen på 4 år, dvs. ingen ackumulering.

  Är det så att koldioxid från mänskliga aktiviteter ökar växtligheten och därmed gör det hela neutralt, vad har vi då att oroa oss för gällande mänskligt tillverkad koldioxid?

  Eftersom havsnivån tas upp förstår jag egentligen inte problemet. Kommer stigande havsnivåer att döda människor? Nej. Det kan jämföras med malaria som skördar millioner liv och detta på grund av miljörörelsen, som drev fram ett förbud mot användande av DDT. (Även det ett hot som visat sig vara helt fel, byggt på forskningsfusk.)

  Även om det inte hör till ämnet, men hur kommer det sig att det är så mycket fusk och oetiskt handlade inom forskningsvärlden? Är forskningsvärlden överrepresenterad eller är det så på andra områden också?

 4. 10 GtC varje år i ett kretslopp på 210 GtC är inte en droppe i havet. Den koldioxid som inte upptas i biomassan eller “försvinner ” på annat sätt bidrar till ökningen av koldioxidhalten i atmosfären.
  Jag är därför övertygad om att utsläppen från mänsklig verksamhet är större än 20 ppm.

  1. Du envisas med att bortse från att atmosfärens koldioxid blandas in i den som finns i havet. Det vi släpper ut blandas med tiden in i alla de 40.000 GtC, som Jordens förråd innehåller.

   Om du har lite jordgubbs-saft i botten på ett glas, och spetsar det med några droppar citronsaft, få du en blandning med en viss koncentration av citronsaft i. Men innan du dricker, häller du glaset fullt med vatten. Då får även de nedersta millimetrarna en mycket lägre koncentration av citronsaft. Så enkelt är det.

   Siffran 20 ppm är förstås osäker, vilket jag nämnde från början. Alla sådana här beräkningar bygger på uppskattningar av sådant som är svårt eller omöjligt att mäta.

  2. Fakta, med utgångspunkt från dagens situation, är att från jorden till atmosfären emitteras per år ca 800 gigaton (Gt, 800 följt av 12 nollor), varav den absoluta huvuddelen kommer från havet (42%) och vegetation och land. (55%). Källan är IPCC, AR4.
   Volymerna från “Hav” och “Vegetation och Land” har ingen koppling till fossil förbränning över huvud taget!
   Från fossil förbränning kommer ca 10 gigaton vilket enbart motsvarar 1.5% av totat emitterad volym.
   I allting som skrivs av om koldioxid och som utgår från IPCC:s doktriner, nämns ytterligt sällan de helt dominerande källorna “Vegeatation & Land” (55%) respektive “Ocean” (42%)
   Om de nämns är det i förbigående och det förutsätts underförstått att de inte varierar över tid, vilket är helt fel.
   I verkligheten påverkar ökande temperatur (som exempelvis global uppvärmning driven av naturliga orsaker) emissionen av koldioxid både från “Vegatation & Land”och från “Hav” på så sätt att emissionen ökar med ökande temperatur.
   Ökningen i atmosfären av koldioxidhalten upp till 400 PPM är så långt under mättnadsnivån, så den kan inte minska avgasningen från havet.
   Detta förklarar det faktum att i alla vetenskapliga studier av historiska cykler av nedisningar följa av globala uppvärmningar, så ökar temperaturen först (p.g.a.“naturliga” orsaker), därefter ökar koldioxidhalten i atmosfären med en tidsfördröjning av 700-1000 år.
   När en koldioxidmolekyl väl lämnat respektive källa och befinner sig i atmsofären, så är alla koldioxidmolekyler identiska och likvärda!
   Man kan därför inte på något sätt i efterhand fastställa om källan varit fossil förbränning eller om det är koldioxid som frigjorts från hav eller land.
   Dessutom är den totala kodioxidvolymen i atmosfären mindre än 5% av den totala volymen växthusgaser.
   Vattenånga är den helt dominerande med en andel upp till 90% av den totala växthusgasvolymen.
   Koldioxidemissionen från fossil förbränning utgör därför 0.05 x 0.015 = 0.00075 eller ca 1 promille av växthusgasvolymen om man inkluderar vattenånga.
   Det är därför orimligt och ogrundat att hävda att den andel koldioxid som kommer från fossil förbränning (1.5%)
   skulle kunna aktivera/återkoppla och öka halten av den dominerande växthusgasen vattenånga!
   De naturliga variationerna i global temperatur i väldokumenterade 4 istider
   följda av globala uppvärmningar till högre temp än idag förbigås alltid av IPCC-trogna.
   Den senaste istiden tog slut för ca 10000 är sedan, så den “globala uppvärmningen” kan vi väl enas om att vara innerligt glada för!
   Annars hade vi haft ett ca 2 km tjockt istäcke över Sverige.
   Inte heller de 4 st värmeperioder med högre temperaturer än idag, som förekommit efter senaste istiden, den senaste under 1930-talet nämns av IPPC-troga
   Alla dessa värmeperioder, har naturliga, fysikaliska förklaringar eftersom koldioxidutsläppen från fossil förbränning varit försumbara.

   Mats Kälvemark

    1. SMHI har fel och inte fel, men sammantaget som en slutsats har de helt fel. Att ta ut en enskild orsak till en icke existerande global ökningen (eftersom klimatet inte är globalt utan lokalt) är mer eller mindre ohederligt.

     Orsaken till att jordens klimat förändras eller att det är som det är, finns det ingen som entydigt uppfattning om. Vi vet att det finna många faktorer som är med och påverkar jordens klimat men exakt vad varje faktor bidrar med vet vi inte. Att då peka ut CO2 som den mer eller mindre viktigaste faktorn är väldigt märkligt då fakta från mätvärden visar att CO2 har en väldigt liten påverkan om ens någon.

     SMHI våger dessutom inte försvara sina åsikter i en offentlig debatt. Är det inte så många gör när de har något de vill dölja? I detta fall okunskap.

     1. Om vi skulle ta bort all koldioxid ur atmosfären skulle jorden vara en betydligt kallare plats än den är idag. Tack var växthuseffekten är klimatet väldigt behagligt för oss och de djur och växter som vi behöver för vår överlevnad. Då är inte så svårt att begripa att om vi ökar halten, då stiger också temperaturen, och ökar vi halten för mycket, då medför det vissa problem…

     2. Clas Carleman! Nu stöter du på ett litet problem. Jorden har varit flera grader kallare än idag med högre koncentration koldioxid i atmosfären. Hur vill du förklara det?

     3. Göran,

      Du missar helhetsbilden. Du är tyvärr felinformerad och har blivit lurad av politiker, pseudoforskare och debattörer som vill få dig att tro att utsläppen av koldioxid inte påverkar jordens klimtat.

      Det finns ingen motsägelse mellan växthuseffekten och att jorden under en period hade högre CO2-halt men lägre temperatur. Under den perioden hade solen nämligen 4% lägre effekt, vilket förklarar att jorden också var kallare.

      De är nog inte så svårt att begripa att jordens temperatur beror på såväl växthuseffekt som solintensitet: Om du minskar mängden växthusgaser sjunker jordens temperatur. Och om du minskar solens intensitet, då sjunker också jordens temperatur.

     4. Det finns flera forskargrupper, som visat att på våra grannplaneter och deras månar, några är nästan lika stora som de minsta planeterna, är det vi kallar “växthuseffekten” oberoende av gasblandningen.

      Robinson-Catling anger att in- och utgående energiutbyte med rymden äger rum på den höjd där trycket är c:a 0,1 bar, 11 km på Jorden. Därifrån får molekylerna ökad energi av gravitationen på väg ner mot marken. Dess temperatur beror således på trycket där, d.v.s. atmosfärens massa. Detta stämmer helt med gällande naturlagar.

      Koldioxidens absorption av strålning har bestämts i laboratorier. Inga försök har visat att det påverkar Jordens energibalans. Det händer så mycket i atmosfären som blandar bort den effekt koldioxiden möjligen kan ha. Koldioxidens verkan är enbart en “hypotes” eller en “gissning”. OM den har någon verkan, är den så liten att den inte kunnat mätas.

      Det är du som så villigt låtit dig luras !

     5. Sture,

      Din argumentation är baserad på grova misstolkningar av forskningen. Du har låtit dig luras av korrupta politiker och låtsasforskare som vill fortsätta kunna smörja sitt krås.

      Vi har god förståelse för hur koldioxidhalten påverkar jordens klimat, baserat på mätserier från bland annat isborrkärnor. Uppskattningsvis skulle en dubblering av koldioxidhalten innebära en ökning av jordens yttemperatur med mellan 2 och 4½ grad.

      Kom gärna med fakta istället för flum i fortsättningen. Lycka till!

     6. “Den som sa’t, han va’t” enligt 10-åringarnas visdom på min skolgård.

      Dina första rader stämmer helt på ditt eget inlägg. Resten är spekulationer och beräkningar baserade på spekulationerna, således gissningar eller rent flum.

      Borrkärnorna på Grönland och Antarktis visar att temperaturen går upp hundratals år INNAN halten koldioxid stiger. Dina uppgifter kommer alltså från charlataner, som förväxlat orsak och verkan.

      Jag hänvisade till verkliga forskare, som hade uppmätta data från våra grannplaneter.

     7. Bäste Sture,

      genom ditt inlägg visar du hur dåligt insatt du är i det här ämnet. Uppenbarligen läste du inte mitt första inlägg där jag förklarade att klimatet beror flera olika saker, som solens intensitet, jordens bana runt solen samt sammansättningen av atmosfären. Det stämmer, som du skriver, att koldioxidhalten ökade med en förskjutning av hundratals år i förhållande till temperaturen, men detta påstående utgör inte på något sätt något belägg för att koldioxiden inte kan påverka klimatet. Låt mig förklara: En ökning av jordens temperatur på grund av en ändring i dess bana runt solen gör att haven släpper ifrån sig koldioxid, som i sin tur gör att temperaturen stiger ännu mer och haven släpper ifrån sig ännu mer koldioxid. Det brukar kallas för positiv återkoppling. Förskjutningen på hundratals år beror på att haven tar väldigt lång tid att värma upp. Utan koldioxid och positiv återkoppling skulle de här temperaturvariationerna vara betydligt mindre.

      Vetenskap handlar inte bara om att ifrågasätta, utan även komma fram till förklaringar som bättre kan förutsäga det vi observerar. Du har missat den senare biten. Istället har du godtroget låtit dig själv luras av korrupta politiker, tyckare och charlataner som tillhandahåller lättköpta men missvisande tolkningar och pseudovetenskap i syfte att förringa problemen med koldioxid eftersom det känns bättre så. Liksom Donald Trump och andra populister på högerkanten baseras din världsuppfattning på känslor istället för på sans och vett, fakta och logik.

      För vidare frågor hänvisar jag till den vetenskapliga litteraturen.

     8. Clas Carleman! Det finns inte en enda forskare i hela världen som kan säga vad ändringarna i klimatet beror på. Det finns inte ens en samlad grupp av forskare som kan säga vad som påverkar klimatet.

      I princip skulle vi kunna säga att det finns en grupp forskare som har slutat forskat och bestämt att det handlar om koldioxid.

      Sedan finns det en grupp forskare som forsätter att forska och försöker lära sig mer om klimatet och vad som kan påverka det. Detta kallar du för pseudovetenskap.

      En sak som man har upptäckt på senare tid är att haven värms underifrån och inte från ytan. Hur kommer det sig? I detta fall kan man totalt utesluta CO2 som faktor.

      Bland dina påverkande faktorer kan vi lägga till jordens rotationshastighet (som varierar), jordens lutningsvinkel (som varierar), kosmisk strålning, jordens magnetfält, magnetisk påverkan från rymden, var planeterna i solsystemet befinner sig och en massa andra saker. Det finns väderfenomen som uppstår spontant, som inte har förutsägbar tillväxt men som vi vet påverkar lokala klimat väldigt mycket. Hur påverkar El nino respektive El nina? Det mesta ovan existerar inte i IPCC:s klimatmodeller. Det existerar inte heller något globalt klimat utan klimatet på jorden är i högsta grad lokalt.

      Och hur kommer det sig att man måste ändra på tidigare uppmätta och lagrade temperaturer. Men det är klart har man som Wibjörn Karlén sparat tidigare data från officiella databaser och flera år senare upptäcker att dessa sparade data inte stämmer överens med den officiella databasen, då är man en pseudovetenskapare, eller hur?

      I skrivande stund stod Hillary Clinton på ett valmöte i Florida med Al Gore och prisade honom som en av världens mest framstående ledare i klimatfrågan. Det är väl honom som du stödjer dina teorier på, Clas Carleman?

      Fundera även på hur det kommer sig att Hillary Clinton tillsammans med Al Gore kampanjar om koldioxid och får pengar till det från George Soros samtidigt som George Soros köper upp nedlagda kolgruvor. Är man för mänsklig påverkan på klimatet då finns det pengar att tjäna. Är man däremot ifrågasättande då blir man utfryst och får fortsätta sin forskning med egna pengar.

     9. Göran,

      Större delen av det du skriver har jag redan berört tidigare och det har föga att göra med den aktuella diskussionen. Det är uppenbart att du försöker blanda bort korten för att undvika diskussionens kärna. För dina övriga frågor hänvisar jag till den vetenskapliga litteraturen.

 5. Koldioxidmolekylen som finns i atmosfären vet inte varifrån den kommer. Det jag menar är att om den inte absorberas så ökar ppm-halten. Om vi hela tiden frigör koldioxid som varit bundet i fossila bränslen så borde en ökning av halten koldioxid i atmosfären ske.
  Varför förnekar ni detta?

  1. Men Kjell, läs på bättre ! !

   Vi förnekar inte att de mänskliga utsläppen ökar halten koldioxid i atmosfären. Jag tror att ökningen utgör c:a 20 ppm eftersom den största andelen går in i Jordens totala förråd av “fritt” kol.

   Läs på om saftglaset en gång till !

 6. Har ni tittat på vad Tellus, Göteborgs Universitet skriver om detta.

  För min del känns denna diskussion meningslös.

 7. KA
  Citat hämtat från Tellus hemsida: “Svårt att förutsäga klimatförändringar.
  Klimatsystem är mycket mångfasetterat, vilket gör det svårt att i detalj förutsäga hur klimatet kommer att reagera på förändringar i atmosfärens sammansättning.”
  Iövrigt alarmistiskt budskap hämtat från IPCC: s agenda.

 8. Om man skulle sätta lite proportioner på oron för ett varmare klimat. En stor oro är att det ska inträffa förändringar som orsakar människors död. Jämför detta med den ständigt överhängande faran för en stor jordbävning i Kalifornien. Hur kommer det sig att människor inte flyttar från Kalifornien? En stor jordbävning där kan ske hux flux och skulle kunna döda miljontals människor. Förändringar på grund av klimatförändringar är så pass förutsägande att åtgärder kan vidtas i förväg. T.ex. är höjning av havsnivån så långsam att vi enkelt kan anpassa oss efter den. Det är bara en kostnadsfråga, men frågan är om det finns några pengar till det när alla pengar har lagts på meningslösa åtgärder för att hindra ökningen av koldioxid i atmosfären?

 9. Ni säger att vattenångan är den helt dominerande växthusgasen. Det är sant. Problemet är dock att vi (människan) har svårt att påverka vattnets kretslopp. Vid avdunstning av vattenånga åtgår väldigt mycket energi (ångbildningsvärme) och en avkylning sker därför. Samtidigt så erhålls samma energimängd när vattnet kondenserar upp i atmosfären.

  Precis som för kolets naturliga kretslopp ska vi vara tacksamma för detta. Utan dessa kretslopp finns det inga förutsättningar för liv på vår planet i den form vi har.

  Vi kan dock i viss mån påverka koldioxidhalten genom att minska vår andvändning av fossil förbränning.

  1. Det är inte säkert att vi kan påverka koldioxidhalten men om vi kan det handlar det bara om några procent. Vad kan dessa procent ha för påverka på klimatet?

   Dessutom finns det en mättnadsnivå för den energi som koldioxid kan sända ut. Desto mer koldioxid desto mindre energi sänder den ut i förhållande till mängden koldioxid.

  1. Den sidan finns inte. Men det gör inget.

   SMHI visade sin kompetensnivå i deras svar på vårt brev. Gå till posten “Genmäle till SMHI” och läs sista stycket om Fråga 2.

   SMHI försöker där göra en subtraktion med bara två termer. Det var i småskolan man fick lära sig att en subtraktion består av TRE termer ! !

   Du kan helt bortse från SMHI i klimatdebatten. De klarar inte småskolans matematik. Det är ingen ursäkt att IPCC är lika okunniga.

Comments are closed.